Dokumenty

1977

 • D1 1977, 1. leden, Praha. – Základní (konstitutivní) Prohlášení Charty 77 o příčinách vzniku, smyslu a cílech Charty a metodách jejího působení.
 • D1.1 1977, 5. leden, Praha. – Průvodní dopisy, s nimiž mělo být úvodní prohlášení Charty 77 odevzdáno Federálnímu shromáždění ČSSR, vládě ČSSR a Československé tiskové kanceláři.
 • D2 1977, 8. leden, Praha. – Prohlášení k policejním akcím proti signatářům Charty 77 ve dnech 6.–7. ledna a poděkování za projevy solidarity doma i v zahraničí. (Dokument č. 2)
 • D3 1977, 15. leden, Praha. – Dopis předsednictvu Federálního shromáždění, vládě ČSSR a tiskovým kancelářím o represivních akcích státního aparátu proti signatářům Charty 77 a o kampani proti Chartě v československých sdělovacích prostředcích. (Dokument č. 3)
 • D4 1977, 23. leden, Praha. – Dopis vládě a Federálnímu shromáždění ČSSR s dotazy o platnosti mezinárodních paktů o lidských právech v Československu a právu usilovat o jejich realizaci.
 • D5 1977, [konec ledna], Praha. – Prohlášení k diskriminačnímu omezení práva na vzdělání mládeže v Československu. Příloha: Dodatek k pokynům ministerstva školství ke klasifikaci uchazečů o studium podle politických kritérií. (Dokument č. 4)
 • D6 1977, 1. únor, Praha. – Seznam nových 208 signatářů Prohlášení Charty 77. (Dokument č. 5)
 • D7 1977, 3. únor, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR ke stanovisku Generální prokuratury ČSSR z 31. ledna 1977, prohlašujícímu Chartu za nezákonnou.
 • D8 1977, 15. únor, Praha. – Přehledná zpráva o státem organizovaných akcích a pomluvách proti Chartě 77 a jednotlivým signatářům. (Dokument č. 6)
 • D9 1977, 23. únor, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR o právu československých občanů sledovat dodržování mezinárodních paktů o lidských právech.
 • D10 1977, 8. březen, Praha. – Analýza stavu hospodářských a sociálních práv v Československu. (Dokument č.7)
 • D11 1977, 9. březen, Praha. – Souhrnný seznam 617  signatářů Charty 77. (Dokument č. 8)
 • D12 1977, březen, Praha. – Nekrolog k úmrtí Jana Patočky.
 • D13 1977, 22. duben, Praha. – O svobodě svědomí a vyznání a o náboženských právech v Československu. (Dokument č. 9)
 • D14 1977, 25. duben, Praha. – Bilance činnosti Charty 77 za první čtyři měsíce její existence. Hodnocení stavu občanských a lidských práv a návrhy. (Dokument č. 10)
 • D15 1977, 26. květen, Praha. – Sdělení o rezignaci Václava Havla na funkci mluvčího Charty.
 • D15.1 1977, 21. květen, Praha. – Prohlášení Václava Havla k souvislostem rezignace na funkci mluvčího Charty 77.
 • D16 1977, 30. květen, Praha. – Dopis Charty 77 Federálnímu shromáždění ČSSR o pracovní diskriminaci chartistů a občanů, kteří odmítli Chartu 77 odsoudit, spolupodepsaný deseti signatáři Charty 77.
 • D17 1977, 13. červen, Praha. – Sdělení o situaci Charty 77 a seznam dalších 133 signatářů. (Dokument č. 11)
 • D18 1977, 30. červen, Praha. – Zpráva o diskriminaci spisovatelů v Československu a seznam 130 českých spisovatelů postižených úplným nebo částečným zákazem publikovat. (Dokument č. 12)
 • D19 1977, 30. červen, Praha. – Sdělení o občanech propuštěných ze zaměstnání v souvislosti s Chartou 77.
 • D20 1977, 21. září, Praha. – Sdělení o závěrech interní diskuse o další práci Charty a o rozšíření počtu mluvčích s průvodním dopisem Jiřího Hájka.
 • D21 1977, 21. září, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR žádající o vyšetření okolností zásahů Veřejné bezpečnosti proti mladým lidem při Chodských slavnostech v Kdyni 13. a 14. srpna 1977.
 • D22 1977, [konec září], Praha. – Dopis prezidentu republiky před zahájením následné schůzky účastníků KBSE v Bělehradě.
 • D23 1977, 12. říjen, Praha. – Prohlášení k nadcházejícímu procesu s Jiřím Ledererem, Otou Ornestem, Františkem Pavlíčkem a Václavem Havlem, zaslané Československé tiskové kanceláři a zahraničním tiskovým agenturám.
 • D24 1977, 17. říjen, Praha. – Sdělení o procesu se signatáři Charty 77 Vladimírem Laštůvkou a Alešem Macháčkem.
 • D25 1977, 1. listopad, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR o porušení československého právního řádu a procesních pravidel při soudním řízení s J. Ledererem, O. Ornestem, F. Pavlíčkem a V. Havlem.
 • D26 1977, 10. listopad, Praha. – Otevřený dopis konferenci v Oldenburgu o zákazu výkonu některých povolání (tzv. Berufsverbot) z politických důvodů uplatňovaném v SRN.
 • D27 1977, 14. listopad, Praha. – Dopis generálnímu prokurátorovi ČSSR Jánu Feješovi o nezákonném trestním stíhání signatáře Charty 77 Pavla Landovského.
 • D28 1977, 16. listopad, Praha. – Odpověď polskému Výboru společenské sebeobrany (KOR) na dopis proti politickým procesům a na podporu československým politickým vězňům.
 • D29 1977, 18. listopad, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění, Úřadu předsednictva vlády ČSSR, České národní radě a Ministerstvu kultury ČSR o státní reglementaci, zákazech a omezeních v oblasti populární hudby. (Dokument č. 13)
 • D30 1977, 23. listopad, Praha. – Prohlášení k pokusům státních orgánů konstruovat obvinění Charty 77 z přípravy nezákonných akcí.
 • D31 1977, 9. prosinec, Praha. – Dopis Úřadu předsednictva vlády ČSSR o diskriminaci při výběru mládeže na střední a vysoké školy s rozborem situace. (Dodatek k dokumentu č. 4)
 • D32 1977, 12. prosinec, Praha. – Dopis předsedovi vlády ČSSR Lubomíru Štrougalovi upozorňující na postup bezpečnostních orgánů proti Františku Krieglovi a Petru Uhlovi.
 • D33 1977, 21. prosinec, Praha. – Seznam 81 nových signatářů Prohlášení Charty 77 a oprava předchozích seznamů. (Dokument č. 14)

1978

 • D34 1978, 5. leden, Praha. – Sdělení o hladovce signatářů Charty 77 v den zahájení odvolacího řízení proti J. Ledererovi, V. Havlovi a F. Pavlíčkovi před Nejvyšším soudem ČSR.
 • D35 1978, 6. leden, Praha. – Sdělení o roční činnosti Charty 77 a stavu lidských práv v Československu.
 • D36 1978, 9. leden, Praha. – Dopis pořadatelům mezinárodní konference v Bruselu 20–21. ledna 1978 o situaci v zemích východní Evropy s poděkováním za projev solidarity s Chartou 77 k jejímu prvnímu výročí.
 • D37 1978, 10. leden, Praha. – Dopis delegátům bělehradské následné schůzky účastnických států Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE) v Bělehradě.
 • D38 1978, 10. leden, Praha. – Otevřený dopis prezidentu republiky protestující proti brutálnímu zacházení StB s mluvčím Charty 77 Ladislavem Hejdánkem.
 • D39 1978, 18. leden, Praha. – Sdělení o rozsudcích Nejvyššího soudu v odvolacím řízení proti A. Macháčkovi a V. Laštůvkovi (5.–6. ledna) a proti J. Ledererovi, V. Havlovi, F. Pavlíčkovi a O. Ornestovi (12. ledna) s připojenou závěrečnou řečí Jiřího Lederera.
 • D40 1978, 19. leden, Praha. – Dopis vládě ČSSR o stanovisku Charty 77 k projednávání stížnosti Mezinárodní konfederace svobodných odborů na porušování československého pracovního zákonodárství a úmluvy č. 111 o zákazu diskriminace v zaměstnání a povolání.
 • D41 1978, 3. únor, Praha. – Stížnost na zásah policie proti návštěvníkům plesu železničářů dne 28. ledna 1978, zaslaná generálnímu prokurátorovi ČSSR Jánu Feješovi.
 • D42 1978, 8. únor, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění a vládě ČSSR navrhující srovnávací analýzu čs. právního řádu s mezinárodními pakty o lidských a občanských právech. (Dokument č. 15)
 • D43 1978, 28. únor, Praha. – Sdělení o policejní akci a uvěznění tří signatářů Charty 77 v souvislosti s událostmi na plesu železničářů v Praze 28. ledna 1978.
 • D44 1978, 11. březen, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR, generálnímu prokurátorovi ČSSR, České národní radě a ministru spravedlnosti ČSR žádající o přešetření soudního i mimosoudního stíhání šesti stoupenců Charty 77.
 • D45 1978, 11. březen, Praha. – Dopis generálním prokurátorům ČSSR a ČSR o neoprávněném věznění Ivana Jirouse.
 • D46 1978, 12. březen, Praha. – Prohlášení k ukončení bělehradské následné schůzky účastnických států KBSE.
 • D47 1978, 5. duben, Praha. – Dopis prezidentu republiky před jeho státní návštěvou v SRN, upozorňující na zahraniční zájem o dodržování lidských práv v souvislosti se sílící perzekucí čs. občanů hájících lidská práva.
 • D48 1978, 6. dubna, Praha. – Sdělení o odstoupení Jiřího Hájka z funkce mluvčího Charty 77 a o jeho nástupci Jaroslavu Šabatovi.
 • D49 1978, 6. dubna, Praha. – Dopis delegátům sjezdu Světové odborové federace v Praze, žádající o podporu občanů propuštěných z práce z politických důvodů.
 • D50 1978, 24. dubna, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění, generálnímu prokurátorovi ČSSR, České národní radě a ministru spravedlnosti ČSR, protestující proti trestnímu stíhání Gustava Vlasatého z Litvínova.
 • D51 1978, 16. květen, Praha. – Sdělení o policejních zákrocích proti volnému pohybu signatářů Charty a o nepřípustném vměšování do jejich soukromého života.
 • D52 1978, 22. května, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění, České a Slovenské národní radě, Výzkumnému ústavu penologickému a Sboru nápravné výchovy ČSR o podmínkách vazby a výkonu trestu odnětí svobody s návrhem na přiznání zvláštního statutu pro politické vězně. Příloha: Pravidla vnitřního pořádku ve věznici. (Dokument č. 16)
 • D53 1978, 23. květen, Praha. – Seznam nových 56 signatářů Prohlášení Charty 77. (Dokument č. 17)
 • D54 1978, 29. květen, Praha. – Dopis předsednictvu ÚV KSČ, předsednictvu vlády ČSSR a předsednictvu Federálního shromáždění, žádající veřejné projednání teroristických činů StB proti nekonformním občanům.
 • D55 1978, 3. června, Praha. – Sdělení Charty o policejních opatřeních proti desítkám čs. občanů za návštěvy Leonida Brežněva v Československu.
 • D56 1978, 4. červen, Praha. – Žádost o propuštění spisovatele Jiřího Gruši a Pavla Roubala z vazby, zaslaná generálnímu prokurátorovi ČSSR Jánu Feješovi.
 • D57 1978, 11. červen, Praha. – Žádost o propuštění uvězněného Jana Šimsy, zaslaná generálnímu prokurátorovi Jánu Feješovi.
 • D58 1978, 16. červenec, Praha. – Poděkování organizaci Kulturfront ve Stockholmu za podporu Charty 77 a politických vězňů a za protestní provolání k výročí 21. srpna.
 • D59 1978, 18. červenec, Praha. – Otevřený dopis Charty 77 a VONS matce a manželce Anatolije Ščaranského a manželce Alexandra Ginzburga, odsouzených obránců lidských práv v Sovětském svazu.
 • D60 1978, 22. červenec, Praha. – Dopis velvyslanci SSSR v Praze V. V. Mackevičovi, žádající o neprodlené propuštění tří sovětských obhájců lidských práv a zrušení rozsudků.
 • D61 1978, 22. červenec, Praha. – Sdělení o odsouzení východoněmeckého filozofa a ekonoma Rudolfa Bahra.
 • D62 1978, 27. červenec, Krkonoše. – Společné prohlášení Charty 77 a polského Výboru společenské sebeobrany (KSS-KOR) k 10. výročí vojenské intervence v Československu.
 • D63 [1978, 27. červenec, Krkonoše.] – Společný dopis Charty 77 a polského Výboru společenské sebeobrany (KSS-KOR) obráncům lidských práv ve východní Evropě a v SSSR, přijatý na první schůzce zástupců obou občanských iniciativ.
 • D64 1978, 10. srpen, Praha. – Sdělení varující před provokačními podvrhy dokumentů Charty 77.
 • D65 1978, 12. srpen, Praha–Brno. – Prohlášení k 10. výročí vojenské intervence v Československu. (Dokument č. 18)
 • D66 1978, počátkem září, Krkonoše. – Komuniké Charty 77 a Výboru společenské sebeobrany (KSS-KOR) o druhém československo-polském setkání.
 • D67 1978, 1. říjen, Praha. – Dopis adresovaný Mezinárodnímu Červenému kříži v Ženevě, vyzývající mezinárodní veřejnost, aby se zasadila o přerušení výkonu trestu M. Černého, J. Lederera a J. Šimsy ze zdravotních důvodů.
 • D68 1978, 8. říjen, Praha. – Dopis prezidentu republiky, vyzývající k vyhlášení všeobecné amnestie při příležitosti 60. výročí vzniku Československa.
 • D69 1978, 8. říjen, Praha. – Žádost zaslaná prezidentu republiky G. Husákovi o propuštění uvězněného mluvčího Charty 77 Jaroslava Šabaty.
 • D70 1978, 8. říjen, Praha – Brno. – Dokument o postizích a soudní perzekuci signatářů Charty 77. (Dokument č. 19)
 • D71 1978, 10. říjen, Praha. – Seznam nových 50 signatářů Prohlášení Charty 77. (Dokument č.20)
 • D72 1978, 13. říjen, Praha. – Otevřený dopis generálnímu tajemníkovi OSN Kurtu Waldheimovi a hlavám států, jejichž představitelé podepsali Závěrečný akt helsinské konference, o Chartě 77, perzekucích jejích signatářů a porušování mezinárodních závazků o lidských právech.
 • D73 1978, 19. říjen, Praha. – Dopis prezidentu republiky G. Husákovi a generálnímu prokurátorovi ČSSR J. Feješovi o pokračujícím trestním stíhání občanů uplatňujících ústavní právo na svobodu informací a projevu.
 • D74 1978, 19. října, Praha. – Stanovisko mluvčích Charty 77 k diskusím o poslání a činnosti Charty 77. (Dokument č. 21)
 • D75 1978, 28. říjen, Praha. – Prohlášení k 60. výročí vzniku Československé republiky.
 • D76 1978, 6. listopad, Praha. – Sdělení o rezignaci M. Kubišové na funkci mluvčí Charty 77 a dočasném pověření V. Havla touto funkcí a dopis M. Kubišové signatářům Charty 77.
 • D77 1978, 6. listopad, Praha. – Dopis Charty 77 a VONS mezinárodnímu kongresu v západním Berlíně na obranu Rudolfa Bahra.
 • D78 1978, 16. listopad, Varšava – Praha. – Otevřený dopis Výboru společenské sebeobrany (KOR) a Charty 77 Federálnímu shromáždění ČSSR a Sejmu PLR, protestující proti zásahu československé a polské Bezpečnosti, jímž byla znemožněna schůzka zástupců KSS-KOR a Charty 77.
 • D79 1978, 20. listopad, Praha. – Dopis sjezdu Všeobecné konfederace práce (CGT) v Grenoblu s poděkováním za projevy solidarity s úsilím Charty 77.
 • D80 1978, 27. listopad, Praha. – Dokument o bezpečnosti provozu jaderných elektráren v Československu, zveřejněný jako podklad k diskusi. (Dokument č. 22)
 • D81 1978, 30. listopad, Praha. – Blahopřání Janu Pavlovi II. ke zvolení papežem.
 • D82 1978, 4. prosinec, Praha. – Poděkování Výboru pro udílení ceny Monismanien v Uppsale za udělení švédské kulturní ceny za rok 1978 Chartě 77.
 • D83 1978, 9. prosinec, Praha. – Žádost zaslaná mluvčím Charty 77 L. Hejdánkem a J. Dienstbierem předsedovi Federální vlády ČSSR L. Štrougalovi o zakročení proti nezákonnému stálému policejnímu dozoru některých signatářů Charty 77.
 • D84 1978, 10. prosinec, Praha. – Prohlášení k 30. výročí Všeobecné deklarace lidských práv a stať Jiřího Hájka.
 • D85 1978, 14. prosinec, Praha. – Dokument o postavení romských spoluobčanů předložený jako podklad k veřejné diskusi. (Dokument č. 23)
 • D86 1978, 18. (20.) prosinec, Praha. – Dopis Ústřední radě odborů o nesouladu československého právního řádu se zásadami Všeobecné deklarace odborových práv, s návrhy na nápravu.
 • D87 1978, 21. prosinec, Praha. – Poděkování Národnímu svazu francouzských studentů za projev solidarity.
 • D88 1978, 30. prosinec, Praha. – Novoroční blahopřání mluvčích Charty 77 československé demokratické veřejnosti.

1979

 • D89 1979, [před 9. lednem], Praha. – Prohlášení k soudnímu procesu s Jaroslavem Šabatou.
 • D90 1979, [po 11 lednu], Praha. – Prohlášení vyzývající domácí a zahraniční veřejnost k podpoře úsilí za revizi nezákonného odsouzení Jaroslava Šabaty.
 • D91 1979, 17. leden, Praha. – Žádost o intervenci ve prospěch uvězněného Jaroslava Šabaty, zaslaná rakouskému spolkovému kancléři Bruno Kreiskému.
 • D92 1979, 7. únor, Praha. – Stanovisko k jednání Mezinárodní organizace práce o porušování československého pracovního zákonodárství a mezinárodní úmluvy o zákazu diskriminace v zaměstnání a povolání zaslané vládě ČSSR.
 • D93 1979, 8. únor, Praha. – Sdělení o předání funkcí mluvčích Charty 77 Václavu Bendovi, Jiřímu Dienstbierovi a Zdeně Tominové s jejich životopisy.
 • D94 1979, 16. únor, Praha. – Sdělení o potvrzení rozsudku nad Jaroslavem Šabatou Krajským soudem v Hradci Králové.
 • D95 1979, 1. březen, Praha. – Sdělení o zřízení Fondu občanské pomoci.
 • D96 1979, 8. březen, Praha. – Žádost předsednictvu Federálního shromáždění ČSSR o zrušení absolutního práva přednostní jízdy pro některá policejní vozidla.
 • D97 1979, 26. březen, Praha. – Dokument o svobodě cestování do ciziny, předložený čs. veřejnosti, Federálnímu shromáždění a vládě ČSSR. (Dokument č. 24)
 • D98 1979, 31. březen, Praha. – Telegram sjezdu Italské komunistické strany žádající o podporu uvězněného Jaroslava Šabaty.
 • D99 1979, 9. duben, Praha. – Odpověď redakci bulletinu na její dopis čtenářům.
 • D100 1979, 20. duben, Praha. – Sdělení Fondu občanské pomoci o rozdělování získaných prostředků.
 • D100.1 [1979, 20. duben, Praha.] – Dopis mluvčích Charty 77 a správců Fondu občanské pomoci o  zřízení fondu a zásadách rozdělování jeho prostředků s poděkováním za příspěvek, adresovaný zahraničním správcům fondu.
 • D100.2 [1979, 20. duben, Praha.] – Dopis mluvčích Charty 77 a správců Fondu občanské pomoci Andreji Sacharovovi s poděkováním za příspěvek a s informací o tom, jak bude použit.
 • D100.3 [1979, 20. duben, Praha.] – Dopis mluvčích Charty 77 a správců Fondu občanské pomoci norskému svazu spisovatelů s poděkováním za příspěvek a s informací o tom, jak bude použit.
 • D101 1979, 21. duben, Praha. – Seznam nových 41 signatářů Charty 77. (Dokument č. 25)
 • D102 1979, 28. duben, Praha. – Sdělení o pokračování diskuse k dokumentu Charty 77 o bezpečnosti provozu jaderných elektráren a polemická reakce Františka Janoucha.
 • D103 1979, 5. květen, Praha. – Sdělení o setkání mluvčích Charty 77 s členy Francouzské komunistické strany.
 • D104 1979, 5. květen, Praha. – Dopis sjezdu Francouzské komunistické strany, vyzývající k veřejné solidaritě s perzekvovanými československými občany.
 • D105 1979, 12. květen, Praha. – Dopis spisovateli Stefanu Heymovi, odsuzující jeho diskriminaci v NDR.
 • D106 1979, 27. květen, Praha. – Teze o spotřebě – dokument o nedostatečném zajišťování životních potřeb čs. obyvatelstva, zveřejněný jako podklad k diskusi. (Dokument č. 26)
 • D107 1979, 30. květen, Praha. – Mimořádné sdělení mluvčí Charty 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných o rozsáhlé policejní akci proti signatářům Charty 77 a členům VONS.
 • D108 1979, 31. květen, Praha. – Prohlášení k policejnímu zásahu proti členům Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných.
 • D109 1979, 5. červen, Praha. – Sdělení o prozatímním převzetí úkolů mluvčích Charty 77 Jiřím Hájkem a Ladislavem Hejdánkem.
 • D110 1979, 19. červen, Praha. – Protest adresovaný radě Okresního národního výboru v Litoměřicích proti připravované demolici domu v Řepčicích u Litoměřic, obývaného signatáři Charty 77.
 • D111 1979, 25. červen, Praha. – Žádost o zastavení trestního stíhání zatčených členů VONS zaslaná prezidentu republiky G. Husákovi.
 • D112 1979, 25. červen, Praha. – Odpověď na dopis předsedy amerického občanského výboru Helsinki Watch Roberta L. Bernsteina o pravidelné spolupráci.
 • D113 1979, 13. srpen, Praha. – Dopis generálnímu prokurátorovi Jánu Feješovi, žádající nápravu situace Petra Cibulky ve vězení Plzeň-Bory.
 • D114 1979, 27. srpen, Praha. – Poděkování za projevy solidarity se zatčenými chartisty a členy VONS a za mezinárodní podporu.
 • D115 1979, 8. říjen, Praha. – Seznam nových 39 signatářů Prohlášení Charty 77. (Dokument č. 27)
 • D116 1979, 15. říjen, Praha. – Stanovisko k nadcházejícímu procesu s šesti členy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, zaslané Federálnímu shromáždění, vládě ČSSR a Ministerstvu spravedlnosti ČSR.
 • D117 1979 [říjen], Praha. – Telegram účastníkům protestní hladovky ve Varšavě za československé politické vězně.
 • D118 1979, 16. říjen, Praha. – Dopis vládě ČSSR, Federálnímu shromáždění, České národní radě, protestující proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ČSR zbavit spisovatele Pavla Kohouta čs. občanství.
 • D119 1979, 21. říjen, Praha. – Společné prohlášení Charty 77, Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a polského Výboru společenské sebeobrany k nastávajícímu procesu s šesti signatáři Charty 77 a členy VONS.
 • D120 1979, 24. října, Praha. – Stanovisko k průběhu a výsledku procesu se členy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a signatáři Charty 77 zaslané Nejvyššímu soudu ČSSR.
 • D121 1979, říjen, Praha. – Stanovisko k porušování československého pracovního zákonodárství a mezinárodní úmluvy o zákazu diskriminace v zaměstnání a povolání.
 • D122 1979, 6. listopad, Praha. – Odpověď na dopis akademika Andreje Sacharova a dalších obhájců lidských práv v SSSR.
 • D123 1979, 12. listopad, Praha. – Sdělení o dopisu Zdeňka Jičínského Federálnímu shromáždění s analýzou soudního procesu se členy VONS a zveřejnění těchto textů.
 • D124 1979, 12. listopad, Praha. – Dodatek k dokumentu Charty 77 č. 26 z 27. května 1979: Měsíční výdaje čtyřčlenné rodiny před zdražením cen a po něm.
 • D125 1979, 14. listopad, Praha. – Otevřený dopis generálnímu prokurátorovi ČSSR a vojenskému prokurátorovi ČSSR, žádající přezkoumání protizákonných akcí SNB a postupu československých sdělovacích prostředků v souvislosti s procesem proti členům VONS.
 • D126 1979, 6. prosinec, Praha. – Nekrolog k úmrtí Františka Kriegla.
 • D127 1979, 6. prosinec, Praha. – Sdělení o úředním rozhodnutí termínu pro pohřeb Františka Kriegla.
 • D128 1979, 18. prosinec, Praha. – Žádost o okamžité osvobození nespravedlivě stíhaných členů VONS a signatářů Charty 77 s podpisy 769 občanů, zaslaná Nejvyššímu soudu ČSSR.
 • D129 1979, prosinec, Praha. – Vánoční přání mluvčích Charty 77 s oznámením o propuštění čtyř zatčených signatářů z vazby.

1980

 • D130 1980, 1. leden, Praha. – Sdělení o předání funkce mluvčích Charty 77 Marii Hromádkové a Miloši Rejchrtovi. Příloha: životopisy nových mluvčích.
 • D131 1980, 9. leden, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR s žádostí o objektivní přešetření procesu s šesti členy VONS.
 • D132 1980, 28. leden, Praha. – Dopis velvyslanectví SSSR v Praze protestující proti perzekuci A. D. Sacharova.
 • D133 1980, 1. únor, Praha. – Prohlášení mluvčích Charty 77 o třech letech její existence a o kolektivu mluvčích.
 • D134 1980, před 21. únorem, Praha. – Dopis Nejvyššímu soudu ČSSR s žádostí o posouzení námitek proti podjatosti Okresního soudu v Hradci Králové v soudním procesu proti Josefu Daniszovi.
 • D135 1980, 4. březen, Praha. – Rozbor ustanovení zákona o Sboru národní bezpečnosti, zpracovaný J. Daniszem a zveřejněný Chartou 77.
 • D136 1980, 11. březen, Praha. – Sdělení o policejním zásahu proti účastníkům soukromé filozofické přednášky.
 • D137 1980, 19. březen, Praha. – Zpráva o poměrech ve vězení Plzeň-Bory, zpracovaná bývalými politickými vězni a zveřejněná Chartou 77.
 • D138 1980, 30. březen, Praha. – Sdělení o zveřejnění analýzy § 109 čs. trestního zákona o nedovoleném opuštění republiky a o jeho uplatňování.
 • D139 1980, 18. duben, Praha. – Pozdravný telegram odborové konferenci v Paříži.
 • D140 1980, 18. duben, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR o porušování nedotknutelnosti osob a obydlí, omezování osobní svobody, žádající nápravu. Tři přílohy.
 • D141 1980, 23. duben, Praha. – Dopis rektorovi Univerzity Karlovy v Praze prof. dr. Zdeňku Češkovi o policejních zákrocích proti soukromým filozofickým přednáškám.
 • D142 1980, 26. duben, Praha. – Sdělení o složení kolektivu mluvčích Charty 77 a jeho úkolech.
 • D143 1980, 5. květen, Praha. – Sdělení a analýza situace důchodců v Československu.
 • D144 1980, 15. květen, Praha. – Sdělení a stanovisko ke zprávě komise Mezinárodní organizace práce o diskriminaci v zaměstnání a povolání v Československu.
 • D145 1980, 26. květen, Praha. – Dopis Charty 77 a VONS Mezinárodní federaci pro lidská práva v Paříži o případu vězněného Petra Cibulky.
 • D146 1980, 9. červen, Praha. – Dopis generálnímu tajemníkovi OSN Kurtu Waldheimovi o porušování práva na vzdělání a účast v kulturním životě.
 • D147 1980, 9. červen, Praha. – Seznam 47 nových signatářů Charty 77. (Dokument č. 28)
 • D148 1980, 20. červen, Praha. – Prohlášení Charty 77 k zatčení mluvčího Charty Rudolfa Battěka.
 • D149 1980, 20. červen, Praha. – Pozdravný dopis odborové konferenci v Římě.
 • D150 1980, 28. červen, Praha. – Výzva Charty 77 k čs. veřejnosti při příležitosti madridské schůzky účastnických států KBSE. Přílohy: Text VII. principu Závěrečného aktu helsinské konference a úvaha Jiřího Hájka, doporučená mluvčími Charty jako podklad k diskusi.
 • D151 1980, 29. červen, Praha. – Dopis generálnímu prokurátorovi ČSSR dr. Jánu Feješovi, žádající prošetření a zastavení trestního stíhání proti R. Battěkovi.
 • D152 1980, 30. červenec 1980. – Dopis generálnímu prokurátorovi ČSSR Jánu Feješovi žádající prošetření případu signatáře Karla Soukupa.
 • D153 1980, srpen, Praha. – Dopis účastníkům shromáždění solidarity s čs. lidem ve Skandinávii.
 • D154 1980, 24. srpen, Praha. – Dopis Sdruženému stávkovému výboru v Leninových loděnicích v Gdaňsku.
 • D155 1980, 17. září, Praha. – Dopis prezidentu republiky s návrhy na příspěvek Československa ke zdaru madridské schůzky účastnických států KBSE.
 • D156 1980, 28. září, Praha. – Dopis prezidentu republiky o policejních represích vůči signatářům Charty 77 a členům VONS.
 • D157 1980, 13. říjen, Praha. – Dopis Amnesty International se sídlem v Londýně, žádající o pomoc pro vězněného Rudolfa Battěka.
 • D158 1980, 30. říjen, Praha. – Odpověď Socialistické internacionále na pozvání zástupce Charty 77 na kongres SI v Madridu.
 • D159 1980, 9. listopad, Praha. – Dopis Charty 77 Amnesty International v Londýně s novými informacemi o Rudolfu Battěkovi.
 • D160 1980, 10. listopad, Praha. – Telegram Charty 77 konferenci signatářů Závěrečného aktu KBSE v Madridu.
 • D161 1980, 8. prosinec, Praha. – Dopis redakci Rudého práva protestující proti zkreslenému článku o událostech v Polsku.
 • D162 1980, 14. prosinec, Praha. – Dopis prezidentu republiky, vládě a Federálnímu shromáždění ČSSR o tendenčním zpravodajství oficiálních sdělovacích prostředků o událostech v Polsku, naznačujícím možné zasahování do polských záležitostí.
 • D163 1980, 23. prosinec, Praha. – Dopis Vojenské generální prokuratuře, protestující proti policejní akci v bytě Anny Šabatové a proti použití fyzického násilí při výslechu Václava Malého.

1981

 • D164 1981, 13. leden, Praha. – Sdělení Charty 77 o předání funkcí mluvčích Václavu Malému a Bedřichu Placákovi a jejich životopisy.
 • D165 1981, 5. únor, Praha. – Prohlášení Charty 77 k případu vězněného ing. Rudolfa Battěka, zaslané na vědomí prezidentu republiky, Federálnímu shromáždění a ČTK.
 • D166 1981, 10. únor, Praha. – Dopis polskému Výboru společenské sebeobrany (KSS-KOR).
 • D167 1981, 17. únor, Praha. – Sdělení o návrhu skupiny signatářů Charty na posílení evropské myšlenky pro závěrečné jednání madridské konference a zveřejnění návrhu k diskusi.
 • D168 1981, 21. únor, Praha. – Sdělení Charty 77 o sborníku dokumentů Případ ing. Rudolfa Battěka.
 • D169 1981, 22. únor, Praha. – Dopis prezidentu republiky opakující návrhy Charty 77 pro jednání čs. delegace na madridské konferenci.
 • D170 1981, 26. březen, Praha. – Dopis federálnímu ministrovi práce a sociálních věcí s kritickými připomínkami k argumentaci československého delegáta při projednávání stížnosti Mezinárodní konfederace svobodných odborů na porušování zákazu diskriminace v zaměstnání a povolání v Československu.
 • D171 1981, 9. duben, Praha. – Dopis prezidentu republiky o používání psychického nátlaku orgány StB při výsleších signatářů Charty 77 a o jejich nepodloženém obviňování z výtržností.
 • D172 1981, 20. duben, Praha. – Sdělení o překvalifikaci obvinění Rudolfa Battěka a o zahraničních i domácích žádostech o jeho propuštění.
 • D173 1981, 27. duben, Praha. – Sdělení o 44 nových signatářích Prohlášení Charty 77. (Dokument č. 29)
 • D174 1981, 7. květen, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR, České národní radě a předsedovi Federální vlády ČSSR L. Štrougalovi o pronásledování signatářů Charty 77.
 • D175 1981, 7. květen, Praha. – Blahopřejný dopis Andreji Sacharovovi k 60. narozeninám.
 • D176 1981, 12. květen, Praha. – Zpráva o stavu životního prostředí, zpracovaná signatáři Charty 77.
 • D177 1981, 15. květen, Praha. – Sdělení Charty 77 o policejních akcích a zatčeních v Praze, Brně a Bratislavě ve dnech 6.–12. května v souvislosti se zadržením francouzského karavanu na československých hranicích 27. dubna 1981.
 • D178 1981, 18. květen, Praha. – Blahopřejný dopis papeži Janu Pavlu II. k 61. narozeninám.
 • D179 1981, 11. červen, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR žádající ustavení parlamentního výboru k prošetření nařčení signatářů Charty 77 ze spojení se zahraničními špionážními a diverzními centry.
 • D180 1981, 3. červenec, Praha. – Dopis prezidentu s Francouzské republiky Françoisi Mitterrandovi s žádostí o intervenci u čs. úřadů ve prospěch uvězněného Rudolfa Battěka.
 • D181 1981, 15. červenec, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR o stupňující se policejní nezákonnosti a fyzickém násilí proti československým občanům.
 • D182 1981, 1. říjen, Praha. – Dopis prezidentu republiky, Federálnímu shromáždění, vládě a Generální prokuratuře ČSSR, žádající zastavení perzekucí občanských iniciativ, nezávislé literární tvorby a propuštění politických vězňů.
 • D183 1981, 16. listopad, Praha. – Prohlášení Charty 77 k mírovému hnutí v západní Evropě.
 • D184 1981, 2. prosinec, Praha. – Dopis žádající prezidenta republiky o udělení amnestie pro občany vězněné za činnost v občanských iniciativách.
 • D185 1981, 4. prosinec, Praha. – Dopis velvyslanci SSSR v Praze Alexandru Botvinovi, vyjadřující solidaritu s Andrejem Sacharovem v souvislosti s jeho hladovkou.

1982

 • D186 1982, 7. leden, Praha. – Sdělení o předání funkcí mluvčích Charty 77 Radimu Paloušovi, Anně Marvanové a Ladislavu Lisovi s jejich životopisy. (Dokument č. 1/82)
 • D187 1982, 7. leden, Praha. – Sdělení o stanovisku Charty k zavedení výjimečného stavu v Polsku. (Dokument č. 2/82)
 • D188 1982, 7. leden, Praha. – Prohlášení k pátému výročí vzniku Charty 77. (Dokument č. 3/82)
 • D189 1982, 30. leden, Praha. – Prohlášení Charty 77, jímž se připojuje ke dni solidarity s polským lidem. (Dokument č. 4/82)
 • D190 1982, 10. únor, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR, žádající o přešetření rozsudků s šesti členy VONS z roku 1979. (Dokument č. 5/82)
 • D191 1982, 15. únor, Praha. – Stanovisko k nepříznivému stavu československého hospodářství v souvislosti se zdražením potravin, zaslané na vědomí Federálnímu shromáždění, vládě ČSSR a všeodborovému sjezdu. (Dokument č. 6/82)
 • D192 1982, 3. březen, Praha. – Dopis pracovnímu předsednictvu sjezdu Svazu českých spisovatelů a Svazu slovenských spisovatelů o diskriminaci spisovatelů v Československu se seznamem autorů postižených úplným nebo částečným zákazem publikování. (Dokument č. 7/82)
 • D193 1982, 3. březen, Praha. – Dopis vládě ČSSR s návrhem, aby vláda předložila madridské konferenci návrhy k zabezpečení svobody přesvědčení a náboženského vyznání. (Dokument č. 8/82)
 • D194 1982, 4. březen, Praha. – Dopis Mezinárodnímu výboru na podporu Charty 77 v Paříži k udělení Ceny Jana Palacha za rok 1981 Václavu Havlovi. (Dokument č. 9/82)
 • D195 1982, 5. březen, Praha. – Sdělení o 36 nových signatářích Prohlášení Charty 77. (Dokument č. 10/82)
 • D196 1982, 10. březen, Praha. – Protestní dopis prezidentu republiky, Federálnímu shromáždění, vládě ČSSR a ministerstvu kultury ČSR proti porušování náboženských práv a svobod. (Dokument č. 11/82)
 • D197 1982, 22. březen, Praha. – Kondolenční dopis nizozemskému velvyslanectví k násilné smrti čtyř novinářů v Salvadoru. (Dokument 12/82)
 • D198 1982, 29. březen, Praha. – Otevřený dopis mírovým hnutím k aktuálním otázkám ohrožení míru v Evropě a ve světě. (Dokument č. 13/82)
 • D199 1982, 5. duben, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění, Generální prokuratuře a Nejvyššímu soudu ČSSR o rozporech čs. zákonů a trestní praxe s mezinárodními pakty o občanských a politických právech. (Dokument 15/82)
 • D200 1982, 6. duben, Praha. – Dementi zaslané Československé tiskové kanceláři k podvrženému Otevřenému dopisu Charty 77 k tzv. 10. všeodborovému sjezdu. (Dokument č. 15/82)
 • D201 1982, 14. duben, Praha. – Přehled dokumentů Charty 77 vydaných v roce 1982. (Dokument č. 16/82)
 • D202 1982, 21. duben, Praha. – Dopis nezávislému mírovému hnutí v Německé demokratické republice s poselstvím solidarity. (Dokument 18/82)
 • D203 1982, 3. květen, Praha. – Dopis prezidentu republiky o terorizování, vydírání a zastrašování signatářů Charty, jejich rodin a přátel. (Dokument č. 19/82)
 • D204 1982, 17. květen, Praha. – Stanovisko k dodržování úmluvy č. 111 Mezinárodní organizace práce o zákazu diskriminace občanů v zaměstnání, zaslané vládě ČSSR a Ústřední radě odborů. (Dokument č. 17/82)
 • D205 1982, 1. červen, Praha. – Dokument o výchově a vzdělávání dětí a mládeže v Československu, předložený k veřejné diskusi a zaslaný Ministerstvům školství ČSR a SSR a odboru pro otázky mládeže Úřadu předsednictva vlády ČSSR. (Dokument č. 20/82)
 • D206 1982, 21. červen, Praha. – Žádost o přešetření poměrů v československých věznicích, zaslaná Federálnímu shromáždění ČSSR. (Dokument č. 22/82)
 • D207 1982, 23. červen, Praha. – Podnět zaslaný Generální prokuratuře ČSSR k zastavení trestního stíhání tzv. skupiny Ruml a spol. a k přešetření případu obviněných vydavatelů časopisu . (Dokument č. 21/82)
 • D208 1982, 3. červenec, Praha. – Přehled o činnosti Charty 77 v 1. pololetí 1982.
 • D209 1982, 8. červenec, Praha. – Analýza zákonných norem a jejich interpretace československými soudy při procesech proti obviněným z tzv. maření státního dozoru nad církvemi, zaslaná Federálnímu shromáždění ČSSR, Nejvyššímu soudu ČSSR, místopředsedovi vlády ČSSR a řediteli Státního úřadu pro věci církevní. (Dokument č. 23/82)
 • D210 1982, 10. srpen, Praha. – Analýza stavu vědeckého výzkumu v Československu, zaslaná předsedovi vlády ČSSR L. Štrougalovi, Státní plánovací komisi, Prezidiu ČSAV a Ministerstvům školství ČR a SR. (Dokument č. 26/82)
 • D211 1982, 11. srpen, Praha. – Dopis generálnímu prokurátorovi ČSSR o problematičnosti obžaloby a soudního řízení u Okresního soudu v Chomutově s vydavateli a přispěvateli neoficiálního kulturního časopisu . (Dokument č. 24/82)
 • D212 1982, 17. srpen, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění a vládě ČSSR doporučující zahájit s SSSR jednání o přezkoumání dohody o dočasném pobytu sovětských vojsk a o jejich odchodu z území Československa. (Dokument č. 27/82)
 • D213 1982, 27. srpen, Praha. – Otevřený dopis Mezicírkevní mírové radě (Interkerkelijk vredesberaad – IKV) v Holandsku. (Dokument č. 25/82)
 • D214 1982, 30. srpen, Praha. – Stanovisko k druhému výročí gdaňských dohod v Polsku. (Dokument č. 28/82)
 • D215 1982, 22. říjen, Praha. – Dopis vládě ČSSR s připomínkami a návrhy pro příspěvek československé vlády k úspěchu následné madridské schůzky účastnických států KBSE. (Dokument č. 29/82)
 • D216 1982, 9. listopadu, Praha. – Dopis polskému velvyslanectví a Světové odborové federaci k druhému výročí vzniku Solidarity. (Dokument č. 30/82)
 • D217 1982, 10. listopad, Praha. – Dopis rakouskému kancléři Bruno Kreiskému žádající o intervenci ve prospěch politických vězňů v Československu. (Dokument č. 31/82)
 • D218 1982, 25. listopadu, Praha. – Dopis redakci časopisu v Paříži, ohrazující se proti tomu, že časopis uveřejnil článek Martina Středy pod titulkem Sebekritika Charty 77. (Dokument č. 32/82)
 • D219 1982, 27. listopad, Praha. – Dopis prezidentu republiky při příležitosti 30. výročí procesu s tzv. protistátním centrem „Slánský a spol.“. (Dokument č. 33/82)
 • D220 1982, 3. prosinec, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR se stížností na nedodržování článku 17 Ústavy oficiálními institucemi tím, že neodpovídají na zaslané návrhy a připomínky. (Dokument č. 34/82)
 • D221 1982, 7. prosinec, Praha. – Vánoční adresa prezidentu republiky za propuštění politických vězňů. (Dokument č. 35/82)
 • D222 1982, 22. prosinec, Praha. – Otevřený dopis americkému baptistickému kazateli Billu Grahamovi o zneužití jeho výroků čs. sdělovacími prostředky. (Dokument č. 36/82)
 • D223 1982, 28. prosinec, Praha. – Dopis Generální prokuratuře ČSSR, upozorňující na případ Miklóse Duraye. (Dokument č. 37/82)
 • D224 1982, prosinec, Praha. – Přehled dokumentů Charty 77 vydaných v roce 1982. (Dokument č. 38/82)

1983

 • D225 1983, 6. leden, Praha. – Sdělení o situaci při výměně mluvčích Charty 77 v důsledku zatčení Ladislava Lise a o nástupu Jana Kozlíka na jeho místo. (Dokument č. 1/83)
 • D226 1983, 10. leden, Praha. – Dopis ministru vnitra ČSSR J. Obzinovi, žádající o jeho zásah proti zatčení a obvinění mluvčího Charty L. Lise. (Dokument č. 2/83)
 • D227 1983, 10. leden, Praha. – Dopis vedoucímu Státního úřadu pro věci církevní v Praze V. Janků o porušování zákonů v oblasti náboženského života, upozorňující na dřívější podání Charty 77. (Dokument č. 3/83)
 • D228 1983, 22. leden, Praha. – Dopis předsedovi vlády ČSSR L. Štrougalovi o nepříznivém vývoji československého hospodářství v letech 1981–1982 s podklady pro veřejnou diskusi o ekonomické situaci. (Dokument č. 4/83)
 • D229 1983, 4. únor, Praha. – Dopis prezidentu republiky žádající propuštění Václava Havla z vězení vzhledem k jeho vážnému onemocnění. (Dokument č. 5/83)
 • D230 1983, 7. únor, Praha. – Sdělení o změně ve funkci mluvčího Charty 77 s životopisem Marie Rút Křížkové. (Dokument č. 6/83)
 • D231 1983, 13. březen, Praha. – Seznam 37 nových signatářů Prohlášení Charty 77. (Dokument č. 7/83)
 • D232 1983, 31. březen, Praha. – Poděkování za pozvání na kongres Socialistické internacionály a za projevy solidarity. (Dokument č. 8/83)
 • D233 1983, 11. duben, Praha. – Sdělení k dotazům ohledně účasti zástupců Charty 77 na manifestaci strany Zelených v Bonnu. (Dokument č. 11/83)
 • D234 1983, 30. duben, Praha. – Dopis sekretariátu 2. evropské konference za jaderné odzbrojení v západním Berlíně. (Dokument č. 9/1983)
 • D235 1983, 30. duben, Praha. – Dopis předsedovi vlády ČSSR Lubomíru Štrougalovi o korupci a úplatkářství ve veřejném a hospodářském životě. (Dokument č. 10/83)
 • D236 1983, 3. květen, Praha. – Dopis prezidentu republiky Gustávu Husákovi o perzekuční akci policie proti příslušníkům řádu františkánů. (Dokument č. 12/83)
 • D237 1983, 4. květen, Praha. – Dopis generálnímu prokurátorovi ČSSR J. Feješovi k případu uvězněného L. Lise. (Dokument č. 13/83)
 • D238 1983, 14. květen, Praha. – Dopis mezinárodnímu centru PEN-klubu v Paříži o zabavování a ničení děl umělecké a vědecké literatury. 2 přílohy. (Dokument č. 14/83)
 • D239 1983, 16. květen, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR a Českému svazu žen o ohrožení práv dětí a rodičů v novelizovaném zákonu o rodině. (Dokument č. 15/83)
 • D240 1983, 17. květen, Praha. – Dopis prezidentu republiky G. Husákovi žádající udělení milosti odsouzeným J. Šavrdovi a V. Liberdovi. (Dokument č. 16/83)
 • D241 1983, 22. květen, Praha. – Protestní dopis protivládní organizaci Unita v Angole proti násilnému zadržení skupiny československých občanů. (Dokument č. 17/83)
 • D242 1983, 24. květen, Praha. – Dopis Mezinárodní organizaci práce o zmírnění pracovní diskriminace v důsledku tlaku Mezinárodní organizace práce na čs. vládní orgány a o dalších mimoprávních politických způsobech diskriminace. (Dokument č. 18/83)
 • D243 1983, 30. květen, Praha. – Dopis pražskému sekretariátu koordinační skupiny Světového shromáždění za mír, život, proti jaderné válce, uplatňující nárok a právo Charty 77 účastnit se shromáždění. (Dokument č. 19/83)
 • D244 1983, 12. červen, Praha. – Otevřený dopis předsedovi Přípravného výboru Světového shromáždění za mír a život, proti jaderné válce, MUDr. Tomáši Trávníčkovi, o vyloučení Charty 77 z účasti na Světovém shromáždění. (Dokument č. 21/83)
 • D245 1983, 14. červen, Praha – Dopis prezidentu republiky G. Husákovi, žádající o amnestii pro čs. občany uvězněné nebo trestně stíhané za činnost související s obhajobou lidských práv. (Dokument č. 22/83)
 • D246 1983, 14. červen, Praha. – Nezveřejněný dopis s neznámým obsahem rakouskému spolkovému kancléři Bruno Kreiskému.
 • D247 1983, 15. červen, Praha. – Dopis Světovému shromáždění za mír a život, proti jaderné válce. (Dokument č. 20/83)
 • D248 1983, 30. červen, Praha. – Sdělení o setkání a diskusích signatářů Charty 77 se zahraničními účastníky Světového shromáždění v Praze, o zásazích policie a o neúčasti Charty 77 na shromáždění. (Dokument č. 24/83)
 • D249 1983, 30. červen, Praha. – Seznam dokumentů Charty 77 zveřejněných v prvním pololetí 1983. (Dokument č. 25/83)
 • D250 1983, 18. červenec, Praha. – Telegram Okresnímu soudu v České Lípě s žádostí o vstupenky na soudní přelíčení s L. Lisem. (Dokument č. 27/83)
 • D251 1983, 19. červenec, Praha. – Dopis předsednictvu vlády ČSSR o ekologických, zdravotních a sociálních problémech Severočeského kraje s přílohou o policejní a soudní perzekuci tamních nekonformních občanů. (Dokument č. 26/83)
 • D252 1983, 25. červenec, Praha. – Stížnost na porušení zákona při procesu s L. Lisem a při dalších politických procesech, zaslaná Federálnímu shromáždění a Nejvyššímu soudu ČSSR. (Dokument č. 28/83)
 • D253 1983, 26. červenec, Praha. – Sdělení o pozvání na shromáždění francouzských mírových organizací a odpověď Charty 77. (Dokument č. 29/83)
 • D254 1983, 15. srpen, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR k 15. výročí vojenské intervence v Československu. (Dokument č. 30/83)
 • D255 1983, 30. srpen, Praha. – Rozbor situace v oblasti zakazované a omezované rockové a populární hudby v Československu zaslaný Ústřednímu výboru KSČ, Federálnímu shromáždění ČSSR, Ministerstvu kultury ČSR a Svazu hudebníků ČSR. (Dokument č. 31/83)
 • D256 1983, 5. září, Praha. – Žádost generálnímu prokurátorovi ČSSR o zásah ve prospěch uvězněného a těžce nemocného spisovatele J. Šavrdy. (Dokument č. 32/83)
 • D257 1983, 5. září, Praha. – Prohlášení ke katastrofě jihokorejského dopravního letadla dne 1. září 1983. (Dokument č. 33/83)
 • D258 1983, 28. září, Praha. – Dopis předsedovi polské vlády generálu Wojciechu Jaruzelskému protestující proti připravovanému procesu s bývalými členy KSS-KOR. (Dokument č. 34/83)
 • D259 1983, 5. říjen, Praha. – Blahopřání Lechu Walęsovi k udělení Nobelovy ceny míru. (Dokument č. 35/83)
 • D260 1983, 24. říjen, Praha. – Dopis prezidentu republiky žádající o udělení amnestie při příležitosti 65. výročí vzniku ČSR občanům odsouzeným nebo stíhaným za politické delikty. (Dokument č. 37/83)
 • D261 1983, listopad, Praha. – Otevřený dopis západoevropským mírovým hnutím se stanoviskem Charty k rozmístění sovětských raket na území Československa. (Dokument č. 38/83)
 • D262 1983, 14. listopad, Praha. – Stanovisko k Výslednému dokumentu madridské následné schůzky účastnických států KBSE zaslané prezidentu republiky, předsedovi vlády ČSSR, předsedovi Federálního shromáždění a generálnímu prokurátorovi ČSSR. (Dokument č. 39/83)
 • D263 1983, 12. prosinec, Praha. – Rozbor ekologické situace v Československu zaslaný s průvodním dopisem předsedovi vlády ČSSR L. Štrougalovi. (Dokument č. 36/83)
 • D264 1983, 20. prosinec, Praha. – Dopis předsedovi Federálního shromáždění ČSSR A. Indrovi, upozorňující na protiprávní chování československých státních orgánů, které neodpověděly na podněty, návrhy a stížnosti zaslané v roce 1983 Chartou 77. (Dokument č. 40/83)
 • D265 1983, 27. prosinec, Praha. – Dopis prezidentu republiky o diskriminaci synů signatářů Charty 77, Marka Bendy a Jana Hájka, kterým je odpírána možnost studia. (Dokument č. 41/83)
 • D266 1983, 30. prosinec, Praha. – Dopis o požívání omamných drog v Československu a o zatajování těchto negativních jevů před veřejností, zaslaný Federálnímu shromáždění ČSSR a na vědomí ministerstvu zdravotnictví. (Dokument č. 42/83)
 • D267 1983, 30. prosinec, Praha. – Rozbor Výsledného dokumentu madridské schůzky účastnických států Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE), schváleného v září 1983. (Dokument č. 43/83)
 • D268 1983, 31. prosinec, Praha. – Přehled dokumentů Charty 77 vydaných v druhém pololetí roku 1983. (Dokument č. 44/198).

1984

 • D269 1984, 7. leden, Praha. – Sdělení o předání funkcí mluvčích Charty 77 Jiřímu Rumlovi, Václavu Bendovi a Janě Sternové s jejich životopisy. (Dokument č. 1/84)
 • D270 1984, 20. leden, Praha. – Dopis Mezinárodnímu výboru na podporu Charty 77 v Československu s poděkováním za udělení Ceny Jana Palacha za rok 1983 vydavatelům Informací o Chartě 77. (Dokument č. 2/84)
 • D271 1984, 7. únor, Praha. – Oznámení jmen 25 nových signatářů Charty 77. (Dokument č. 3/84)
 • D272 1984, 12. únor, Praha – Varšava. – Společná výzva zástupců Charty 77 a Výboru společenské sebeobrany (KSS-KOR) k osvobození politických vězňů v Československu a v Polsku. (Nečíslovaný dokument)
 • D273 1984, 21. února, Praha. – Dopis generálnímu tajemníkovi OSN Javieru Pérezu de Cuellar o cílech a činnosti Charty 77. (Dokument č. 4/84.)
 • D274 1984, 4. březen, Praha. – Komuniké pracovního kolokvia skupiny signatářů Charty 77, zástupců francouzské mírové organizace CODENE a holandské Mezicírkevní rady IKV v Praze. (Dokument č. 5/84)
 • D275 1984, 12. březen, Praha. – Výzva k diskusi o situaci a perspektivách čs. hospodářství a stať Vladimíra Kadlece Dynamika, nebo stagnace? jako podklad k diskusi. (Dokument č. 6/84)
 • D276 1984, 2. duben, Praha. – Připomínky k novému školskému zákonu zaslané Federálnímu shromáždění a předsedovi vlády ČSSR L. Štrougalovi. (Dokument č. 7/84)
 • D277 1984, 6. duben, Praha. – Dopis prezidentu republiky, žádající o prominutí ochranného dohledu nad politickými vězni po odpykání trestu a o přezkoumání zákona o tzv. ochranném dohledu, s přiloženou právní expertizou. (Dokument č. 8/84)
 • D278 1984, 1. květen, Praha. – Odpověď na otevřené dopisy britských mírových hnutí Campaign for Nuclear Disarmament (CND) a European Nuclear Disarmament (END). (Dokument č. 9/84)
 • D279 1984, 7. květen, Praha. – Dopis předsednictvu vlády ČSSR a Mezinárodní organizaci práce o systematické diskriminaci čs. občanů v zaměstnání pro jejich politické a ideové postoje. (Dokument č. 10/84)
 • D280 1984, 20. květen, Praha. – Analýza současného stavu československého oficiálního dějepisectví nazvaná Právo na dějiny, zaslaná prezidiu Čs. akademie věd. (Dokument č. 11/84)
 • D281 1984, 23. květen, Praha. – Odpověď na pozvání na mírový kongres v Heidelbergu „Řekni Ne atomovým zbraním“.
 • D282 1984, 17. červen, Praha. – Dopis předsedovi Čs. výboru pro evropskou bezpečnost B. Kučerovi, uplatňující nárok Charty 77 účastnit se připravovaného mezinárodního semináře, a stanovisko Charty 77 k otázkám evropské bezpečnosti. (Dokument č. 12/84)
 • D283 1984, 30. červen, Praha. – Otevřený dopis 3. konferenci za jaderné odzbrojení, pořádané západoevropskými mírovými hnutími v Perugii o aktuálních otázkách míru a odzbrojení v Evropě. (Dokument č. 13/84)
 • D284 1984, 15. srpen, Praha. – Dopis České národní radě a Ministerstvu zdravotnictví ČSR s analýzou československého zdravotnictví. (Dokument 14/84)
 • D285 1984, 19. srpen, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění a předsednictvu vlády ČSSR k 16. výročí vojenské intervence v Československu. (Dokument č. 15/84)
 • D286 1984, 26. září, Praha. – Sdělení o diskusi k dokumentu Charty 77 č. 11/84 Právo na dějiny a zveřejnění prvního polemického příspěvku čtyř historiků-signatářů Charty 77. (Dokument č. 16/84)
 • D287 1984, 11. říjen, Praha. – Sdělení o udělení Nobelovy ceny za literaturu Jaroslavu Seifertovi. (Dokument č. 17/84)
 • D288 1984, 2. listopad, Praha. – Dopis Charty 77 a VONS prezidentu republiky a byru Socialistické internacionály k případu vězněného mluvčího Charty 77 R. Battěka. (Dokument č. 18/84)
 • D289 1984, 2. listopad, Praha. – Otevřený dopis polským přátelům k únosu a zavraždění katolického kněze Jerzyho Popieluszka. (Dokument č. 19/84)
 • D290 1984, 1. prosinec, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR o systematickém porušování práva na svobodu informací v Československu. (Dokument č. 20/84)
 • D291 1984, 12. prosinec, Praha – Bratislava. – Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR a Úřadu pro věci církevní o situaci a pronásledování řeholí v Československu. (Dokument č. 21/84)
 • D292 1984, 23. prosinec, Praha. – Sdělení o policejních akcích proti některým signatářům Charty 77 za návštěvy západoněmeckého ministra zahraničí v Praze. (Dokument č. 22/84)

1985

 • D293 1985, 6. leden, Praha. – Sdělení o předání funkcí mluvčích Charty 77 Jiřímu Dienstbierovi, Evě Kantůrkové a Petrušce Šustrové s jejich životopisy. (Dokument č. 1/85)
 • D294 1985, 6. leden, Praha. – Bilance osmileté činnosti Charty 77. (Dokument č. 2/85)
 • D295 1985, 19. leden, Praha. – Poděkování Mezinárodnímu výboru na podporu Charty 77 v Paříži za udělení ceny Jana Palacha za rok 1984 Ladislavu Hejdánkovi. (Dokument č. 3/85)
 • D296 1985, 14. únor, Praha. – Sdělení o dosavadních výsledcích diskuse k dokumentu Právo na dějiny (11/84) a o československém zdravotnictví (14/84). (Dokument č. 4/85)
 • D297 1985, 11. březen, Praha. – Zveřejnění Pražské výzvy – poselství mírové konferenci v Amsterdamu o aktuálních otázkách evropské bezpečnosti. (Dokument č. 5/85)
 • D298 1985, 12. březen, Praha. – Otevřený dopis prezidentu republiky o policejní akci proti účastníkům soukromého promítání filmů. (Dokument č. 6/85)
 • D299 1985, 20. březen, Praha. – Návrhy na přezkoumání a úpravu čs. právního řádu z hlediska přijatých mezinárodních paktů o občanských a lidských právech, zaslané s konkrétními podněty Federálnímu shromáždění ČSSR. (Dokument č. 7/85)
 • D300 1985, 25. březen, Praha. – Blahopřejný dopis k 80. narozeninám literárního vědce a spisovatele Václava Černého. (Dokument č. 8/85)
 • D301 1985, 26. duben, Praha – Prohlášení zaslané prezidentu republiky G. Husákovi a předsedovi vlády L. Štrougalovi k 40. výročí ukončení druhé světové války, bilancující československý poválečný vývoj s návrhy k ozdravení poměrů.(Dokument č. 9/85)
 • D302 1985, 20. květen, Praha. – Seznam 28 nových signatářů Charty 77. (Dokument č. 10/1985)
 • D303 1985, 22. květen, Praha. – Dopis Ministerstvu práce a sociálních věcí a Mezinárodní organizaci práce o porušování práv čs. občanů v zaměstnání a rozbor usnesení ÚV KSČ o kádrové a personální práci. (Dokument č. 11/85)
 • D304 1985, 28. květen, Praha. – Dopis předsedovi federální vlády ČSSR L. Štrougalovi o policejním dohledu nad signatáři Charty 77 při návštěvách politiků a novinářů ze zahraničí. (Dokument č. 12/85)
 • D305 1985, 30. květen, Praha. – Sdělení a zpráva o ekologických problémech plánované stavby závodního motocyklového okruhu v Brně. (Dokument č. 13/85)
 • D306 1985, 3. červen, Praha. – Sdělení o rozhovorech signatářů Charty 77 s členy delegace francouzského ministra zahraničí Rolanda Dumase v Praze a o policejních akcích. (Dokument č. 14/85)
 • D307 1985, 10. červen, Praha. – Oznámení o vydání sborníku . (Dokument č. 15/85)
 • D308 1985, 20. červen, Praha. – Blahopřejný telegram Erice Weinzierlové k 60. narozeninám. (Dokument č. 16/1985)
 • D309 1985, 29. červen, Praha. – Otevřený dopis Władysławu Frasyniukovi, Adamu Michnikovi a Bogdanu Lisovi, odsouzeným aktivistům nezávislé odborové organizace Solidarita v Polsku. (Dokument č. 17/85)
 • D310 1985, 1. červenec, Praha. – Sdělení o ohlasech na Pražskou výzvu k otázkám míru a bezpečnosti v Evropě, zaslané na vědomí mírovému konventu v Amsterdamu. (Dokument č. 18/85)
 • D311 1985, 23. červenec, Praha. – Prohlášení k 10. výročí podepsání Závěrečného aktu helsinské konference, zaslané prezidentovi, vládě, Federálnímu shromáždění ČSSR a Československému výboru pro evropskou bezpečnost. (Dokument č. 19/85)
 • D312 1985, 20. srpen, Praha. – Prohlášení k 17. výročí vojenské intervence v Československu. (Dokument č. 20/85)
 • D313 1985, 3. září, Praha. – Dopis biskupovi Desmondu Tutuovi, odsuzující politiku apartheidu v Jihoafrické republice. (Dokument č. 21/85)
 • D314 1985, 13. září, Praha. – Dopis předsednictvu vlády ČSSR o výzvě maďarského ekologického hnutí Kruh Dunaj, adresované československé veřejnosti k ochraně přírody v souvislosti s výstavbou vodního díla Gabčíkovo-Nagymaros, text výzvy a rozbor ekologické situace. (Dokument č. 22/85)
 • D315 1985, 22. září, Praha. – Blahopřejný dopis k 84. narozeninám Jaroslava Seiferta. (Dokument č. 23/85)
 • D316 1985, 25. září, Praha. – Společné prohlášení Charty 77 a sedmi českých a slovenských spisovatelů o represivní politice státu v oblasti kultury, adresované vládě ČSSR a Evropskému kulturnímu fóru v Budapešti. (Dokument č. 24/85)
 • D317 1985, 24. říjen, Praha. – Dopis předsedovi vlády ČSSR L. Štrougalovi o poplašných zprávách, že bude omezeno cestování čs. občanů do Maďarska. (Dokument č. 25/85)
 • D318 1985, 7. listopad, Praha. – Dopis Charty 77, Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a Čs. ligy Mezinárodní federace pro lidská práva předsedovi polské vlády, primasu katolické církve v Polsku, Lechu Walęsovi a Dočasné koordinační komisi odborového svazu Solidarita, jímž se připojují k akci Solidarity za propuštění politických vězňů v Polsku. (Dokument č. 26/85)
 • D319 1985, 14. listopad, Praha. – Analýza příčin krizových jevů československého hospodářství a potřeba ekonomické reformy, zaslaná předsedovi vlády ČSSR, předsedovi Státní plánovací komise, řediteli Ekonomického ústavu ČSAV a redakcím , , Čs. rozhlasu a Čs. televize. (Dokument č. 28/85)
 • D320 1985, 15. listopad, Praha. – Odpověď exilové organizaci Rada svobodného Československa v New Yorku na kritický dopis ohledně podpisu mezinárodní výzvy Nikaragua má právo na mír deseti signatáři Charty 77. (Dokument č. 27/85)

1986

 • D321 1986, 7. leden, Praha. – Sdělení o předání funkcí mluvčích Martinu Paloušovi, Anně Šabatové a Janu Šternovi s jejich životopisy. (Dokument č. 1/86)
 • D322 1986, 10. leden, Praha. – Kondolence k úmrtí Jaroslava Seiferta básníkově rodině. (Dokument č. 2/86)
 • D323 1986, 20. leden, Praha. – Nekrolog k úmrtí básníka Jaroslava Seiferta. (Dokument č. 3/86)
 • D324 1986, 14. únor, Praha. – Odpověď výboru Rady Čechů a Slováků v Jihoafrické republice na jeho kritiku dopisu Charty 77 biskupu D. Tutuovi o apartheidu z 3. září 1985. (Dokument č. 4/86)
 • D325 1986, 17. únor, Praha. – Výzva Charty 77, Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a Čs. ligy pro lidská práva, zaslaná vládě ČSSR a vládám Francie, NSR, Nizozemí, Rakouska, Velké Británie a USA k výměně vězňů mezi Východem a Západem. (Dokument č. 5/86)
 • D326 1986, 3. březen, Praha. – Kondolenční dopis manželce zavražděného švédského státníka Olofa Palmeho. (Dokument č. 6/86)
 • D327 1986, 6. březen, Praha. – Úvaha a návrhy k diskusi o problémech mladé generace Prostor pro mladou generaci, zaslané Federálnímu shromáždění, vládě a redakcím a . (Dokument č. 7/86)
 • D328 1986, 16. březen, Praha. – Blahopřání Františku Vodsloňovi k 80. narozeninám s textem Jiřího Rumla Osmdesátiletý rebel z Dobřichovic.
 • D329 1986, 18. březen, Praha. – Prohlášení k 10. výročí platnosti mezinárodních paktů o občanských a lidských právech v Československu, zaslané Federálnímu shromáždění ČSSR. (Dokument č. 9/86)
 • D330 1986, 18. březen, Praha. – Zpráva o výslechu mluvčích Charty 77 a o hrozbě trestního stíhání za vydání dokumentu Prostor pro mladou generaci. (Dokument č. 10/86)
 • D331 1986, 25. březen, Praha. – Korespondence s dánským mírovým hnutím Ne jaderným zbraním o účasti Charty 77 na mírovém kongresu v Kodani, organizovaném Světovou radou míru. (Dokument č. 11/86)
 • D332 1986, 16. duben, Praha. – Sdělení o telegramu zaslaném účastníkům manifestačního shromáždění v Londýně za propuštění uvězněných aktivistů polského hnutí Svoboda a mír. (Dokument č. 12/86)
 • D333 1986, 25. duben, Praha. – Odpověď Evropské síti pro dialog Východ–Západ se stanoviskem Charty 77 k tzv. Milánské výzvě – návrhu memoranda mezinárodního fóra svolaného mírovým hnutím do Milána na květen 1986. (Dokument č. 13/86)
 • D334 1986, 2. květen, Praha. – Dopis konferenci účastnických států KBSE v Bernu o překážkách, jimž musí českoslovenští občané čelit při setkávání s rodinnými příslušníky v zahraničí a při výměně informací. (Dokument č. 14/86)
 • D335 1986, 6. květen, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění a vládě ČSSR k postoji čs. úředních míst po havárii jaderné elektrárny v Černobylu. (Dokument č. 15/86)
 • D336 1986, 13. květen, Praha. – Návrh na úpravu volebního systému, zaslaný Federálnímu shromáždění ČSSR. (Dokument č. 16/86)
 • D337 1986, 6. červen, Praha. – Odpověď na pozvání k účasti na 17. kongresu Socialistické internacionály v Limě. (Dokument č. 17/86)
 • D338 1986, 16. červen, Praha. – Odpověď exilové Radě svobodného Československa v New Yorku o práci a konsenzu v Chartě 77 v souvislosti s prohlášením Nicaragua má právo na mír. (Dokument č. 19/86)
 • D339 1986, 19. červen, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění a vládě ČSSR o potřebě zabezpečit v plném rozsahu platnost Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Příloha: Prohlášení generálního tajemníka OSN. (Dokument č. 18/86)
 • D340 1986, červen, Praha. – Sdělení o vydání sborníku sestaveného z odpovědí na anketu skupiny mladých moravských křesťanů. (Dokument č. 20/86)
 • D341 1986, 6. červenec, Praha. – Sdělení o zásazích orgánů státní moci proti stykům signatářů Charty 77 s veřejnými činiteli USA. (Nečíslovaný dokument)
 • D342 1986, 15. srpen, Praha. – Dopis vládě a Federálnímu shromáždění ČSSR o protiprávním omezování občanských a politických práv občanů vnitropodnikovými předpisy, zejména při cestách do zahraničí a stycích s cizinci. (Dokument č. 21/86)
 • D343 1986, 20. srpen, Praha. – Prohlášení k 18. výročí vojenské intervence v Československu. (Dokument č. 22/86)
 • D344 1986, 15. září, Praha. – Odpověď na dopisy Ladislava Cermana z 27. června a 6. července 1986, jimiž odvolal svůj podpis pod Prohlášením Charty 77 (Dokument č. 23/86)
 • D345 1986, 18. září, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR a vládě ČSSR k likvidaci Jazzové sekce a k zatčení jejích funkcionářů. (Dokument č. 24/86 a Sdělení VONS č. 559)
 • D346 1986, 18. září, Praha. – Dopis Československému mírovému výboru se stanoviskem Charty 77 k pozvání dvou jejích zástupců na světový mírový kongres v Kodani a k obstrukcím Československého mírového výboru. (Dokument č. 25/86)
 • D347 1986, 1. říjen, Praha. – Seznam 25 nových signatářů Charty 77. (Dokument č. 26/86)
 • D348 1986, 2. říjen, Praha. – Dopis dánské mírové organizaci „Ne atomovým zbraním“ o zastoupení Charty 77 na světovém mírovém kongresu v Kodani. (Dokument č. 27/86)
 • D349 1986, 7. říjen, Praha. – Stanovisko k Světovému mírovému kongresu v Kodani, adresované jeho účastníkům. (Dokument č. 28/86)
 • D350 1986, 16. říjen, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR o používání střelných zbraní v prostoru státních hranic čs. ozbrojenými pohraničníky a o potřebě změnit ustanovení zákona o SNB. (Dokument č. 29/86)
 • D351 1986, 25. říjen, Praha. – Dopis Výboru Erasmovy ceny v Amsterdamu k udělení ceny Erasma Rotterdamského Václavu Havlovi. (Dokument č. 29/86)
 • D352 1986, 30. říjen, Praha. – Dopis delegátům následné schůzky KBSE ve Vídni k zahájení konference. (Dokument č. 31/86)
 • D353 1986, 17. listopad, Praha. – Analýza Gaudeamus igitur o stavu československého vysokého školství, určená k diskusi. (Dokument č. 32/86)
 • D354 1986, 17. listopad, Praha. – Blahopřání herečce Vlastě Chramostové k 60. narozeninám. (Dokument č. 33/86)
 • D355 1986, 17. listopad, Praha. – Sdělení o připravovaném sborníku Deset let Charty 77 a úvodní slovo mluvčích Charty. (Dokument č. 34/86)
 • D356 1986, 28. listopad, Praha. – Dopis redakci k pomlouvačným článkům o Jazzové sekci a o udělení Erasmovy ceny V. Havlovi. (Dokument č. 35/86)
 • D357 1986, 10. prosinec, Praha. – Poděkování Výboru pro udělení ceny Rothkovy kaple v Houstonu v USA za udělení Ceny za věrnost pravdě a svobodě. (Dokument č. 36/86)
 • D358 1986, 28. prosinec, Praha. – Seznam 13 nových signatářů Charty 77. (Dokument č. 37/86)
 • D359 1986, 31. prosinec, Praha. – Nekrolog k úmrtí Gertrudy Sekaninové-Čakrtové. (Dokument č. 38/86)

1987

 • D360 1987, 3. leden, Praha. – Novoroční blahopřání Andreji D. Sacharovovi. (Dokument č. 4/87)
 • D361 1987, 6. leden, Praha. – Sdělení o předání funkcí mluvčích Janu Litomiskému, Libuši Šilhánové a Josefu Vohryzkovi s jejich životopisy. (Dokument č. 1/87)
 • D362 1987, 6. leden, Praha. – Slovo ke spoluobčanům – výzva československé veřejnosti k občanské spoluodpovědnosti a k úsilí o demokratický vývoj v zemi. (Dokument č. 2/87)
 • D363 1987, 6. leden, Praha. – Dopis signatářům Charty 77 bilancující 10 let existence Charty s návrhy na nové metody činnosti. (Dokument č. 3/87)
 • D364 1987, 14. leden, Praha. – Poděkování dánskému deníku a švédskému deníku za Cenu svobody. (Dokument č. 5/87)
 • D365 1987, 15. leden, Praha. – Poděkování Karlu Schwarzenbergovi za poskytnutí prostoru v Scheinfeldu pro Československé dokumentační středisko nezávislé literatury. (Dokument č. 6/87)
 • D366 1987, 22. leden, Praha. – Blahopřání L. Hejdánkovi k udělení čestného doktorátu amsterodamskou univerzitou. (Dokument č. 7/87)
 • D367 1987, 30. leden, Praha. – Dopis pražskému primátorovi o nepříznivé bytové situaci, zejména s ohledem na mladou generaci. Na vědomí zasláno předsedovi vlády ČSR a ČSSR, předsedovi Federálního shromáždění ČSSR a předsedovi ČNR. (Dokument č. 8/87)
 • D368 1987, 10. únor, Praha. – Prohlášení o policejních opatřeních proti signatářům Charty 77 v souvislosti s návštěvami zahraničních politiků v Praze. (Dokument č. 9/87)
 • D369 1987, 17. únor, Praha. – Blahopřání generálu Vilému Sacherovi k 80. narozeninám. (Dokument Charty 77 č. 10/87)
 • D370 1987, 17. únor, Praha. – Zpráva o setkání signatářů Charty 77 s představiteli Kongresu USA. (Dokument č. 11/87)
 • D371 1987, 20. únor, Praha. – Blahopřání H. Gordonu Skillingovi k 75. narozeninám. (Dokument č. 12/87)
 • D372 1987, 2. březen, Praha. – Kondolence k úmrtí norského ministra zahraničí K. Frydenlunda, zaslaná norskému velvyslanectví v Praze. (Dokument č. 13/87)
 • D373 1987, 2. březen, Praha. – Dopis prezidentu republiky, předsedovi vlády ČSSR a Federálnímu shromáždění, žádající uvedení československého právního řádu do souladu s mezinárodními pakty o lidských a občanských právech. (Dokument č. 14/87)
 • D374 1987, 3. březen, Praha. – Vzpomínková stať k 10. výročí úmrtí Jana Patočky. (Dokument č. 15/87)
 • D375 1987, 6. březen, Praha. – Sdělení o setkání mluvčích a signatářů Charty 77 s poslanci norského parlamentu za jejich návštěvy v Praze. (Dokument č. 16/87)
 • D376 1987, 10. březen, Praha. – Výzva státním orgánům k osvobození pěti členů Jazzové sekce. (Dokument č. 17/87)
 • D377 1987, 20. březen, Praha. – Odpověď na pozvání na sjezd Socialistické strany Itálie. (Dokument č. 18/87)
 • D378 1987, 23. březen, Praha. – Dopis Michailu Gorbačovovi před jeho dubnovou návštěvou v Praze, vyzývající nové sovětské vedení k přehodnocení vztahů k Československu, ke stažení sovětských vojsk a raket s jadernými hlavicemi z Československa, signovaný současnými i bývalými mluvčími Charty 77. (Dokument č. 20/87)
 • D379 1987, 23. březen, Praha. – Dopis prezidentovi, předsedům vlády a parlamentu, ministrům a poslancům s žádostí, aby při příležitosti návštěvy M. Gorbačova v Praze jednali o postupném stažení sovětských vojsk a jaderných raket a o přehodnocení smluv plynoucích z moskevského protokolu z roku 1968. (Dokument č. 21/87)
 • D380 1987, 24. březen, Praha. – Dopis Kanceláři prezidenta republiky, předsednictvu vlády ČSSR, Federálnímu shromáždění ČSSR a Ministerstvu spravedlnosti ČSR spolupodepsaný Výborem na obranu nespravedlivě stíhaných a Čs. ligou pro lidská práva, vyzývající k zastavení politických procesů a propuštění všech politických vězňů. (Dokument č. 19/87)
 • D381 1987, 25. březen, Praha. – Dopis slovinské mírové sekci studentského kulturního střediska v Ljubljani s poděkováním za pozdrav k 10. výročí Charty a s přáním dalších osobních kontaktů. (Dokument č. 22/87)
 • D382 1987, 27. března, Praha. – Dopis vládě ČSSR a Federálnímu shromáždění o protimaďarských incidentech v Bratislavě, žádající jejich vyšetření a zveřejnění podrobných informací. Příloha: Informace Výboru na ochranu práv maďarské menšiny. (Dokument č. 23/87)
 • D383 1987, 29. březen, Praha. – Poděkování Mezinárodnímu výboru Labour Party v Londýně za pozdravy k 10. výročí Charty a za solidaritu s její činností. (Dokument č. 26/87)
 • D384 1987, 30. březen, Praha. – Dopis Výboru na obranu maďarské menšiny s poděkováním za dopis k 10. výročí Charty a s vyjádřením podpory jeho protestu proti kulturní diskriminaci maďarské menšiny. (Dokument č. 24/87)
 • D385 1987, 30. březen, Praha. – Dopis maďarskému časopisu s poděkováním za přání k 10. výročí Charty 77 a se stanoviskem k problematice maďarské menšiny. (Dokument č. 25/87)
 • D386 1987, 31. březen, Praha. – Dopis poslancům Federálního shromáždění s žádostí, aby se zabývali problematikou vojenské základní služby na základě podnětu Jana Svobody, jehož otevřený dopis je přílohou dopisu. (Dokument č. 27/87)
 • D387 1987, 5. duben, Praha. – Seznam nových signatářů a odvolání dvou podpisů Charty 77. (Dokument č. 28/87)
 • D388 1987, 12. duben, Praha. – Dementi zprávy stanice Rádia Svobodná Evropa, že Charta 77 poslala další dopis M. Gorbačovovi. (Dokument č. 29/87)
 • D389 1987, 14. duben, Praha. – Dopis delegátům 11. sjezdu Revolučního odborového hnutí. (Dokument č. 30/87)
 • D390 1987, 15. duben, Praha. – Odpověď na pozvání k účasti na mezinárodním semináři International Peace and Helsinki Agreement ve Varšavě. (Dokument č. 31/87)
 • D391 1987, 14. duben, Praha. – Sdělení o setkání signatářů Charty 77 se zástupci amerického senátu za jejich návštěvy v Praze. (Dokument č. 32/87)
 • D392 1987, 30. duben, Praha. – Dokument o stavu životního prostředí Aby se dalo dýchat, zaslaný s průvodním dopisem vládě a zastupitelským orgánům ČSSR, ČTK a ČSAV. (Dokument č. 33/87)
 • D393 1987, 30. duben, Praha. – Dopis kulturnímu výboru České národní rady, Ministerstvu školství ČSR a odborným institucím se stanoviskem k připravovaným změnám pravidel českého pravopisu. (Dokument č. 34/87)
 • D394 1987, 5. květen, Praha. – Dopis prezidentu republiky, předsedovi vlády ČSSR a předsedovi Federálního shromáždění, protestující proti zatčení tří dělníků v prvomájovém průvodu v Olomouci. (Dokument č. 35/87)
 • D395 1987, 14. květen, Praha. – Dokument O právu cestovat (Zkušenost Michaela Dymáčka), zaslaný předsedům vlády ČSSR a ČSR, ministrovi vnitra ČSSR a federálnímu ministerstvu pro technický a investiční rozvoj. (Dokument č. 36/87)
 • D396 1987, 17. květen, Praha. – Sdělení o setkání zástupců Charty 77 se zástupci vládní australské delegace při její oficiální návštěvě Československa. (Dokument č. 37/87)
 • D397 1987, 24. květen, Praha. – Dopis s poděkováním předsedovi Komise pro bezpečnost a spolupráci v Evropě Kongresu USA S. H. Hoyerovi za publikovanou zprávu o naplňování Závěrečného aktu helsinské konference. (Dokument č. 39/87)
 • D398 1987, 26. květen, Praha. – Dopis předsedovi vlády, Federálního shromáždění ČSSR a ministrovi vnitra ČSSR o nezákonné praxi při povolování cest čs. občanů do zahraničí. (Dokument č. 38/87)
 • D399 1987, 3. červen, Praha. – Dopis Charty východoněmecké mírové organizaci Iniciativa pro mír a lidská práva, reagující na její výzvu občanům zemí Varšavské smlouvy. (Dokument č. 40/87)
 • D400 1987, 10. červen, Praha. – Sdělení Charty 77 o konání 1. fóra Charty 77, věnovaného ekologickým otázkám. (Dokument č. 41/87)
 • D401 1987, 24. červen, Praha. – Dopis Charty 77 Federálnímu shromáždění, České národní radě a Obvodnímu národnímu výboru v Praze 6 se žádostí o vyšetření vraždy číšníka v pražské restauraci příslušníkem StB. (Dokument č. 42/87)
 • D402 1987, 30. červen, Praha. – Seznam nových signatářů Charty 77. (Dokument č. 43/87)
 • D403 1987, 2. červenec, Praha. – Sdělení o setkání zástupců Spolkového sněmu SRN se zástupci Charty 77. (Dokument č. 44/87)
 • D404 1987, 5. červenec, Praha. – Nekrolog k úmrtí Václava Černého. (Dokument č. 45/87)
 • D405 1987, 6. červenec, Praha. – Dopis kongresu Evropského jaderného odzbrojení (END) v Coventry ve Velké Británii se stanoviskem Charty 77 o předpokladech evropského vývoje, vedoucích k mezinárodnímu uvolnění, celoevropské integraci a sblížení států. (Dokument č. 46/87)
 • D406 1987, 1. srpen, Praha. – Prohlášení k 19. výročí vojenské intervence v Československu. (Dokument č. 47/87)
 • D407 1987, 5. srpen, Praha. – Úvodní slovo ke sborníku O československém vězeňství, zaslané spolu se sborníkem prezidentu republiky, Federálnímu shromáždění a vládě ČSSR, Ministerstvu spravedlnosti ČSR, ČTK a čs. veřejnosti. (Dokument č. 48/87)
 • D408 1987, 5. srpen, Praha. – Blahopřání Ludmile Jankovcové k 90. narozeninám. (Dokument č. 49/87)
 • D409 1987, 7. srpen, Praha. – Protest zaslaný prezidentu republiky a Ministerstvu spravedlnosti ČSR proti rozsudku Nejvyššího soudu ČSSR nad Jiřím a Pavlem Wonkovými. (Dokument č. 50/87)
 • D410 1987, 24. srpen, Praha. – Nekrolog k úmrtí generála Viléma Sachra a projev Jiřího Rumla při smutečním obřadu. (Dokument č. 51/87)
 • D411 1987, 7. září 1987, Praha. – Prohlášení Charty 77 k 50. výročí úmrtí T. G. Masaryka. (Dokument č. 52/87)
 • D412 1987, 15. září, Praha. – Odpověď České národní radě ve věci vyšetření vraždy v pražské restauraci. (Dokument č. 53/87)
 • D413 1987, 18. září, Praha. – Dopis Labour Party v Londýně s poděkováním za pozvání na její výroční konferenci. (Dokument č. 54/87)
 • D414 1987, 25. září, Praha. – Dopis vídeňské schůzce Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (Dokument č. 55/87)
 • D415 1987, 30. září, Praha. – Seznam nových signatářů a odvolání jednoho podpisu. (Dokument č. 56/87)
 • D416 1987, 2. říjen, Praha. – Blahopřání Vladimíru Kadlecovi k 75. narozeninám. (Dokument č. 57/87)
 • D417 1987, 10. říjen, Praha. – Blahopřání Zdeňku Urbánkovi k 70. narozeninám. (Dokument č. 58/87)
 • D418 1987, 10. říjen, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění urgující odpověď na návrhy Charty o úpravách základní vojenské služby. (Dokument č. 59/87)
 • D419 1987, 12. říjen, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění, České a Slovenské národní radě a Ministerstvu spojů ČSSR o porušování ústavně zaručeného práva na listovní tajemství a na tajemství dopravovaných zpráv. (Dokument č. 60/87)
 • D420 1987, 14. říjen, Praha. – Blahopřání prezidentu Kostariky Oscaru Ariasovi k Nobelově ceně míru za rok 1987. (Dokument č. 61/87)
 • D421 1987, 26. říjen, Praha. – Kritický rozbor sjezdů uměleckých svazů konaných v roce 1987 a situace v těchto organizacích. (Dokument č. 62/87)
 • D422 1987, 27. říjen, Praha. – Žádost prezidentu republiky o propuštění Pavla Wonky z vězení pro vážné ohrožení na životě v důsledku krutého zacházení. (Dokument č. 63/87)
 • D423 1987, 27. říjen, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění, České a Slovenské národní radě s požadavkem, aby byl 28. říjen prohlášen za státní svátek jako den vzniku Československé republiky. (Dokument č. 64/87)
 • D424 1987, 30. říjen, Praha. – Dopis předsedovi vlády ČSSR a redakcím a  o podnětech k diskusi o ekonomické reformě v Československu. (Dokument č. 65/87)
 • D425 1987, 5. listopad, Praha. – Dopis předsedům vlády ČSSR a ČSR a Československé tiskové kanceláři o policejních represích proti signatářům Charty 77 a dalším občanům. (Dokument Charty 77 č. 66/87)
 • D426 1987, 17. listopad, Praha. – Dopis předsedovi vlády ČSSR a redakci a  s dalšími podněty k diskusi o ekonomické reformě a závěr ankety. (Dokument č. 67/87)
 • D427 1987, 17. listopad, Praha. – Sdělení o setkání zástupců Charty 77 s vedoucím činitelem Státního departementu USA Martinem Wenickem za jeho návštěvy v Praze. (Dokument č. 68/87)
 • D428 1987, 23. listopad, Praha. – Protestní dopis předsedovi vlády, ministru vnitra ČSSR a tiskovým agenturám proti zásahu policie při pracovní poradě Charty 77. (Dokument č. 69/87)
 • D429 1987, 28. listopad, Praha. – Sdělení o 2. fóru Charty 77 o činnosti Charty 77 a o přípravě manifestace ke Dni lidských práv. (Dokument č. 70/87)
 • D430 1987, 2. prosinec, Praha. – Ohlášení veřejné manifestace ke Dni lidských práv, zaslané Obvodnímu národnímu výboru Praha 1, tiskovým agenturám ČTK, APN, AFP a na vědomí předsedům vlád ČSSR a ČSR. (Dokument č. 71/87)
 • D431 1987, 3. prosinec, Praha. – Odpověď dánskému sdružení Dialog s Chartou 77. (Dokument č. 72/87.)
 • D432 1987, 3. prosinec, Praha. – Dopis Mezinárodnímu Červenému kříži v Ženevě s žádostí o prošetření zdravotního stavu šesti politických vězňů. (Dokument č. 73/87)
 • D433 1987, 5. prosinec, Praha. – Sdělení spoluobčanům, Čs. rozhlasu a televizi, tiskovým agenturám ČTK, APN, AFP o zákazu manifestace ke Dni lidských práv 10. 12. 1987. (Dokument Charty 77 č. 75/87)
 • D434 1987, 6. prosinec, Praha. – Dopis nezávislému semináři k otázkám lidských práv v Moskvě se stanoviskem Charty 77 k pojetí, obsahu a uplatňování lidských a občanských práv. (Dokument č. 76/87)
 • D435 1987, 15. prosinec, Praha. – Dopis předsednictvu vlády ČSSR, vládě SSR a vídeňské následné schůzce KBSE s návrhem na zabezpečení práv národnostních menšin, vypracovaný Výborem na ochranu práv maďarské menšiny v Československu. (Dokument č. 74/87)
 • D436 1987, 17. prosinec, Praha. – Poděkování Polské socialistické straně za pozdrav k mezinárodnímu Dni lidských práv. (Dokument č. 77/87)
 • D437 1987, 17. prosinec, Praha. – Odvolání proti rozhodnutí odboru vnitřních věcí ONV v Praze 1 o zákazu manifestace ke Dni lidských práv. (Dokument č. 78/87)
 • D438 1987, 18. prosinec, Praha. – Stížnost zaslaná Federálnímu shromáždění, vládě ČSSR a ministru vnitra V. Vajnarovi na policejní represi proti signatářům, kteří rozmnožovali a rozšiřovali dokument Slovo ke spoluobčanům. (Dokument č. 79/87)
 • D439 1987, 20. prosinec, Praha. – Odpověď představitelům holandského mírového sdružení prof. Edgbertu Boekerovi a Mientu Janu Faberovi, kteří odmítli účast na semináři oficiálního Československého mírového výboru na protest proti diskriminaci Charty 77. (Dokument č. 79/87)
 • D440 1987, 31. prosinec, Praha. – Seznam nových signatářů Charty 77. (Dokument č. 80/87)

1988

 • D441 1988, 2. leden, Praha. – Sdělení o předání funkcí mluvčích Charty 77 Stanislavu Devátému, Miloši Hájkovi a Bohumíru Janátovi s jejich životopisy. (Dokument č. 1/88)
 • D442 1988, 2. leden, Praha. – Výzva adresovaná evropské veřejnosti k vyjádření solidarity s rumunským lidem dne 1. února 1988. (Dokument č. 2/88)
 • D443 1988, 2. leden, Praha. – Dopis Charty 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných vídeňské následné schůzce KBSE podporující výzvu časopisu k umožnění náhradní vojenské služby. (Dokument č. 3/88)
 • D444 1988, 12. leden, Praha. – Sdělení o jednání amerického lékaře R. S. Lawrence s československými úřady o možnosti návštěvy politických vězňů. (Dokument č. 4/88)
 • D445 1988, 25. leden, Praha. – Dopis odboru vnitřních věcí Národního výboru hlavního města Prahy, urgující vyřízení odvolání, které podala Charta proti zákazu manifestace ke Dni lidských práv. (Dokument č. 5/88)
 • D446 1988, 7. únor, Praha. – Sdělení o setkání signatářů Charty 77 s náměstkem ministra zahraničních věcí USA J. Whiteheadem za jeho oficiální návštěvy v Československu. (Dokument č. 6/88)
 • D447 1988, 8. únor, Praha. – Dopis předsedovi JZD Slušovice F. Čubovi k vyloučení S. Devátého z pracoviště. (Dokument č. 7/88)
 • D448 1988, 22. únor, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR a generálnímu prokurátorovi ČSSR o úpravě stávajícího správního řízení a potřebě správního soudnictví. (Dokument č. 8/88)
 • D449 1988, 29. únor, Praha. – Vyjádření podpory podpisové petiční akci moravských katolíků k situaci věřících občanů. (Dokument č. 9/88)
 • D450 1988, 11. březen, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění a vládě ČSSR, Generální prokuratuře ČSSR, Sekretariátu pro věci církevní a kardinálu Tomáškovi protestující proti porušování náboženské svobody a útokům proti Chartě 77 při celonárodní katolické pouti. (Dokument č. 10/88)
 • D451 1988, 13. březen, Praha. – Protest proti zadržení maďarského bohemisty Györgye Vargy, zaslaný Federálnímu shromáždění ČSSR a Ministerstvu vnitra ČSSR. (Dokument č. 11/88)
 • D452 1988, 19. březen, Praha. – Stanovisko k přijatému zákonu o státní památkové péči a k aktuálnímu stavu kulturních památek v zemi. (Dokument č. 12/88)
 • D453 1988, 21. březen, Praha. – Výzva k veřejnosti SSSR, Polska, Maďarska, Bulharska a NDR, aby přispěla k odsouzení srpnové invaze do Československa. (Dokument č. 13/88)
 • D454 1988, 29. březen, Praha. – Zpráva o brutálním zásahu proti shromáždění věřících v Bratislavě. (Dokument č. 14/88)
 • D455 1988, 31. březen, Praha. – Seznam 26 nových signatářů Charty 77. (Dokument č. 15/88)
 • D456 1988, 6. duben, Praha. – Sdělení o setkání zástupců Charty 77 s americkými senátory za jejich oficiální návštěvy v Československu. (Dokument č. 17/88)
 • D457 1988, 9. duben, Praha. – Vzpomínka na Františka Kriegla k jeho nedožitým osmdesátinám. (Dokument č. 16/88)
 • D458 1988, 11. duben, Praha. – Stanovisko k návrhu generálního tajemníka ÚV KSČ M. Jakeše na vytvoření pásma důvěry ve střední Evropě.(Dokument č. 18/88)
 • D459 1988, 14. duben, Praha. – Blahopřání katolickému knězi Anastázi Opaskovi, žijícímu v SRN, k 75. narozeninám. (Nečíslovaný dokument)
 • D460 1988, 18. duben, Praha. – Pozvání zahraničním mírovým aktivistům na mezinárodní mírový seminář Praha 88 ve dnech 17.–19. června 1988. (Dokument č. 24/88)
 • D461 1988, 22. duben, Praha. – Sdělení o setkání zástupců Charty 77 s ministrem zahraničí Nizozemského království a jeho doprovodem. (Dokument č. 19/88)
 • D462 1988, 22. duben, Praha. – Blahopřání teologovi a signatáři Charty 77 Josefu Zvěřinovi k 75. narozeninám. (Dokument č. 20/88)
 • D463 1988, 22. duben, Praha. – Dopis Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných k 10. výročí jeho založení. (Dokument č. 25/88)
 • D464 1988, 25. duben, Praha. – Prohlášení k mezinárodní řetězové hladovce za osvobození československých politických vězňů, organizované od 1. ledna Mezinárodní společností pro lidská práva. (Dokument č. 22/88)
 • D465 1988, 28. duben, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění, ministrům zdravotnictví J. Prokopcovi a spravedlnosti ČSR A. Kašparovi s žádostí o vyšetření příčin smrti politického vězně Pavla Wonky. (Dokument č. 23/88)
 • D466 1988, 3. květen, Praha. – Nekrolog k úmrtí Pavla Wonky. (Dokument č. 26/88)
 • D467 1988, 7. květen, Praha. – Nekrolog k úmrtí básníka a spisovatele Jaromíra Šavrdy. (Dokument č. 27/88)
 • D468 1988, 10. květen, Praha. – Sdělení o rozhovoru zástupců Charty 77 s americkými lékaři o okolnostech smrti Pavla Wonky. (Dokument č. 28/88)
 • D469 1988, 11. květen, Praha. – Žádost České národní radě a vládě ČSR o vyšetření příčiny smrti Pavla Wonky. (Dokument č. 29/88)
 • D470 1988, 15. květen, Praha. – Dopis předsednictvu vlády ČSSR a Mezinárodní organizaci práce o diskriminaci v zaměstnání a povolání v Československu s připojenou dokumentací. (Dokument č. 21/88)
 • D471 1988, 20. květen, Praha. – Nekrolog k úmrtí signatáře Charty 77 Zdeňka Urbana. (Dokument č. 30/88)
 • D472 1988, 1. červen, Praha. – Dopis ústřednímu výboru KSČ a československé veřejnosti, komentující vnitrostranickou informaci o nezávislých občanských iniciativách. (Dokument č. 32/88)
 • D473 1988, 1. červen, Praha. – Prohlášení Charty 77 o podpoře návrhu třiceti občanů na úpravu článků Ústavy týkajících se svobody projevu a vyznání. Příloha: Podnět k úpravě Ústavy. (Dokument č. 33/88)
 • D474 1988, 6. červen, Praha. – Blahopřání Jiřímu Hájkovi k 75. narozeninám. (Dokument č. 31/88)
 • D475 1988, 16. červen, Praha. – Prohlášení k petiční výzvě australských krajanů M. Gorbačovovi, požadující odchod sovětských vojsk z Československa. Příloha: Dopis krajanů M. Gorbačovovi. (Dokument č. 34/88)
 • D476 1988, 20. červen, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění o policejní akci proti mezinárodnímu mírovému semináři Praha 88. (Dokument č. 35/88)
 • D477 1988, 23. červen, Praha. – Sdělení o setkání zástupců Charty 77 s britským náměstkem ministra zahraničí Davidem Mallorem. (Dokument č. 36/88)
 • D478 1988, 30. červen, Praha. – Sdělení o nových signatářích Charty 77. (Dokument č. 37/88)
 • D479 1988, 7. červenec, Praha. – Prohlášení proti plánu rumunské vlády likvidovat rumunské vesnice. (Dokument č. 38/88)
 • D480 1988, 13. červenec, Praha. – Návrh na postavení památníku obětem stalinských represí, zaslaný ústřednímu výboru Národní fronty ČSSR. (Dokument č. 39/88)
 • D481 1988, 14. červenec, Praha. – Prohlášení k 20. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. (Dokument č. 40/88)
 • D482 1988, 27. červenec, Praha. – Telegram maďarským občanům vyjadřující podporu jejich hladovce na protest proti odebrání cestovních pasů. (Nečíslovaný dokument)
 • D483 1988, 27. července, Praha. – Dopis Charty 77 americké organizaci Workmen’s Circle s poděkováním za podporu mírového semináře Praha 88. (Nečíslovaný dokument)
 • D484 1988, 24. srpen, Praha. – Sdělení Charty 77 a VONS o policejní represi proti účastníkům demonstrací k výročí 21. srpna 1968. (Dokument č. 41/88)
 • D485 1988, 25. srpen, Praha. – Prohlášení solidarity s polskými stávkujícími dělníky. (Dokument 77 č. 42/88)
 • D486 1988, 25. srpen, Praha. – Dopis Demokratickému svazu v Moskvě s poděkováním sovětským občanům, kteří manifestovali ve výroční den vojenské intervence do Československa na Puškinově náměstí v Moskvě. (Dokument č. 43/88)
 • D487 1988, 1. září, Praha. – Dopis obhájcům lidských práv v Litvě A. Andreikovi a P. Cidzikasovi s vyjádřením solidarity s protestní hladovkou za propuštění dvanácti litevských vězňů. (Nečíslovaný dokument)
 • D488 1988, 8. září, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění, vládě a ústřednímu výboru Národní fronty o naléhavosti reformy politického systému a ekonomické reformy s návrhem bezprostředních kroků k demokratizaci země. (Dokument č. 44/88)
 • D489 1988, 5. září, Praha. – Sdělení Charty 77, Demokratické iniciativy, Jazzové sekce, Nezávislého mírového sdružení, Společenství přátel USA a předsedy přípravného výboru o uspořádání mezinárodního sympozia Československo ’88. (Dokument č. 45/88)
 • D490 1988, 6. září, Praha. – Prohlášení k rozsudku bratislavského soudu nad slovenským náboženským aktivistou Ivanem Polanským. (Dokument č. 46/88)
 • D491 1988, 7. září, Praha. – Sdělení o setkání signatářů Charty 77 s poradcem prezidenta a ministra zahraničí USA Edwardem L. Rownym za jeho návštěvy v Československu. (Dokument č. 47/88)
 • D492 1988, 17. září, Praha. – Sdělení o setkání signatářů Charty 77 s francouzským ministrem zahraničí Rolandem Dumasem za jeho návštěvy v Československu. (Dokument č. 48/88)
 • D493 1988, 30. září, Praha. – Dopis účastníkům konference Czechoslovakia, 1918–1988, Seventy Years from Independence, pořádané v Torontu. (Nečíslovaný dokument)
 • D494 1988, 30. září, Praha. – Seznam nových signatářů Charty 77. (Dokument č. 49/88)
 • D495 1988, 29. září, Praha. – Nekrolog k úmrtí signatářky Charty 77 Jiřiny Zelenkové. (Dokument č. 51/88)
 • D496 1988, 1. říjen, Praha. – Úvaha o stavu historického vědomí a nezbytnosti svobodného historického bádání, vydaná k sedmdesáti letům existence Československé republiky. (Dokument č. 50/88)
 • D497 1988, 10. říjen, Praha. – Oznamení pěti občanských iniciativ (včetně Charty 77) o rozhodnutí uspořádat 28. října na Václavském náměstí nezávislou manifestaci občanů, adresované Obvodnímu národnímu výboru v Praze 1.
 • D498 1988, 15. říjen, Praha. – Sdělení o setkání signatářů Charty 77 a zástupců dalších občanských iniciativ s náměstkem ministra zahraničí USA Johnem C. Whiteheadem za jeho návštěvy v Praze. (Dokument č. 52/88)
 • D499 1988, 18. říjen, Praha. – Projev Charty 77 určený pro nezávislou manifestaci v Praze k svátku 28. října. (Dokument č. 53/88)
 • D500 1988, 24. říjen, Praha. – Prohlášení k zákazu manifestace k 70. výročí vzniku Československa. (Dokument č. 54/88)
 • D501 1988, 1. listopad, Praha. – Prohlášení Charty 77 k brutálnímu násilí policie vůči manifestaci v den 28. října. (Dokument č. 55/88)
 • D502 1988, 16. listopad, Praha. – Společné prohlášení Charty 77, Nezávislého mírového sdružení a Společenství přátel USA, zaslané předsednictvu vlády a četným vládním a vědeckým institucím o policejním zásahu proti sympoziu Československo ’88. (Dokument č. 56/88)
 • D503 1988, 30. listopadu, Praha. – Dopis generálnímu tajemníku OSN Javieru Pérezu de Cuellar žádající o morální podporu pro veřejné shromáždění v Praze k 40. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv.
 • D504 1988, 1. prosinec, Praha. – Prohlášení k 40. výročí Všeobecné deklarace lidských práv. (Dokument č. 57/88.)
 • D505 1988, 9. prosinec, Praha. – Sdělení o setkání signatářů Charty 77 s francouzským prezidentem Françoisem Mitterrandem za jeho návštěvy v Československu. (Dokument č. 58/88)
 • D506 1988, 16. prosinec, Praha. – Prohlášení k první povolené nezávislé manifestaci uspořádané 10. prosince ke Dni lidských práv na Škroupově náměstí v Praze. (Dokument č. 59/88)
 • D507 1988, 18. prosinec, Praha. – Prohlášení Charty 77 k otázce vlastní identity. Příloha: Stať J. Patočky Čím je a čím není Charta. (Dokument č. 60/88)
 • D508 1988, 28. prosinec, Praha. – Prohlášení Charty 77 a dalších nezávislých iniciativ o jednání s úřady o manifestaci na Škroupově náměstí v Praze 10. prosince 1988 a odhodlání připravit taková shromáždění i v budoucnu. (Nečíslovaný dokument)
 • D509 1988, 30. prosinec, Praha. – Seznam nových signatářů Charty 77 a odvolání dvou podpisů. (Dokument č. 61/88)
 • D510 1988, konec prosince, Praha. – Výzva všem spoluobčanům, aby v poslední den roku vzpomněli na politické vězně. (Nečíslovaný dokument)

1989

 • D511 1989, 2. leden, Praha. – Sdělení o předání funkcí mluvčích Charty 77 Tomáši Hradílkovi, Daně Němcové a Alexandru Vondrovi s jejich životopisy. (Dokument č. 1/89)
 • D512 1989, 8. leden, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění, předsednictvu vlády ČSSR, Generální prokuratuře ČSSR, federálnímu ministerstvu vnitra k případu ing. Jozefa Babiaka, krutě ubitého policií za dopravní přestupek. (Dokument č. 2/89)
 • D513 1989, 11. leden, Praha. – Stanovisko zaslané Federálnímu shromáždění a předsednictvu vlády ČSSR k používání československé výbušniny Semtex zahraničními teroristickými skupinami, s požadavkem informovat veřejnost o vývozu výbušniny a učinit nutná opatření proti jejímu zneužití. (Dokument č. 3/89)
 • D514 1989, 15. leden, Praha. – Prohlášení Charty 77 k 20. výročí sebeupálení Jana Palacha. (Dokument č. 4/89)
 • D515 1989, 17. leden, Praha. – Dopis představitelům účastnických států Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě o policejní razii proti účastníkům pietního shromáždění v den výročí Palachovy smrti. (Dokument č. 5/89)
 • D516 1989, 17. leden, Praha. – Oznámení kolektivu mluvčích Charty 77 o protestní hladovce na podporu vězňů svědomí. (Dokument č. 6/89)
 • D517 1989, 20. leden, Praha. – Poděkování Mezinárodní společnosti pro lidská práva (IGFM) za organizaci mezinárodní řetězové hladovky za vyhlášení amnestie politických vězňů v ČSSR. (Dokument č. 7/89.)
 • D518 1989, 22. leden, Praha. – Prohlášení Charty 77 k lednovým událostem, zaslané Federálnímu shromáždění ČSSR a vládě ČSSR. (Dokument č. 8/89)
 • D519 1989, 23. leden, Praha. – Soupis československých politických vězňů evidovaných VONS podle stavu ke dni 21. ledna 1989. (Dokument č. 9/89)
 • D520 1989, 6. únor, Praha. – Dopis Charty 77 nezávislým iniciativám a obhájcům lidských práv ve východní Evropě s výzvou k solidaritě a pomoci rumunskému obyvatelstvu. (Dokument č. 10/89)
 • D521 1989, 10. únor, Praha. – Společný dopis Charty 77 a Čs. helsinského výboru o uplatnění výsledků vídeňské následné schůzky KBSE v Československu, adresovaný prezidentu republiky, Federálnímu shromáždění, vládě ČSSR, Čs. výboru pro evropskou bezpečnost a spolupráci, Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a Mezinárodní helsinské federaci pro lidská práva. (Dokument č. 11/89)
 • D522 1989, 12. únor, Praha. – Prohlášení o nutnosti otevřeného dialogu o situaci v Československu, adresované Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci a ČTK. (Dokument č. 12/89)
 • D523 1989, 15. únor, Praha. – Sdělení Charty 77 k reedici základního dokumentu Prohlášení Charty 77 z 1. 1. 1977 s výkladem o poslání a historii Charty 77.(Dokument č. 13/89)
 • D524 1989, 18. únor, Praha. – Poděkování Charty 77 a nezávislých iniciativ vládám účastnických zemí KBSE, domácím i zahraničním přátelům za projevy solidarity s trestně stíhanými a vězněnými účastníky lednových demonstrací. (Dokument č. 14/89)
 • D525 1989, 19. únor, Praha. – Prohlášení k 20. výročí sebeupálení Jana Zajíce. (Dokument č. 15/89)
 • D526 1989, 19. únor, Praha. – Blahopřání Bedřichu Placákovi k 75. narozeninám. (Dokument č. 16/89)
 • D527 1989, 24. únor, Praha. – Prohlášení k vyhlášení fatvy (rozsudku smrti) nad britským spisovatelem Salmanem Rushdiem. (Dokument č. 17/89)
 • D528 1989, 25. únor, Praha. – Dopis Charty 77 Výboru pro podání návrhu na udělení Nobelovy ceny míru Václavu Havlovi o podpoře této kandidatury. (Dokument č. 18/89)
 • D529 1989, 28. únor, Praha. – Poděkování maďarským přátelům za manifestaci solidarity s československými politickými vězni s žádostí o podporu kandidatury V. Havla na Nobelovu cenu míru. (Dokument č. 19/89)
 • D530 1989, 1. březen, Praha. – Sdělení o setkání signatářů Charty 77 a dalších představitelů nezávislých iniciativ s dánským ministrem zahraničí. (Dokument č. 20/89)
 • D531 1989, 2. březen, Praha. – Dopis vyzývající prezidenta republiky zastavit trestní stíhání účastníků manifestací v lednu 1989 a prominout již udělené tresty. (Dokument č. 21/89)
 • D532 1989, 12. březen, Praha. – Dopis vládě ČSSR, příslušným ministerstvům a expertům o potřebě znovu zvážit projekt vodního díla Gabčíkovo-Nagymaros. (Dokument č. 22/89)
 • D533 1989, 13. březen, Praha. – Prohlášení varující před údajnou sbírkou na neexistující konto nezávislých iniciativ, směřující k jejich diskreditaci. (Dokument č. 23/89)
 • D534 1989, 13. březen, Praha – Blahopřejný telegram nezávislým skupinám v Maďarsku ke státnímu státku, jímž se v Maďarsku opět stal 15. březen. (Nečíslovaný dokument)
 • D535 1989, 19. březen, Praha. – Dopis nezávislým skupinám v Německé demokratické republice. (Nečíslovaný dokument)
 • D536 1989, 20. březen, Praha. – Společný dopis nezávislých občanských iniciativ poslancům Federálního shromáždění, žádající, aby neschválili tzv. zákonná opatření k ochraně veřejného pořádku. (Nečíslovaný dokument)
 • D537 1989, 27. březen, Praha. – Dopis Charty 77 odborové organizaci Solidarita a dalším polským nezávislým skupinám s poděkováním za projevy solidarity s čs. obhájci lidských práv. (Dokument č. 24/89)
 • D538 1989, 28. březen, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR, Ministerstvu školství ČSR, ÚV KSČ a  o stavu československého školství a potřebě zavést demokratický školský systém. (Dokument č. 25/89)
 • D539 1989, 31. březen, Praha. – Seznam nových signatářů Charty 77. (Dokument č. 26/89)
 • D540 1989, 3. duben, Praha. – Prohlášení zaslané vládě ČSSR a Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci o postizích signatářů současných podpisových akcí, žádající jejich rozhodné veřejné vystoupení proti tomuto porušování ústavně zaručeného petičního práva. (Dokument č. 27/89)
 • D541 1989, 5. duben, Praha. – Dopis vládě ČSSR, Sekretariátu pro věci církevní v předsednictvu vlády ČSSR, Ministerstvu kultury ČSR, Radě židovských náboženských obcí, Židovské náboženské obci v Praze, Státnímu ústavu památkové péče a ochrany přírody a Českému svazu protifašistických bojovníků o kritickém stavu a devastaci židovských kulturních památek a o zamlčování osudu židovského obyvatelstva v době holocaustu. (Dokument č. 28/89)
 • D542 1989, 8. duben, Praha. – Výzva Všem lidem dobré vůle doma i v zahraničí za záchranu života Stanislava Devátého, držícího ve vězení protestní hladovku. (Dokument č. 29/89)
 • D543 1989, 15. duben, Praha. – Sdělení o propuštění Stanislava Devátého z vězení. (Dokument č. 30/89)
 • D544 1989, 17. duben, Praha. – Dopis sovětské nezávislé společnosti Memorial s návrhem uspořádat v Praze společný východoevropský seminář o stalinismu. (Dokument č. 31/89)
 • D545 1989, 20. duben, Praha. – Vzpomínka na Pavla Wonku při prvním výročí jeho smrti. (Dokument č. 32/89)
 • D546 1989, 21. duben, Praha. – Pozdravný dopis sjezdu radikální strany v Budapešti. (Dokument č. 33/89)
 • D547 1989, 22. duben, Praha. – Telegram prvnímu tajemníkovi KS Gruzie G. Gumbaridzemu, protestující proti brutálnímu potlačení demonstrace v Tbilisi. (Nečíslovaný dokument)
 • D548 1989, 22. duben, Praha. – Telegram skupině Důvěra ve Lvově, protestující proti brutálnímu postupu ukrajinské policie proti předvolebnímu shromáždění. (Nečíslovaný dokument)
 • D549 1989, 23. duben, Praha. – Prohlášení k prvomájovému svátku a o možnosti využít oficiálních oslav k projevům občanských postojů. (Dokument č. 34/86)
 • D550 1989, 27. duben, Praha. – Vzpomínková stať k prvnímu výročí úmrtí Jaromíra Šavrdy. (Dokument č. 35/89)
 • D551 1989, 5. květen, Praha. – Dopis Charty 77, Čs. helsinského výboru a VONS Konferenci o lidské dimenzi KBSE v Paříži, srovnávající respektování lidských práv v Československu se závazky přijatými čs. představiteli v rámci helsinského procesu. (Dokument č. 36/89)
 • D552 1989, 13. květen, Praha. – Dopis generálnímu tajemníku ÚV KSČ M. Jakešovi o nevhodnosti návštěvy rumunského prezidenta N. Ceauçesca v Československu. (Dokument č. 37/89)
 • D553 1989, 15. květen, Praha. – Nekrolog k úmrtí Dominika Tatarky. (Dokument č. 38/89)
 • D554 1989, 15. květen, Praha. – Dopis vládě ČSSR k utajovanému projektu těžby zlata u Mokrska metodou kyanidového loužení a o jejím riziku pro životní prostředí. (Dokument č. 39/89)
 • D555 1989, 23. květen, Praha. – Otevřený dopis členským zemím NATO při příležitosti výroční konference v Bruselu, vyzývající k iniciativě za rozpuštění Varšavské smlouvy a NATO. (Dokument č. 40/89)
 • D556 1989, 23. květen, Praha. – Nekrolog k úmrtí filmového režiséra Pavla Juráčka. (Dokument č. 41/89)
 • D557 1989, 23. květen, Praha. – Dopis Evropskému mírovému shromáždění (END) k pozvání Charty 77 na veřejné shromáždění v Londýně a k jeho programu inspirovanému mírovým seminářem Praha 88 (Dokument č. 42/89)
 • D558 1989, 25. květen, Praha. – Dopis velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze a ministerskému předsedovi ČLR Li Pchengovi, vyzývající čínské vedení k zdrženlivosti a rozvaze vůči demonstrujícím čínským studentům a dělníkům a vyjadřující solidaritu s jejich požadavky. (Dokument č. 44/89)
 • D559 1989, 28. květen, Praha. – Dopis vládě ČSSR ke sporu mezi čs. a maďarskou vládou o dokončení vodního díla Gabčíkovo-Nagymaros. (Dokument č. 43/89)
 • D560 1989, 5. červen, Praha. – Dopis velvyslanectví Čínské lidové republiky protestující proti masakru demonstrujících studentů na Náměstí nebeského míru v Pekingu 4. června. (Dokument č. 45/89)
 • D561 1989, 16. červen, Praha. – Telegram maďarským občanům při příležitosti celonárodního pietního aktu na paměť Imre Nagye a jeho spolupracovníků. (Dokument č. 46/89)
 • D562 1989, 20. červen, Praha. – Společný otevřený dopis Charty 77 a dalších nezávislých iniciativ mezinárodnímu divadelnímu projektu Karavana míru před jeho zastavením v Praze. (Nečíslovaný dokument)
 • D563 1989, 24. červen, Praha. – Prohlášení k soudnímu procesu s vydavatelem samizdatových časopisů a  Františkem Stárkem. (Dokument č. 47/89)
 • D564 1989, 29. červen, Praha. – Blahopřejný dopis Františku kardinálu Tomáškovi k 90. narozeninám. (Dokument č. 48/89)
 • D565 1989, 30. červen, Praha. – Seznam nových signatářů Charty 77 s opravami a doplněním předcházejících seznamů. (Dokument č. 49/89)
 • D566 1989, 3. červenec, Praha. – Společný dopis představitelů nezávislých iniciativ předsedům vlád a poslaneckým sněmovnám Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky a SSSR s žádostí, aby se oficiálně distancovaly od vojenské intervence do Československa v srpnu 1968. (Nečíslovaný dokument)
 • D567 1989, 4. červenec, Praha. – Dopis nezávislých občanských iniciativ poslancům Evropského parlamentu ve Štrasburku s žádostí, aby podpořili text dopisu určeného vládám a parlamentům pěti zemí, jejichž armády obsadily v srpnu 1968 Československo
 • D568 1989, 10. červenec, Praha. – Připomínky Charty 77 k návrhu zásad nové československé ústavy. (Dokument č. 50/89)
 • D569 1989, 10. červenec, Praha. – Prohlášení k 200. výročí vyhlášení Deklarace práv člověka a její text v příloze. (Dokument č. 51/89)
 • D570 1989, 21. červenec, Praha. – Prohlášení k difamační kampani československých sdělovacích prostředků a policie, spojující násilné akce a terorismus s činností nezávislých iniciativ, zaslané Generální prokuratuře a sdělovacím prostředkům. (Dokument č. 52/89)
 • D571 1989, 8. srpen, Praha. – Dopis vládě ČSSR a Ministerstvu vnitra a životního prostředí ČSR s žádostí o zastavení výstavby koksárny u Stonavy, ohrožující životní prostředí ve Slezsku. (Dokument č. 53/89)
 • D572 1989, 10. srpen, Praha. – Společné prohlášení Charty 77, Nezávislého mírového sdružení, Českých dětí, Mírového klubu J. Lennona, Společenství přátel USA a Polsko-čs. solidarity k výročí 21. srpna, varující před možným nebezpečím brutálních zásahů proti veřejným shromážděním. (Nečíslovaný dokument)
 • D573 1989, 19. srpen, Praha. – Pozdravné poselství účastníkům mezinárodní konference o právu národů na sebeurčení a rovnoprávnost konané v Rize 21.–22. 8. 1989 a věnované historické analýze roku 1939. (Nečíslovaný dokument)
 • D574 1989, 21. srpen, Praha. – Společné prohlášení Charty 77 a maďarského Svazu svobodných demokratů k srpnové invazi roku 1968 s vyjádřením naděje v brzkou svobodnou budoucnost. (Nečíslovaný dokument)
 • D575 1989, 26. srpen, Praha. – Dopis organizaci Svazu mladých demokratů FIDESZ v Budapešti s poděkováním za jejich účast na demonstraci k výročí 21. srpna v Praze. (Dokument č. 54/89)
 • D576 1989, 31. srpen, Praha. – Souhrnná zpráva Charty 77 a VONS o odsouzení Stanislava Devátého za pobuřování, zaslaná na vědomí Federálnímu shromáždění a Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci. (Dokument č. 55/89)
 • D577 1989, 14. září, Praha. – Dopis vládě ČSSR k situaci východoněmeckých uprchlíků zdržujících se na půdě velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze. (Dokument č. 56/89)
 • D578 1989, 14. září, Praha. – Dopis Charty 77 Federálnímu shromáždění, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČSR a  k diskusi o zásadních změnách školského a vzdělávacího systému. (Dokument č. 57/89)
 • D579 1989, 15. září, Praha. – Sdělení o setkání signatářů Charty 77 s členkou francouzské vlády E. Aviceovou za její návštěvy v Československu. (Dokument č. 58/89)
 • D580 1989, 18. září, Praha. – Sdělení o předání funkce mluvčího Charty 77 V. Havlovi po dobu věznění mluvčího A. Vondry. (Dokument č. 59/89)
 • D581 1989, 21. září, Praha. – Prohlášení Charty 77, VONS a Československé ligy pro lidská práva o solidaritě s uvězněnými občany v Lipsku zadrženými při mírové modlitbě, vyzývající demokraty v Polsku, Maďarsku a SSSR k veřejnému projevu solidarity s vězněnými. (Dokument č. 60/89)
 • D582 1989, 25. září, Praha. – Blahopřání Jiřímu Kolářovi k 75. narozeninám. (Dokument č. 61/89)
 • D583 1989, 30. září, Praha. – Seznam nových signatářů Prohlášení Charty 77. (Dokument č. 62/89)
 • D584 1989, 5. říjen, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR a vládě ČSSR, vyzývající poslance, aby neprojednávali novelu trestního a tiskového zákona, a vládu, aby je předložila veřejnosti k posouzení. (Dokument č. 63/89)
 • D585 1989, 13. říjen, Praha. – Prohlášení k 28. říjnu se sdělením o neúspěšném jednání Charty 77 s pražskými úřady o povolení shromáždění k oslavě. (Dokument č. 64/89)
 • D586 1989, 14. říjen, Praha. – Prohlášení k případu politického vězně Petra Cibulky, obviněného v roce 1988 z trestných činů, které nespáchal. (Dokument č. 65/89)
 • D587 1989, 22. říjen, Praha. – Prohlášení k 10. výročí procesu se členy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. (Dokument č. 66/89)
 • D588 1989, 23. říjen, Praha. – Prohlášení Charty 77, Hnutí za občanskou svobodu, Demokratické iniciativy, Obrody a Nezávislého mírového sdružení o možnostech, jak oslavit svátek 28. října. (Nečíslovaný dokument)
 • D589 1989, 4. listopad, Praha. – Nekrolog k úmrtí Milana Hübla. (Dokument č. 68/89)
 • D590 1989, 4. listopad, Praha. – Vyhlášení ankety o občanské morálce v Československu. (Dokument č. 69/89)
 • D591 1989, 8. listopad, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR vyzývající poslance k odmítnutí návrhu zákona o tisku a hromadných sdělovacích prostředcích, protože odporuje Ústavě ČSSR a mezinárodním paktům o lidských právech. (Dokument č. 70/89)
 • D592 1989, 9. listopad, Praha. – Prohlášení k celonárodnímu i mezinárodnímu významu svatořečení Anežky Přemyslovny. (Dokument č. 71/89)
 • D593 1989, 16. listopad, Praha. – Společný dopis Charty 77, Hnutí za občanskou svobodu, Demokratické iniciativy, Obrody a Nezávislého mírového sdružení účastníkům zasedání Evropské rady v Paříži o neudržitelnosti oficiálního stanoviska SSSR k vojenské intervenci roku 1968. (Nečíslovaný dokument)
 • D594 1989, 18. listopad, Praha. – Prohlášení k situaci v zemi po brutálním zásahu policie proti pokojné demonstraci 17. listopadu. (Dokument č. 72/89)
 • D595 1989, 29. listopad, Praha. – Vzpomínka na Františka Kriegla při příležitosti 10. výročí jeho úmrtí. (Dokument č. 73/86)
 • D596 1989, 15. prosinec, Praha. – Dopis Jeleně G. Bonnerové k úmrtí Andreje D. Sacharova. (Dokument č. 74/89)
 • D597 1989, 29. prosinec, Praha. – Blahopřání Václavu Havlovi ke zvolení prezidentem republiky. (Dokument č. 75/89)
 • D598 1989, 31. prosinec, Praha. – Seznam nových signatářů. (Dokument č. 76/89)