Bibliografie

Disent v době normalizace v Československu v 60. až 80. letech: soupis monografií, sborníků a článků vydaných v letech 1990-2011

Bibliografie zahrnuje literaturu k aktivitám disidentů, především k Chartě 77, ale i další projevy nesouhlasu s komunistickým režimem v Československu od roku 1968. Výběrový soupis je rozšířen i o záznamy, které dokládají politické zásahy ÚV KSČ ve všech sférách společnosti v době tzv. normalizace.

Zpracovala Věra Břeňová

Tento dokument ke stažení zde.

A nepozdvihne meč-- :  odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989 / Petr Blažek (ed.). Praha : Academia, 2007.  339 s. : il. ( Stíny ; Sv. 4)
ABRAMS, Bradley Francis: Morality, Wisdom and Revision : The Czech Opposition of the 1970s and the Expulsion of the Sudeten Germans. In: East European Politics and Societies, Vol. 9, Nr. 2 (1995), s. 234 255.
ABRAMS, Bradley F.: Die Vertreibung der Sudetendeutschen und die tschechoslowakische Opposition in den 70er Jahren. In: Transit, Bd. 10 (1995), s. 174-193.
ACTA contemporanea : k pětašedesátinám Viléma Prečana / Uspoř. Jindřich Pecka. Praha Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998. 468 s.
ADAMS, Tenley: Charter 77 and the Workers‘ Defense Committee (KOR) : the Struggle for Human Rights in Czechoslovakia and Poland. In: East European Quarterly, Vol. 26, Nr. 2 (1992), s. 219-239.
(aku), (gp): První stížnosti. In: Telegraf, roč. 1, č. 158 (1992), s. 2.
ALLA dessa stiftelser / urval och redig. František Janouch och Miloslava Slavíčková. Stockholm : Charta 77-stiftelsen, 1994. 56 s. : il.
ALMANACH Svazu PTP ČR  Praha : Ústřední rada Svazu PTP, 2003. 71 s. : fotogr.
ALTERNATIVNÍ kultura : příběh české společnosti 1945-1989 / Ed. Josef Alan. Praha : Lidové noviny, 2001. 610 s. : fotogr.
AMBROS, Veronika: Dem Lied fällt es schwer, nach dem Weinen zu tanzen. In: Dissidenten, Präsidenten und Gemüsehändler / Hrsg. Doris Liebermann et al. Essen, 1998, s. 41 44.
ANDĚL, Jaroslav: Normalizace. In: Revolver Revue, sv. 40, (1999), s. 233 246.
ANDRÉANI, Jacques: Le processus d’Helsinki. In:  La nouvelle Alternative, vol. 22, no. 72/73 (2007), s. 93-97.
ANDRLE, Vladimír: Czech Dissidents : a classically modern community. In: Biographical Research in Eastern Europe / Ed. Robin Humphrey et al. Burlington, 2003, s. 115 128.
ANKETA o Chartě. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 207-291.
ANTICHARTA / Uspoř. Viktor Karlík, Terezie Pokorná. Praha : Společnost pro Revolver Revue, 2002. 78 s. : fotogr. - Vyd. jako 1. mimoř. č. Revolver Revue.
ANÝŽ, Daniel - BUŠTA, Petr: Charta versus 77 / Přisp. Petr Cibulka, Tomáš Hradílek, Rudolf Battěk, Ladislav Hejdánek, Václav Havel, John Bok, Václav Žák, Věra Roubalová. In: Mladý svět, roč. 34, č. 49 (1992), s. 42-43, 2 fotogr. - Výňatek z Prohlášení Iniciativní skupiny Charty 77.
ASYLLAND Wider Willen : Flüchtlinge in Österreich im europäischen Kontext seit 1914 / Hrsg. Gernot Heiss, Oliver Rathkolb. Wien : Jugend & Volk, 1995. 296 s. : fotogr. (Veröffentlichungen des Ludwig Boltzmann Institutes für Geschichte und Gesellschaft ; Bd. 25)
AUST, Ondřej: Rozkaz KSČ: Ihned zničit! : komunistická propaganda už zkraje ledna 1977 vyrazila proti signatářům Charty 77. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 8, příl. AntiCharta 77 : 30 let poté (2007), s. I-II.
BAHENSKÝ, František   WOITSCH, Jiří: Analýza hlavních národopisných periodik v letech     1970 1975 s přihlédnutím k období 1964 1969. In: Věda v Československu v období     normalizace (1970 1975) / K vyd. připr. Antonín Kostlán. Praha, 2002, s. 555 569.
BAKOŠ, Vladimír: Normalizačný hon na štrukturalizmus : sonda do problematiky     „znormalizovanej“ vedy a filozofie 70 tych rokov. In: Slovensko a režim normalizácie     / Zost. Norbert Kmeť aj. Prešov, 2002, s. 77 105.
BALABÁN, Milan: Víra (u) Václava Havla : noetický sestřih Havlových Dopisů Olze.  2., opr. vyd.  Praha : OIKOYMENH, 2009. 58 s. ( Oikúmené. Mala řada ; Sv. 8 )
BÁLINTOVÁ, Lenka: Bratislavská lýra v kultúrnopolitickom kontexte šesťdesiatych rokov     20. storočia. In: Historický časopis, roč. 52, č.1 (2004), s. 67 86.   Res. angl., něm.
BARNOVSKÝ, Michal: Sovietska „perestrojka“, vedenie KSČ a ľavicové opozičné prúdy.     In: Cesty k novembru 1989 : aktivity Alexandra Dubčeka. Bratislava, 2000, s. 7 18.
BARTOŠEK, Karel: Nesmíme mlčet : výzva z jara 1969 [We Cennot Remain Silent : An     Appeal from the Spring of 1969]. In: Ročenka Československého dokumentačního     střediska 2003 (2004), s. 170 172.   Res. angl.
BASS, Ludvík: K výročí Charty 77 : moje setkání s Patočkou. In: Prostor, roč. 52, (2001), s. 131-137.
BATTĚK, Rudolf: Dámy a pánové : vězeňské epištoly 1983-1985. 1. vyd. Praha : Inverze, 1992. 126 s.
BATTĚK, Rudolf: Jako Červenej karkulák : dopisy z vězení / Ed. Jiřina Rybáčková. Praha : Gallery, 2002. 293 s.
BATTĚK, Rudolf: Slova k odchodu Václava Bendy. In: Mladá fronta Dnes, roč. 10, č. 130 (1999), s. 13.
BATTĚK, Rudolf - NĚMCOVÁ, Dana - VOHRYZEK, Josef: Stanovisko k vyhlášení skupiny chartistů. In: Listy, roč. 23, č. 1 (1993), s. 112.
BAUDYŠOVÁ-KULTOVÁ, Vlasta: Vzpomínka na Jaromíra Literu. In: Vzpomínky přátel na Jaromíra Literu / Ed. Josef Stehlík. B.m., 2000, s. 6-7.
BAUER, Jan: Václav Havel : necenzurovaný životopis. Praha : Ottovo nakl., 2002. 288 s. (Cesty)
BECKER, Helena Kanyar: Einleitung. In: Prager Frühling: Mythos und Realität : Erinnerungsbuch: 1968 2008 / Hrsg. Helena Kanyar Becker. Basel, 2008, s. 10 23.
BEDNAŘÍK, Petr   REIFOVÁ, Irena: Role normalizačních seriálů : historie a fikce v seriálu     Synové a dcery Jakuba skláře [The Status of TV Series from the Normalisation     Period : history and fiction in the series Sons and Daughters of Jakub the     Glassmaker]. In: Sborník Národního muzea. Řada C   Literární historie, roč. 51, č.     1/4 (2006), s. 37 41.
BĚLOHOUBEK, Antonín: Charta zdaleka nekončí / Zaps. Lubor Kohout. In: Metropolitní Telegraf, roč. 1, č. 62 (1992), s. 2.
BĚLOHOUBEK, Antonín: Rozmluvy s Václavem Černým. Praha : Primus, 1998. 191 s. : fotogr.
BĚLOHRADSKÝ, Václav: Disidenstvo a modernosť : ku kritike subjektivity / Z franc. prel. Kristina Korená. In: Filozofia, roč. 46, č. 1 (1991), s. 14-29.
BĚLOHRADSKÝ, Václav: Une source d’inspiration délaissée : La Charte 77 et tant que question philosophique. In: La nouvelle Alternative, vol. 22, no. 72/73 (2007), s. 155-165.
BĚLOHRADSKÝ, Václav: Univerzální poselství Charty 77. In: Lidové noviny, roč. 10, č. 2 (1997), s. 8.
BENČÍK, Antonín: Téma: Alexander Dubček : Pražská jar '68 : "Normalizácia" : Nežná revolúcia '89. Praha : Nakl. XYZ, 2010. 349 s., fot.
BENČÍK, Antonín: Cesta k normalizaci. In: Přísně tajné!, sv. 6, (2003), s. 131 142.
BENDA, Marek: Pád a vzestup pověsti : Charta 77 : dvacetileté výročí. In: Lidové noviny, roč. 10, č. 8 (1997), s. 10.
BENDA, Václav: Dialog o národních zájmech. 1. vyd. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1992. 16 s.
BENDA, Václav - BENDOVÁ, Kamila: Dopisy přes mříže.  Kostelní Vydří : Karmelitánské nakl., 2007.  294 s., [8] s. obr. příl. : il.
BENDA, Václav: K problematice výkonu trestu odnětí svobody u mladistvých. In: O československém vězeňství / Sest. a uspoř. Jiří Gruntorád aj. Praha, 1990, s. 92-103.
BENDA, Václav: Nedostatek síly jsme nahrazovali přemýšlením / Zaps. Gabriel Ariel Levický. In: Mosty, roč. 6, č. 4 (1997), s. 1-2.
BENDA, Václav: Noční kádrový dotazník a jiné boje : texty z let 1977-1989 / K vyd. připr. a ediční pozn. Patrik Benda. Praha : Agite/Fra, 2009. 375 s.
BENDOVÁ, Kamila - NAVARA, Luděk: Můj život s Chartou : ženy v Chartě byly statečnější, říká K. Bendová : když byl muž ve vězení, starala se o pět dětí : rozhovor. In: Mladá fronta Dnes, roč. 18, č. 3 (2007), s. A10.
BENDOVÁ, Kamila - DRCHAL, Václav: Muž Chartu podepsal za celou rodinu : rozhovor. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 7, příl. Charta 77 : 30 let poté (2007), s. IV.
BENDOVÁ, Kamila: Význam Charty. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 21-26.
BENDOVÁ, Kamila: Ženy v Chartě 77 : vzpomínky na ty, které vydržely. In: Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968 1989 / Ed. Petr Blažek. Praha, 2005, s. 54-66.
BENŽA, Mojmír: Slovenská etnológia v 70. rokov 20. storočia. In: Slovensko a režim     normalizácie / Zost. Norbert Kmeť aj. Prešov, 2002, s. 128 136.
BERNHARD, Michael: Civil society and democratic transition in East Central Europe. In: Political Science Quarterly, Vol. 108, Nr. 2 (1993), s. 307-326.
BESEDA o exilu / Přisp. Jan Kavan, Jiří Kosta, Jiří Pelikán, Petr Pospíchal, Jiřina Šiklová, Ruth Tosková, Alexandr Zemánek, Jiří Vančura. In: Listy, roč. 22, č. 6 (1992), s. 7-12.
BINAR, Ivan: Charta - moták demokratickému světu. In: Charta 77 očima současníků
/ K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 26-29.
BINAROVÁ, Monika: O emigraci čili Právo každé vlaštovky. In: Týden. Příl. Charta 77, roč. 4, č. 2 (1997), s. 14-15.
BINAROVÁ, Monika: Praha byla výlučná. In: Týden. Příl. Charta 77, roč. 4, č. 2 (1997), s. 16.
BIŇOVEC, Karel: Slova do pranice. 1.vyd. Praha : Novinář, 1990. 79 s.
BIOGRAPHICAL research in Eastern Europe : altered lives and broken biographies / Ed. Robin Humphrey, Robert Miller, Elena Zdravomyslova. Aldreshot : Ashgate Publ., 2003. xvi, 324 s.
BLÁHOVÁ, Kateřina: Až příliš prozaická skutečnost : literární život v Čechách mezi lety 1969 a 1989. 1-2. In: Kuděj, roč. 5, č. 2 (2003), s. 68 82 ; roč. 6, č. 1 (2004) s. 47-60.
BLAHUŠ, Petr: Agent Filip - těžké trauma chartistů : elitní spolupracovník StB Muraško vyzradil i dodávky samizdatů od Jana Kavana pro Chartu 77. In: Právo, roč. 17, č. 6 (2007), s. 7.
BLAHUŠ, Petr: Jiří Hájek - zapomenutá osobnost Charty 77. In: Právo, roč. 17, č. 3 (2007), s. 4.
BLANTON, Thomas: Charter 77 after 30 years : what still matters, and why. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 355-368.
BLATT, Heinz - HABEL, Fritz Peter: Von der Erneuerung der Diktatur bis zur »samtenen Revolution«. In: Informationen zur politischen Bildung, Jhrg. 132, (1993), s. 44-49.
BLAŽEK, Bohuslav: Fenomén Jiří Němec. In: Kritický sborník, roč. 18. č. 4 (1999), s. 62.
BLAŽEK, Petr: „Akce Palach“ : edice dokumentů z provenience ministerstva vnitra     1969 1974. In: Jan Palach ‘69 / Uspoř. Michala Benešová aj. Praha, 2009, s.     347 576.   Res. angl., něm., fr., špan., rus.
BLAŽEK, Petr: „Ale jiná možnost není„ : vyšetřování vzniku Charty 77. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 225-234.
BLAŽEK, Petr: Alchymie podpisové akce : příběh vzniku Prohlášení Charty 77, které se tvůrcům podařilo utajit před Státní bezpečností. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 6. Příl. Charta 77 : 30 let poté (2007), s. I-II.
BLAŽEK, Petr - ŽÁČEK, Pavel: Czechoslovakia. In: A Handbook of the Communist Security Apparatus in East Central Europe 1944-1989 / Ed. Krzysztof Persak, Lukasz Kamiński. Warsaw : Institute of National Remembrance, 2005, s. 87-161.
BLAŽEK, Petr: Černý pátek roku 1977 v Národním divadle. In: Lidové noviny, roč. 15, č. 20 (2002), s. 13, 14.
BLAŽEK, Petr: Člen korespondent ČSAV Jiří Hájek : cesta z Ústředního výboru Komunistické strany Československa k Chartě 77 (1968 1976). In: Věda v Československu v období normalizace (1970-1975) / K vyd. připr. Antonín Kostlán. Praha, 2002, s. 423-455.
BLAŽEK, Petr: Formy opozice a odporu proti komunistickému režimu v ČSSR a v PLR : 70. a 80. léta 20. století. In: Ideje, na nichž stojí Česká republika / Ed. Martin Mejstřík. Praha, 2005, s. 43-47.
BLAŽEK, Petr - MAJEWSKI, Grzegorz: Granica Przyjaźni. In: Karta, Vol. 45 (2005), s. 118-136.
BLAŽEK, Petr: Jednotný postup strany : dokumenty z Národního archivu. In: Listy, roč. 37, č. 1 (2007), s. 65-66.
BLAŽEK, Petr: Kauza Skupiny revoluční akce : letáková kampaň na podporu polské Solidarity ve světle svazkové agendy StB. In: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu 4 / Sest. Zdeněk Kárník, Michal Kopeček. Praha, 2005, s. 199-236.
BLAŽEK, Petr   CAJTHAML, Petr   RŮŽIČKA, Daniel: Kolorovaný obraz komunistické minulosti : vznik, natáčení a uvedení 30 případů majora Zemana [An Illuminated Image of Communist History]. In: Film a historie / Petr Kopal. Praha, 2005, s. 276 294.
BLAŽEK, Petr - LAUBE, Roman - POSPÍŠIL, Filip: Lennonova zeď v Praze : neformální shromáždění mládeže na Kampě 1980-1989. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003. 340 s. : fotogr., 1 CD.
BLAŽEK, Petr - MALECKÝ, Robert: »Měl to být důkaz pro stíhání« : rozhovor. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 5 (2007), s. 3.
BLAŽEK, Petr: „Nikdy nikoho nezabiju„ : záznam procesu s Miloslavem Lojkem. In:  A nepozdvihne meč… / Ed. Petr Blažek. Praha, 2007, s. 283-323.
BLAŽEK, Petr: Paraf (paralelní akta filozofie) : vydávání samizdatového časopisu 1985-1989. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006. 109 s. : 1 CD ( Studijní materiály ÚSD AV ČR) - Res. angl.
BLAŽEK, Petr - BENDA, Václav: Paralelní polis. In: Revue Proglas, roč. 13, č. 3 (2002), s. 18-19.
BLAŽEK, Petr: Podepsal Chartu, ale v rámci úkolu... [Jiří Kořínek, agent StB]. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 7. Příl. Charta 77 : 30 let poté (2007), s. II.
BLAŽEK, Petr - BURSÍK, Tomáš: Pražský proces 1979 : vyšetřování, soud a věznění členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných : dokumenty. Praha : Ústav pro soudobé dějiny, 2010. 425 s.
BLAŽEK, Petr - MALECKÝ, Robert: »Připomíná to gangsterské filmy«. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 6. Příl. Charta 77 : 30 let poté (2007), s. VII.
BLAŽEK, Petr: Rozpačitý epilog Charty 77. In: Lidové noviny, roč. 15, č. 38 (2002), s. 13, 16.
BLAŽEK, Petr: Setkání představitelů československé a polské opozice na státních hranicích 1978-1989. In: Česká a polská historická tradice a její vztah k současnosti / Ed. Dominik Hrodek. Praha, 2003, s. 177-209. - Res. něm.
BLAŽEK, Petr: „Tentokrát to bouchne„ : edice dokumentů k organizaci a ohlasům kampaně proti signatářům Charty 77 (leden-únor 1977) / K vyd. připr. … Praha : Univerzita Karlova, FFUK ; Odbor archivu bezpečnostních složek MV ČR, 2007. 139 s.
BLAŽEK, Petr: „There is no other way : police investigations of the initial Charter 77 signatoris : abstrakt  In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 235-238.
BLAŽEK, Petr: Výbor na obranu Ivana Polanského : limity spolupráce českého a slovenského opozičního hnutí. In: Slovensko a režim normalizácie / Zost. Norbert Kmeť aj. Prešov, 2002, s. 206-221.
BLAŽEK, Petr - SCHOVÁNEK, Radek: Vznik Charty 77 očima StB. In: Respekt, roč. 17, č. 2 (2006), s. 18-19.
BLEHOVA, Beata: Der Fall des Kommunismus in der Tschechoslowakei. Wien : LIT Verl., 2006. 252 s. (Europa Orientalis ; Bd. 2)
BOLTON, Jonathan: Proměny bytu : metamorfózy soukromého prostoru v české literatuře. In: Svět literatury, sv. 34 (2006), s. 121-134.
BONDY, Egon - PLACÁK, Petr: Flaštička antabusu : kádrový dotazník Egona Bondyho. In: Kádrový dotazník / Petr Placák. Praha, 2001, s. 19-43.
BONDY, Egon: Invalidní sourozenci / Úvod Marcel Strýko. Bratislava : Archa, 1991. 150 s.
BONDY, Egon: Leden na vsi : dopis Ladislavu Radoňskému o Marxovi a ateismu. Praha : Torst, 1995. 101 s.
BORKOVEC, Petr - PLACÁK, Petr: Marnotratný syn : kádrový dotazník Petra Borkovce. In: Kádrový dotazník / Petr Placák. Praha, 2001, s. 51-59.
BORYSZEWSKI, Pawel: Kościol, którego nie bylo : tajna działalność religijna w Czechosłowacji w latach 1949-1989. Warszawa : Wyd. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2002. 237 s. - Res. čes.
BOŠTÍK, Martin - MÜLLER, Michal Theodor - RYCHTAŘÍK, Jan: Pravdivý příběh Homo ludens : z dějin českého hudebního undergroundu. Litomyšl : J. Rychtařík : Regionální muzeum v Litomyšli, 2010. 92 s. :
BOUČEK, Jaroslav: Historik v politice : k nedožitým 75. narozeninám Milana Hübla. In: Věda v Československu v období normalizace : sborník z konference / K vyd. připr. Antonín Kostlán. Praha, 2002, s. 499-510.
BOUČKOVÁ, Tereza - ŠVAGROVÁ, Marta: Jsem spíš zapisovatelka života : rozhovor. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 5 (2007), s. 13-14.
BOUSOGLOU, Amber: Ohlédnutí za Chartou. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 29-30.
BOUŠE, Zdeněk Bonaventura: Epilegomena. 2. vyd. Praha : Oikoymenh, 2000. 153 s.
BRABENEC, Vratislav - PLACÁK, Petr: Bohoslovec a pohan : kádrový dotazník Vratislava Brabence. In: Kádrový dotazník / Petr Placák. Praha, 2001, s. 67-79.
BRABENEC, Vratislav - KALENSKÁ, Renata: Evangelium podle Brabence / Rozhovor Renaty Kalenské. Praha : Torst, 2010. 290 s. : fotogr.
BRANALD, Adolf: Děkovačka bez pugétu. Praha : Agentura V.P.K., 1994. 284 s. : fotogr.
BRANALD, Adolf:  Tichý společník. Praha : Academia, 2005.  290 s.
BRÁZDA, Pavel: Od výstavy pod tržnicí do Veletržního paláce. In: Revolver Revue, sv 40,     (1999), s. 289 298.
BRDEČKOVÁ, Tereza - TŘEŠŇÁK, Petr - ŠVEHLA, Marek: Nečekat, co udělají oni. In: Respekt, roč. 17, č. 40 (2006), s. 13-15.
BRENNER, Christiane: Der zweite Weg zur Revolution von 1989? : über die neuen Arbeiten Milan Otáhals. In: Bohemia, Jhrg. 36, Nr. 2 (1995), s. 420-424.
BREZINA, Ivan: Ztroskotanci a samozvanci po dvaceti letech. In: Reflex, roč. 8, č. 1 (1996), s. 28-33, 36-37.
BRODIN, Jonas: A Community of the Shattered : Patočka, Havel, and the Philosophy of Charter 77. In: East European Politics and Societies. Vol. 16, Nr. 1 (2002), s. 326-331.
Daniela BRODSKÁ. In: Ženy z fary : [rozhovory] / Věra Lukášová, Hana Schillerová. Praha, 2006, s. 37-63.
BŘEŇOVÁ, Věra - ROHLÍKOVÁ, Slavěna: Bibliografie k dějinám Československa 1969-1990 : výběr knih, sborníků a článků vydaných v ČR v letech 1990-1999. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. 136 s. (Studijní materiály ; Seš. 2)
BŘEŇOVÁ, Věra: Charta 77 : knižní publikace a články vydané v letech 1977 až 2008. In: Česko-slovenská historická ročenka 2008 (2008), s. 365-463.
BŘEŇOVÁ, Věra: Soupis literatury o Chartě 77. In: Charta 77 : dokumenty. Sv. 3, Přílohy / Blanka Císařovská, Vilém Prečan. Praha, 2007, s. 421-475.
BUREŠ, Jan: Ideologie národního porozumění : politická jednání v Československu roku 1989 = Die Ideologie der nationalen Verständigung. In: Politická kultura : Německo - Česká republika = Politische Kultur / Hrsg. Emil Voráček. Praha, 2004, s. 179-192. Res. něm.
BURIAN, Václav: Nepolitická politická pětadvacetiletá. In: Literární noviny, roč. 12, č. 52 (2001), s. 17.
BÚTORA, Martin: O té zvláštní děsivosti. In: Hospodářské noviny, č. 5 (2007), s. 9.
BYLY to odlišné světy : diskuse o Chartě 77 a politických vězních z padesátých let / Petr Blažek, Petr Koura, Petruška Šustrová, Jan Wünsch. In: Babylon, roč. 16, č. 5 (2007), s. 8.
BYSTROV, Vladimír: Normalizace v kultuře? : Jíst se chtělo... In: Lidové noviny. Mimoř.     příl., Srpen 68 69.   17, (20.08.2004), s. 13.
BYTEM v hrůze / Kresby z vězení Otmar Oliva ; Texty Jiří Dienstbier, Václav Havel, František Lízna aj. ; Vybr., uspoř. a red. Jaroslav Zapletal. Velehrad : Ottobre 12, 2002. 175 s. : fotogr. (Genius loci ; Sv. 3)
BYTOVÉ semináře / Ladislav Hejdánek, Radim Palouš, Ivan Havel, Jakub S. Trojan, Oto Mádr, Daniel Kroupa. In: Universum, sv. 1(33) (1999), s. 26-28.
CAJTHAML, Petr - BLAŽEK, Petr: Dezinformace, lži a pomluvy : kampaně proti opozici v Československé televizi 1968-1989. In: Soudobé dějin, roč. 11, č. 1/2 (2004), s. 300-303.  - Res. angl.
CAJTHAML, Petr: Charta 77 a komunistická propaganda. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 239-247.
CAJTHAML, Petr: Charter 77 and communist propaganda : abstrakt. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 239-247.
CAJTHAML, Petr: Polopravda a lži : propaganda a dezinformace StB. In: Za svobodu a     demokracii. 3, Třetí (protikomunistický) odboj / Uspoř. Lukáš Babka aj. Hradec     Králové, 2002, s. 177 190.
CAJTHAML, Petr: Televizní pořad Vysoká hra : příběh jedné pomluvy. In: Securitas imperii, sv. 9 (2002), s. 258-268.
Dr. April CARTER, Velká Británie. In: Laureáti ceny Gratias agit = Gratias agit award laureates 1997-2003. Praha, 2004, s. 60.  -  Soub. text angl.
The CAT who never sleeps = Kočka, která nikdy nespí [Jiřina Šiklová] / Uspoř. Vilém Prečan. Praha : J. H. Ottaway Jr., 2005. 320 s. : obr. příl. - Texty česky a angl.
CIBULKA, Petr: Tak pravil Petr Cibulka : odpověď vládnoucímu komunistickému dobytku / Rozhovor vedli Tomáš Koudela a Petr Jüngling. Olomouc : Votobia, 1999. 187 s. : fotogr.
CINGER, František:  Český osud : naše 20. století očima spisovatelů : Arnošt Lustig, Adolf     Branald, Josef Škvorecký, Vladimír Körner, Ewald Osers, Jiří Stránský, Zdeněk     Mahler, Egon Bondy, Radko Pytlík, Jevgenij Jevtušenko, Jiří Žáček, Michal Černík,     Pavel Brycz / František Cinger. Prahae : Daranus, 2011.  206 s. : il., portréty.
CÍSAŘ, Čestmír: Paměti : nejen o zákulisí Pražského jara. Praha : SinCon, 2005. 1281 s. : fotogr.
CÍSAŘOVSKÁ, Blanka – PREČAN, Vilém: Charta 77 : dokumenty 1977-1989. Sv. 1, 1977-1983. Sv. 2, 1984-1989. Sv. 3, Přílohy. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. 595 + 1175 + 523 s.
CIVIC Freedom in Central Europe : voices from Czechoslovakia / Ed. H. Gordon Skilling and Paul Wilson. Houndmills ; London : Macmillan, 1991. xiv, 152 s.
CO daly naše země Evropě a lidstvu. 3, Svobodný národ na prahu třetího tisíciletí / Hl. red. Ivan M. Havel a Dušan Třeštík ; il. Vladimír Renčín ; ed. Ladislav Venyš. Praha : Evropský literární klub, 2000. 609 s.
COLOMBO, Furio: Il terzo dopoguérra : conversazioni sul post-communismo con Vaclav Havel et al. Milano : Rizzoli, 1990. 266 s.
CRÉPON, Marc: La leçon de Havel : une lecture de la „Lettre ouverte ŕ Gustáv Husák„. In: La nouvelle Alternative, vol. 22, no. 72/73 (2007), s. 15-27.
CRITICAL essays on Václav Havel / Ed. Marketa Goetz-Stankiewicz and Phyllis Carey. New York : G. K. Hall : Twayne, 1999. (Critical essays on world literature)
CUHRA, Jaroslav: Charter 77 and independent activity in Czechoslovakia : the limits of intersection : abstrakt. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 103-104.
CUHRA, Jaroslav: Kam nás to vedete? Křesťané a počátky života Charty 77. In: Dějiny a současnost, roč. 29, č. 2 (2007), s. 34-36.
CUHRA, Jaroslav: Katalickaja carkva i supracij narmalizacyjnamu režimu. In: Arche, Vol.     7 8, (2006), s. 103 113.
CUHRA, Jaroslav: Katolická církev a odpor vůči »normalizačnímu« režimu. In: Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989 / Ed. Petr Blažek. Praha, 2005, s. 67-78.
CUHRA, Jaroslav: Nezávislé aktivity v Československu a Charta 77 : meze protnutí. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 95-102.
CUHRA, Jaroslav: Potřebná kniha k dějinám československé normalizace : edice dokumentů Charty 77. In: Dějiny a současnost, roč. 29, č. 10 (2007), s.  6. - Rec. na: Charta 77 : edice dokumentů / Blanka Císařovská, Vilém Prečan. Praha, 2007.
CUHRA, Jaroslav: Skrytý zápas : stát, katolická církev a mládež v druhé dekádě     normalizačního režimu [Hidden Struggles, The State, Catholicism and Youth in the     Second Decade of the Regime’s ‘Normalization’]. In: Ostrůvky svobody : kulturní a     občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu / Miroslav Vaněk     aj. Praha, 2002, s. 107 143.   Res. angl.
CUHRA, Jaroslav: Trestní represe odpůrců režimu v letech 1969-1972. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1997. 154 s. (Sešity ÚSD ; Sv. 29) - Res. angl.
CUHROVÁ, Libuše: Dvacet let ve stínu : malá kapitola z dějin českého skautingu [Twenty     Years in the Shade : A Short Chapter from Czech Scouting History]. In: Ostrůvky     svobody : kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu     / Miroslav Vaněk aj. Praha, 2002, s. 145 174.   Res. angl.
(cuk): Minulost znamená určitý dluh. In: Prostor, roč. 1, č. 187 (1992), s. 1.
CYSAŘOVÁ, Jarmila: Já prostě nemohu žít jinak : česká publicistka Otka Bednářová. Praha : Radioservis, 2010. 157 s. : il.
CYSAŘOVÁ, Jarmila: Koordinační výbor, tvůrčí svazy a moc : 1968-1972 / K vyd. připr. Jana Váchová.  Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003. 109 s. ( Studijní materiály Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR)
CYSAŘOVÁ, Jarmila: Muž, který tu chybí : Jiří Lederer, 15.7.1922-12.10.1983. In: Listy, roč. 32, č. 4 (2002), s. 32-34.
CZECH and Slovak samizdat : a catalogue of British Library holdings / Comp. by Peter Hellyer and Devana Pavlik. 2nd ed. London : British Library, 2003. 116 s.
CZECHOSLOVAK samizdat : a catalogue of British Library holdings / Comp. by Devana Pavlik and Peter Hellyer. London : British Library, 1990. 23 s.
ČAPKA, František: Čítanka ke studiu nejnovějších dějin Československa. Brno : Pedagogická fak. Masarykovy univ., 1992. 138 s.
ČARNOGURSKÝ, Ján: Disent na Slovensku. In: Línie a osobnosti zahraničnopolitického myslenia na Slovensku v 19. a 20. storočí. Bratislava, 1996, s. 102-109.
ČARNOGURSKÝ, Ján: Jak režim nechtě stvořil elitu. In: Hospodářské noviny, č. 1 (2007), s. 11.
ČAS Demokratické iniciativy 1987-1990 : sborník dokumentů / Úvod a ed. Milan Otáhal, Růžena Hlušičková. České Budějovice : Nadace Demokratické iniciativy pro kulturu a politiku, 1993. 293 s.
ČECHLOVSKÁ, Magdalena: Deset čtvrthodin pro Ženy Charty 77. In: Hospodářské noviny, č. 5 (2007), s. 11.
ČECHOVSKÁ, Lucie - PEŠTUKOVÁ, Veronika: S ideou »třetí cesty«. In: Sám proti moci / Sest. Vojtech Čelko. Praha, 2002, s. 116-121.
ČELKO, Vojtech: Charta neznamenala iba odpor k totalitnému režimu, dokumentovala aj úctu k základným ľudským hodnotám a zdravému individualizmu. In: Národná obroda, roč. 8, č. 20 (1997), s. 9.
ČELKO, Vojtech: Charta 77 v reflexi současníků. In: Akademický bulletin, č. 4 (2002), s. 15.
ČELKO, Vojtech: Ideový odkaz Charty 77 neprestáva poukazovať na význam činu motivovaného mravne : z dvoch prejavov k 20. výročiu Charty 77. In: Národná obroda, roč. 8, č. 22 (1997), s. 9.
ČERMÁK, Miloš - HUTKA, Jaroslav: Pravděpodobné vzdálenosti : rozhovor Miloše Čermáka s Jaroslavem Hutkou. Praha : Academia, 1994. 183 s. : fotogr.
ČERNÝ, Bohumil: Agent chodec : o podzemní činnosti české historiografie. In: Mladá fronta, roč. 46, č. 146 (1990), s. 1.
ČERNÝ, Bohumil: Velkorysí a malí : přehled činnosti zahraničního PEN-klubu a jeho pomoc českým spisovatelům v disentu v letech 1970-1989. In: Listy, roč. 22, č. 6 (1992), s. 16-17.
ČERNÝ, František: Divadlo v bariérách normalizace (1968-1989) : vzpomínky.  Praha : Divadelní ústav, 2008. 202 s. : il., portréty, faksim.
ČERNÝ, František: Normalizace na pražské filozofické fakultě (1968-1989) : vzpomínky. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2009. 239 s. : il., portréty, faksim. (Mnemosyne ; sv. 2
ČERNÝ, Jindřich: Český román Vlasty Chramostové. In: Kritická příloha Revolver Revue, sv. 16 (2000), s. 88-93.
ČERNÝ, Václav: Dopis Václava Černého Gustavu Husákovi z roku 1974. In: Literární archiv,     sv. 37 (2006), s. 233 259.
ČERNÝ, Václav: V zúženém prostoru : publicistika z let 1957-1981 / Vybr. a uspoř. Jan Šulc. Praha : Mladá fronta, 1994. 388 s. (Souvislosti ; Sv. 2)
ČERVENKA, Miroslav: Záznamník / K vyd. připr. Jana Uhdeová. Brno : Atlantis, 2008. 309 s. : portréty.
ČESKÁ a slovenská společnost v období normalizace = Slovenská a česká spoločnosť v čase normalizácie : Liberecký seminár 2001. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 259 s.
ČESKÁ nezávislá literatura po pěti letech v referátech : sborník referátů, diskusních příspěvků a tiskových ohlasů / Red. František Kautman. Praha : Obec spisovatelů ; Primus, 1995, 202 s.
ČESKOSLOVENSKÁ cesta k demokracii : chronologie událostí 1985-1989. Praha : Československé dokumentační středisko ; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. (Studijní materiály ; Seš. 1)
ČESKOSLOVENSKO po sovětské okupaci 1968 : příspěvky na semináři ke studiu období normalizace v Československu. Olomouc, 21.11.1996. Olomouc : Univerzita Palackého, 1997. 42 s. (Práce Katedry občanské výchovy Pedagog. fak. UP ; Sv. 7)
ČEŠI a Slováci - světové dějiny. In: Svět poznání, č. 124 (2001), s. 331-332.
ČIVRNÝ, Lumír: Co se vejde do života / Doslov Martin Kučera. Praha : Hynek, 2000. 252 s. (Imago ; Sv. 6)
(čuk): Minulost znamená určitý dluh. In: Prostor, roč. 1, č. 187 (1992), s. 1.
ČULÍK, Jan: Dědictví normalizace? In: Listy, roč. 28, č. 3 (1998), s. 31-35.
DAHRENDORF, Ralf: Svůj názor neměním. In: Listy, roč. 23, č. 4 (1993), s. 31.
DANEŠ, Martin: Kulturní fronty včera a dnes. In: Lidové noviny, roč. 15, č. 23 (2002), s. 11.
DANÍČEK, Jiří: Seifertova cena : Viktor Fischl a Josef Škvorecký převzali cenu Nadace Charty 77 / JD. In: Roš chodeš, roč. 66, č. 11 (2004), s. 9.
DANKO, Štefan: Osudy kapelníka : alebo ako žila slovenská bigbítová generácia. Bratislava : Hajko & Hajková, c2006. 296 s. : il.
DARSKI, Józef: Slovakia : the power game. In: Uncaptive Minds, Vol. 4, No. 2(16) (1991), s. 80-88.
DAY, Barbara: Kontakty mezi britským a českým divadlem během normalizace. In: Divadelní revue, roč. 15, č. 4  (2004), s. 96-101.
DAY, Barbara: Sametoví filozofové / Z angl. orig. přel. Bronislava Müllerová. Brno : Doplněk, 1999. 287 s.
DAY, Barbara: The Velvet Philosophers. London : Claridge Press, 1999. 344 s.
DĚJINY a dějepisectví jako kulturní fenomény [polemika k dokumentu Charty 77 č. 11/84 – Právo na dějiny] / Autoři dokumentu Právo na dějiny. In: Spor o smysl českých dějin. 1, 1938-1989 : Posuny a akcenty české otázky / Uspoř. Miloš Havelka. Praha, 2006, s. 400-413.
The DEMOCRATIC Revolution in Czechoslovakia : its precondition, course, and immediate repercussions, 1987 89 : an International Conference 14-16 October 1999, Prague : Briefing Book / Ed. by Vilém Prečan with Derek Paton. Prague : Czechoslovak Documentation Centre ; Institute of Contemporary History ; Washington : National Security Archive, 1999. 382 s. - Na volných listech.
DEMOCRAZIA da inventare : culture politiche e stato in Ungheria e Cecoslovacchia / Ed. Václav Bělohradský, P. Kende, Jacques Rupnik. Torino : G. Agnelli, 1991.
DEMOKRATICKÁ revoluce v Československu 1989 : studijní materiály. Sv. 1 6. Praha, 1999. 87 s., 136 s., 110 s., 61 s., 111 s., 133 s.
DEVAUX, Sandrine: Engagements associatiffs et post-communisme : les cas de la République Tchèque.  Paris : L‘Harmatan, 2005. 213 s.
DIAGNÓZA : disident / Přisp. Jiří Hanák, Miloš Rejchrt, Jan Urban, John Bok, Libuše Šilhánová, Čestmír Suchý, Tomáš Randák ; Zaps. Petra Procházková, Jan Jirák. In: Mladý svět, roč. 34, č. 30 (1992), s. 9-15, 7 fotogr.
DIENSTBIER, Jiří: Dialog o národních zájmech. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1992. 17 s.
DIENSTBIER, Jiří: Od snění k realitě : vzpomínky z let 1989-1999 / Ed. Tomáš Vrba. Praha : Lidové noviny, 1999. 441 s. : fotogr.
DIENSTBIER, Jiří: Das Vermächtnis der Charta 77 und Deutschland / Aus dem Tschech. übersetzt v. Vlasta Wallat. In: Dissidenten, Präsidenten und Gemüsehändler / Hrsg. Doris Liebermann et al. Essen, 1998, s. 206-210.
DIKOBRAZ proti Chartě v lednu a únoru 1977. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 8. Příl. AntiCharta 77 : 30 let poté (2007), s. VI.
DISKUSNÍ setkání 19. října 2007 / Petr Blažek, Petr Uhl, Václav Havel, Jarmila Bělíková,     Otta Bednářová, Jaroslav Suk, Jakub Trojan, Kamila Bendová, Alfréd Kocáb,     Přemysl Janýr, Jan Ruml, Zina Freundová, Petr Pospíchal, Ján Čarnogurský, Radek     Schovánek, Petruška Šustrová, Václav Malý, Jaroslav Pažout, Jan Litomiský, Anna     Šabatová, Jiří Gruntorád, Zbyněk Hejda, Lenka Marečková, Karel Freund, Michal     Matzenauer, Věra Roubalová, Patrik Benda . In: Nejcitlivější místo režimu  : Výbor     na obranu nespravedlivě stíhaných pohledem svých členů / K vyd. připr. Petr Blažek,     Jaroslav Pažout. Praha, 2008, s. 11 111.
DISSENT and Opposition in Communist Eastern Europe : origines of civil society and democratic transition / Ed. Detlef Pollack, Jan Wielgohs. Aldershot : Ashgate Publ., 2004. 275 s. - Na volných listech.
DOBEŠ, Jan: Recenze. In: Sociologický časopis, roč. 32, č. 2 (1996), s. 228-232. Rec. na : Opozice, moc, společnost 1969-1989 / Milan Otáhal. Praha, 1994.
DOČKAL, Vít: Vratký vzlet Fénixe : Československá strana lidová 1988-1990. Brno : Masarykova univerzita, 2004. 79 s ( Studie ; Sv. 33)
DOKUMENT Jsme občané! - a jedna z diskusí o něm : dokument Jsme občané! si bere zřejmou inspiraci z Charty 77, od slohu, přes metodu argumentace, až po dataci: 1.1.2007 - přesně k třicátému výročí. In: Literární noviny, roč. 18, č. 3 (2007), s. 3.
DOKUMENTY Charty 77. In: Listy, roč. 21, č. 6 (1991), s. 62-65.
DOLEJŠÍ, Miroslav: Analýza 17. listopadu / Úvod Miroslav Sládek. Loket n.Ohří : C & B Agentura, 1990. 22 s.
DOLEJŠÍ, Miroslav: Fantastičtější než Orwell? / Zaps. E. Peroutka. In: Lidová demokracie, roč. 47, (1991), s. 1 a 4.
DOLEJŠÍ, Miroslav: Prevrat 1989 alebo História sa opakuje? / do slov. prel. Martin Šavel ; úvod Eva Petrášová. 2. vyd. Bratislava : AGRES, 1991. 51 s. (Zlatá mreža)
DOLEŽAL, Bohumil: Co dneska zbylo z Charty 77. In: Mladá fronta Dnes, roč. 18, č. 5 (2007), s. D5-6.
DOLEŽAL, Bohumil: Charta 77 z perspektivy čtvrtstoletí. In: Profit, roč. 13, č. 4 (2002), s. 6.
DOLEŽAL, Bohumil: K diskusi o programových otázkách. Stať vychází pod spol. názvem O společenské aktivitě. In: Hledání naděje 1978-1987 / Výbor textů provedli Bohumil Doležal, Miloš Hübner aj. Praha, 1993, s. 155-157.
DOLEŽAL, Bohumil: Vliv Charty na nynější českou politiku. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 30-33.
DOLEŽAL, Jiří X.: Charta a láska zvítězily [Standa Pitaš]. In: Reflex, roč. 17, č. 48 (2005), s. 30-32.
DOLEŽAL, Miloš: Cesty božím (ne)časem. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakl., 2003. 181 s. : fotogr. (Rozhovory)
DOLEŽAL, Miloš - PLACÁK, Petr: Daly se tam železný hajzly : kádrový dotazník Miloše Doležala. In: Kádrový dotazník / Petr Placák. Praha, 2001, s. 87-95.
DOMOV vlídný a bezpečný / ČTK. In: Lidové noviny, roč. 4, (1991), s. 16.
DOPIS Signatářům k 10. výročí Charty 77 (6. ledna 1987 ; 3/87). In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 304-315.
DOSKOČIL, Zdeněk: Nástup Gustáva Husáka k moci v dubnu 1969 [Husák’s assumption of     power in April 1969]. In: Česká a slovenská společnost     v období normalizace =     Slovenská a česká spoločnosť v čase normalizácie : Liberecký seminár 2001.       Bratislava : Veda, 2003, s. 15 58.   Res. angl.
DOSKOČIL, Zdeněk: Některé aspekty posledních let vlády Antonína Novotného (1963-1967) ve vzpomínkách českých disidentů. In: České, slovenské a československé dějiny 20. století 2 / Uspoř. Sylva Sklenářová. Ústí n.Orl., 2007, s. 34-42.
DOSTÁL, Pavel: O povaze a domě oběšencově. In: Právo, roč. 7, č. 6 (1997), s. 4.
DRÁPAL, Vladimír: Neměl jste blbnout! In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 33-35.
DRÁPALA, Milan: Milan Šimečka : bibliografie díla za léta 1975-1990. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ; Scheinfeld-Scharzenberg : Čs. dokumentační středisko, 1992. 48 s.
DRDA, Adam: Co se v padesátých letech naučíš… In: Lidové noviny, roč. 20 (14.11.2007).
DRDA, Adam: »Dobré« rady a nepoužitelné svědectví : nad novinovými projevy Pavla Kohouta. In: Kritická příloha Revolver revue, roč. 12, (1998), s. 145-153.
DRDA, Adam: Ti, kteří nepodepsali : o lidech v opozici, ne signatářích Charty 77. In: Revolver Revue, sv. 33 (1997), s. 216-223.
DRDA, Adam: VONS pomohl mnoha perzekvovaným, In: Lidové noviny, roč. 20 (9.1.2007).
DRDA, Adam: Vztah disentu a národa - z extrému do extrému. In: Lidové noviny, roč. 12, č. 90 (1999), s. 20. Příl. Orientace.
DRCHAL, Václav: Charta SSSR zatopí, věřila CIA. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 7 (2007), s. 4.
DRCHAL, Václav: O statečnosti v kritické chvíli. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 7. Příl. Charta 77 : 30 let poté (2007), s. IV.
DRCHAL, Václav: Tuzexové bony ze Švédska. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 7. Příl. Charta 77 : 30 let poté (2007), s. III.
Alexander DUBČEK : politik, štátnik, humanista / Ed. Ivan Laluha, Eleonóra Petrovičová, Miroslav Pekník.  Bratislava : Veda, 2009. 411 s. : fotogr. ( Monografie a štúdie ; Zv. 19)
DUPRÉ la TOUR, Nathanaël: Trois porte-parole de la Charte 77 face au „retour ŕ l’Europe„. In: La nouvelle Alternative, vol. 22, no. 72/73 (2007), s. 167-178.
DVACET let LN : Jiří Ruml (8.7.1925-20.2.2004) / Red. LN. In: Lidové noviny, roč. 21 (10.1.2008).
DVĚ desetiletí před listopadem : sborník / Ed. Emanuel Mandler. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ; Maxdorf, 1993. 109 s. (Historia Nova ; Sv. 3)
DVOŘÁK, Dominik: Nezávislé náboženské vzdělávání za „normalizace“ : několik (osobních)     příkladů. In: Soudobé dějiny, roč. 14, č. 2/3 (2007), s. 449 470.   Res. angl.:     Independent Religious Education in the Period of „Normalization“ : several personal     examples.
DVOŘÁK, Ivan,: Bezčasí : nohybská kultura v letech 1976-1985. Praha : Galén, c2011. 229 s. : il., portréty, faksim. ( Olivovníky )
EICHWEDE, Wolfgang: Widersprüche in der Rekonstruktion von Bürgergesellschaften in Osteuropa. In: Occursus - Setkání - Begegnung / Ed. Zdeněk Pousta aj. Praha, 1996, s. 80-97.
ELLMENREICH, Renate: Eine Beziehungsgeschichte von Tschechen/Slowaken und Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg. In: Horch und Guck, Jhrg. 6, Nr. 21 (1997), s. 17-19.
ELŠÍKOVÁ, Monika: Opat chuligán aneb Dobré dílo Anastáze Opaska. 2. vyd  Kostelní Vydří : Karmelitánské nakl., 2005. 270 s. : fotogr.
ELŠÍKOVÁ, Monika: Pokus o pravdivý obraz disentu. In: Lidové noviny. Příl. Orientace (1998).
(em): Charta druhého dne. In: Práce, roč. 47, (1991), s. 1-2.
(ep): Charta 77 dnes a zítra. In: Právo lidu, roč. 95, č. 104 (1992), s. 2.
EŠTE s vami pobudnúť : spomínanie na Dominika Tatarku / Zost. Petra Bombíková, Ingrid Antalová. Bratislava : PT, 1994. 141 s. : fotogr.
EVROPSKÁ revoluce roku 1989  a budoucnost  Evropy = Die europäische Revolution von 1989 und die Zukunft  Europas = The European Revolution of 1989 and the future of Europe. Praha, 16.-17.3.2001 / Árpád Göncz, Petr Pithart, Jacques Rupnik, Markus Meckel et al. Praha : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2003. 216 s. : fotogr.
EYAL, Gil: The origins of postcommunist elites : from Prague Springs to the breakup of Czechoslovakia. Minneapolis : University of Minnesota Press, 2003. xxix, 238 s. (Contradictions ; Vol. 17)
FALK, Barbara J.: Dědictví Charty 77 : „dar„ demokratického disentu : abstrakt. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 54-55.
FALK, Barbara J.: The dilemmas of dissidence in East-Central Europe : citizen intellectuals and philosopher kings. Budapest : Central European University Press, 2003. xxxiv, 479 s.
FALK, Barbara J.: The Legacies of Charter 77 : the „gift„ of democratic disent. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 33-53.
FELDEK, Ľubomír: Homo politicus. Praha : Slovenský literárny klub v ČR, 2008. 167 s. : ilustr. ( Zrkadlenie/Zrcadlení)
FERSTL, Roman: Těžká cesta historikova : Kalistovy profesní a osobní osudy v první půli 70.     let. In: Věda v Československu v období normalizace (1970 1975) / K vyd. připr.     Antonín Kostlán. Praha, 2002, s. 523 532.
FIALA, Petr - HANUŠ, Jiří: Skrytá církev a politika. In: Osobnost v církvi a politice : čeští a slovenští křesťané ve 20. století / Ed. Pavel Marek a Jiří Hanuš. Brno, 2006, s. 673-678 s.  - Res. něm.
FILIP, Ota: Die stillen Toten unterm Klee : Wiedersehen mit Böhmen. München : Langen Müller, 1992. 224 s.
FISCHER, Petr: Charta odkryla totalitu komunismu. In: Lidové noviny, roč. 15, č. 4 (2002), s. 3.
FISCHER, Petr: Václav Havel starý a nový. In: Lidové noviny, roč. 15, č. 38 (2002). Příl. Charta 77 po 25 letech, s. 14.
FLOSS, Karel:- FISCHEROVÁ, Sylva: Bůh vždycky zatřese stavbou / Rozhovor Sylvy Fischerové s Karlem Flossem. Praha : Vyšehrad, 2011. 267 s.
FORMÁNEK, Jaroslav: Tohle byl Kohoutův život?? : Chartista a někdejší stalinista sepsal třetí autobiografii. In: Respekt, roč. 18, č. 8 (2007), s. 22. Rec. na: Kohout, Pavel: To byl můj život?. 1-2. Praha, 2005-2006.
FRYBES, Marcin: Par-delŕ les montagnes : les contacts entre les milieux de l’opposition démocratique de Pologne et de Tchécoslovaquie 1977-1989. In:  La nouvelle Alternative, vol. 22, no. 72/73 (2007), s. 107-117.
FUCHS, Jürgen: Wo ist diese Verbundenheit geblieben? In : Dissidenten, Präsidenten und Gemüsehändler / Hrsg. Doris Liebermann et al. Essen, 1998, s. 11-18. 1. Ausg. in: Frankfurter Rundschau (27.11.1996).
GÁFRIK, Michal: O normalizačnej praxi v literatúre a v literárnej vede. In: Slovensko a     režim normalizácie / Zost. Norbert Kmeť aj. Prešov, 2002, s. 152 183.
GÁL, Jozef: Československo v rokoch 1968-1990. In : Aktuálne otázky histórie 2.  .Banská Bystrica, 1993, s. 115-148.
GARTON ASH, Timothy: Středoevropan volbou / Přel. Anna Grušová. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1992. 132 s.
GEGENANSICHTEN : Fotografien zur politischen und kulturellen Opposition in Osteuropa 1956-1989 / Hrsg. Heidrun Hamersky mit einem Geleitwort v. Václav Havel und einem Essay v. Wolfgang Eichwede. Berlin : Links Verl., 2005. 195 s. : fotogr.
GEHRKE, Bernd: DDR-Opposition in den siebziger Jahren und die „Solidarität mit Prag... In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 127-151.
GEHRKE, Bernd: Opozice v NDR v sedmdesátých letech a „solidarita s Prahou„ : abstrakt. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 152-154.
GEORGIEV, Adam: Chytat slunce : kniha o Martě Kubišové. Praha : Petrklíč, 1997. 206 s. : fotogr.
GÍMEŠ, Emil: Normalizace v politologické reflexi. In: Československo po sovětské okupaci 1968. Olomouc, 1997, s. 10-17.
GJURIČOVÁ, Adéla: Twenty years of stagnation and subordination to Moscow and the transition to democracy in the context of the Cold War‘s end. In: At the European Crossroads. Praha, 2005, s. 35-37.
GOETZ-STANKIEWICZ, Markéta: Thoughts from Canada on Václav Havel’ Idea of Europe. In: Acta contemporanea / Uspoř. Jindřich Pecka. Praha, 1998, s. 46-58.
GOOD bye, Samizdat : twenty years of Czechoslovak underground writing / Ed. Marketa Goetz Stankiewicz ; Forew. Timothy Garton Ash. Evanston : Northwestern University Press, 1992. xxxi, 309 s.
GOTOVSKA-CHENCE, Teodorička: Za idejno-političeskija profil na čechoslovaškata Charta 77. In: Istoričeski pregled, roč. 55, č. 3/4 (1999), s. 145-157.
GRAEVENITZ, Karoline von:  "Podzemní univerzita" pražských bohemistů :  ukázka paralelní kultury v "normalizovaném" Československu / Z něm. orig. přel. Petr Dvořáček.  Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2009. 129 s.
GRAEVENITZ, Karoline von: Die "Untergrunduniversität" der Prager Bohemisten :  ein Fallbeispiel für Parallelkultur in der "normalisierten" ČSSR. Bremen : Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen, 2008. 117 s. ( Arbeitspapiere und Materialien - Forschungsstelle Osteuropa Bremen ; Nr. 100)
GREGOR, Pavel:  Vyšetřování akce Asanace. In: Securitas imperii, sv. 13 (2006), s. 177-196.
GRÉMION, Pierre: Une chronique de la réception française de la Charte 77. In: La nouvelle Alternative, vol. 22, no. 72/73 (2007), s. 119-127.
GRUNTORÁD,: Jiří: Akce Norbert. In: Securitas imperii, sv. 2 (1994), s. 5-45. - V tiráži r. vyd. 1995.
GRUNTORÁD, Jiří: Archivní soubor prací Jana Patočky. In: Kritický sborník, roč. 12, č. 1 (1992), s. 74-78.
GRUNTORÁD, Jiří: Biografické a bibliografické poznámky. In: O československém vězeňství / Sest. a uspoř. Jiří Gruntorád aj. Praha, 1990, s. 187-198.
GRUNTORÁD, Jiří: Charta 77 (bojovala) proti režimu. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 217-220.
GRUNTORÁD, Jiří: Charter 77 versus the regime : abstract. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 221-224.
GRUNTORÁD, Jiří: Informace o Chartě 77 1978 1990 : článková bibliografie. Brno ; Praha : Doplněk ; Libri prohibiti, 1998. 628 s.
GRUNTORÁD, Jiří: Libri prohibiti : poučné ohlédnutí za neradostnou minulostí. In: Dějiny a současnost, roč. 24, č. 5 (2002), s. 41-43.
GRUNTORÁD, Jiří: Státní bezpečnost proti Chartě 77 - Akce Izolace : krátká analýza a edice dokumentů. In: Securitas imperii, sv. 5 (1999), s. 173-190.
GRUNTORÁD, Jiří: StB proti Chartě - akce »Izolace«. In: Listy, roč. 27, č. 1 (1997), s. 91-96.
GRUNTORÁD, Jiří: Zpráva o Libri prohibiti. In: Česká nezávislá literatura po pěti letech v referátech : sborník referátů, diskusních příspěvků a tiskových ohlasů / Red. František Kautman. Praha : Obec spisovatelů ; Primus, 1995, s. 146-150.
GRUŠA, Jiří: Cenzura a literární život mimo masmédia. Praha : Ústav pro soudobé dějiny ČSAV, 1992. 26 s. - Text vyd. u příležitosti V.Z.D.O.R. = Výstavy nezávislé literatury v samizdatu a exilu 1948-1989. Praha, 1992.
GRUŠA, Jiří: Odpověď Blance Císařovské a Vilému Prečanovi. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 36-37.
GRUŠA, Jiří: Sprache, die auf keine Fahne passt : ein Portrait des Schriftstellers Petr Kabeš. In: Die Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte, Jhrg. 41, Nr. 1 (1994), s. 76-79.
GRUŠA, Jiří: Umění stárnout : rozhovor s Daliborem Dobiášem. Praha : Paseka, 2004. 253 s.
Jiří HÁJEK : 80 / Ed. Dušan Rozehnal. Praha : Sdružení za Evropský dům, 1993. 138 s., fotogr.
HÁJEK, Jiří: Paměti / Úvod František Janouch. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1997. 349 s. : fotogr.
HÁJEK, Miloš - LIEBERMANN, Doris: »Ich bin auch im Gefängnis kein Chauvinist geworden« : Gespräch mit Miloš Hájek, Charta Sprecher von 1988. In: Dissidenten, Präsidenten und Gemüsehändler / Hrsg. Doris Liebermann et al. Essen, 1998, s. 62-73.
HÁJEK, Miloš: Jak jsme dělali historický samizdat. In: Occursus - Setkání - Begegnung / Ed. Zdeněk Pousta aj. Praha, 1996, s. 11-12.
HÁJEK, Miloš: Má setkání s Milanem Otáhalem. In: Historické studie / Uspoř. Oldřich     Tůma. Praha, 1998, s. 9-10.
HÁJEK, Miloš: Soubor textů z let 1978-1995. Praha : s.n., 2011. 1 CD-ROM. ( Historické studie ; Zvl. č. )
HÁJEK, Miloš: Vzpomínání na všední dny mluvčího Charty. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 37-41.
HÁJEK, Miloš: Znali jsme se půl století. In: Vzpomínky přátel na Jaromíra Literu / Ed. Josef Stehlík. B.m., 2000, s. 2-6.
HAMES, Peter: Československá nová vlna / Přel. Tomáš Pekárek. Praha : Levné knihy, 2008. 344 s., [36] s. obr. příl. : il., portréty.
HANÁK, Jiří: Čistá nadopozice. In: Lidové noviny, roč. 5, č. 106 (1992), s. 1.
HANÁK, Jiří: Nic neobvyklého. In: Právo, roč. 17, č. 5 (2007), s. 9.
HANEL, Olaf: Od rezistence k opozici. In: České umění 1939-1999 : programy a impulzy : sborník sympozia. Praha, 2000, s. 111-120.
HANUŠ, Jiří: Masaryk : tři způsoby čtení TGM v 70. a 80. letech 20. století. In: T. G. Masaryk a česká státnost / Uspoř. Helena Pavlincová. Praha, 2008, s. 195-205.
HARÁK, Ivo: Básník a jeho doba : poezie Zdeňka Rotrekla z počátků normalizace. In: Život     je jinde...? : česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých     letech dvacátého století / Uspoř. a k vyd. připr. Jan Matonoha. Praha, 2002, s.     181 190.
HASSAIRI, Nail - HUČÍN, Vladimír - NAVARA, David: Vladimír Hučín : není to o mně, ale o nás. Praha : Naubi, 2006. 367 s. : fotogr.
HAUNER, Milan: Anti-Militarism and the independent Peace Movement in Czechoslovakia. In: Search of Civil Society : independent Peace Movements in the Soviet Bloc / Ed. Vladimir Tismaneanu. New York ; London, 1990, s. 88-117.
HAUNER, Milan: Charta 77 a evropské mírové hnutí : abstrakt. In: Charta  77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 415.
HAUNER, Milan: La Charte 77 et les mouvements pacifistes occidentaux. In: La nouvelle Alternative, vol. 22, no. 72/73 (2007), s. 55-78.
HAUNER, Milan: Charter 77 and the European peace movement. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéra Devátá aj. Praha, 2007, s. 163-192.
HAVEL, Ivan M.: Dopisy od Olgy / Ivan M. Havel a kol. ; ed. Jan M. Heller a Martin C. Putna. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha : Knihovna V. Havla, 2011. 510 s. ( Edice Knihovny V. Havla : Sv. 2 )
HAVEL, Václav: Am Anfang war das Wort : Texte von 1969 bis 1990 / Aus dem Tschech. v. Joachim Bruss ; Vorwort v. Ingke Brodersen. Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1990. 249 s.
HAVEL, Václav: L‘angoisse de la liberté : choix de discours (1965-1992) / Trad. du tchèque par Jan Rubeš et Zlata Chatel. Paris : Ed. de l‘Aube, 1994. 249 s. (Essai)
HAVEL, Václav: Briefe an Olga : Betrachtungen aus dem Gefängnis / Für die deutsche Ausg. bearb. v. Jiří Gruša. Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1991. 325 s.
HAVEL, Václav: Briefe an Olga : Betrachtungen aus dem Gefängnis / Aus dem Tschech. v. Joachim Bruss. 3. Ausg. Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1993. 325 s.
HAVEL, Václav: Dálkový výslech : dvě odpovědi. In: O československém vězeňství / Sest. a uspoř. Jiří Gruntorád aj. Praha, 1990, s. 73-79.
HAVEL, Václav: Dálkový výslech : rozhovor s Karlem Hvížďalou. Praha : Melantrich, 1990. 179 s.
HAVEL, Václav - ČERNÁ, Milena: Deset dopisů Olze. Praha : Výbor dobré vůle, 1997. 94 s.
HAVEL, Václav: Deset tezí o Chartě (prosinec 1983). In: Charta 77 : dokumenty. Sv. 3, Přílohy / Blanka Císařovská, Vilém Prečan. Praha, 2007, s. xvii-xxv.
HAVEL, Václav: Disturbing the peace : a conversation with Karel Hvizdala / Translat. from Czech and with an introduction by Paul R. Wilson. London : Faber & Faber, 1990. xvii, 228 s.
HAVEL, Václav: Disturbing the peace : a conversation with Karel Hvizdala / Translat. from Czech and with an introduction by Paul R. Wilson. 1st Amer. ed. New York : Knopf, 1990. xvii, 228 s.
HAVEL, Václav: Disturbing the peace : a conversation with Karel Hvizdala / Translat. from Czech and with an introduction by Paul R. Wilson. 1st Vintage Books ed. New York : Vintage Books, 1991. xvii, 228 s.
HAVEL, Václav: Dix thèses sur la Charte. In: La nouvelle Alternative, vol. 22, No. 72/73 (2007), s. 79-92.
HAVEL, Václav: Do různých stran : eseje a články z let 1983-1989 / Sest. Vilém Prečan. 1. vyd. v ČSFR. Praha : Lidové noviny, 1990. xiv, 526 s.
HAVEL, Václav: Dokumenty doby č. 1 / ... a kol. autorů Charty 77 a Občan. fóra ; Red. M. Kožešník ; Fotogr. Jaroslav Krejčí, Alan Pajer. Praha : Svépomoc, 1990. 46 s. : fotogr.
HAVEL, Václav: Dopisy Olze (červen 1979 září 1982) / Doslov Jan Lopatka. Brno : Atlantis, 1990. 395 s.
HAVEL, Václav: Dopisy Olze / Ed. Jan Lopatka ; připr. a vyd. pozn. Michael Špirit. Praha : Torst, 1999. 729 s. (Spisy ; 5)
HAVEL, Václav: Eseje a jiné texty z let 1970-1989 : Dálkový výslech / Uspoř. a ed. pozn. Jan Šulc ; k vyd. připr. a text. pozn. Jarmila Víšková. Praha : Torst, 1999. 1307 s. (Spisy ; 4)
HAVEL, Václav: Essais politiques / Textes réunis par Roger Errera et Jan Vladislav ; préface de Jan Vladislav. Paris : Calman-Lévy, 1990. xiv, 255 s.
HAVEL, Václav: Euer Friede und unserer : Anatomie einer Zurückhaltung (1985). In: Pannonia, Vol. 18, Nr. 1/2  (1990), s. 15-18.
HAVEL, Václav: Charta versus 77 (podruhé) / Zaps. Daniel Anýž, Petr Bušta. In: Mladý svět, roč. 34, č. 50 (1992), s. 38-39 : 1 fotogr.
HAVEL, Václav: Interview prezidenta republiky Václava Havla s Jacquem Rupnikem. In: Mezinárodní politika, roč. 18, č. 5 (1994), s. 4-6.
HAVEL, Václav - JANOUCH, František: Korespondence 1978-2001. Praha : Akropolis, 2007. 593 s. : il.
HAVEL, Václav: Living in Truth / Ed. Navi Pant. New Delhi : Star Publ., 1993. 158 s.
HAVEL, Václav: Moc bezmocných. Praha : Lidové noviny, 1990. 64 s. (Archy ; Sv. 2)
HAVEL, Václav: A Neglected generation / Transl. by Paul Wilson. In: Czechoslovakia, 1918-88 : Seventy years from independence / Ed. H. Gordon Skilling. London, 1991, s. 211-214.
HAVEL, Václav: O lidskou identitu : úvahy, fejetony, protesty, polemiky, prohlášení a rozhovory z let 1969-1979 / Sest. Vilém Prečan, Alexander Tomský. 3. vyd. Praha : Rozmluvy, 1990. 397 s.
HAVEL, Václav: Die Ohnmacht der Mächtigen oder Tuis an die Macht! In: Forum, Vol. 39, Nr. 462/464 (1992), s. 46-47.
HAVEL, Václav: Open letters : selected prose 1965-1990 / Select. and ed. by Paul Wilson. London : Faber & Faber, 1991. xiv, 415 s.
HAVEL, Václav: Open leters : selected prose 1965-1990 / Select. and ed. by Paul Wilson. 1st Amer. ed. New York : Knopf, 1991. xiv, 415 s.
HAVEL, Václav: Open letters : selected prose 1965-1990 / Select. and ed. by Paul Wilson. 1st Vintage Books ed. New York : Vintage Books, 1992. xiv, 415 s.
HAVEL, Václav: Podněcování a trest : téměř další hra Vaclava Havla.  Praha : Knihovna V. Havla, 2009. 117 s. ( Sešity Knihovny V. Havla ; 2/09)
HAVEL, Václav: Poging om in de waarheid te leven : essay over Charta 77 (1978-79) : kaarten op tafel (1988) : verklaringen voor de rechtbank (1989) / Vertaad door Tinke Davids. 5. druk. Amsterdam : Van Gennep, 1991. 110 s.
HAVEL, Václav: Prosím stručně : rozhovor s Karlem Hvížďalou, poznámky, dokumenty. Praha : Gallery, 2006. 256 s.
HAVEL, Václav: Sila bessil‘nych / Vaclav Gavel ; Per. s češ. I. Šablovskoj, L. Vichrevoj. Minsk : Polifakt, 1991. 126 s. (Vstrečnaja mysl‘)
HAVEL, Václav: Viata în adevär / Tradn. de Jean Grosu ; prefatâ de Andrei Pleşu. Bucureşti : Univers, 1997. 197 s.
HAVELKA, Miloš: První diskuse o tzv. normalizaci : Polemika Václava Havla a Milana Kundery 1968 1969. In: Věda v Československu v období normalizace (1970 1975) / K vyd. připr. Antonín Kostlán. Praha, 2002, s. 35 53.
HAVLÍČEK, Dušan: Charta 77 a VONS [Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných]. v Listech. In: Listy, roč. 37, č. 1 (2007), s. 6-18.
HAVLÍČEK, Lev: Vary měly silný underground. In: MF Dnes, roč. 18 (11.11.2007), s. 3.
HAVRÁNEK, Jan: Útulky historické vědy : Archiv University Karlovy. In: Věda     v Československu v období normalizace (1970 1975) / K vyd. připr. Antonín     Kostlán. Praha, 2002, s. 75 79.
HEJDA, Zbyněk: Cesta k Cerekvi. Praha : Triáda, 2004. 78 s. (Delfín ; Sv. 60)
HEJDA, Zbyněk: Pobyt v sanatoriu : verše z let 1974-1987. Kostelec n. Černými lesy : Kruh ; Praha : Revolver Revue, 1993. 31 s.
HEJDÁNEK, Ladislav: Dopisy příteli. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1993. 134 s. (Oikúmené)
HEJDÁNEK, Ladislav: Fenomén Charty 77 a dnešek. In: Křesťanská revue, roč. 64, č. 2 (1997), s. 33-35. - Proslov na slavnostním zasedání věd. rady UK věnovaném 20. výročí vzniku Charty 77, 10.1.1997 v Betlémské kapli v Praze.
HEJDÁNEK, Ladislav: Gehört die Charta 77 in ein Museum? / Aus dem Tschech. übersetzt v. Vlasta Wallat. In: Dissidenten, Präsidenten und Gemüsehändler / Hrsg. Doris Liebermann et al. Essen, 1998, s. 198-201. - Rede zur Festsitzung des Wissenschaftsrates der Karls Universität aus Anlass des 20. Jahrestages der Entstehung der Charta 77.
HEJDÁNEK, Ladislav: Havel je uhlík : filosof a politická odpovědnost. Praha : Knihovna V. Havla, 2009. 108 s. : il., portréty. ( Sešity Knihovny V. Havla ; 3/09)
HEJDÁNEK, Ladislav, mluvčí Charty 77 - KUBIŠOVÁ, Marta, mluvčí Charty 77 -  ŠABATA, Jaroslav, mluvčí Charty 77 : Charta 77 : dokument Federálnímu shromáždění ČSSR, České národní radě, Slovenské národní radě. Č. 16. In: O československém vězeňství / Sest. a uspoř. Jiří Gruntorád aj. Praha, 1990, s. 149-186.
HEJDÁNEK, Ladislav: Inspirace, nebo muzejní exponát? In: Listy, roč. 27, č. 1 (1997), s. 8-10.
HEJDÁNEK, Ladislav: Rede zur Festsitzung des Wissenschaftsrates der Karls Universität aus Anlass des 20. Jahrestages der Entstehung der Charta 77. In: Horch und Guck, Jhrg. 6, Nr. 21 (1997), s. 1-3.
HEJDÁNEK, Ladislav - LIEBERMANN, Doris: Wahrheit und Widerstand : Gespräch mit Ladislav Hejdánek, Philosoph. In: Dissidenten, Präsidenten und Gemüsehändler / Hrsg. Doris Liebermann et al. Essen, 1998, s. 141-154.
HEJZLAR, Zdenek: Praha ve stínu Stalina a Brežněva : vznik a porážka reformního komunismu v Československu. Praha : Práce, 1991. 199 s. (Elf)
HELCL, Roman: Boj s režimem : strach i dobrodružství. In: Mladá fronta Dnes, roč. 18, č. 35 (2007). Příl. Střední Morava Dnes, s. B/3.
HELCL, Roman: Chartisté na Prvního máje šokovali komunisty [Tomáš Hradílek a Rudolf Bereza]. In: MF Dnes, roč. 18 (10.2.2007). Příl. Střední Morava, s. B/1.
HERMANN, Tomáš: Projekt asubjektivní fenomenologie Jana Patočky : příspěvek evropské filosofii z dob normalizace. In: Věda v Československu v období normalizace (1970-1975) / K vyd. připr. Antonín Kostlán. Praha, 2002, s. 457-497.
HIRŠAL, Josef: Vínek vzpomínek. Praha : Rozmluvy, 1991. 351 s.
HISTORICKÉ studie : k sedmdesátinám Milana Otáhala / Uspoř. Oldřich Tůma. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998. 285 s.
HISTORIK v soudobých dějinách : Milanu Otáhalovi k osmdesátým narozeninám / Uspoř. Oldřich Tůma a Tomáš Vilímek. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008. 286 s. : il.
HLASY k českým dějinám : 2, Pokračování diskuse 1984-1985 : Charta 77 4/85 Sdělení o diskusi nad dokumentem Charty 77 č. 11/84 „Právo na dějiny„ a brněnská diskuse k „Právům na dějiny„. In: Hlasy k českým dějinám / Uspoř. Luboš Kohout. Praha, 2006, s. 5-16.
HLASY občanské společnosti 1987-1989 : výběr z textů a dokumentů / K vyd. připr. Jiří Suk ve spolupr. s Milenou Janišovou a Vilémem Prečanem. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. 110 s. (Studijní materiály ; Seš. 3)
HLAVSA, Mejla - PELC, Jan: Bez ohňů je underground. Praha : BFS, 1992. 168 s. : fotogr.
HLEDÁNÍ naděje 1978-1987 : výběr z ineditních sborníků / Výběr textů provedli Bohumil Doležal, Miloš Hübner, Emanuel Mandler, Jan Nedvěd, Bohumil Pechr a Karel Štindl. Praha : Maxdorf, 1993. 259 s. (Historia Nova ; Sv. 1)
HLUŠIČKOVÁ, Růžena - CÍSAŘOVSKÁ, Blanka: Hnutí za občanskou svobodu 1988-1989 : sborník dokumentů. Brno : Maxdorf ; ÚSD AV ČR, 1994. 281 s. (Historia Nova ; Sv. 4)
HOLBA, Pavel: Jak jsem přežil normalizaci / Vzpomínka Pavla Holby, jednoho ze     zakladatelů KAN z rok 1968. In: KAN 1968 2003 : 35 let úsilí o polidšťování     politiky / Připr. Pavel Holba. Praha, 2003, s. 51 53.
HOLEČKOVÁ, Marta Edith: Cesty českého katolického samizdatu 80. let. Praha : Vyšehrad, 2009. 217 s. (Moderní dějiny)
HOLUB, Petr: Proč vzpomínat právě na Chartu 77. In: Týdeník Rozhlas, č. 6 (2007), s. 16.
HOLUBOVÁ, Miloslava: Necestou cestou / K vyd. připr. Marie Rút Křížková. Praha : Torst, 1998. 469 s.
HOLUBOVÁ, Miloslava: Trojí význam Charty. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 42-43.
HOMOLOVÁ, Marie: Příběhy neobyčejných podpisů : tři lidé, jež před třiceti lety spojila Charta 77 : kantorka [Jarmila Stibicová], z níž se stala legenda pardubického disentu, máma [Hana Jüptnerová], která podepsala jako těhotná, vysoškolák [Martin Hildemann], na něhož zbylo místo závozníka. In: Mladá fronta Dnes, roč. 18, č. 5, s. C2.
HOPPE, Jiří: Češi proti Čechům : v srpnu 1969 nechali komunisti střílet do demonstrantů,     kteří protestovali proti počínající normalizaci. In: Lidové noviny. Příl., Orientace,     roč. 17, (21.08.2004), s. 13+15.
HOPPE, Jiří: Normalizace...a v médiích? : úspěšná, rychlá čistka. In: Lidové noviny. Mimoř.     příl., Srpen 68 69, roč. 17, (20.08.2004), s. 13.
HOPPE, Jiří: V roce 1968 vznikly první nezávislé odbory : Federaci lokomotivních čet     ustavenou proti vůli oficiálních odborů nařídil ÚV KSČ zlikvidovat koncem dubna     1969. In: Lidové noviny, roč. 16, 193 (19.08.2003), s. 5.
HORÁK, Petr: Le sens de l‘histoire tchèque : de Ernst Denis au de la Charte 77 jusqu‘aux debats actuels. In: Sborník prací Filozofické fak. brněnské univerzity : B 43 Řada filozofická, roč. 45, (1996), s. 55-75.
HORÁK, Petr: Z dopisů Jana Patočky Robertu Campbellovi do Paříže / Z franc. orig. vybr. a přel. ... In: Filosofický časopis, roč. 42, č. 6 (1994), s. 904-921.
HRABIK SAMAL, Mary: Ženy a neoficiální kultura a literatura v Československu v letech 1969-1989. In: Prítomnosť minulosti Minulosť pritomnosti. Bratislava, 1996, s. 81-95.
HRADÍLEK, Tomáš - WEISS, Martin: Být v ČSSD, postavil bych se Paroubkovi říká T. Hradílek, mluvčí Charty 77 a jediný český polistopadový ministr, který se vzdal úřadu, aniž by musel : rozhovor. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 11 (2007), s. 11.
HRADÍLEK, Tomáš: Izolovanější jsem dnes, dobrovolně : rozhovor s Tomášem Hradílkem. In: Listy, roč. 34, č. 1 (2004), s. 30-35.
HRADÍLEK, Tomáš: Na plné pecky jako občan / Zaps. Václav Burian. In: Literární noviny, roč. 12, č. 52 (2001), s. 15.
HRADÍLEK, Tomáš: Nekompromisní linie není vždy správná / Rozmlouval Aleš Lederer. In: Prostor, roč. 4, č. 13 (1990), s. 99-115.
HROMÁDKOVÁ, Alena: Byli jsme ztroskotanci a samozvanci / Zaps. Zdeněk Jeník. In: Práce, roč. 53, č. 9 (1997), s. 1-2.
HROMÁDKOVÁ, Alena: Co s Chartou 77? In: Studentské listy, roč. 2, č. 4 (1991), s. 4.
HROMÁDKOVÁ, Alena: Charta 77 : první krok k právnímu státu. In: Prostor, roč. 4, č. 15 (1991), s. 28-32.
HROMÁDKOVÁ, Alena: Charta 77 v podmínkách neokomunismu. In: Prostor, roč. 5, č. 19 (1992), s. 16-18.
HROMÁDKOVÁ, Alena: Neplést pojmy / Zaps. Jan Patočka jr. In: Český deník, roč. 2, č. 1 (1992), s. 3.
HROMÁDKOVÁ, Alena: Předpoklady obnovy právního státu v osmdesátých letech. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 43-46.
HROMÁDKOVÁ, Alena: Whatever happened to Charter 77? In: East European Reporter, Vol. 5, Nr. 1 (1992), s. 69.
HROMÁDKOVÁ, Alena: Zápasíme s hloupostí, zlobou i sebou samými / Zaps. Robert Dengler. In: Rudé právo, roč. 1, (1991), s. 1 a 3.
HRUBÝ, Karel: Dialog Charty 77 s exilem. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 46-54.
HRUDKA, Jan: Charta působila i v kraji [Východočeském]. In: MF Dnes, roč. 18 (11.1.2007), s. 3.
HUBA, Mikuláš: The developments of the environmental non governmental movement in Slovakia : The Slovak Union of Nature and Landscape Conservationists. In: Local Communities and Post Communist Transformation : Czechoslovakia, the Czech Republic and Slovakia / Ed. Simon Smith. London, 2003, s. 92 104.
HUBIČKA, Jiří: Normalizace : září 1968 prosinec 1974. In: K rozhlasové historii. Praha,     2002, s. 26 32.
HÜBL, Milan: Cesty k moci / Úvod Petr Uhl ; doslov Miloš Hájek ; sest. Eliška Skřenková. Praha : Naše vojsko, 1990. 199 s. : fotogr. v textu. (Aktuality Dialogy) - Při sestavování využito samizd. sborníků Magnetická anomálie, Glasnosti, glasnosti a dochované pozůstalosti M. Hübla.
HÜBNER, Miloš: Hledání naděje. In: Hledání naděje 1978-1987 / Výbor textů provedli Bohumil Doležal, Miloš Hübner aj. Praha, 1993, s. 237-240.
HÜBNER, Miloš - MLČOCH, Luboš - PITHART, Petr: O společenské situaci. In: Hledání naděje 1978-1987 / Výběr textů Bohumil Doležal aj. Praha, 1993, s. 165-178.
HUČÍN, Vladimír: Hučín o Chartě. In: Český dialog = Czech Dialogue, č. 1/2 (2007), s. 43.
HUSÁK, Petr: Česká cesta ke svobodě. 1, Revoluce či co? Praha : Volvox Globator, 1999. 167 s.
HVÍŽĎALA, Karel: Výslech revolucionářů z roku ´89. Praha : Primus, 2000, 257 s. : fotogr.
CHADIMA, Mikoláš: Alternativa : svědectví o českém rock & rollu sedmdesátých let : od rekvalifikací k nové vlně se starým obsahem. Brno : Host, 1993. 414 s. : fotogr.
CHADIMA, Mikoláš: Charta 77 po dvaceti letech zklamání? In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 54-57.
CHARTA občanské neposlušnosti / Petruška Šustrová, Miloš Hájek, Jaroslav Šabata, Petr Uhl a Jiří Vančura ; diskusi řídil Václav Žák. In: Listy, roč. 32, č. 2 (2002), s. 17-24.
CHARTA 77 : co naštvalo komunisty : zkrác. přepis Prohlášení Charty 77. In: Mladá fronta Dnes, roč. 18, č. 5 (2007), s. A12
CHARTA 77 : Dokument č. 23 věnovaný Romům. 1-4. In: Romano džaniben, roč. 5, č. 4 (1998), s. 4-7 ; roč. 6, č. 1/2-3/4 (1999), s. 6-10 ; 4-7 ; roč. 7, č. 1/2 (2000) s. 12-16.  - Res. franc.
CHARTA 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci, 1977-1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977-89 / Ed. Markéta Devátá, Jiří Suk, Oldřich Tůma. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. 415 s.
CHARTA 77 : pět set proti realitě. In: Svědectví, roč. 23, č. 89/90 (1990), s. 199-225.
CHARTA 77 : přestáváme mlčet! In: Metropolitní Telegraf, roč. 1, č. 82 (1992), s. 9.
CHARTA 77 : stanovy. In: Necenzurované noviny, roč. 3, č. 3 (1993), s. 29.
CHARTA 77 : zda být, či nebýt, a když být, tak jak? / Zaps. Jiří Vančura ; přisp. Jiří Hájek, mluvčí Charty 77 v letech 1977 a 1979, Ladislav Hejdánek, mluvčí Charty 77 v letech 1977-1979, Marta Kubišová, mluvčí Charty 77 v letech 1977-1978, Václav Malý, mluvčí Charty 77 v roce 1981, Radim Palouš, mluvčí Charty 77 v letech 1982 a 1983, Petr Uhl - s výjimkou let věznění se podílel na veškeré činnosti Charty, Martin Palouš, mluvčí Charty 77 v roce 1986, Libuše Šilhánová, mluvčí Charty 77 v roce 1987. In: Listy, roč. 22, č. 1 (1992), s. 6 16, 8 obr.
The CHARTA 77 Foundation : twenty years / Předml. František Janouch ; k vyd. připr. Jitka Uhdeová. Brno : Atlantis, 1998. 143 s., 36 s. obr. příl.
CHARTA 77 očima současníků : po dvaceti letech / K vyd. připr. Blanka Císařovská, Milan Drápala, Vilém Prečan, Jiří Vančura. Brno : Doplněk ; Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1997. 331 s.
CHARTA 77 (1977-1989) : od morální k demokratické revoluci : dokumentace / Sest. Vilém Prečan. Scheinfeld-Schwarzenberg : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury ; Bratislava : Archa, 1990. 525 s. (Acta creationis ; 6) (Dokumenty demokratické revoluce ; 1) - Vyd. ve spolupr. s Ústavem pro soudobé dějiny ČSAV.
CHARTA 77-stiftelsen : tjugo ĺr. Stockholm : Charta 77-stiftelsen, 1999. 160 s., 36 obr. příl. (Tjeckiska och slovakista röster ; 50)
CHARTA versus 77 / Daniel Anýž, Petr Bušta ; přisp. Petr Cibulka, Tomáš Hradílek, Rudolf Battěk, Ladislav Hejdánek, Václav Havel, John Bok, Václav Žák, Věra Roubalová. In: Mladý svět, roč. 34, č. 49 (1992), s. 42-43.
CHARTE 77 : origines et héritages : actes du colloque par le CERI à Paris le 25 janvier 2007… In: La nouvelle Alternative, vol. 22, no. 72/73 (2007), 199 s.
CHENU, Roselyne:  Žít svobodně je umění :  československý deník 1969-1980 / Z franc. přel. Matěj Turek ; doslov Jan Vladislav. Praha : Jitro, 2007. 281 s.
CHLUPÁČ, Miloslav   KARLÍK, Viktor: Dělali jsme si své / Miloslav Chlupáč ; Hovoří     Viktor Karlík. In: Revolver Revue, sv. 45, (2000), s. 189 195.
CHRAMOSTOVÁ, Vlasta: ...ještě po třiceti letech. 1, Až po Kubáska? 2, Anticharta. 3, Rock’n’roll v Národním. 4, Setkání na Pražské křižovatce. In: Listy. roč. 37, č. 1-4 (2007), s. 34-35 ; 24-25 ; 19-20 ; 34-35.
CHRAMOSTOVÁ, Vlasta: Osobnosti - ale doopravdy : vzpomínka na Františka Pavlíčka a Ivana Kyncla. In: Listy, roč. 34, č. 6 (2004), s. 72-73.
Vlasta CHRAMOSTOVÁ. Brno : Doplněk, 1999. 359 s. : fotogr. (Edice osudů ; Sv. 10)
Vlasta CHRAMOSTOVÁ. 2. opr. a dopl. vyd. Brno : Doplněk ; Olomouc : Burian a Tichák, 2003. 372 s. : il.
CHRAMOSTOVÁ, Vlasta: Vzpomínka na Chartu 77. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 58-63.
CHRASTIL, Sylvestr: Normalizace československé armády na počátku 70. let. Brno :     Vojenská akademie, 2002. 201 s.
CHRASTIL, Sylvestr: Normalizace v armádě a její důsledky. In: Vojáci, kteří neztratili svou čest : sborník vzpomínek československých vojáků na srpen 1968 a následná léta normalizace československé armády. 1 / Ed. Jiří Novotník aj. Praha, 2002, s. 149 156.
CHUDOŽILOV, Petr: Kolektivní nevina pro všechny? In: Lidové noviny, roč. 15, č. 45 (2002), s. 11.
CHUDOŽILOV, Petr: Proč necítím národní hrdost : výbor z publicistiky 1967-1998. Praha : Dauphin, 1999. 251 s.
CHUCHMA, Josef: Antichartistická atmosféra nese své plody i dnes. In: Mladá fronta Dnes, roč. 8, č. 35 (1997), s. 19.
CHUCHMA, Josef: S antichartou u konce s dechem : uplynulo třicet let od exemplárního ponížení českého národa. In: Mladá fronta Dnes, roč. 18 (2007), č. 23, s. D5-6.
CHURAŇ, Milan: Disent pro příští generaci? In: Prostor, č. 41 (1999), s. 35-38.
ILIČ, Aleksandar: Srbsko česká spolupráce v době normalizace. In: Vztahy České republiky     se Srbskem a Černou Horou / Jiří Dienstbier aj. Praha, 2004, s. 10 14.
IM Dissens zur Macht : Samizdat und Exilliteratur der Länder Ostmittel- und Südosteuropas 1945-1989 / Hrsg. Ludwig Richter, Ludwig Heinrich Olschowsky. Berlin : Akademie Verl., 1995. 269 s.
INFOCH : Informace o Chartě 77. Praha : Libri prohibiti, 1992. 95 s.
INTERNÍ zprávy z prostředí disentu v Československu o Chartě 77 a situaci v zemi. In: Charta 77 : dokumenty. Sv. 3, Přílohy / Blanka Císařovská, Vilém Prečan. Praha, 2007, s. 129-137.
JABLONICKÝ, Jozef: Historiografia za normalizácie (1969-1989). In: Slovensko a režim normalizácie / Zost. Norbert Kmeť aj. Prešov, 2002, s. 148-151.
JABLONICKÝ, Jozef: Samizdat o disente. 3, Záznamy a písemnosti. Bratislava : Kalligram, 2007. 443 s.
JABLONICKÝ, Jozef: V sieti normalizácie. In: Slovenské pohľady, roč. 9, č. 14 (2005), s. 86-146.
JABLONICKÝ, Viliam: Mlynárikova kritika normalizačnej historiografie. In: Slovensko a     režim normalizácie / Zost. Norbert Kmeť aj. Prešov, 2002, s. 288 302.
JAGODZIŃSKI, Andrzej: La Primavera Praghese dal punto di vista polacco. In: La Primavera di Praga / A cura di Francesco M. Cataluccio, Francesca Gori. Milano, 1990, s. 251-254.
JAK se změnil veřejný obraz Charty 77 od listopadu 1989 / Libuše Šilhánová, Tomáš Hradílek, Jan Šabata, František Bublan, Petr Pospíchal, Pavel Rychetský, Eva Kantůrková. In: Literární noviny, roč. 17, č. 52 (2006), s. 9.
JAMEK, Václav: Un drôle d’exil. In: Paříž - Praha : Intelektuálové v Evropě = Paris - Prague : Intelectuels en Europe. Praha, 1994, s. 15-16.
JAMEK, Václav: Pěkně divný exil. In: Paříž - Praha : Intelektuálové v Evropě = Paris - Prague : Intelectuels en Europe. Praha, 1994, s. 87-91.
JANÁT, Bohumír: Aktuální podoba dávného sporu filosofie a politiky [Jan Patočka]. In: Listy, roč. 27, č. 3 (1997), s. 70-72.
JANÁT, Bohumír: O trvalosti ideje Charty 77. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 63-66.
JANÁT, Bohumír: Smysl Charty 77 - otevřená otázka. In: Listy, roč. 22, č. 2 (1992), s. 6-9.
JANÁT, Bohumír: Výzva a inspirace : vzpomínky, dokumenty, studie / Vybr. a uspoř. Jolana Poláková. Praha : Vyšehrad, 2000. 95 s.
JANDOUREK, Jan: Studium na bohoslovecké fakultě v Litoměřicích : osobní zkušenost z let     pozdní „normalizace“. In: Soudobé dějiny, roč. 14, č. 2/3 (2007), s. 439 448.   Res.     angl.: Studying at the Faculty of Theology, Litoměřice : personal experience from the     Years of Late „Normalization“.
JANDOUREK, Jan: Václav Malý : cesta za pravdou. Praha : Portál, 1997. 109 s. (Rozhovory)
JANKO, Jan: Ekologie a politika v sedmdesátých letech dvacátého století : několik     poznámek. In: Věda v Československu v období normalizace (1970 1975) / K vyd.     připr. Antonín Kostlán. Praha, 2002, s. 277 286.
JANOUCH, František: Czechoslovak dissidents and their technical resources, 1979-89 : abstract. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 122-125.
JANOUCH, František: Československý disent a jeho technické vybavení (1979-1989). In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 115-121.
JANOUCH, František – BALAŠTÍK, Miroslav: „Chtěl jsem splatit dluh z války…„ : rozhovor s profesorem Františkem Janouchem. In: Host, roč. 15, č. 2 (2004), s. 20-23.
JANOUCH, František: Chtěli dokázat nedokazatelné / Zaps. Stanislav Sádovský. In: Expres, roč. 3, č. 267 (1992), s. 4.
JANOUCH, František: Jak jsem prověřil Jiřího Němce. In: Listy, roč. 32, č. 4 (2002), s. 35-36.
JANOUCH, František: Jiří Hájek : hrst vzpomínek. In: Mezinárodní politika, roč. 17, č. 10 (1993), s. 2.
JANOUCH, František: Leccos je jinak... : Charta 77 : rozhovor / Zaps. Jana Klusáková. In: Lidové noviny, roč. 4, (1991), s. 1 a 3.
JANOUCH, František: Ne, nestěžuji si : malá normalizační mozaika.  3. vyd. Praha : Akropolis, 2008. 304 s. : faksim.
JANOUCH, František - DRCHAL, Václav: Nejvíc dali Soros a Havel : rozhovor. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 7. Příl. Charta 77 : 30 let poté (2007), s. III.
JANOUCH, František: Stiftung Charta 77, Stockholm/Prag. In: Prager Frühling : Mythos und Realität : Erinnerungsbuch: 1968 2008 / Hrsg. Helena Kanyar Becker. Basel, 2008, s. 67 73.
JANOUCH, František: Stockholmská Nadace Charty 77 a podpora nezávislé literatury a jejích tvůrců. In: Česká nezávislá literatura po pěti letech v referátech / Red. František Kautman aj. Praha, 1995, s. 98-122.
JANOUCH, František: Šel básník chudě do světa : Nobelova cena pro Jaroslava Seiferta. Praha : Český spisovatel, 1995. 356 s. : fotogr.
JANOUCH, František: Věřím v reformovaný švédský sociální model : činnost Nadace Charty 77 : rozhovor / Zaps. Vladimír Diviš. In: Rudé právo, roč. 1, (1991), s. 1 a 13.
JANÝR, Přemysl: Ohlas Charty 77 v Rakousku. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 67-72.
JÄRVINEN, Jouni: Charta 77 - ihmisoikeuksia ja poliittisia vainoja Tsekkoslovakiassa. In: Historiallinen Aikakauskirja, roč. 102, č. 1 (2004), s. 58-70.
JE to taková naše tradice : odpovědi na otázky: 1. Proč československá společnost po srpnu     1968 tak snadno kapitulovala? 2. Získal jste z té doby nějakou zkušenost platnou i     pro dnešek? / Pavel Rychetský, Ota Rambousek, Jan Uhlíř, Bohdan Dvořák, Petr     Uhl. In: Nemilosrdné příběhy českých dějin / Ed. Ivan Lamper. Praha, 2006, s.     184 185.
JEHLIČKA, Ladislav: Ještě k polemice o Právu na dějiny – trochu jinak [dokument Charty 77 č. 11/84]. In: Spor o smysl českých dějin. 1, 1938-1989 : Posuny a akcenty české otázky / Uspoř. Miloš Havelka. Praha, 2006, s. 421-434.
JECHOVÁ, Květa: Lidé Charty 77 : zpráva o biografickém výzkumu. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003. 170 s. (Hlasy minulosti ; 2)
JECHOVÁ, Květa: Společenství vnitřní svobody : čím byla Charta 77, jací lidé se v ní sešli, jaké zkušenosti je formovaly : závěry výzkumu, v němž chartisté vyprávěli své životní osudy / Přisp. Jaroslav Šabata, Miloš Hájek, Jiří Ruml, Jiří Hájek, Zdeněk Urbánek, Libuše Šilhánová, Jan Vladislav, Jan Šimsa, Petr Pithart, Václav Malý, Miloslava Holubová, Dana Němcová. In: Nová přítomnost, č. 1 (1997), s. 16-18, 1 obr.
JELEN, Josef: Jeden z prokletých. Praha : Petrklíč, 1998.
JELÍNEK, Milan: Šabatovo umění diskutovat. In: Když se řekne Šabata... / Ed. Jan Šabata. Brno, 1998, s. 112-119. - Ze samizdat. sborníku k 60. narozeninám J. Šabaty.
jer: Tečka za smrtí libereckého chartisty [René Matoušek]. In: SD, roč. 2, č. 125 (1992), s. 2.
JEŠ, Jiří: Anděl smíru [Klement Lukeš]. In: Listy, roč. 31, č. 1 (2001), s. 27.
JIČÍNSKÝ, Zdeněk: Charta 77 a právní stát. Brno : Doplněk, 1995. 234 s.
JINDRA, Jiří: Činnost Celoakademického výboru Revolučního odborového hnutí     Československé akademie věd v letech 1968 1970. In: Věda v Československu     v období normalizace (1970 1975) / K vyd. připr. Antonín Kostlán. Praha, 2002, s.     169 186.
JIREC, Miroslav: Underground nebyla marxistická kultura / Zaps. Petr Placák. In: Revolver Revue, sv. 34 (1997), s. 285-299.
JIRÍSKOVÁ, Anna: Demokracie ještě nezvítězila. In: Metropolitní Telegraf, roč. 1, č. 88 (1992), s. 4.
JIROUS, Ivan M. - PLACÁK, Petr: Černý beránek : kádrový dotazník Ivana M. Jirouse. In: Kádrový dotazník / Petr Placák. Praha, 2001, s. 181-189.
JIROUS, Ivan Martin: Magorova summa. Praha : Torst, 2007.  1183 s.
JIROUS, Ivan M.: Magorův zápisník / Ed. pozn. s koment. bibl. sest. Michael Špirit. Praha : Torst, 1997. 801 s.
JIROUŠEK, Bohumil: Josef Macek   mezi represí a odpustky. In: Věda v Československu     v období normalizace (1970 1975) / K vyd. připr. Antonín Kostlán. Praha, 2002, s.     511 522.
JOACHIMOVÁ, Eva: Nikdy nepřestanu vděčit osudu.. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 72-74.
JONÁKOVÁ, Anna: K dopisu Václava Černého Gustavu Husákovi. In: Literární archiv, sv.     37  (2006), s. 261 262.
(ju): Po čtrnácti letech. In: Lidové noviny, roč. 4 (1991), s. 1-2.
JUDT, Tony: The Dilemmas of Dissidence : the politics of opposition in East-Central Europe. In: Crisis and Reform in Eastern Europe / Ed. Ferenc Feher, Andrew Arato. New Brunswick, 1991, s. 253-301.
JUMR, Václav: Charta 77 a dnešek. In: Haló noviny, roč. 17, č. 7 (2007), s. 9.
JUMR, Václav: O Chartě, antichartě a nehynoucích pravdách. In: Haló noviny, roč. 12, č. 15 (2002), s. 5.
JUMR, Václav: Začínáme být dospělí. In: Haló noviny, roč. 12, č. 21 (2002), s. 5.
JUST, Vladimír: Divadlo v totalitním systému : příběh českého divadla (1945-1989) nejen v datech a souvislostech. Praha : Academia, 2010. 679 s.
KABELE, Jiří: Záhadný úspěch socialistického Filipova : život města v pozdním reálném socialismu. In: Dějiny a současnost, roč. 26, č. 4 (2004), s. 17 21.
KABEŠ, Petr: Tříkrálová. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 74.
KAČER, Jan: Jedu k mámě. Praha : Eminent, 2003. 249 s. : fotogr.
KAČER, Jan: Mírnou oklikou. Praha : Eminent, 2005. 185 s. : fotogr.
KADLEČÍK, Ivan: Komu zvonia? Zvonia tebe! [Přet. z ledna 1977]. In: Mosty, roč. 16, č. 2 (2007), s. 5.
KAISER, Daniel: Disident : Václav Havel 1936-1989. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2009. 276 s. : il., portréty.
KALENSKÁ, Renata: Lexikon Otakara Motejla / Předml. Pavel Landovský. Praha : Nakl. Lidové noviny, 2006. 371 s.
KAMENCOVÁ, Lýdia: Regres v spoločenských vedách na Slovensku v prvej polovici     sedemdesiatych rokov 20. storočia. In: Věda v Československu v období     normalizace     (1970 1975) / K vyd. připr. Antonín Kostlán. Praha, 2002, s. 369 376.
KAMIŃSKI, Łukasz: The Opposition, Poland and Charter 77 : abstrakt. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 289-291.
KAMIŃSKI, Łukasz: Polská opozice a Charta 77. In:  Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 281-288.
KANTOR, Lukáš: Velká neznámá Jiří Hájek : temnoty signatáře Charty 77. In: Mladá fronta Dnes, roč. 18, č. 23 (2007), s. D5-6.
KANTOR, Lukáš: Více střízlivosti, aneb, Charta 77 ve světle teorie elit. In: Prostor, č. 75 (2007), s. 181-184.
KANTŮRKOVÁ, Eva: Les amies de la maison triste / trad. du tchèque par Katia Krivanek avec colaboration d‘Alena Vacek ; préface Václav Havel. Lausanne : Age d‘Homme, 1991. 273 s.
KANTŮRKOVÁ, Eva - ZVĚŘINA, Josef: Dialog o víře. Praha : Scriptum, 1993. 78 s.
KANTŮRKOVÁ, Eva: Dům smutku. In: O československém vězeňství / Sest. a uspoř. Jiří Gruntorád aj. Praha, 1990, s. 20-30.
KANTŮRKOVÁ, Eva: Fragen - Antworten : persönliche Situation um die Jahreswende 1976 und 1977 / Aus dem Tschech. übersetzt v. Gabriela Oeburg. In: Horch und Guck, Jhrg. 6, Nr. 21 (1997), s. 20-21.
KANTŮRKOVÁ, Eva: Chci zaznamenat tříšť / Zaps. Ilona Sánchezová. In: Tvar, roč. 4, č. 6 (1993), s. 6-7.
KANTŮRKOVÁ, Eva: Jsem osoba vzdorovitá a neposlušná : eseje. Brno : Host, 2005. 179 s.
KANTŮRKOVÁ, Eva: Kdo chce jen brát, ten aby se ubál : podzim 88 / Rozmlouval Jan Štern ml. In: Prostor, roč. 3, č. 12 (1989/1990), s. 109-118.
KANTŮRKOVÁ, Eva: Moje tichá míra věcí. In: Listy, roč. 31, č. 1 (2001), s. 23-24.
KANTŮRKOVÁ, Eva: Nečas. Praha : Hynek, 2000. 199 s.
KANTŮRKOVÁ, Eva - KANTŮREK, Josef: Nejsi. Praha : Hynek, 1999. 217 s. (Imago ; Sv. 4)
KANTŮRKOVÁ, Eva: Otázka nejen česká. In: Literární noviny, roč. 19, č. 4 (2008), s. 7.
KANTŮRKOVÁ, Eva: Památník. Praha : Český spisovatel, 1994. 289 s.
KANTŮRKOVÁ, Eva: - NYKLOVÁ, Milena:  Pravda a báseň Evy Kantůrkové. Praha : Baronet, 2006. 192 s.
KANTŮRKOVÁ, Eva: Přítelkyně z domu smutku. Praha : Československý spisovatel, 1990. 281 s. (Žatva)
KANTŮRKOVÁ, Eva: Přítelkyně z domu smutku. 2. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1993. 281 s.
KANTŮRKOVÁ, Eva: Sešly jsme se v této knize [Olga Havlová, Marie Rút Křížková, Elżbieta Ledererová, Zdena Tominová, Gertruda Sekaninová-Čakrtová, Anna Šabatová, Věra Jirousová, Jiřina Hrábková, Jarmila Bělíková, Libuše Šilhánová, Dana Němcová, Marta Kubišová]. Praha : Toužimský a Moravec, 1991. 193 s. : fotogr.
KANTŮRKOVÁ, Eva: Valivý čas proměn / Doslov František Kautman. Praha : Český spisovatel, 1995. 437 s.
KANTŮRKOVÁ, Eva: Vize tak krásná... : Karlu Kosíkovi k narozeninám [Vision so     beautiful...]. In: Filosofický časopis, roč. 49, č. 3 (2001), s. 525 528.
KANTŮRKOVÁ, Eva: Záznamy paměti. Praha : Hynek, 1997. 330 s. (Spisy E. Kantůrkové ; Sv. 1)
KANTŮRKOVÁ, Eva: Záznamy paměti [Jaroslav Šabata]. In: Když se řekne Šabata... / Ed. Jan Šabata. Brno, 1998, s. 41-48.
KARÁSEK, Svatopluk: Der durchnässte Pfarrer : ein fröhlich-ernster Lebenslauf Prag-Zürich retour / Aus dem Tschech. v. Rudolf Bohren. Zollikon : G2W-Verl., 2000. 288 s.
KARÁSEK, Svatopluk: Jak jsme se dožili lepších časů. In: Hospodářské noviny, č. 4 (2007), s. 9.
KARÁSEK, Svatopluk - HÁJEK, Štěpán - PLZÁK, Michal: Víno tvé výborné : rozhovory. 2. vyd. Praha : Kalich, 2000. 293 s. : fotogr.
KARÁSKOVÁ, Ivana: Dobročinnosti stojí v cestě legislativa. In: Mladá fronta Dnes, roč. 4, č. 64 (1993), s. 7.
KARDINÁL Tomášek : generál bez vojska...? / Uspoř. a spoj. texty opatř. Jan Hartmann, Bohumil Svoboda, Václav Vaško. 2. vyd. Praha : Vyšehrad, 2003. 209 s. : fotogr.
KARIN, Thomas: Tradition und Avantgarde in Prag / Mit Beiträge v. Václav Havel et al : Űbersetzt. aus dem Tschechischen v. Susanna Roth. Osnabrück : Galerie Pravis ; Köln : Dumont, 1991. 220 s. : il.
KARLÍK, Viktor: Košířská Madona. In: Revolver Revue, sv. 50 (2002), s. 253-254. - Res. angl.
KATALIN, Mikó: A Karta ’77 és a Minkásvedelmi Bizottság : küzdelem az emberi jogokért Csehszlovákiában és Lengyelországban. In: Klió, roč. 2, č. 1 (1993), s. 125-128.
KAUTMAN, František: Co pro mě znamenala Charta 77. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 75-83.
KAUTMAN, František: Masaryk, Šalda, Patočka. Praha : Evropský kulturní klub, 1990. 94 s. : fotogr.
KAUTMAN, František: Mluvčí Charty [Jiří Hájek]. In: Práce, roč. 49, č. 126 (1993), s. 4.
KDE končí Charta 77? / Přisp. Juraj Puci, Jindra Kořínková, Tomáš Sanetrník, Mikoláš Chadima ; připr. Luboš Vydra. In: Necenzurované noviny, roč. 3, č. 8 (1993), s. 3-5.
KDO byl vlastně Pavel Wonka? / Jan Sokol, Libuše Šilhánová, Petr Placák, Daniel Kroupa, Petr Cibulka, Petr Pithart, Karel Srp. In: Zemědělské noviny, roč. 48, č. 80 (1992), s. 4-5.
KDO jsme? / Red. In: Respekt, roč. 18, č. 8 (2007), s. 9.
KDO jsme, abychom se natřásali? / Pavel Hlaváč, Jaroslav Hutka, Jan Šimsa, Miroslaw Jasiński. In: Literární noviny, roč. 13, č. 6 (2002), s. 4.
KDO řekl A, musí říct i B :  texty Václava Havla 1969-2008 : Málo bolo Havla : Václavovi Havlovi k jeho sedemdesiatinám od priateľov zo Slovenska / ed. Ladislav Snopko.  S. l. : Neinvestičný fond Mosty v spolupráci so Stredoeurópskou nadáciou, 2008. 341 s. : fotogr. (Pohoda pre knižnice)
KDYŽ se řekne Šabata : opožděný sborník k 70. narozeninám Jaroslava Šabaty / Ed. Jan Šabata. Brno : Doplněk, 1998. 165 s.
KE vzniku Prohlášení Charty 77 a prvního seznamu signatářů. In: Charta 77 : dokumenty. Sv. 3, Přílohy / Blanka Císařovská, Vilém Prečan. Praha, 2007, s. 1-24.
KEANE, John: Václav Havel : a political tragedy in six acts. 1st ed. London : Bloomsbury, 1999. 532 s. : fotogr.
KEANE, John: Václav Havel : politická tragédie v šesti dějstvích / Z angl. orig. přel. Jiří Vaněk. Praha : Volvox Globator, 1999. 428 s.
KENNEY, Padraic: A carnival of revolution : Central Europe 1989. Princeton : Princeton University Press, 2002. viii, 341 s. : fotogr.
KENNEY, Padraic: Karneval revoluce : Střední Evropa 1989 / Z angl. orig. přel. Petruška Šustrová. Praha : BB art, 2005. 390 s.
KENNEY, Padraic: Opposition networks and transnational diffusion in the revolutions of 1989. In: Transnational moments of change : Europe 1945, 1968, 1989 / Ed. Gerd-Rainer Horn et al. Lanham, 2004, s. 207-223.
KENNEY, Padraic: Příběh jednoho vtipu aneb Co se stalo roku 1989. In: Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989 / Ed. Petr Blažek. Praha, 2005, s. 246-254.
KILBURN, Michael J. - VANĚK, Miroslav: The ecological roots of a democracy movement : environmenalism propelled the human rights agenda of a generation of young activists in the former Czechoslovakia. In: Human rights dialogue. Ser. 2, Vol. 11 (2004), s. 8-9, 36.
KILBURN, Michael J.: Ironie antipolitiky : ukázka kritického pochopení : abstrakt. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 90-94.
KILBURN, Michael J.: The Irony of Antipolitics : an excercise in critical sympathy. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 69-89.
KIPKE, Rüdiger: Zum Verlauf der »samtene Revolution« in der Tschechoslowakei. In: Bohemia, Jhrg. 38, Heft 1 (1992), s. 141-152. - Res. angl., čes.
KLAUS, Václav: O Chartě 77 a předpokladech pro 17. listopad 1989. In: Mladá fronta Dnes,     roč. 14 (2003).
KLEČACKÁ-BEYLY, Marie: Vzpomínky malostranské. Praha : Akropolis, 2008. 271 s. : fotogr.
KLÍMA, Ivan: Jak jsem se stal přítelem americké herečky. In: Xantypa, roč. 13, č. 1 (2007), s. 43.
KLÍMA, Ivan: Lásky a řemesla Ivana Klímy : rozhovor Miloše Čermáka. 1. vyd. Praha : Academia, 1995. 161 s. : fotogr.
KLÍMA, Ivan: Moje šílené století. 2, 1967-1989. Praha : Academia, 2010. 369 s., [16] s. obr. příl. ; : il., portréty. ( Paměť ; sv. 32 )
KLÍMA, Ivan: O spisovateli, který se nezařadil [Zdeněk Urbánek]. In: Lidové noviny, roč. 21 (12.10.2007).
KLIMENT, Alexandr: Tři žíně :  rozhovor Jany Klimentové a Štěpána Klimenta. Praha : Torst, 2009. 110 s., [24] s. obr. příl.
KLIMEŠ, Ivan: Modely filmové dramaturgie. In: Život je jinde...? : česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století: Materiály / Uspoř. a k vyd. připr. Jan Matonoha. Praha, 2002, s. 377 387.
KLÍMOVÁ, Helena: Kdo ta práva naplní? In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 83-85.
KLOBOUK, Jiří: Protikomunistický manifest 1975 : dokument doby. Zlín : Atelier im, 1997. 111 s. : fotogr.
KMEŤ, Norbert: Disent. In: Slovensko a režim normalizácie / Zost. Norbert Kmeť aj. Prešov, 2002, s. 280-287.
KMEŤ, Norbert: Opozícia a hnutie odporu na Slovensku 1968-1989. In: Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989 / Ed. Petr Blažek. Praha, 2005, s. 41-53.
KMEŤ, Norbert: Slovenská opozícia za normalizácie. In: Česká a slovenská společnost v období normalizace = Slovenská a česká spoločnosť v čase normalizácie. Bratislava, 2003, s. 185-207. - Res. angl.
KOHÁK, Erazim: Dědictví Charty 77 : občanství v nás. In: Slovo Praha, roč. 89, č. 11 (1997), s. 5.
KOHÁK, Erazim: Jan Patočka : filosofický životopis / Z angl. orig. přel. Josef Moural. Jinočany : H & H, 1993. 185 s.
KOHÁK, Erazim: Pravda a usmíření. In: Listy, roč. 37, č. 2 (2007), s. 14-17. Polem. na: Velká neznámá Jiří Hájek / Lukáš Kantor, in: Mladá fronta Dnes, roč. 18, č. 23 (2007), s. D5-6.
KOHÁK, Erazim: A Requiem for Utopia. In: Legacy of Dissent / Ed. Nicolaus Mills.  New York, 1994, s. 389-402.
KOHOUT, Jaroslav: Rok Charty a Jana Patočky za polovinou. In: Klub novinářů Pražského jara ´68, roč. 18, č. 3 (2007), s. 5-7.
KOHOUT, Lubor: K nové cestě Charty 77. In: Telegraf, roč. 1, č. 102 (1992), s. 2.
KOHOUT, Luboš: Diskuse k československým dějinám v Chartě 77 a náš dnešek. Praha : Křesťanskosociální hnutí, 2006. 15 s. (Publikace Křesťanskosociálního hnutí ; Č. 161) - Na volných listech.
KOHOUT, Luboš: Klub Obroda v hnutí odporu a v převratu 1988-1991. 1-5. Praha : Křesťanskosociální hnutí, 2007-2008.  16 s. ; 16 s. ; 16 s. ; 16 s. ; 16 s.
KOHOUT, Luboš: Odpovědnost historika vůči dějinám i budoucnosti národů Československa [polemika k dokumentu Charty 77 č. 11/84 – Právo na dějiny]. In: Spor o smysl českých dějin. 1, 1938-1989 : Posuny a akcenty české otázky / Uspoř. Miloš Havelka. Praha, 2006, s. 387-393.
KOHOUT, Luboš: Posrpnová normalizační politika. In: Úloha Alexandra Dubčeka     v moderních dějinách Československa / Red. Jiří Hoppe aj. Praha, 2002, s. 47 50.
KOHOUT, Luboš: Znovuaktuálnost odsunových polemik v Chartě 77. In: Haló noviny. Příl. Společnost, ekonomika, politika, roč. 12, č. 94 (2002), s. 2.
KOHOUT, Luboš: Znovuaktuálnost polemik k československým dějinám v Chartě 77. In: Haló noviny. Příl. Společnost, ekonomika, politika, roč. 12, č. 110 (2002), s. 2.
KOHOUT, Pavel: Kde je zakopán pes : memoáromán / Předml. Pavel Kohout. 4. vyd. Brno : Atlantis, 1990. 534 s. : fotogr. v textu.
KOHOUT, Pavel:  O ničem a o všem : krátká čtení 1975–2008. Příbram : Pistorius & Olšanská ; Praha : Academia, 2008. 289 s.
KOHOUT, Pavel: To byl můj život? 1, 1928 1979-2, 1979-1992. Praha : Paseka ; Příbram : Pistorius, 2005-2006. 323 s. ; 352 s.
KOJZAR, Jaroslav: Poučení z Charty. In: Haló noviny, roč. 17, č. 11 (2007), s. 7.
KOLMAŠ, Josef: Orientální ústav na prahu „abnormalizace“. In: Věda v Československu v období normalizace (1970 1975) / K vyd. připr. Antonín Kostlán. Praha, 2002, s. 187 200.
KOMÁREK, Stanislav: Proč jsem nepodepsal, čili vzpomínky mladíka. In: Hospodářské noviny, č. 1 (2007), s. 11.
KOMÁRKOVÁ, Božena: Kdo je Jaroslav Šabata. In: Když se řekne Šabata... / Ed. Jan Šabata. Brno, 1998, s. 120-123. -  Ot. z: Moravské noviny (červen 1990) pod názvem: Rozvážný politik nesnadné přítomnosti.
KOMUNÁLNÍ historie. 1-2 / Aut. 1. sv. Bohumil Doležal aj. ; Aut. 2. sv. Karel Štindl ; připr. a sest. Jan Nedvěd. In: Hledání naděje 1978-1987 / Výbor textů provedli Bohumil Doležal, Miloš Hübner aj. Praha, 1993, s. 181-210 ; 213-233.
KOMUNISTICKÉ právo v Československu : kapitoly z dějin bezpráví / Michal Bobek, Pavel Molek, Vojtěch Šimíček (eds.).  Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009. 1005 s.
KOŇÁK, Zdeněk: Jak šla léta / Il. Radim Malát. Dobřejovice : Alfa-Omega, 2006. 175 s. (Vzpomínky, návraty, příležitosti ; Sv. 7)
KONEČNÝ, Čestmír: Ústav mezinárodních vztahů a nástup normalizace. In: 50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů : od ÚMPE k ÚMV / Petr Drulák aj. Praha, 2007, s. 147 152.   Res. angl.
KONEČNÝ, Karel: Normalizační stagnace. In: Kapitoly z dějin univerzitního školství na     Moravě v letech 1945 1990 / Sest. Petr Hora. Olomouc, 2003, s. 299 323.
KONZAL, Jan: Je mi líto, že selhal [Přemysl Coufal] / říká tajný biskup Jan Konzal. In: Nemilosrdné příběhy českých dějin / Ed. Ivan Lamper. Praha, 2006, s, 209.
KOPEČEK, Michal: Charta 77 očima Západu : co přinesl disent politice a politickému myšlení. In: Dějiny a současnost, roč. 29, č. 2 (2007), s. 30-33.
KOPEČEK, Michal: Jan Patočka a István Bibó : kritika dějin a rekonstrukce „smyslu„ národní historie ve středoevropském disentu. In: Jan Patočka, české dějiny a Evropa. Semily, 2007, s. 124-131. - Res. angl.
KOPSOVÁ, Raisa: Strach z normalizácie a normalizácia strachu. In: Slovensko a režim normalizácie / Zost. Norbert Kmeť aj. Prešov, 2002, s. 68-76.
KOSATÍK, Pavel: »Člověk má dělat to, nač má sílu« : život Olgy Havlové. Praha : Mladá fronta, 1997. 317 s. : fotogr.
KOSATÍK, Pavel: Fenomén Kohout. Praha : Paseka, 2001. 429 s. : fotogr.
KOSATÍK, Pavel: Melin [Josef Šafařík] proti Chartě. In: »Ústně více« : šestatřicátníci : román faktu / Pavel Kosatík. Brno : Host, 2006, s. 282-288.
KOSÍK, Karel: Váha slov. In: Literární noviny, roč. 19, č. 5 (2008), s. 7. - Přet.z: Plamen, č. 4 (únor 1969).
KOSTÚR, Jiří: Třicáté výročí Charty 77 »bezejmenným« pohledem. In: Právo, roč. 17, č. 3. Lit. příl. Salon  (2007), s. 3.
KOTRČ, Josef: Jarda Litera. In: Vzpomínky přátel na Jaromíra Literu / Ed. Josef Stehlík. B.m., 2000, s. 11-12.
KOTRLÁ, Iva: Pokání za podpis Charty. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 85-86.
KOTYK, Jiří: Velmi úspěšné 8. Zvěřinovy dny v Hradci Králové. In: Východočeské listy historické, roč. 17/18 (2001), s. 465-466.
KOUBSKÁ, Libuše: Normalizace u rodinného stolu / Připr. Libuše Koubská. In: Přítomnost, (zima 2004), s. 16 17.
KOUŘIL, Vladimír:  Divná hudba dob nekalých :  opojný život jazzové periférie krajiny podřipské.  Praha : Volvox Globator, 2006.  187 s.
KOUTEK, Ondřej: Akce Asanace. In: Securitas imperii, sv. 13 (2006), s. 174-176.
KOUTEK, Ondřej: X. správa – útvar Státní bezpečnosti určený pro boj proti tzv. vnitřnímu nepříteli. In: Securitas imperii, sv. 14 (2006), s. 354-410.
KRÁM, Jiří - ŠTEFEK, Jiří: 30. výročí Charty 77 více než aktuální. In: Český dialog = Czech Dialogue, č. 1/2 (2007), s. 9.
KRÁTKÝ, Stanislav - MAZANEC, Jan: K plnosti : rozhovory Jana Mazance s dobrým bratrem a biskupem skryté církve. Brno : Cesta, 2004. 239 s. : fotogr.
KRATOCHVÍLOVÁ, Alena: Nevysvětlil a nepochopí skoro nic. In: Metropolitní Telegraf, roč. 1, č. 81 (1992), s. 3.
KRAUS, Karel: Evropa jako příběh / Setkání s PhDr. Karlem Krausem, divadelním dramaturgem, esejistou a překladatelem ; rozhovor se uskutečnil ve spolupr. s Jaroslavem Šubrtem. In: Proti zlému krompáč a lopata / Miloš Doležal. Kostelní Vydří, 2006, s. 112-125.
KRAUS, Michael: La Charte 77 trente ans après. In: La nouvelle Alternative, vol. 22, no. 72/73 (2007), s. 141-153.
KRAUTMANOVÁ, Vlasta: Poznámky o „pravidelné dramaturgii“ českých profesionálních     divadel v období normalizace. In: Život je jinde...? : česká literatura, kultura a     společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století / Uspoř. a k vyd.     připr. Jan Matonoha. Praha, 2002, s. 337 357.
KREJČÍ, Jaroslav: Konflikt učitele filozofie s neostalinskou normalizací po roce 1968. In:     Historie = Historica, sv. 8(195), (2000), s. 179 200.
KREJČÍ, Milan - LUKEŠ, Klement: Období normalizace. In: Kde domov můj? / Uspoř. s kol. historiků Vlastimil Ježek. Praha : Evropský kulturní klub, 1992, s. 173-203, obr. příl.
KRIEGEL, František: Na smutek není čas :  korespondence mezi Františkem a Rivou Krieglovými a Františkem Janouchem a Adou Kolmanovou (1974-1979) / Ed. František Janouch, Martin Groman, Daniel Štěpánek.  Praha : Nadace Charty 77, 2009. 328 s. : portréty, faksim.
KRISEOVÁ, Eda: Jméno, Milost, Ráchel. Praha : Prostor, 2007. 180 s.
KRISEOVÁ, Eda: Václav Havel : životopis / Předml. Jiří Gruša. Brno : Atlantis, 1991. 187 s.     : fotogr.
KRITICKÝ sborník 1981-1989 :  výbor ze samizdatových ročníků / Výbor uspoř. Karel Palek.      Praha : Triáda, 2009. xix, 763 s. ( Paprsek ; Sv. 16)
KROUPA, Daniel: Dějiny Kampademie. Praha : Knihovna V. Havla, 2010. 95 s. : il. (Sešity Knihovny V. Havla ; 4/2010 )
KROUPA, Daniel: Svoboda a řád : sváteční rozhovory / K vyd. připr. Jan Šícha. Praha : Eös, 1996. 134 s. : fotogr.
KRUML, Milan : Reakce oficiálních československých médií. In: Týden. Příl. Charta 77, roč. 4,  č. 2 (1997), s. 12-14.
KRUML, Milan: Reakce režimu. In: Týden. Příl. Charta 77, roč. 4, č. 2 (1997), s. 11.
KRUMPHANZL, Robert: »...a nedal se k těm, kterým jde o jiné výhry« : Ladislav Dvořák ve vzpomínkách, ohlasech a dokumentech / Přisp. Ladislav Novák, Ivan Slavík, Drahomír Šajtar, Václav Černý, Josef Suchý, Dagmar Burešová, Josef Hiršal, Jiří Němec, Zbyněk Hejda, Karel Hrách, Jiří Opelík, František Buriánek, Vladimír Dostál, Ladislav Dvořák jr., Josef Topol, Miloslav Žilina, Vladimír Justl, Jiří Pištora, Rudolf Matys, Zdeněk Kožmín, Karel Milota, Vladimír Karfík, Miloš Vacík, Jana Štroblová, Jan Zábrana, Andrej Stankovič, Emanuel Mandler, Mojmír Trávníček, Jan Vladislav, Václav Havel, Helena Glancová, Jindřich Pokorný, Jaroslav Putík, Milan Uhde, Marie Kostohryzová, Ivan M. Jirous, Tomáš Kafka, Marie-Rút Křížková, František Jungwirth, Zdeněk Kirschner. In: Revolver Revue, sv. 41 (1999), s. 175-234.
KRUMPHANZL, Robert: Zpráva o trestním řízení proti »pražské desítce« : k Dopisům z Ruzyně. In: Revolver Revue, sv. 45 (2001), s. 339-347.
KŘEN, Jan: K Právu na dějiny [dokument Charty 77 č. 11/84]. In: Spor o smysl českých dějin. 1, 1938-1989 : Posuny a akcenty české otázky / Uspoř. Miloš Havelka. Praha, 2006, s. 394-396.
KŘENEK, Mary L.: Charter 77 : the struggle for human rights in Czechoslovakia. San Antonio : St. Mary‘s University, 1992. xii, 249 s.
KŘESŤAN, Jiří: Osobní archiv Josefa Vavrouška ve Státním ústředním archivu v Praze. In: Zpravodaj Společnosti pro trvale udržitelný život, sv. 3 (2001), s. 48.
KŘIVAN, Karel: Úspěšná mediální kampaň loajality. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 8. Příl. AntiCharta 77 : 30 let poté (2007), s. III.
KŘÍŽ, Karel: Všichni chartisté zasloužili se o stát. In: Hospodářské noviny, č. 10 (2007), s. 11.
KŘIŽANOVÁ, Rebeka: Akce »Klín« po stranicku. In: Securitas imperii, sv. 2 (1994), s. 310-323.
KŘÍŽKOVÁ, Marie Rút - POSPÍŠIL, Filip - BLAŽEK, Petr: Agenti v církvi byli záludní : o roli křesťanů v disentu, o katolické církvi a jejím vyrovnání s minulostí hovoří někdejší mluvčí Charty 77 Marie Rút Křížková. In: A2, roč. 3, č. 3 (2007), s. 1, 14-15.
KŘÍŽKOVÁ, Marie Rút: Svědectví, které nemohlo být vysloveno. Praha : Torst, 2007. 101 s.
KŘÍŽKOVÁ, Marie Rút -  ZVĚŘINA, Josef: Žít jako znamení : rozhovory s Josefem Zvěřinou. Praha : Zvon, 1995. 159 s. : fotogr. (Memoria ; Sv. 1)
KŘIŽOVATKY dvou životů : sborník k poctě Hany Mejdrové a Miloše Hájka / Uspoř. Milena Janišová a Jan Křen.  Praha : Masarykova dělnická akademie, 2008. 162 s., fotogr.
KSČ v Plzni v roce 1989 / Jakub Dušánek, Adam Jareš, Zdeněk Koller, Anna Královcová,     Lenka Výborná. In: Rok 1989 v Plzni a západních Čechách / Ed. Lukáš Valeš. Dobrá     Voda, 2003, s. 35 42.
KUBÍN, Luboš: L’utilisation du passé a des fins politiques après 1989 en Slovaquie. In: Mémoires du communisme en Europe centrale / Éd. Marie Claire Lavabre. Praha, 2001, s. 95 102.
KUČERA, Rudolf: Právo na dějiny proti dějinám bez morálky, aneb O právu na spravedlivé dějiny. In: Prostor, č. 75 (2007), s. 85-89.
KUČERA, Vladimír: Disidentská křižovatka : k dilematu morálně zasloužilí versus odborníci. In: Prostor, č. 13 (1990), s. 10-12.
KUČERA, Vladimír: Zbabělost Ivana Mládka : zpěvák a bavič prý »nenávidí socialismy« : přesto měl podpis pod antichartou. In: Mladá fronta Dnes, roč. 18, č. 19 (2007), s. A8.
KUGLER, Pavel: Reformní proces v Československé straně lidové : 1968-1972. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005. 74 s ( Studijní materiály ÚSD AV ČR)
KURAL, Václav: Kus života s Křenem. In: Occursus - Setkání - Begegnung / Ed. Zdeněk Pousta aj. Praha, 1996, s. 13-19.
KUSÁ, Jolana - KOPSOVÁ, Raisa - FUNDÁREK, František: Život v slove a život slovom : zjavné a skryté súvislosti slovenského samizdatu. Bratislava : Nadácia M. Šimečku, 1995. 127 s.
Miroslav KUSÝ [stručná biografie]. In: Südosteuropa Mitteilungen, Jhrg. 42, Nr. 1 (2002), s. 102.
KUSÝ, Miroslav: Byť marxistou na Slovensku / Zhov. sa Raisa Kopsová. In: Filozofia, roč. 48, č. 5 (1993), s. 295-303.
KUSÝ, Miroslav: Eseje. Bratislava : Archa, 1991. 240 s.
KUSÝ, Miroslav: Havlovi. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 87-88.
KUSÝ, Miroslav: Na vlnách Slobodnej Európy. Bratislava : Smena, 1990. 203 s.
KUSÝ, Miroslav: Le sens de la Charte 77 : la dissidence et les relatios tchéco-slovaques. In: La nouvelle Alternative, Vol. 22, no. 72/73 (2007), s. 99-106.
KUSÝ, Miroslav - ŠIMEČKA, Milan:  Veľký Brat a Veľká Sestra : o strate skutočnosti v ideológii reálného socializmu. Bratislava : Nadácia M. Šimečku, 2000. 222 s.
KUSÝ, Miroslav: Závadné písomnosti. Bratislava : Avízo concept team, 1990. 169 s.
KUŽVART, Petr: Naděje na občanskou emancipaci existuje! In:Literární noviny, roč. 18, č. 3 (2007), s. 3.
KVASNIČKA, Václav: Proč zamlžují Chartu 77. In: Haló noviny, roč. 7, č. 6 (1997), s. 5.
KYNCL, Ivan: Fotograf Charty Ivan Kyncl =  Photographer of Charter 77 Ivan Kyncl / texty Daniela Mrázková, Líba Taylor.  Praha : Czech Photo, 2007. 64 s. : fotogr.
KYNCL, Karel: Po jaru přišla zima aneb Zamyšlení nad vlastní knížkou o Chartě 77 / Fotogr. Ivan Kyncl. Praha : Art servis, 1990. 189 s. : fotogr.
LAIGNEL-LAVASTINE, Alexandra: La disidence, une pensée humaniste pour l’Europe réunifiée. In: La nouvelle Alternative, vol. 22, no. 72/73 (2007), s. 179-189.
LAIGNEL-LAVASTINE, Alexandra: Jan Patocka, l‘esprit de la dissidence. In: La nouvelle Alternative, Vol. 51, (1998), s. 51-57.
LALUHA, Ivan: Alexander Dubček a november 1989 : poznámky k vývoju A. Dubčeka a     reformátorov z roku 1968 v období tzv. normalizácie, o ich aktivitách proti totalite a     ceste k novembrovej zmene. In: Cesty k novembru 1989 : aktivity Alexandra     Dubčeka. Bratislavaa, 2000, s. 19 33.
LANDOVSKÝ, Pavel: Soukromá vzpoura : rozhovor s Karlem Hvížďalou / Předml. Karel Hvížďala. 2. vyd. Praha : Mladá fronta, 1990. 158 s. : fotogr.
LANDOVSKÝ, Pavel - KLAUSOVÁ, Kamila: To sú enem taková embéčka. In: Týden, č. 1 (2007), s. 35-37.
LAUR, Karel: Jak pravice napravuje to, co před tím kritizovala. In: Haló noviny. Příl. Společnost, ekonomika, politika, roč. 7, č. 287 (1997), s. C48 II.
LAZORČÁKOVÁ, Tatjana: Divadelní disent : k historii neoficiálních aktivit v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století na Moravě. In: Kontexty : Litteraria - Theatralia - Cinematographia 3. Olomouc, 2002, s. 47-64.
LEDERER, Jiří: České rozhovory [Ludvík Vaculík, Václav Havel, Pavel Kohout, Ivan Klíma, Pavel Landovský, Jiří Kolář, Petr Chudožilov, Eva Kantůrková, František Pavlíček, Mojmír Klánský, Lumír Čivrný, Jaroslav Putík]. Praha : Československý spisovatel, 1991. 367 s. (Vzpomínky a korespondence)
LEDEREROVÁ, Ela: Vzpomínání na budoucnost. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 88-92.
Den »LEENDE« revolutionens rötter / Översät. Lenka Elvinson och Karin Mossdal ; Förord František Janouch. Stockholm : Charta 77-stiftelsen, 1990. 47 s. : fotogr. (Röster frĺn Theckoslovakien ; Nr. 19)
LEONCINI, Francesco: L’Europa centrale : conflittualita e progetto : passato e presente tra Praga, Budapest e Varsavia. Milano : Cafoscarina, 2003. 332 s.
LESK a bieda každodennosti / Michal Ač, Fedor Gál, Jozef Kučerák, Martin Potůček, Ľubomír Feldek, Martin Bútora, Miloslav Petrusek, Sergej Michalič. Bratislava : Smena, 1990. 114 s. (Orientácia) - Na volných listech.
LESŇÁK, Rudolf: Spätné zrkadlá : bibliografická dokumentácia retrospektívnych, knižne i časopisecky publikovaných dokumentov, svedectiev, memoárov a literárnych diel o zločinoch komunizmu na Slovensku 1945-1989. Prešov : M. Vaško, 2003. 227 s.
LETZ, Róbert: Legislatívne možnosti postihu aktivistov z roku 1968. In: Sborník prací     Pedagogické fak. Masarykovy univerzity, sv. 215. Řada společenských věd, sv. 22,     (2008), s. 92 100.   Res. angl.: Legislative options of recourse of activists of 1968.
LIBERDA, Vladimír: Příběh orwellovských let. Brno : Doplněk, 1995. 239 s.
LIEBERMANN, Doris - FUCHS, Jürgen - WALLAT, Vlasta: Dissidenten, Präsidenten und Gemüsehändler : tschechische und ostdeutsche Dissidenten 1968-1998. Essen : Klartext, 1998. 295 s. (Veröffentlichungen des Instituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa ; Bd. 11)
LINDAUR, Vojtěch: Křik Plastiku, křik zmlklé doby. In: Týden. Příl. Charta 77, roč. 4, č. 2 (1997), s. 10-11.
LIPOLD, Jan: Mikuláš se vypořádal i s dohledem Státní bezpečnosti. In: Mladá fronta Dnes, roč. 5, č. 285 (1994), s. 7.
LITERATURA určená k likvidaci : soupis knih určených v letech 1972 1974 k vyřazení ze všech knihoven. In: Duha, roč. 18, č. 4 (2004), s. 1 10.
LITOMISKÝ, Jan - WOLF, Jiří: Jablonecká bižuterie   produkt otrocké práce vězňů. In: O československém vězeňství / Sest. a uspoř. Jiří Gruntorád aj. Praha, 1990, s. 118-148.
LITOMISKÝ, Jan, mluvčí Charty 77 -  ŠILHÁNOVÁ, Libuše, mluvčí Charty 77 -   VOHRYZEK, Josef, mluvčí Charty 77: Ke sborníku O československém vězeňství : Dokument Charty 77/48/87. In: O československém vězeňství / Sest. a uspoř. Jiří Gruntorád aj. Praha, 1990, s. 9-10.
LÍZNA, František: Dvacet let poté / Zaps.  ToP  [Tomáš Pavlů]. In: Jezuité, roč. 6, č. 4/5 (1997), s. 12-14, 1 obr.
LÍZNA, František: Olomouc - Plzeň-Bory - Velehrad. In: Bytem v hrůze / Vybr., uspoř. a red. upr. Jaroslav Zapletal. Velehrad, 2002, s. 149-154.
LÍZNA, František - VLČEK, Vojtěch: P. František Lízna SJ. In: Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel : rozhovory s kněžími a řeholníky pronásledovanými za komunismu v letech 1948-1989 / Vojtěch Vlček. Kostelní Vydří, 2006, s. 189-239.
LOEWENSTEIN. Bedřich: Útržkovité vzpomínky zprostředkovatele. In: Dvě desetiletí před listopadem 89 / Ed. Emanuel Mandler. Praha, 1993, s. 45-55.
LÖFFLER, Emil F.: Kirche auf dem Kreuzweg : 40 Jahre Christenverfolgung in der Tschechoslowakei. Thaur : Kulturverl., 1993. 271 s. : fotogr.
LONG, Michael: Making history : Czech voices of disent and the revolution of 1989. Lanham, 2005. 189 s.
LOPATKA, Jan: Šifra lidské existence / Uspoř., ed. pozn., doslov a bibliogr. sest. Michael Špirit. Praha : Torst, 1995. 628 s.
LOPATKA, Jan: V životě je někdy třeba vyjádřit se chodsky / Zaps. František Stárek. In: Revolver Revue, sv. 26 (1995), s. 248-264.
LOS, Petr: Už kolem všechno zavál čas aneb O počátcích KANu v Olomouci. In: KAN 1968 2003 : 35 let úsilí o polidšťování politiky / Připr. Pavel Holba. Praha, 2003, s. 102 107.
LUDVÍK, Emil: Společnost pro lidská práva a Charta 77. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 92-93.
LUKÁŠOVÁ, Věra - SCHILLEROVÁ, Hana: Ženy z fary / Předml. Jiřina Šiklová. Praha : Kalich, 2006. 265 s. : fotogr.
LUKEŠ, Jan: Anticharta  v tradici rituálu totalitní moci. In: Týden. Příl. Charta 77, roč. 4, č. 2 (1997), s. 18-19.
LUKEŠ, Jan - PECKA, Karel: Hry doopravdy : rozhovor se spisovatelem Karlem Peckou. Praha : Paseka, 1998. 333 s. : fotogr.
LUKEŠ, Jan: Neviditelná role lidského ducha. In: Česká nezávislá literatura po pěti letech v referátech / Red. František Kautman. Praha, 1995, s. 192-196.
LUKEŠ, Klement: Lidé v Chartě 77. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 93-95.
LUKEŠ, Klement: Může být Charta 92 Chartou 77? / Zaps. Petr Feldstein, Jaroslav Šmíd. In: Práce, roč. 49, č. 27 (1993), s. 5, 1 fotogr.
LUKEŠ, Zdeněk: Asanace a Medáci : dva pokusy o záchranu starých lokalit Prahy [Clearance     and Medaks : two attempts to save old Prague localities]. In: Revolver revue, sv. 49,     (2002), s. 128 136. - Res. angl.
LUTZ, Annabelle: Dissidenten und Bürgerbewegung : ein Vergleich zwischen DDR und Tschechoslowakei. Frankfurt a.M. : Campus Verl., 1999. 182 s. (Campus Forschung ; Bd. 795)
MÁDR, Oto: V zápasech o Boží věc : vzpomínky, texty a rozhovory. Praha : Vyšehrad, 2007. 263 s.
Ing. Aleš MACHÁČEK, ČR. In: Laureáti ceny Gratias agit = Gratias agit award laureates 1997-2003. Praha, 2004, s. 60. - Soub. text angl.
MACHÁČEK, Aleš: Čus. In: Bytem v hrůze / Vybr., uspoř. a red. upr. Jaroslav Zapletal. Velehrad, 2002, s. 96-114.
MACHALA, Lubomír: Hrabalova tvorba zpod normalizační kruchty. In: Život je jinde...? :     česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého     století / Uspoř. a k vyd. připr. Jan Matonoha. Praha, 2002, s. 107 115.
MACHALICKÁ, Jana: Kolaborace s režimem? Jak kdo. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 8. Příl. AntiCharta 77 : 30 let poté (2007), s. IV.
MACHONIN, Pavel: K sociologii v období normalizace [Sociology During the Period of Normalisation]. In: Sociologický časopis, roč. 40, č. 5 (2004), s. 643 650.   Res. angl.
MACHONIN, Sergej: Deníkové záznamy z normalizačních časů. In: Prostor, roč. 6, č. 24 (1993), s. 161-175.
MACHONIN, Sergej: Příběh se závorkami : alternativy. Brno : Atlantis, 1995. 305 s. : fotogr.
MACHOVEC, Martin: Charta 77 a underground. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 195-212.
MACHOVEC, Martin: Charter 77 and the underground : abstract. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 213-215.
MACHOVEC, Martin: Šestnáct autorů českého literárního podzemí (1948-1989). In: Literární archiv, sv. 25 (1991), s. 41-77.
MACHOVEC, Martin: Vydávání undergroundové literatury v posledních letech a její ohlas. In: Česká nezávislá literatura po pěti letech v referátech  / Red. František Kautman. Praha, 1995, s. 161-163.
MACHOVEC, Milan: Máme oslavovat dvacáté jubileum Charty? In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 95-102.
MALECKÝ, Robert: Chartisté se z politiky vytrácejí. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 5 (2007), s. 3.
MALECKÝ, Robert: Objev : podpisy prvních chartistů nalezeny. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 5 (2007), s. 1 a 3.
MÁLO bolo Havla : Václavovi Havlovi k jeho sedemdesiatinám venujú priatelia zo Slovenska / Zost. Ladislav Snopko.  Bratislava : Orman, 2006. 143 s. : il.
MALÝ, Radomír: K diskusi o dokumentu Charty 77 č. 11/84 nazvaném Právo na dějiny. In: Spor o smysl českých dějin. 1, 1938-1989 : Posuny a akcenty české otázky / Uspoř. Miloš Havelka. Praha, 2006, s. 397-399.
MALÝ, Václav: Církev a politika. In: Církev a společnost = Kirche und Gesellschaft / Sest. Alois Křišťan aj. Würzburg, 1999, s. 66-67.
MALÝ, Václav: Fragen - Antworten : persönliche Situation um die Jahreswende 1976/1977 / Aus dem Tschech. übersetzt v. Gabriela Oeburg. In: Horch und Guck, Jhr. 6, Nr. 21 (1997), s. 26-27.
MALÝ, Václav: Jak se stal Václav Malý figurantem / Zaps. Jan Jandourek. In: Katolický týdeník, roč. 9, č. 17 (1998), s. 12.
MALÝ, Václav - BERÁNEK, Josef: K hledání pravdy patří pokora. Praha : Portál, 2002. 195 s. : fotogr.
MALÝ, Václav - MALECKÝ, Robert: Málem nás opravdu zničili : rozhovor. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 6. Příl. Charta 77 : 30 let poté (2007), s. VII.
MALÝ, Václav: Muž naděje...[Jaroslav Šabata]. In: Když se řekne Šabata... / Ed. Jan Šabata. Brno, 1998, s. 69-71.
MANDLER, Emanuel: Byli jsme před sametovým listopadem. In: Český deník, roč. 1, č. 52 (1995), s. 5.
MANDLER, Emanuel: Cesta Charty 77 k nebesům. In: Lidové noviny, roč. 15, č. 15 (2002), s. 11.
MANDLER, Emanuel: Co nám řekla výročí : nenastal již čas, aby si chartisté a antichartisté navzájem odpustili? In: Mladá fronta Dnes, roč. 13, č. 35 (2002), s. A9.
MANDLER, Emanuel: České sny a skutečnost. Ot. v 5. sv. ineditních sborníků (1983). In: Hledání naděje 1978-1987 / Výbor textů provedli Bohumil Doležal, Miloš Hübner aj. Praha, 1993, s. 101-125.
MANDLER, Emanuel: Intelektuálové na cestě k nepolitické politice : dva fragmenty. In: Soudobé dějiny, roč. 2, č. 1 (1995), s. 65-92.
MANDLER, Emanuel: Liberální politika musela být v opozici... In: Přítomnost, roč. 3, č. 6 (1992), s. 12-13.
MANDLER, Emanuel: Milan Otáhal a národní tisková konvence. In: Kritická příloha Revolver Revue, roč. 10, (1998), s. 125-131.
MANDLER, Emanuel: Morálko, go, politiko, go! 1-3. In: Střední Evropa, roč. 16, č. 96-98 (2000), s. 109-116 ; 114-121 ; 109-118.
MANDLER, Emanuel: Najít jméno pro svůj vlastní národ není jednoduché. In: Lidové noviny. Příl. Orientace, roč. 12, č. 73 (1999), s. 19.
MANDLER, Emanuel: Národ jako možný nepřítel? In: Lidové noviny. Příl. Orientace, roč. 12, č. 105 (1999), s. 20.
MANDLER, Emanuel: Nebát se a nekrást? : výběr ze statí a článků z let 1995-1998. Praha : Torst, 1998. 303 s.
MANDLER, Emanuel: O hrdinech a o těch druhých : o počátcích Charty 77. In: Nebát se a nekrást? / Emanuel Mandler. Praha, 1998, s. 101-128.
MANDLER, Emanuel: Oba moji prezidenti : Václav Havel a Václav Klaus. Praha : Libri, 2004. 191 s.
MANDLER, Emanuel: Otazníky za společenskou aktivitou. Stať vychází pod spol. názvem O společenské aktivitě. In: Hledání naděje 1978-1987 / Výbor textů provedli Bohumil Doležal, Miloš Hübner aj. Praha, 1993, s. 151-154.
MANDLER, Emanuel: Škodolibé úsměvy svobody z let 1955 až 1992. Praha : vl.n., 2005. 207 s. - Příl. Odpovědi na otázky Pavla Šafra.
MANDLER, Emanuel: Tradice Charty byla destruktivní. In:: Lidové noviny, roč. 15, č. 4 (2002), s. 3.
MANDLER, Emanuel: Úvaha o normalizaci společenské situace. Stať vychází pod spol. názvem O společenské aktivitě. In: Hledání naděje 1978-1987 / Výbor textů provedli Bohumil Doležal, Miloš Hübner aj. Praha, 1993, s. 157-163.
Le MANIFESTE de la Charte 77. In: La nouvelle Alternative, vol. 22, no. 72/73 (2007), s. 195-199.
MANIPULÁTOŘI : o technikách bojů lži proti pravdě a nenávisti proti lásce. Sv 1. Praha : Univerzita Karlova, 1992. 253 s. : tab., grafy, obr.
MARČEKOVÁ, Alexandra: Normalizačné procesy v riadení slovenskej vedy v SAV. In: Věda v Československu v období normalizace (1970 1975) / K vyd. připr. Antonín Kostlán. Praha, 2002, s. 377 382.
MAREČKOVÁ, Lenka: Můj pobyt ve vězení. In: O československém vězeňství / Sest. a uspoř. Jiří Gruntorád aj. Praha, 1990, s. 80-86.
MARKOVÁ, Marta: Olga Havlová a ty druhé : ženy ve vnitřní emigraci [Olga Havlová, Věra     Čáslavská, Vlasta Chramostová, Eva Kantůrková, Božena Komárková, Eva Kriseová,     Augusta Skálová, Anna Šabatová, Ruth Tosková]. Brno : Barrister & Principal, 1996.     165 s. : fotogr.
MARUŠIAK, Juraj: Rok 1989 na Slovensku [The Year 1989 in Slovakia]. In:     Česko slovenská historická ročenka 2002 (2002), s. 149 166.   Res. angl.
MARUŠIAK, Juraj: Slovenská spoločnosť a normalizácia [Slovak Society and „normalisation“]. In: Česká a slovenská společnost v období normalizace = Slovenská a česká spoločnosť v čase normalizácie : Liberecký seminár 2001. Bratislava, 2003, s. 109 153.   Res. angl.
MARUŠIAK, Juraj: Slovenská spoločnosť a normalizácia. In: Slovenská otázka dnes / Zost. Lászlo Szigeti. Bratislava, 2007, s. 309-329.
MASÁK, Miroslav: Tak nějak to bylo. Praha : Kant, 2006. 114 s. : il.
MATĚJKA, Jaroslav: Anticharta. In: Haló noviny, roč. 12, č. 30 (2002), s. 5.
MATYÁŠ, Zdeněk: Devátý a Charta 77. In: MF Dnes, roč. 18 (10.1.2007), s. 3.
MAYER, Françoise: Les Tchèques et leur communisme : mémoire et identitiés politiques. Paris : Éd. de l‘École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2004. 304 s.
McDERMOTT, Kevin – STIBBE, Matthew: Revolution and Resistance in Eastern Europe : an overview. In: Revolution and Resistance in Eastern Europe : Challenges to Communist Rule / Eds. Kevin McDermott and Matthew Stibbe. Oxford ; New York, 2006, s. 1-13.
McRAE, Robert Grant: Resistance and Revolution : Václav Havel‘s Czechoslovakia. Richmond : Carleton University Press, 1997. 331 s. - Na volných listech.
MEDEK, Ivan: Děkuji, mám se výborně / Úvod Ivan Binar. Praha : Torst, 2005. 130 s. : obr. příl.
MEDEK, Ivan: Die „Charta 77„ in Österreich. In: Die Wiener Tschechen 1945-2005 : zur Geschichte einer Volksgruppe = Vídeňští Češi 1945-2005 :  k dějinám národnostní menšiny . Sv. 1 /  Hrsg. Helena Basler, Marie Brandeis, Jiří K. Kroupa, Jana Starek. Wien ; Praha, 2006, s. 73-74.
MEDEK, Ivan: Chartisté v Rakousku. In: Die Wiener Tschechen 1945-2005 : zur Geschichte     einer Volksgruppe = Vídeňští Češi 1945-2005 :  k dějinám národnostní menšiny . Sv.     1 /  Hrsg. Helena Basler, Marie Brandeis, Jiří K. Kroupa, Jana Starek. Wien ; Praha,     2006, s. 323-324.
MEDEK, Ivan - KOTYK, Petr: Malinký peníz na jeden telefonát do nového života / Ivan Medek v rozhovoru s Petrem Kotykem.  České Budějovice : Karmášek, 2010. 42 s.
MEDEK, Ivan: Pokus o odpověď. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 102-105.
MĚCHÝŘ, Jan: Česká společnost v listopadu 1989 [Czech Society in November 1989]. In:     Česko slovenská historická ročenka 2002 (2002), s. 141 147.   Res. angl.
MĚCHÝŘ, Jan: Charta 77. In: Dějiny a současnost, roč. 19, č. 1 (1997), s. 2-6.
MĚCHÝŘ, Jan: O lidech  v čase normalizace : poznámky na okraj let 1970 1989 [About people in time of „normalisation“ : Commentaries to the years 1970 1989]. In: Česká a slovenská společnost v období normalizace = Slovenská a česká spoločnosť v čase normalizácie : Liberecký seminár 2001. Bratislava, 2003, s. 93 108.   Res. angl.
MĚCHÝŘ, Jan: O naší sametové trochu jinak. In: Semper idem / Uspoř. Zdeněk Radvanovský. Ústí n.L., 2003, s. 139-150.
MĚCHÝŘ, Jan: Proměny společnosti v letech 1960-1989. In: Proč jsme v listopadu vyšli do ulic. Brno, 1999, s. 35-51.
MĚCHÝŘ, Jan: Velký převrat či snad revoluce sametová : několik informací, poznámek a komentářů o naší takřečené něžné revoluci a jejich osudech 1989-1992. Praha : Progetto, 1999. 359 s.
MEJSTŘÍK, Martin: Deník : [řekněte jim, že sametová--]. Brno : Computer Press, 2010.
    351 s. : il., portréty, faksim. + 1 DVD.
MĚLI jsme underground a máme prd : podzemní básníci o Havlovi / uspoř. Martin C. Putna.  Praha : Knihovna V. Havla, 2009. 54 s. : portréty. ( Sešity Knihovny V. Havla ; 1/09)
MENCL, Vojtěch: Dvacet let normalizace. In: Věci buďtež pozorovány... : kapitoly     z národních dějin. 2. Praha, 1992, s. 52 56.
MERHAUT, Vladislav: Podepsal jsem... In: Právo, roč. 17, č. 3. Lit. příl. Salon  (2007), s. 2-3.
MEZNÍK, Jaroslav: Bohunice. In: Soudobé dějiny, roč. 1, č. 2/3 (1993/94), s. 293-301. - Res. angl.
MEZNÍK, Jaroslav: Jak mne 31. ledna 1972 zatkli : ze vzpomínek Jaroslava Mezníka na léta     1948 1989. In: Masarykův lid, roč. 11, č. 2 (2005), s. 20 21.
MEZNÍK, Jaroslav: Kritický komentář k dokumentu Charty 77 č. 11/84 – Právo na dějiny. In: Spor o smysl českých dějin. 1, 1938-1989 : Posuny a akcenty české otázky / Uspoř. Miloš Havelka. Praha, 2006, s. 376-386.
MEZNÍK, Jaroslav: Můj podpis Charty a jeho bezprostřední důsledky. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 105-107.
MEZNÍK, Jaroslav: Můj život za vlády komunistů 1948-1989. Brno : Matice moravská, 2005. 329 s. : fotogr. (Prameny dějin moravských ; Sv. 10)
MEZNÍK, Jaroslav: Podruhé a naposled k dokumentu Právo na dějiny. In: Spor o smysl českých dějin. 1, 1938-1989 : Posuny a akcenty české otázky / Uspoř. Miloš Havelka. Praha, 2006, s. 414-420.
MEZNÍK, Jaroslav: S Jaroslavem Šabatou na Borech. In: Když se řekne Šabata... / Ed. Jan Šabata. Brno, 1998, s. 124-135. Text převzat z 1. sv. samizdat. edice Profily (1980).
MICHAL, Jiří: Svědomí, nebo dialog? In: Prostor, roč. 1, č. 28 (1992), s. 3.
MICHNIK, Adam - HAVEL, Václav: Moc bezmocných a moc nezkorumpovaných / Rozhovor vedl Krzysztof Burnetko a Václav Burian. In: Listy, roč. 33, č. 5 (2003), s. 6-13.
MICHNIK, Adam: Nepohodlné výročí. In: Lettre internationale, No. 9 (1993), s. 22-23.
MICHNIK, Adam - NAEGELE, Molton - ILIČ, Aleksander: Ze Sněžky přes Washington na Bělehrad. In: Mladý svět, roč. 39, č. 16 (1997), s. 18-19, 1 fotogr.
MIKA, Otakar: Charta byla jakási es er o / Zaps. (kuz). In: Chebský deník Cheb, roč. 6, č. 17 (1997), s. 11.
MIKLOŠKO, František: Desať spravodlivých : ľudia, knihy, dokumenty 1985-2010. Prešov : M. Vaško, 2011. 238 s. : fotogr.
MIKLOVÁ, Martina: Politický pluralismus v Brně před listopadem 1989? : monopol Národní fronty versus pluralita v disentu. In: Lokální politický pluralismus : Brno ve třech stoletích / Stanislav Balík a kol. Brno, 2006, s. 73-88.
MIKOVCOVÁ, Alena: Vysoká škola zemědělská v Brně v kontextu brněnského vysokého     školství na začátku normalizace. In: Věda v Československu v období normalizace     (1970 1975) / K vyd. připr. Antonín Kostlán. Praha, 2002, s. 109 134.
MILÝ Václave Tvůj : přemýšlení o Václavu Havlovi / Úvod. slovo Anna Freimanová. Praha : Divadelní ústav, 1997. 197 s. : fotogr.
MÍŠKOVÁ, Alena: Proces tzv. normalizace v Československé akademii věd (1969 1974). In: Věda v Československu v období normalizace (1970 1975) / K vyd. připr. Antonín Kostlán. Praha, 2002, s. 149 167.
MLEJNEK, Josef: Nelegendy o malých inkvizitorech : podpaměti. Havlíčkův Brod : Hejkal, 2005. 127 s.
MLUDEK, Ivo: V ocelovém srdci republiky byl život signatářů krapet jiný. In: Hospodářské noviny, č. 5 (2007), s. 9.
MLUVČÍ Charty 77 v letech 1977-1992. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 326.
MLYNÁRIK, Ján: Akce Delta : disidenti proti diktature (1981-1982) / sost. a úvod Ján Mlynárik. Praha : Danubius, 2009. 141 s. ( Knižnice Svazu Slováků v ČR. Serie společenskovědná a publicistická ; Sv. 6)
MLYNÁRIK, Ján: Akcia »Delta« - príprava procesu proti 14 intelektuálom. In: Slovenské     pohľady, roč. 9, č. 14 (2005), s. 127-201.
MLYNÁRIK, Ján: Osudy slovenskej historiografie a historikov za normalizácie 1969 1989. In: Slovensko a režim normalizácie / Zost. Norbert Kmeť aj. Prešov, 2002, s. 137 147.
MLYNÁRIK, Ján: Ruzyňské meditace. Praha : Ipeľ, 1999. 364 s. : fotogr. (Knižnica vyd. Ipeľ ; Zv. 3)
MLYNÁŘ, Zdeněk: Socialistou na volné noze. Praha : Prospektrum, 1992. 235 s. : fotogr.
MOC verzus občan : úloha represie a politického násilia v komunizme : zborník z medzinárodného seminára. Bratislava 10.-11.11.2005 / Zost. Pavel Žáček, Patrik Košický, Eva Guldanová. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2005. 242 s. : fotogr. - Res. angl., pol.
MOCNÍ? a Bezmocní? : politické elity a disent v období tzv. normalizace : interpretační studie životopisných interview / Ed. Miroslav Vaněk. Praha : Prostor, 2006. 411 s.
MORAVCOVÁ, Anna: Odkaz by měl, vlastně musí žít / Zaps. Ivana Hudcová. In: Listy, roč. 22, č. 6 (1992), s. 43-45.
MORKES, František: Vysoké školy v době normalizace. In: Věda v Československu v období     normalizace (1970 1975) / K vyd. připr. Antonín Kostlán. Praha, 2002, s. 61 73.
MORKES, František: Vysoké školy v době normalizace. In: Sedmdesátá a osmdesátá léta     v československých i světových dějinách : 16. letní škola historie / Ed. Jana     Kohnová. Praha, 2004, s. 43 60.
MOTEJL, Otakar: LEXikon Otakara Motejla / Předml. Pavel Landovský ; Renata Kalenská. Praha : Nakl. Lidové noviny, 2006. 371 s. : il.
MOUČKOVÁ, Kamila: Jak jsem podepsala Chartu 77. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 108-109.
MOUČKOVÁ, Kamila - KUBIŠOVÁ, Marta: Lásky za časů bezčasí : rozhovor dvou výjimečných žen / Vlastimil Ježek, Zdeněk A. Tichý.  Řitka : Daranus, 2009. 182 s. : il., portréty.
MOUČKOVÁ, Kamila - JEŽEK, Vlastimil: Říkali jí lvice. Praha : Primus, 1996. 104 s. : fotogr.
Richard MOULINEUX, Velká Británie. In: Laureáti ceny Gratia agit = Gratias agit award laureates 1997-2003. Praha, 2004, s. 61. - Soub. text angl.
MÜLLER, Lubomír: Rehabilitace odpíračů vojenské služby - postupné odstraňování nedůsledností. In: A nepozdvihne meč… / Ed. Petr Blažek. Praha, 2007, s. 156-170.
MÜLLEROVÁ, Alena - HANZEL, Vladimír:  Albertov 16:00 : příběhy sametové revoluce / ... a kol. Praha : Lidové noviny, 2009. 285 s. : il., portréty, faksim. ( Respekt)
NADACE Charty 77 : dvacet let / K vyd. připr. Jitka Uhdeová ; předml. František Janouch. 1. vyd. Brno : Atlantis, 1998. 130 s.
NÁDVORNÍK, Pavel - PROCHÁZKOVÁ, Lenka: Jan Palach : [Pamětní fotogr. publ.] / Sest. Pavel Nádvorník, Petr Lukáš ; Text Lenka Procházková. ; Fotogr. Ivo Gil aj. Praha : AA Radost ; Orbis, 1990. 40 s. : fotogr.
NAEGELE, Jolyon   LUKEŠ, Zdeněk: Česko očima Jolyona Naegeleho. / S americkým     novinářem hovoří Zdeněk Lukeš. In: Revolver Revue, sv. 44, (2000), s. 227 239.
NAUMAN, Pavel: Odpověď pochybovačům. In: Necenzurované noviny, roč. 3, č. 1 (1993), s. 12-13.
NAUMAN, Pavel: Projev na 4. setkání CH 77. In: Necenzurované noviny, roč. 3, č. 1 (1993), s. 28-29.
NAVARA, Luděk: Jak Gustav Husák bojoval proti Chartě. In: MF Dnes, roč. 19 (20.3.2007), s. 4.
NAVRÁTIL, Aleš: Rudolf Bubik, biskup Apoštolské církve. In: Osobnost v církvi a politice : čeští a slovenští křesťané ve 20. století / Eds. Pavel Marek aj. Brno, 2006, s. 612 614.   Res. angl.: Rudolf Bubik the Bishop of Apostolic Church.
NAVRÁTIL, Augustin: Za jakých podmínek jsem byl vyšetřován a pozorován ve vězeňském oddělení psychiatrické léčebny od 7.1. do 11.3.1986. In: O československém vězeňství / Sest. a uspoř. Jiří Gruntorád aj. Praha, 1990, s. 87-91.
NEBOJÍM se nikoho, jenom Boha samého [Bohumír Janát] / Red. In: Listy, roč. 29, č. 1 (1999), s. 22.
NEBOJSA, Bořivoj: Normalizace, to je ono! Tišnov : Sursum, 2001. 110 s. : obr. příl. (Zubří země ; Sv. 7)
NEČAS, Luboš: Marta Kubišová : asi to tak sám Bůh chtěl... Praha : Euromedia Group. 2005. 191 s. : fotogr.
NEDELSKY, Nadya: Defining the sovereign community : the Czech and Slovak Republics. Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2009. viii, 342 s. ( Democracy, citizenship and constitutionalism)
NEFF, Ondřej: Charto, díky za vzdor. In: Lidové noviny, roč. 15, č. 4 (2002), s. 3.
NEJCITLIVĚJŠÍ místo režimu : Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných pohledem svých členů : diskusní setkání 19. října 2007 / K vyd. připr. Petr Blažek, Jaroslav Pažout. Praha : Pulchra, 2008. 143 s. : portréty, faksim. + 1 CD ( Testis ; Sv. 1)
NEKUDA, Vladimír: K životnímu jubileu prof. PhDr. Jaroslava Mezníka, CSc. In: Vlastivědný věstník moravský, roč. 56, č. 3 (2004), s. 314-315.
NĚMCOVÁ, Dana - JIRKŮ, Irena: Je lepší být dobrá než úspěšná. In: Přítomnost, (zima 2007), s. 56-57.
NĚMCOVÁ, Dana - BÁRTA, Jan: Lidé mého života. Praha : Portál, 2003. 167 s., fotogr. (Rozhovory)
NĚMCOVÁ, Dana - ŠUSTROVÁ, Petruška: Odkaz chrání správci. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 7. Příl. Charta 77 : 30 let poté (2007), s. V.
NĚMCOVÁ, Dana: Skončila, nebo neskončila Charta 77? / Zaps. Jiří Sirotek. In: Prostor, roč. 1, č. 205 (1992), s. 7.
NĚMCOVÁ, Helena: Charta 77 a Maďarsko. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 109-110.
NĚMEC, David: Magor tvrdil, že jsem nechtěl vynášet koše [Ivan M. Jirous] / Zaps. Viktor Karlík, Terezie Pokorná. In: Revolver Revue, sv. 33 (1997), s. 225-240, 10 obr.
Jiří NĚMEC - fenomenolog a fenomén / Jiří Fiala, Markéta Fialková, Tomáš Halík, Ivan M. Havel, Ivan Chvatík, Věra Jirousová, Pavel Kouba, Jiří Kovařík, Jan Payne, Antonín Petruželka, Miroslav Petříček, Daniel Rejchrt, Františka Sokolová, Jan Sokol, Jan Vodňanský ; Záznam diskuse připr. Antonín Petruželka. In: Souvislosti, č. 3/4(49/50) (2001), s. 122-142.
NĚMEČEK, Tomáš: Mráz přišel zevnitř : proč tak snadno: příběh plíživé kapitulace po srpnu     1968 je varovný dodnes. In: Nemilosrdné příběhy českých dějin / Ed. Ivan Lamper.     Praha, 2006, s. 177 183.
NĚMEČEK, Tomáš: Vojtěch Cepl : život právníka ve 20. století.  Praha : Leges, 2010.
    165 s. : portréty. ( Extra )
NĚMEČEK, Tomáš: Záhadná smrt tajného kněze : příběh Přemysla Coufala a jeho estébáků. In: Nemilosrdné příběhy českých dějin / Ed. Ivan Lamper. Praha, 2006, s. 203 208.
NOSKOVÁ, Jana: Brněnský disent a jeho pohled na »velké dějiny« - rok 1968 a 1989. In:  Malé dejiny veľkých udalostí v Česko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989. Zv. 1 /  Ed. Zuzana Profantová. Bratislava, 2005, s. 227-241.
NOVÁK, Miroslav: La Charte 77 et la politique : entrée l’humanisme et l’ambiguďté. In:  La nouvelle Alternative, vol. 22, no. 72/73 (2007), s. 35-54.
NOVOTNÝ, Jan: Ad: Jan Měchýř, Charta 77 (DaS 97/1). In: Dějiny a současnost, roč. 19, č. 2 (1997), s. 59. Polem. na : Charta 77 / Jan Měchýř // In: Dějiny a současnost, roč. 19, č. 1 (1997), s. 2-6.
NOVOTNÝ, Jan: Číslo L/a,b,f/x aneb Sprostokanci a samohanci : Natas Nilats. In: Literární noviny, roč. 12, č. 52 (2001), s. 18-19.
NOVOTNÝ, Jan: Filozofova tichá válka [Jan Patočka]. In: Listy, roč. 37, č. 4 (2007), s. 8-11.
NOVOTNÝ, Jan: Před Chartou a po Chartě : co se dá dělat, stal jsem se pamětníkem a nemohu odolat, abych nepoučoval nepamětníky a nevaroval je před bludy a simplifikacemi jiných pamětníků : takže patero komentářů k častým míněním o Chartě 77. In: Listy, roč. 37, č. 1 (2007), s. 3-5.
NOVOTNÝ, Zdeněk: Mezinárodní závazky, Ústava ČSSR a étos Charty. In: Listy, roč. 37, č. 3 (2007), s. 15-17.
NYKLOVÁ, Milena: České rozhovory Jiřího Lederera po dvaceti pěti letech [Pavel Kohout,  Miroslav Zikmund, Ivan Klíma, Pavel Landovský, Jiří Kolář, Jiří Gruša, Eva Kantůrková, František Pavlíček, Josef Topol, Alexandr Kliment, Jaroslav Putík]. Praha : Prostor, 2001. 223 s. : fotogr.
O československém vězeňství : sborník Charty 77 / Sest. a uspoř. Jiří Gruntorád, Petr Uhl. 1. vyd. Praha : Orbis, 1990. 197 s., příl. Publ. zprac. na základě textu šířeného ve dvou neoficiálních vydáních realizovaných Chartou 77.
O hodnotě samizdatu : samizdatová náboženská periodika před rokem 1989.  Kostelní Vydří : Karmelitánské nakl., 2008. 135 s.
O výstavě »Prohry a naděje let 1939 1999«. Praha : Parlament ČR, 1999. Nestr.
OBYČEJNÍ lidé--?! : pohled do života tzv. mlčící většiny : životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. Sv. 1, Studie ; sv. 2-3, Rozhovory / Ed. Miroslav Vaněk.  Praha : Academia, 2009.  531 s., ; 634 s. ;s. 635-1304 : il., portréty. (Historie )
OCCURSUS - Setkání - Begegnung : sborník ku poctě 65. narozenin prof. dr. Jana Křena / Ed. Zdeněk Pousta, Pavel Seifter, Jiří Pešek. Praha : Karolinum, 1996. 220 s.
ONDRÁČKOVÁ, Jiřina: Charta 77 : být či nebýt? In: Noviny, roč. 1, č. 41 (1992), s. 1.
OPAT, Jaroslav: Člověk, který se rozdával [Klement Lukeš]. In: Listy, roč. 31, č. 1 (2001), s. 26-27.
OPOZICE a disent v Plzni před rokem 1989 / Ladislav Nový, Tomáš Popp, Pavel Strejček, Martin Švantner, Petra Šroubová, Jakub Zykmund, Jana Martínková, Martin Moláček, Michaela Pechmanová, Michal Kadera, Tomáš Kočárek, Jan Lukášek. In: Rok 1989 v Plzni a západních Čechách / Ed. Lukáš Valeš. Dobrá Voda, 2003, s. 43-75.
OPOZICE a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989 / Ed. Petr Blažek. Praha : Ústav českých dějin FF UK ; Dokořán, 2005. 355 s.
OPOZICE a společnost po roce 1948 / Ed. Oldřich Tůma a Tomáš Vilímek.  Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2009. 224 s. ( Česká společnost po roce 1945 ; Sv. 6)
OPPOSITIONS- und Freiheitsbewegungen im früheren Ostblock / Hrsg. Manfred Agethen et al. Freiburg in Breisgau, 2003.
ORT, Alexandr: Evropská dimenze české demokracie. In: Pocta Prof. JUDr. Václavu Pavlíčkovi, CSc. k 70. narozeninám / Uspoř. Věra Jirásková aj. Praha, 2004, s. 241-250.
OTÁHAL, Milan: Alcuni aspetti del pensiero ceco moderno. In: Democrazia da inventare / Ed. Václav Bělohradský, P. Kende, Jacques Rupnik. Torino, 1991, s. 21-36.
OTÁHAL, Milan: Česká společnost na počátku tzv. normalizace. In: Pět studií k dějinám     české společnosti po roce 1945 / Ed. Oldřich Tůma aj. Praha, 2008, s. 10 68.   Res.     angl.: Czech Society at the Start of ‘Normalization’.
OTÁHAL, Milan - SLÁDEK, Zdeněk: Deset pražských dnů (17.-27. listopad 1989) : sborník : dokumentace. Praha : Academia, 1990. 672 s.
OTÁHAL, Milan: Filipika místo diskuse aneb vytváření mýtů. In: Soudobé dějiny, roč. 2, č. 1 (1995), s. 93 107. Polem. na : Novoroční filipika 1995 / Vilém Prečan. Praha, 1995. Přetisk. 16 s.
OTÁHAL, Milan - SLÁDEK, Zdeněk: Eine Flutwelle der Empörung. In: Das Parlament  (August 1990).
OTÁHAL, Milan: Charta 77 : vznik a význam. In: Dějiny a současnost, roč. 24, č. 2 (2002), s. 42-45.
OTÁHAL, Milan: K některým otázkám dějin »normalizace«. In: Soudobé dějiny, roč. 2, č. 1 (1995), s. 5-16. - Res. angl.
OTÁHAL, Milan: K některým problémům výzkumu tzv. normalizace. In: Československo po sovětské okupaci 1968. Olomouc, 1997, s. 3-9.
OTÁHAL, Milan: K úloze studentů sedmnáctého listopadu 1989. In: Babylon, roč. 5, č. 6 (1996), s. 7.
OTÁHAL, Milan: Má setkání se Zdeňkem Kárníkem. In: Pocta profesoru Zdeňku Kárníkovi. Studia historica 51, Sborník příspěvků k jubilantovým sedmdesátinám / Ed. Jiří Štaif. Praha, 2003, s. 177-180. Res. něm.
OTÁHAL, Milan: Malý akční program Československého hnutí za demokratický socialismus. In: Soudobé dějiny. Příl. Archiv soudobých dějin, roč. 2, č. 2/3 (1995), s. 374-398. - Res. angl.
OTÁHAL, Milan: Normalizace a opozice. In: Lidové noviny, roč. 5, č. 244 (1992), s. 10.
OTÁHAL, Milan: Normalizace 1969-1989 : příspěvek ke stavu bádání. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002. 105 s. (Sešity ÚSD ; Sv. 36) - Res. angl.
OTÁHAL, Milan   VILÍMEK, Tomáš   WEBER, David: O životě, disentu a historii     s Milanem Otáhalem. In: Historik v soudobých dějinách : Milanu Otáhalovi     k osmdesátým narozeninám / Uspoř. Oldřich Tůma aj. Praha, 2008, s. 6 27.
OTÁHAL, Milan: Opozice, moc, společnost 1969-1989 : příspěvek k dějinám »normalizace«. Praha : Maxdorf ; Ústav pro soudobé dějiny, 1994. 124 s. (Historia Nova ; Sv. 6)
OTÁHAL, Milan: Podíl tvůrčí inteligence na pádu komunismu : Kruh nezávislé inteligence.     Brno : Doplněk, 1999. 162 s.
OTÁHAL, Milan: Programová orientace disentu 1969-1989. In: Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989 / Ed. Petr Blažek. Praha, 2005, s. 25-40.
OTÁHAL, Milan: První fáze opozice proti takzvané normalizaci (1969-1972). In: Dvě desetiletí před listopadem 89 / Ed. Emanuel Mandler. Praha, 1993, s. 11-33.
OTÁHAL, Milan: Předlistopadová moc čekala v roce 1989 na ránu z milosti / Zaps. Miroslav Šiška. In: Rudé právo, roč. 3, č. 267 (1993), s. 1, 22.
OTÁHAL, Milan: Der rauhe Weg zur »samtenen Revolution« : Vorgeschichte, Verlauf und Akteure der antitotalitären Wende in der Tschechoslowakei. Köln : Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien, 1992. 46 s. (Berichte des BIOst ; Nr. 25/1992)
OTÁHAL, Milan: Revolution  der Intellektuellen? : die tschechischen Intellektuellen und der Totalitarismus. In: Jahrbuch des Wissenschaftkollegiums zu Berlin 1991/92 (1993), s. 258-272.
OTÁHAL, Milan: La Rivoluzione antitotalitana del 1989. In: Anno, Vol. 8, No. 77 (1993), s. 22-25.
OTÁHAL, Milan: Die »samtene« Revolution - ohne Alternative? In: Wandel durch Represäntation - Represäntation im Wandel / Hrsg. V. Thysen, H. M. Kloth. Baden-Baden, 1992, s. 125-130.
OTÁHAL, Milan - VANĚK, Miroslav: Sto studentských revolucí : studenti v období pádu komunismu : životopisná vyprávění. Praha : Nakl. Lidové noviny, 1999. 859 s. : fotogr.
OTÁHAL, Milan: Strategie disentu při přejímání moci. In: Proměny politického systému v Československu na přelomu let 1989/1990. Praha, 1995, s. 12-14.
OTÁHAL, Milan: Studenti a komunistická moc v českých zemích : 1968-1989. Brno : Dokořán, 2003. 230 s. : fotogr.
OTÁHAL, Milan: Tvůrčí inteligence v období tzv. normalizace. In: Život je jinde...? : Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století / Uspoř. a k vyd. připr. Jan Matonoha. Praha, 2002, s. 87 95.
OTAVA, Jan - TIGRID, Pavel: Zpráva o stavu střední Evropy (1989/1990). In: Svědectví, roč. 23, č. 89/90 (1990), s. 227-260.
PACNER, Karel - JANOUCH, František: Nikdo nežil královsky. In: Mladá fronta Dnes, roč. 2, (1991), s. 3.
PACNER, Karel: Třetí odboj. In: Mladá fronta Dnes, roč. 8, č. 43 (1997). Příl. Magazín Dnes, roč. 5, č. 8, s. 18-22, 7 fotogr.
PALOUŠ, Martin: Den Charty 77. In: Zpravodaj Českého helsinského výboru, roč. 17, č. 1 (1997), s. 3.
PALOUŠ, Martin: Charta 77 v perspektivě roku 1996 - uzavřená minulost nebo stále živé a aktuální dědictví? : věnováno Ladislavu Lisovi k sedmdesátým narozeninám. In: Zpravodaj Českého helsinského výboru, roč. 16, č. 4 (1996), s. 3-13.
PALOUŠ, Martin: Když se řekne Šabata. In: Když se řekne Šabata... / Ed. Jan Šabata. Brno, 1998, s. 80-84.
PALOUŠ, Martin - ŠUSTROVÁ, Petruška: Lidská práva, mé téma z Charty : rozhovor. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 6 (2007), s. 11.
PALOUŠ, Martin: Poznámky ke generačním sporům v Chartě 77 v druhé polovině osmdesátých let. In: Dvě desetiletí před listopadem 89 / Ed. Emanuel Mandler. Praha, 1993, s. 35-44.
PALOUŠ, Martin: Uzavřená minulost, nebo živé dědictví? In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 111-119.
PALOUŠ, Radim: Dobrodružství pobytu vezdejšího / ... v rozhovoru s Josefem Beránkem. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakl., 2006. 263 s.
PALOUŠ, Radim: Hovory s Havly : dálkové rozhovory s Václavem Havlem a s Ivanem M. Havlem. Středokluky : Z. Susa, 1999. 55 s.
PALOUŠ, Radim: Mluvčím Charty v roce 1982. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 120-122.
PÁNEK, František - PLACÁK, Petr: Františkova cesta k Bohu : kádrový dotazník Fandy Pánka. In: Kádrový dotazník / Petr Placák. Praha, 2001, s. 261-283.
PÁNEK, František: Vita horribilis 1972-1985. Praha : Kalich, 2008. 360 s.
PÁNEK, Jaroslav: Regionální historiografie v českých zemích v první polovině sedmdesátých     let : organizační základy, ohrožení a kontinuita badatelského směru na počátku     „normalizačního“ období. In: Věda v Československu v období normalizace     (1970 1975) / K vyd. připr. Antonín Kostlán. Praha, 2002, s. 321 336.
PATOČKA, Jakub: Chtělo by to nějakou Chartu... : lidí, jimž je jasné, čím a jak lze dnes na Chartu 77 navazovat ve střetu s neoliberální normalizací, není úplně zanedbatelné množství. In: Literární noviny, roč. 18, č. 2 (2007), s. 3.
PATOČKA, Jakub: Proč jsem nepodepsal výzvu Jsme občané! In: Literární noviny, roč. 18, č. 3 (2007), s. 3.
Jan PATOČKA a Charta 77. In: Charta 77 : dokumenty. Sv. 3, Přílohy / Blanka Císařovská, Vilém Prečan. Praha, 2007, s. 33-65.
Jan PATOČKA, české dějiny a Evropa : sborník referátů z konference. Vysoké n.Jiz. 1.-2.7.2007. Semily : Státní okresní archiv, 2007. 303 s.
PATOČKA, Jan: Co můžeme očekávat od Charty 77? (1977). In: Sebrané spisy J. Patočky, sv. 12, Češi 1 / Tento sv. připr. Karel Palek a Ivan Chvatík. Praha, 2006, s. 440-444.
PATOČKA, Jan: Čím je a čím není Charta 77 : proč je právo na její straně a žádné pomluvy ani násilná opatření jí neotřesou. In: Naše současné spory o liberalismus / Uspoř. Milan Znoj aj. Praha, 1995, s. 15-17.
PATOČKA, Jan: Čím je a čím není Charta 77 : proč je právo na její straně a žádné pomluvy ani násilná opatření jí neotřesou (1977). In: Sebrané spisy J. Patočky, sv. 12, Češi 1 / Tento sv. připr. Karel Palek a Ivan Chvatík. Praha, 2006, s. 428-430.
PATOČKA, Jan - HÁJEK, Jiří: Charta 77 v letech 1977-1994. 1-8. In: Necenzurované noviny, roč. 4, č. 30-37 (1994), s. vždy 22-25. Od č. 5 aut. jen Jiří Hájek.
PATOČKA, Jan: K prohlášení Generální prokuratury ČSSR ze dne 1.2.1977 (1977). In: Sebrané spisy J. Patočky, sv. 12, Češi 1 / Tento sv. připr. Karel Palek a Ivan Chvatík. Praha, 2006, s. 434-437.
PATOČKA, Jan: K záležitostem Plastic People of the Universe a DG 307 (1977). In: Sebrané spisy J. Patočky, sv. 12, Češi 1 / Tento sv. připr. Karel Palek a Ivan Chvatík. Praha, 2006, s. 425-427.
PATOČKA, Jan: Poslední interview Jana Patočky. In: Týden. Příl. Charta 77, roč. 4, č. 2 (1997), s. 8-10. Přet. z: Die Zeit.
PATOČKA, Jan: Proč nemá Charta 77 být zveřejňována a jaké jsou logické prostředky jejího zkreslování a utajování (1977). In: Sebrané spisy J. Patočky, sv. 12, Češi 1 / Tento sv. připr. Karel Palek a Ivan Chvatík. Praha, 2006, s. 431-433.
PATOČKA, Jan: Prohlášení [k setkání s Maxem van der Stoelem] (1977). In: Sebrané spisy J. Patočky, sv. 12, Češi 1 / Tento sv. připr. Karel Palek a Ivan Chvatík. Praha, 2006, s. 438-439.
PATOČKA, Jan: Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte / Hrsg. Klaus Nellen, Petr Pithart, Miloš Pojar. Stuttgart : Klett-Cotta, 1992. vi, 371 s.
PATOČKA, Jan: Texty k Chartě 77 : příloha 1. In: Sebrané spisy J. Patočky, sv. 13, Češi 2 / Tento sv. připr. Karel Palek a Ivan Chvatík. Praha, 2006, s. 436-441.
PATOČKA, Jan: Východní politika ano - ale se ctí! : poslední interview (1977). In: Sebrané spisy J. Patočky, sv. 12, Češi 1 / Tento sv. připr. Karel Palek a Ivan Chvatík. Praha, 2006, s. 445-448. Písemné odpovědi na otázky dopisovatele týdeníku Die Zeit Eduarda Neumaiera z 9.3. - Text vyšel in Die Zeit, Nr. 14 (25.3.1977) pod titulem Ostpolitik - aber mit Würde.
PATOČKA, Jan jr.: Tenkrát na východě. 1-9. In: Revue Proglas, roč. 13, č. 1-10 (2002), s. 17-19 ; 28-29 ; 20-21 ; 31-32 ; 28-29 ; 22-23 ; 22-23 ; 23-24 ; 23-24.
PATOČKOVÁ, Jana - MACHALICKÁ, Jana: Bylo to hanobení nás všech říká o antichartě teatroložka J. Patočková, dcera filozofa Jana Patočky, který stál u zrodu Charty 77. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 8. Příl. AntiCharta 77 : 30 let poté (2007), s. IV.
PAUER, Jan: Drei Wochen Kehraus in der Tschechoslowakei : die Revolution der Kinder entlässt ihre Grossväter. In: Kommune, Bd. 1 (1990), s. 22-26.
PAUER, Jan: Die historische Bedeutung des »Prager Frühlings« 1968. In: Oppositions- und Freiheitsbewegungen im früheren Ostblock / Hrsg. Manfred Agethen et al. Freiburg in Breisgau, 2003, s. 130-168.
PAUER, Jan: Charta 77 : morální opozice v podmínkách diktatury. In: Samizdat : eseje. Praha, 2002, s. 31-42.
PAUER, Jan: Charta 77 : moralische Opposition unter den Bedingungen der Diktatur. In: Samizdat : alternative Kulture in Zentral  und Osteuropa. Bremen, 2000, s. 52-63.
PAUER, Jan: Charta 77 jako nezávislá veřejnost. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 325-330.
PAUER, Jan: Charter 77 as the independent public : abstract. In:Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 331-334.
PAUER, Jan: Moralisch-politischer Dissens in den deutsch-tschechischen Beziehungen : Probleme eines Anerkennungskonflikts. In: Im Schatten der Vergangenheit : Deutsche und Tschechen : Aussöhnung mit Hindernissen / Hrsg. Frank König. Potsdam, 1999, s. 72-86.
PAVLÍČEK, František: Konec patriarchátu : stránky z mé lukovské kroniky. Zlín : Archa, 1992. 208 s., obr.
PAVLOVÁ, Alena - PAVLÍK, Bronislav: Bezejmenní / Přisp. Lubomír Obruča, Anna Marvanová, Jana Sternová. In: Mladá fronta Dnes. Příl. Víkend, roč. 3, č. 262 (1992), s. 1.
PAVLOVÁ, Alena: Zůstane pachuť. In: Mladá fronta Dnes, roč. 3, č. 19 (1992), s. 6.
PAŽOUT, Jaroslav: Hnutí revoluční mládeže 1968-1970 : edice dokumentů. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2004. 143 s. (Sešity ÚSD ; Sv. 39) - Res. angl.
PAŽOUT, Jaroslav: Husák nenarazil na větší odpor : na přelomu šedesátých a sedmdesátých let vystupovali proti normalizaci jen malé skupinky a jednotlivci. In: Lidové noviny. Příl. Orientace, roč. 17, (21.08.2004), s. 15.
PAŽOUT, Jaroslav: International support for persecuted Charter 77 signatories : abstract. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 161-162.
PAŽOUT, Jaroslav: Mezinárodní solidarita s perzekvovanými signatáři Charty 77. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 155-160.
PAŽOUT, Jaroslav: Odpírači vojenské služby a Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. In: A nepozdvihne meč… / Ed. Petr Blažek. Praha, 2007, s. 111-132.
PAŽOUT, Jaroslav: Špatně utajený proces : proces s VONS a jeho ohlas ve světě : disidenti před soudem, soudci na divadelní scéně. In: Dějiny a současnost, roč. 26, č. 6 (2004), s. 36-39.
PEČINKA, Bohumil: Charta 77 po 25 letech. In: Reflex, roč. 13, č. 3 (2002), s. 28-29.
PEHE, Jiří: Rehabilitace normalizace. In: Listy, roč. 33, č. 6 (2003), s. 84-86.
PEHE, Jiří: Spor o povahu demokracie. In: Literární noviny, roč. 19, č. 3 (2008), s. 7.
PECHÁČKOVÁ, Marcela – HOLUBOVÁ, Miloslava: Abych byla k něčemu… : přeje si Miloslava Holubová, autorka knihy Necestou cestou a přítelkyně Jana Patočky. In: Přítomnost, č. 12 (2000), s. 32-34.
PECHAR, Jiří: Intelektuál v posttotalitním režimu. In: Filosofický časopis, roč. 39, č. 4 (1991), s. 531-538.
PECHAR, Jiří: Život na hraně. Praha : Torst, 2009. 229 s. : il., portréty.
PEKÁRKOVÁ, Iva - PROCHÁZKOVÁ, Lenka:  Zvonek a pak chorál / Il. Václav Návrat. Praha : Millennium Publishing, 2010. 197 s. : il.
PELIKÁN, Jiří: Die Charta 77 brachte uns nach Europa zurück / Aus dem Tschech. übersetzt v. Gabriela Oeburg. In: Horch und Guck, Jhrg. 6, Nr. 21 (1997), s. 14-16.
PELIKÁN, Jiří: Charta 77 nás vrátila do Evropy. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 122-126.
PEŇAS, Jiří: Držet lyru a krok. In: Respekt, roč. 8, č. 7 (1997), s. 9-11.
PEŇAS, Jiří: Držet lyru a krok : Anticharta – dvacet let od kolektivní kapitulace. In: Nemilosrdné příběhy českých dějin /  Ed. Ivan Lamper ; Sest. Alexander Tomský. Praha, 2006, s. 187-193.
PEŇÁS, Jiří: Právo na revoltu. In: Respekt, roč. 8, č. 1/2 (1997), s. 2, 1 fotogr.
PEŇAS, Jiří: Věčná sláva ztroskotanců a zaprodanců. In: Týden, č. 1 (2007), s. 30-34.
PERNES, Jiří: Mezi dvěma srpny : příběh zrodu normalizace. In: Lidové noviny. Mimoř. příl., Srpen 68 69, roč. 17, (20.08.2004), s. 11+14.
PERNES, Jiří: Od demokratického socialismu k demokracii : nekomunistická socialistická opozice v Brně v letech 1968-1972. Brno : Barrister & Principal, 1999. 220 s.
PERNES, Jiří: Střídání na Pražském hradě. In: Češi na cestě stoletím. Český Těšín, 2001, s. 491-504.
PERNICKÝ, Antonín: Nápravně výchovný ústav ministerstva spravedlnosti Valdice. In: O československém vězeňství / Sest. a uspoř. Jiří Gruntorád aj. Praha, 1990, s. 104-117.
PERRON, Catherine: Le pionneiers de la démocratie : élites politiques locales tchèques et est-allemandes, 1989-1998 / Préf. Bronislaw Geremek ; Postf. Jacques Rupnik. Paris : Press Universitaires de France, 2004. 320 s. (Partage du savoir le Monde)
PERZI, Niklas: Die sozialistische Opposition in der ČSSR vom Prager Frühling bis zur Charta 77. In: Reflexionen über das Jahr 1968 / Red. Kristina Kaiserová. Ústí n.L., 1999, s. 101-113.
PEŠEK, Jan: Normalizácia a Štátna bezpečnosť. In: Slovensko a režim normalizácie / Zost.     Norbert Kmeť aj. Prešov, 2002, s. 47 59.
PEŠEK, Jan: Protestantské cirkvi na Slovensku v rokoch 1969 1989. In: Historický časopis,     roč. 51, č. 3 (2003), s. 447 470.   Res. angl., něm.
PEŠEK, Jan: Štátna moc a rímskokatolícka cirkev na Slovensku v „normalizačných“ 70.     rokov. In: Po stopách nedávné historie : Sborník k 75. narozeninám doc. Karla     Kaplana / Uspoř. Jiří Pernes. Praha, 2003, s. 314 334.
PEŠEK, Jan - BARNOVSKÝ, Michal: V zovretí normalizácie : cirkvi na Slovensku v rokoch 1969-1989. Bratislava : Veda, 2004. 230 s.
PETERKOVÁ, Eva: Období normalizace na Vysoké škole veterinární v Brně. In: Věda     v Československu v období normalizace (1970 1975) / K vyd. připr. Antonín     Kostlán. Praha, 2002, s. 135 139.
PETRÁČEK, Zbyněk: Kdybys byl mlčel... : v debatě o odkazu Charty 77 se vynořil i tón hodný doby normalizace. In: Respekt, roč. 13, č. 3 (2002), s. 3. Polem. na : 25. výročí Charty 77 / Petr Žantovský // internet. čas. Virtually (leden 2002).
PETRÁČEK, Zbyněk: Ve hvězdách : Jiří Lederer - první vězeň za Chartu 77. In: Respekt, roč. 14, č. 41 (2003), s. 2.
PETRO, Peter: Slovak literature : loyal, dissident and émigré. In: Czechoslovakia, 1918-88 : Seventy years from independence / Ed. H. Gordon Skilling. London, 1991, s. 196-210.
PETROVÁ, Jana: Zapomenutá generace 80. let 20. století : nezávislé aktivity a samizdat na Plzeňsku. Plzeň : J. Petrová ; Sdružení občanů Exodus, 2009. 155 s., [46] s. obr. příl. : il., portréty, faksim.
PETRUSEK, Miloslav: Výuka sociologie v čase tání a v časech normalizace (1964 1989) : kapitola o vztahu vědění a moci, vědy a politiky, reality a mýtotvorby [Teaching Sociology in the Periods before and during Normalisation, 1964 1989]. In: Sociologický časopis, roč. 40, č. 5 (2004), s. 597 607.   Res. angl.
PINC, Zdeněk: Být ovádem obce : fragmenty ze života Zdeňka Pince / Rozhovory vedli Lucie Černá, Jan Kašpar a Jan Stern. Praha : Fakulta humanitních studií UK v Praze, 2010. 222 s. : fot. ( Agora ; Sv. 6)
PITHART, Petr: Cesta přes zapřenou minulost : co táhneme za sebou do evropských struktur. In: Nová Přítomnost, č. 4 (1998), s. 8-9.
PITHART, Petr: Dějiny a politika : eseje a úvahy z let 1977 1989 / Úvod Richard Štencl ; sest. Milan Drápala, Martin Pokorný, Richard Štencl. Praha : Prostor, 1990. 369 s.
PITHART, Petr: Devětaosmdesátý : vzpomínky a přemýšlení : krédo. Praha : Academia, 2009.  284 s. ( Spisy P. Pitharta ; sv. 2)
PITHART, Petr: Disident a intelektuál v politice : tři životní role Václava Havla. In: Dějiny a současnost, roč. 28, č. 9 (2006), s. 30-33.
PITHART, Petr: Charta - pohled vzhůru. In: Listy, roč. 27, č. 1 (1997), s. 11-12.
PITHART, Petr: Charta - pohled vzhůru. In: Po devětaosmdesátém / Petr Pithart. Bratislava, 1998, s. 239-242. Předn. na slavnost. shromáždění při příležitosti 20. výročí Charty 77 10.1.1997.
PITHART, Petr: Charta 77 po třiceti letech. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 4 (2007), s. 1, 10.
PITHART, Petr : Intelektuálové v politice : dvojí disent kdysi, dvojí zklamání dnes : mezi svědectvím a reflexí. In: Listy, roč. 23, č. 5 (1993), s. 11-16.
PITHART, Petr: K Patočkovým dopisům německé přítelkyni. In: Jan Patočka, Češi a Evropa / Ed. Erika Vonková. Brno, 2000, s. 27-40.
PITHART, Petr: »Nepolitická politika« : disidentský poklesek, anebo předjímavá tradice? In: Prítomnosť minulosti Minulosť pritomnosti. Bratislava, 1996, s. 60-69.
PITHART, Petr: Občanské hnutí ztroskotalo na druhé revoluci : rozhovor vedl Mojmír Hampl. In: Listy, roč. 26, č. 3 (1996), s. 22-25.
PITHART, Petr: Der Philosoph als Ketzer : Kommentar zu Patočka. In: Transit, Nr. 2 (1991), s. 106-109.
PITHART, Petr: Po devětaosmdesátém : kdo jsme? : mezi vzpomínkami a reflexí : texty z let 1992-1996. Bratislava : Kalligram, 1998. 355 s.
PITHART, Petr: První oběti a nedělitelnost lidské svobody (před listopadem 89 a po něm). In: Mezinárodní vědecká konference : Akce Nisko v historii »konečného řešení židovské otázky« k 55. výročí první hromadné deportace evropských Židů. Ostrava, 1995, s. 49-52.
PITHART, Petr: První oběti a nedělitelnost svobody. In: Listy, roč. 24, č. 6 (1994), s. 14-16.
PITHART, Petr - ZIKMUND, Martin T.: Ptám se, tedy jsem :  rozhovor. Praha : Portál, 2010. 278 s.
PITHART, Petr: Ti, kteří nebyli na seznamech. In: Lidové noviny, roč. 15, č. 24 (2002), s. 1, 10.
PLACÁK, Bedřich: Paměti lékaře / Příl. a obraz. doprovod vybr., životop. data sest. a doslov Petr Placák. Praha : Torst, 1997. 716 s. : fotogr.
PLACÁK, Petr: Církev a lidská práva. In: Český deník, roč. 4, č. 300 (1994), s. 3.
PLACÁK, Petr: Černý den pro opozici : 21. srpen 1989. In: Lidové noviny, roč. 12, č. 197 (1999), s. 10.
PLACÁK, Petr: Deset let od smrti ostravského básníka [Jaromír Šavrda]. In: Lidové noviny, roč. 11, č. 106 (1998), s. 11.
PLACÁK, Petr: Disent nebo opozice : polemika P. Placáka s E. Mandlerem a B. Doležalem o Ch 77. In: Babylon, roč. 16, č. 5 (2007), s. 6-7.
PLACÁK, Petr: Estebácké represe dnes aneb potíže s minulostí [evangel. farář Jan Šimsa]. In: Lidové noviny, roč. 21 (12.3.2008).
PLACÁK, Petr: Fízl. Praha : Torst, 2007. 306 s.
PLACÁK, Petr: Františkova cesta k Bohu : undergroundový básník Pánek se od knihy svých veršů distancuje. In: Respekt, roč. 19, č. 8 (2008), s. 48-49.
PLACÁK, Petr: Charta 77 viděná z odstupu : Bohumilu Doležalovi jsou bližší jeho efektní intelektuální teze než osudy jednotlivých lidí. In: Mladá fronta Dnes, roč. 18, č. 17 (2007), s. D6.
PLACÁK, Petr: Kádrový dotazník. Praha : Babylon, 2001. 359 s.
PLACÁK, Petr: Před deseti lety byl komunistickým režimem utýrán Pavel Wonka. In: Lidové noviny, roč. 11, č. 100 (1998), s. 9.
PLACÁK, Petr: StB a protizákonné písemnosti v osmdesátých letech. In: Necenzurované noviny, roč. 5, č. 11 (1995), s. 39.
PODIUMSDISKUSSION / Teilnehmer: Marianne Birthler, Ladislav Hejdánek, Petr Uhl, Václav Malý, Arnold Vaatz, Jürgen Fuchs ; Moderation: Jiří Gruša. In: Dissidenten, Präsidenten und Gemüsehändler / Hrsg. Doris Liebhaber et al. Essen, 1998, s. 252-273.
PODPORA Charty 77 z Bělehradu : dopis mluvčím [Jiří Hájek - Václav Havel, Jan Patočka]. In: Vztahy České republiky se Srbskem a Černou Horou / Jiří Dienstbier. Praha, 2004, s. 15-16.
PODZEMNÍ univerzita : vznik a organizace brněnských bytových přednášek a seminářů (1984-89) : přednášky z filosofie a politologie / Přel. Miroslav Pospíšil, Jana Kuchtová, Zdeněk Merta ; úvod Petr Oslzlý ; uspoř. Petr Fiala, František Mikš. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1993. 229 s.
POHLEDY zevnitř : česká undergroundová kultura ve svědectvích, dokumentech a interpretacích / Ed. Martin Machovec. Příbram : Pistorius & Olšanská, 2008. 173 s. : portréty. ( Scholares ; Sv. 18)
POKORNÁ, Terezie: Anticharta. In: Revolver Revue, roč. 33, (1997), s. 241-249.
POKORNÁ, Terezie: Člověka až závrať chytá   ve jménu života, i radosti, i krásy aneb S kým a pro koho : Charta 77 a proces se členy skupin The Plastic People of the Universe a DG 307 v zrcadle dobového československého tisku. In: Revolver Revue, roč. 33, (1997), s. 250-280.
POKORNÝ, Jindřich: Kultura a ekonomika na okraji : poznámka k našim předlistopadovým odvráceným dějinám. In: Kritická příloha Revolver Revui, sv. 28 (2004), s. 114-118.
POKORNÝ, Jindřich: Kultura a ekonomika na okraji : poznámka k našim předlistopadovým     odvráceným dějinám. In: Masarykův lid, roč. 10, č. 2 (2004), s. 21 24.
POKORNÝ, Jindřich: Lépe zemřít ve stoje, než žít na kolenou [Prokop Drtina] : úvod ke komentované dokumentaci z archívů StB / (jp). In: Revolver Revue, roč. 44, (2000), s. 257-264.
POKORNÝ, Milan: Karel Kyncl : život jako román. Praha : Radioservis, 2005. 290 s. : fotogr.
POKORNÝ, Petr: Komenského evangelická bohoslovecká fakulta. In: Církev v proměnách     času 1969 1999 : sborník Českobratrské církve evangelické. Praha, 2002, s. 35 36.
POLÁK, Michael: Charta 77 měla kořeny na severu [Liberecký kraj]. In: MF Dnes, roč. 18 (6.1.2007), s. 3.
PONICKÁ, Hana: Je lepší vrabec v hrsti / Zaps. Miroslav Šiška. In: Rudé právo, roč. 1,     (1991), s. 1 a 14.
PONICKÁ, Hana: Lukavické zápisky. 2. vyd. Brno : Atlantis, 1992. 433 s.
PONICKÁ, Hana: Lukovické zápisky. Prešov : M. Vaško, 2004.
PONTUSO, James F.: The Disident Reception : how Charter 77 won the West. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 57-66.
PONTUSO, James F.: Ohlas disentu : jak si Charta 77 získala Západ : abstrakt. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 67-68.
PONTUSO, James F.: Václav Havel : civic responsibility in the postmodern age. Lanham : Rowman & Littlefield, 2004. x, 175 s. (20th century political thinkers)
POP, Adrian: Sfarsitul „Primaverii de la Praga“. In: Anii 1961 1972 : Tarile Europei de Est, intre sperantele reformei si realitatea stagnarii / Ed. Romulus Rusan. Bucuresti, 2001, s. 777 789.
POSPÍCHAL, Petr: Zemřel Antonín Navrátil. In: Literární noviny, roč. 14, č. 22 (2003), s. 2.
POSPÍCHAL, Petr: Svoboda pro všechny. In: Lidové noviny, roč. 15, č. 266 (2002), s. 13.
POSSET, Johanna: Česká samizdatová periodika 1968-1989 / Přel. z něm. Zbyněk Petráček. Brno : Továrna na sítotisk ; Společnost pro reklamu a tisk, 1991. 214 s.
POŠUSTA, Stanislav: Vzpomínka na Jaromíra Literu. In: Vzpomínky přátel na Jaromíra Literu / Ed. Josef Stehlík. B.m., 2000, s. 15-16.
POVOLNÝ, Mojmír: Zápas o lidská práva : Rada svobodného Československa a helsinský proces 1975-1989. Brno : Stilus Press, 2007. 382 s. (Prameny a studie k dějinám československého exilu 1948-1989; Sv. 10)
PRAGER Frühling : Mythos und Realität :  Erinnerungsbuch 1968-2008 / Hrsg. Helena Kanyar Becker.  Basel : Universitätsbibliothek, 2008. 111 s. ( Publikation der Universitätsbibliothek Basel ; Nr. 40)
PRAHA objektivem tajné policie = Prague through the lens of the secret police / předml. Vladimír Bosák, Jan V. Vitvar ; odborné texty Anna Pavlíková, Miroslav Urbánek, Pavel Žáček. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2008. 287 s. :
PRAMENE k dejinám slovenskej historiografie 1962-2003 : osudy dvoch historikov [Ján Mlynárik, Jozef Jablonický]. In: Slovenské rozhľady, roč. 7, č. 12 (2003), s. 144-186.
PRAMENY k dějinám československé krize 1967 1970 : Díl 6/1 2, Vojenské otázky     československé reformy 1967 1970 / Antonín Benčík, Jaromír Navrátil, Jan Paulík,     Jindřich Pelc. Praha, 1996 a 1999. 368 s. ; 392 s.
PRÁVO na dějiny : Dokument Charty 77 č. 11/84 / Václav Benda, Jiří Ruml, Jana Sternova, mluvčí Charty 77. In: Spor o smysl českých dějin. 1, 1938-1989 : Posuny a akcenty české otázky / Uspoř. Miloš Havelka. Praha, 2006, s. 362-371.
PREČAN, Vilém: Archeografický úvod aneb Co byly dokumenty Charty 77 a jak je uspořádána a vybavena jejich edice. In: Charta 77 : dokumenty. Sv. 3, Přílohy / Blanka Císařovská, Vilém Prečan. Praha, 2007, s. xxxi-xxxviii.
PREČAN, Vilém: Aus der unvergessenen Korrespondenz. In: Prager Frühling : Mythos und     Realität : Erinnerungsbuch: 1968 2008 / Hrsg. Helena Kanyar Becker. Basel, 2008, s.     74 77.
PREČAN, Vilém: Čechoslovakija na puti k demokratičeskoj revoljucii. In: Revoljucii 1989     goda v stranach Centra’lnoj (Vostočnoj) Jevropy = Revolutions of 1989 in the     Countries of Central (Eastern) Europe : vzgljad čerez desjatiletije = View a Decade     After / Otv. red. G. N. Sevostjanov. Moskva, 2001, s. 26 34.
PREČAN, Vilém: Česká republika : břímě naděje i svobody. In: Idea českého státu     v proměnách staletí : fakta, úvahy, souvislosti / Jaroslav Pánek a kol. Praha, 2008, s.     199 208.
PREČAN, Vilém: Charta 77 na Slovensku aneb Slovensko a Charta 77  [Charter 77 in     Slovakia or Slovakia and Charter 77]. In: Česko slovenská historická ročenka 2007     (2007), s. 277 360.   Res. angl.
PREČAN, Vilém: Les débuts de la Charte 77 et la diplomatie occidentale. In. La nouvelle Alternative, vol. 22, no. 72/73 (2007), s. 129-139.
PREČAN. Vilém: Dirigent národní apatie : tvář Gustáva Husáka provázela z tribuny i výšin nad katedrou celou jednu generaci  co skrývala? In: Přítomnost. (zima 2004), s. 18-20.
PREČAN, Vilém: Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci (1977-1989). In: Společenskovědní předměty, roč. 6, č. 3 (2006/2007), s. 3-12.
PREČAN, Vilém: Charta 77 jako československý i mezinárodní fenomén. In: Charta 77 : dokumenty. Sv, 3, Přílohy / Blanka Císařovská, Vilém Prečan. Praha, 2007, s. xiv-xvi.
PREČAN, Vilém: Charta 77, její význam k otázkám míru a války a k soudobým mírovým     hnutím. In: V kradeném čase / Vilém Prečan. Brno ; Praha, 1994, s. 223-243.
PREČAN, Vilém: Charta 77 na Slovensku aneb Slovensko a Charta 77  [Charter 77 in Slovakia or Slovakia and Charter 77]. In: Česko slovenská historická ročenka 2007 (2007), s. 277 360.   Res. angl.
PREČAN, Vilém: Charta 77 stále ještě mnohé lidi dráždí / Ptal se Miroslav Šiška. In: Právo, roč. 7, č. 40 (1997), s. 10.
PREČAN, Vilém: Charter 77 : new sources and future projects : abstract. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 319-323.
PREČAN, Vilém: Charter 77 : its Past and its Legacy / Přel. Derek Paton. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1997. 15 s.
PREČAN, Vilém: Les chemins menant ŕ la révolution démocratique. In: Le Printemps tchécoslovaque 1968 / Sous la dir. de François Fejtö aj. Bruxelles, 1999, s. 312-317.
PREČAN, Vilém: K současné situaci Charty 77. 1-2. In: V kradeném čase / Vilém Prečan. Brno ; Praha, 1994, s. 190-205.
PREČAN, Vilém: Kultivační a průzkumný význam Charty 77. In: V kradeném čase / Vilém Prečan. Brno ; Praha, 1994, s. 206-222.
PREČAN, Vilém: Milan Šimečka o životě a dějinách : útržky korespondence a tři literární texty z doby bezčasí (1979-1985). In: »Spoznal som svetlo a už viac nechcem tmu...« : pocta Jozefovi Jablonickému. Bratislava, 2005, s. 247-276. - Res. angl.
PREČAN, Vilém: Minulost a dědictví Charty 77. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1997. 15 s. - Projev na společ. večeru k 20. výročí vzniku Charty 77.
PREČAN, Vilém: Minulost a dědictví Charty 77. In: Tvar, roč. 8, č. 3 (1997), s. 11-12.
PREČAN, Vilém: Minulost a dědictví Charty 77. In: Xantypa, roč. 3, č. 3 (1997), s. 78-81.
PREČAN, Vilém: Moje setkání s Chartou. In: V kradeném čase / Vilém Prečan. Brno ; Praha, 1994, s. 175-181.
PREČAN, Vilém: Možná toto výročí přišlo právě včas. In: Mosty, roč. 6, č. 4 (1997), s. 4.
PREČAN, Vilém: Na Chartu 77 nelze pohlížet skrze brýle dnešních zájmů. In: Lidové noviny, roč. 15, č. 10 (2002), s. 14.
PREČAN, Vilém: Nezávislá literatura a samizdat v Československu 70. a 80. let. Praha : Ústav pro soudobé dějiny ČSAV, 1992. 18 s. - Text vyd. u příležitosti V.Z.D.O.R. = Výstavy nezávislé literatury v samizdatu a exilu 1948-1989. Praha, 1992.
PREČAN, Vilém: Nové prameny a budoucí projekty. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 311-318.
PREČAN, Vilém: Novoroční filipika 1995 : disent a Charta 77 v pojetí Milana Otáhala. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995. 39 s.
PREČAN, Vilém: Opětovné vynoření občanské společnosti : nezávislé občanské aktivity v komunistickém Československu 70. a 80. let. In: Česká a slovenská společnost v období normalizace = Slovenská a česká spoločnosť v čase normalizácie. Bratislava, 2003, s. 155-184. - Res. angl.
PREČAN, Vilém: Oslnivý záblesk v krajině zlého času. In: Mosty, roč. 11, č. 6 (2002), s. 14.
PREČAN, Vilém: Patnáct měsíců Charty. In: V kradeném čase / Vilém Prečan. Brno ; Praha, 1994, s. 182-189.
PREČAN, Vilém: Průzkumné dílo Charty. In: Charta 77 (1977-1989) / Sest. Vilém Prečan. Scheinfeld-Schwarzenberg ; Bratislava, 1990, s. 107-118.
PREČAN, Vilém: The Re-emergence of a civil society : independent currents in communist Czechoslovakia in the 1970s and 1980s. In: De tsjechische Republiek en de Europese cultuur : acta van het colloquium. Brussel, 2000, s. 57-66.
PREČAN, Vilém: Unabhängige Literatur und Samizdat in der Tschechoslowakei der 70er und 80er Jahre. In: Der Zensur zum Trotz. Weinheim, 1991, s. 241-253.
PREČAN, Vilém: Unabhängige Literatur und Samizdat in der Tschechoslowakei der 70er und 80er Jahre. Praha : Ústav pro soudobé dějiny ČSAV ; Základní knihovna ČSAV, 1992. 21 s. - Text vyd. u příležitosti V.Z.D.O.R. = Výstavy nezávislé literatury v samizdatu a exilu 1948-1989. Praha, 1992.
PREČAN, Vilém: Úvodní slovo. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 11-15.
PREČAN, Vilém: V kradeném čase : výběr ze studií, článků a úvah z let 1973-1993 / Uspoř. Milan Drápala. Brno : Doplněk ; Praha : Ústav pro soudobé dějiny, 1994. 615 s.
PREČAN, Vilém: Velké a malé dějiny Milana Šimečky. In: Veľké a malé dejiny Milana Šimečku / Na vyd. spolupr. Jolana Kusá, Alena Münzová. Bratislava, 1992, s. 17-39.
PREČAN, Vilém: Velké a malé dějiny Milana Šimečky. In: Slovenské pohľady, roč. 108, č. 1 (1992), s. 17-29.
PREČAN, Vilém: Všechno mi trochu přerůstá přes hlavu : tři poznámky k příběhu Václava Havla. In: Dějiny a současnost, roč. 28, č. 9 (2006), s. 34-35.
PREČAN, Vilém: Za Wolfgangem Scheurem. In: Respekt, roč. 18, č. 3 (2007), s. 22.
PREČAN, Vilém: Západní diplomacie a počátky Charty 77 : nálezová zpráva. In: Nezapomenuté historie / Ed. Zbyněk Machát aj. Brno, 2007, s. 202-212.
PRENASLEDOVANIE cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 30. september - 2. október 2009 = Persecution of churches in the communist countries in Central and Eastern Europe : anthology of the international conference, Bratislava September 30 - October 2, 2009 / Zost./Ed. by Martina Fiamová, Pavol Jakubčin. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2010. 684 s.
PREZIDENT v Bratislave : s textami Václava Havla / Uspor. Martin Šimečka ; z čes. orig. prel. Zora Bútorová ; predslov Miroslav Kusý. Bratislava : Archa, 1990. 62 s. : fotogr.
PRINCOVÁ, Květa: Charta má podle Princové historický význam / Zaps. Iva Matějka. In: Hanácké noviny, roč. 8, č. 3 (1997), s. 2.
PRINTEMPS tchécoslovaque, 1968 / Ed. Jacques Rupnik ; Forew. by Václav Havel. Bruxelles : Complexe, 1999.
PRÍTOMNOSŤ minulosti, Minulosť prítomnosti / Zost. Jolana Kusá a Peter Zajac. Bratislava : Nadácia M. Šimečku, 1996. 199 s.
PROBOŠTOVÁ, Drahuše: Charta 77 a anticharta. In: Práce, roč. 49, č. 77 (1993), s. 4.
PROBOŠTOVÁ, Drahuše: Nad kšaftem Charty 77. In: Práce, roč. 48, č. 266 (1992), s. 3.
PROČ jsem (ne)podepsal antichartu? : MF Dnes se zeptala lidí, jejichž podpisy se objevily na arších proti Chartě 77, někteří však tvrdí, že nic nepodepsali. In:  Mladá fronta Dnes, roč. 18, č. 17 (2007), s. A12.
PROČ jsem podepsal Chartu 77? : zápisy pro Bedřicha Placáka / Úvod Adam Drda ; přisp. Karel Trinkewitz, Zdeněk Urbánek, Jan Vladislav, Eva Kantůrková, Jaroslav Seifert, Jan Lopatka, Ladislav Hejdánek, Otta Bednářová, Miloš Rejchrt, Václav Malý, Anka Marvanová, Jiří Lederer, Josef Kordík, Jaroslav Ptáček, Karel Havlíček, Vlado Čech, Anna Šabatová, Ivan Kožíšek, Markéta Němcová, Jaroslav Kukal, Jan Dus, Marie Rút Křížková, Dana Němcová, Jarmila Bělíková, Tomáš Vrba, Andrej Stankovič, Petruška Šustrová, Petr Pithart, Václav Benda, Jiří Brabec, Josef Vohryzek, Petr Placák, Mirek Slavík, Alena Hromádková, Mikoláš Chadima, Ivan M. Jirous. In: Revolver Revue, roč. 35, (1997), s. 233-245.
PROČ jsme v listopadu vyšli do ulic / Toman Brod, A. J. Liehm, Jan Měchýř, Jaromír Navrátil, Otakar Turek, Jiří Vančura, Miroslav Vaněk. Brno : Doplněk, 1999. 159 s. : fotogr.
PROČ právě Havel : disident a intelektuál v politice / Red. In: Dějiny a současnost, roč. 28, č. 9 (2006), s. 29.
PROHLÁŠENÍ Charty. In: Lidové noviny, roč. 10, č. 8 (1997), s. 5.
PROHLÁŠENÍ Charty. In: Týden. Příl. Charta 77, roč. 4, č. 2 (1997), s. 1-2.
PROHLÁŠENÍ Charty 77. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 295-298.
PROHLÁŠENÍ Charty 77. In: Sborník dokumentů ke studiu nejnovějších českých dějin / František Čapka. Brno, 2002, s. 114-117.
PROHLÁŠENÍ Charty 77. In: La nouvelle Alternative, vol. 22, no. 72/73 (2007), s. 191-194.
PROHLÁŠENÍ Charty 77 : dokument. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 6. Příl. Charta 77 : 30 let poté (2007), s. VIII
PROHLÁŠENÍ Charty 77 : 1. ledna 1977. In: KAN 1968-2003 / Připr. Pavel Holba. Praha, 2003, s. 36-39.
PROHLÁŠENÍ Charty 77 v zahraničí. In: Charta 77 : dokumenty. Sv. 3, Přílohy / Blanka Císařovská, Vilém Prečan. Praha, 2007, s. 25-31.
PROHLÁŠENÍ známé jako anticharta : dokument. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 8. Příl. AntiCharta 77 : 30 let poté (2007), s. V.
PROCHÁZKA, Jaromír: Poválečné Československo 1945 1989. Praha : Karolinum, 1991. 227 s. - Na volných listech.
PROCHÁZKA, Michal: Opomíjené ženy disentu : Česká televize připravila k 30. výročí vzniku Charty 77 překvapivý hold. In: A2, roč. 3, č. 1 (2007), s. 18.
PROCHÁZKA, Michal: Ponižování dětí a Vánoce ve vězení : Česká televize začíná vysílat dokumentární seriál Ženy Charty 77. In: Právo, roč. 17, č. 4 (2007), s. 17.
PROCHÁZKOVÁ, Lenka: Osamělost Jana Palacha [Úryvky ze samizd. knihy naps. 1988]. In: Mosty, roč. 16, č. 3 (2007), s. 3.
PROKŠ, Petr: Konec jednoho experimentu : krize a pád totalitního režimu v Československu 1968-1989. Jinočany : H & H, 1993. 66 s. (Panorama dějin : Nové pohledy ; Sv. 9)
PROKŮPEK, Ladislav: Normalizace v Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV. In: Věda v Československu v období normalizace (1970 1975) / K vyd. připr. Antonín Kostlán. Praha, 2002, s. 201 217.
PROVĚŘENÁ fakulta : KSČ na Filozofické fakultě UK v letech 1969-1989 / Katka Volná  aj. Praha : Ústav pro soudobé dějiny, 2009. 308 s. : tab. ( Edice dokumentů)
PRVNÍ podpisy souhlasu s Prohlášením Charty 77. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 6. Příl. Charta 77 : 30 let poté (2007), s. III-VI.
PŘÁDNÁ, Stanislava: Realita doby a její obraz ve filmech Věry Chytilové v sedmdesátých     letech : Hra o jablko, Panelstory, Kalamita. In: Život je jinde...? : česká literatura,     kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století / Uspoř.     a k vyd. připr. Jan Matonoha. Praha, 2002, s. 365 375.
PŘIBÁŇ, Jiří: Noční můra disident. In: Lidové noviny, roč. 15, č. 10 (2002), s. 13.
PŘIBÁŇ, Jiří: Political Dissent, Human Rights, and Legal Transformations : Communist and Post-Communist Experiences. In: East European Politics and Societies, Vol. 19, Nr. 4 (2005), s. 553-572.
PŘÍHODA, Petr - PITHART, Petr - OTÁHAL, Milan: »Národ československý« / Podiven. In: Střední Evropa, roč. 6, č. 17 (1990), s. 82-97.
PŘÍHODA, Petr: Tehdy jsme neuměli odpovědět. In: Literární noviny, roč. 6, č. 49 (1995), s. 4, 1 obr.
PŘÍHODA, Petr: Třicet let od Charty 77. In: Přítomnost, (zima 2007), s. 3.
PUTÍK, Jaroslav: Odysea po česku. Praha : Prostor, 1992. 297 s.
PTÁČNÍK, Pavel: První festival druhé kultury. In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, sv. 5 (2007), s. 343 351.   Res. angl.: The First Festival of the Second Culture.
RADIČOVÁ, Iveta: Malé dejiny česko-slovenských vzťahov. 3, Rok 1968 a obdobie normalizácie /... aj. Bratislava : Nadácia M. Šimečku, 1994. 226 s.
RAINER, János M.: The Effect of Charter 77 on the Hungarian political opposition movement. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 293-298.
RAINER, János M.: Význam Charty 77 pro formování opozičního hnutí v Maďarsku : abstrakt. In:Charta 77 : Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 299-300.
RAMBOUSEK, Jiří: Dva samizdatové sborníky věnované památce Olega Suse. In: Česká a polská samizdatová literatura = Czeska i polska literatura drugiego obiegu / Red. Libor Martinek aj. Opava, 2004, s. 109 113.
RAŠEK, Antonín: Poznámky k podnikové sociologii v letech normalizace [Sociology at the Workplace in the Normalisation Period]. In: Sociologický časopis, roč. 40, č. 5 (2004), s. 681 685.   Res. angl.
REIMAN, Michal: Poznámky o společenské situaci a disidenství minulých let. In: Historické studie / Uspoř. Oldřich Tůma. Praha,  1998, s. 168-175.
REJCHRT, Miloš: Byla to snad náhlá rozhodnutí? : rozhovor s Milošem Rejchrtem / Ptal se Jiří Vančura. In: Literární noviny, roč. 12, č. 19 (2001), s. 15.
Miloš REJCHRT ke svěcení Václava Malého, katedrála sv. Víta, 11. ledna 1997. In: Jezuité, roč. 6, č. 1 (1997), s. 1.
REJCHRT, Miloš: Kristus by ve volební kampani pohořel : rozhovor s Milošem Rejchrtem o politické angažovanosti / Zaps. Jan Mazanec. In: Katolický týdeník, roč. 14, č. 18 (2003), s. 12.
REJCHRT, Miloš: Nevypadá to tu jako v Bělorusku : i díky Chartě. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 6 (2007), s. 1, 10.
REJCHRT, Miloš - HÁJEK, Štěpán - PLZÁK, Michal: O něco svobodnější : rozhovory. Praha : Kalich, 2002. 423 s. : fotogr.
REJCHRT, Miloš - ŠUSTROVÁ, Petruška: Zdaleka nic není ztraceno : i dnes u nás lidé touží po poctivosti, tedy po mravnosti, říká farář M. Rejchrt, bývalý mluvčí Charty 77 : rozhovor. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 8, (2007), s. 11
REJŽEK, Jan:  Z mého deníčku : 1984-2003 / Il. Štepán Mareš ; doslov Vladimír Just. Praha : Nakl. XYZ, 2005. 651 s. : il.
REKONSTRUKCE komunistického vládnutí na konci osmdesátých let : dědictví komunistické vlády : sborník popisů komunistického vládnutí / Ed. Jiří Kabele a kol  Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2003. 202 s ( Sociologické texty ; 10/2003) - Res. angl. a něm.
REVOLUTION and Resistance in Eastern Europe :  Challenges to Communist Rule / Eds. Kevin McDermott and Matthew Stibbe.  Oxford ; New York : Berg, 2006. 210 s.
RICOEUR, Paul: Pocta Janu Patočkovi / Přel. Marcela Sedláčková. In: Filosofický časopis, roč. 39, č. 1 (1991), s. 5-12.
RIEDEL, Jaroslav: The Plastic People of the Universe : texty / Sest. a k vyd. připr. ... Praha : Maťa, 1997. 177 s., 18 obr. příl., il. (Poe’r’zie ; Sv. 7)
RIEDEL, Jaroslav: The Plastic People of the Universe / Sest. a k vyd. připr. ... 2. rozš. vyd. Praha : Maťa, 2001, 316 s.: portréty (Poe’r’zie ; Sv. 7)
RIPELLINO, Angelo Maria: L'ora di Praga : scritti sul dissenso e sulla repressione in Cecoslovacchia e nell'Europa dell'Est (1963-1973). Florencie : Le Lettere, 2008. 325 s. : fotogr. ( Fuoriformato ; 13)
RISOVÁ, Silvie: Charta 77 není minulostí.: [disident Jindřich Konečný]. In: Karlovarský deník, roč. 16, č. 5 (2007), s. 10.
ROK 1989 v Plzni a západních Čechách / Ed. Lukáš Valeš. Dobrá Voda : A. Čeněk, 2003. 261 s. : il.
RONFARD, Bruno: Václav Havel : la patience de la vérité. Paris : Desclée de Brouwer, 1994. 126 s. (Témoins de l‘humanité)
ROTREKL, Zdeněk - PLACÁK, Petr: Dobrý den, Zdeněk Rotrekl z Brna : rozhovor Babylonu s básníkem Zdeňkem Rotreklem. In: Babylon, roč. 16, č. 5 (2007), s. 1, 5.
ROUBALOVÁ, Věra - ŠUSTROVÁ, Petruška: Lidi z nás měli většinou strach říká sociální pracovnice a psychoterapeutka V. Roubalová, která uzavírala štafetu mluvčích Charty 77 : rozhovor. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 9, (2007), s. 11.
ROZNER, Ján: Sedem dní do pohrebu. Bratislava : Marenčin PT, 2009. 311 s., fotogr. příl.
ROZHOVOR se signatáři Iniciativní skupiny Charty 77 / Petr Cibulka, Jan Pavlík, John Bok, Antonín Bělohoubek, Alena Hromádková, Pavel Nauman ; zaps. Pavla Grünthalová. In: Metropolitní Telegraf, roč. 1, č. 82 (1992), s. 9.
RUDENKO, Inna: Nepodvižnyje zvezdy »Chartii 77«. In: Novoje vremja, č. 13 (1991), s. 28-30.
RUCHNIEWICZ, Krzysztof: Antistalinisten und Chartisten, Reformer  und politische Aussteiger : die verschiedenen Opppositionsgenerationen im real existierenden Sozialismus. In: Aufstände im Ostblock / Hrsg. Hendrik Bispinck. Berlin, 2004, s. 275-285.
RUML, Jiří: Dialogy s mocí / Předml. Václav Havel. Praha : Fortuna, 1995. 132 s. : fotogr.
RUML, Jiří: Pokus o rekonstrukci jednoho činu. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 298-304.
RUML, Jiří: Portrét publicisty [Jiří Lederer]. In: Reportér, roč. 5, č. 23 (1990). Příl. s. I-V.
RUPNIK, Jacques: L’ăutre Europe : crise et fin du communisme. Paris : O. Jacob/Points Seuil, 1993.
RUPNIK, Jacques: L’héritage de la Charte 77, de la dissidence ŕ la naissance d’un espace public européen. In: La nouvelle Alternative, vol. 22, no. 72/73 (2007), s. 3-13.
RUPNIK, Jacques : Charta 77 a zrození evropského veřejného prostoru. In: Charta 77      dokumenty. Sv. 3, Přílohy / Blanka Císařovská, Vilém Prečan. Praha, 2007, s. xxvi-xxx.
RUPNIK, Jacques: Intelektuálové a moc v Československu. In: Reportér, roč. 5, č. 6 (1990). Příl. VIII-XII.
RUPNIK, Jacques: Intelektuálové a moc v Československu. In: Soudobé dějiny, roč. 1, č. 4/5 (1993/1994), s. 540-550. - Res. angl.
RUPNIK, Jacques: Jiná Evropa / Z franc přel. Adriena Borovičková. Praha : Prostor, 1992. 341 s.
RUPNIK, Jacques: The Legacy of Charter 77 and the emergence of a European public space. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 17-28.
RUPNIK, Jacques: Odkaz Charty 77 a evropský veřejný prostor : abstrakt. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 29-32.
RUPNIK, Jacques: The post-totalitarian blues. In: Journal of Democracy, Vol. 6, Nr. 2 (1995), s. 61-73.
RUPNIK, Jacques: Tchécoslovaquie : la révolution douce. In: Politique étrangere, Vol. 55, Nr. 1 (1990), s. 53-62.
RŮŽIČKA, Daniel: Pryč se samozvanci! In: Lidové noviny, roč. 15, č. 10 (2002), s. 15.
RŮŽIČKA, Daniel: Revoluční bratrství podruhé. In: Lidové noviny, roč. 15, č. 26 (2002), s. 11.
RŮŽIČKA, Michal: Zatýkání skončilo, zapomeňte? In: Týden. Příl. Charta 77, roč. 4, č. 2     (1997), s. 4-6.
RYCHLÍK, Jan: Czesi i Słowacy w okresie tzw. normalizacji : ustrój konstytucyjno prawny i     faktyczny normalizowanej Czechosłowacji [Czechs and Slovaks in the Period of so     called Normalization]. In: Mezi dvěma transformacemi = Od transformacji do     transformacji : Československo a Polsko v letech 1947(1948) 1989 / Red. Jan Jacek     Bruski aj. Praha, 2001, s. 91 106.   Res. angl.
RYCHLÍK, Jan: Normalizační podoba česko slovenské federace [Normalising face of the     Czecho Slovak Federation]. In: Česká a slovenská společnost v období normalizace     = Slovenská a česká spoločnosť v čase normalizácie : Liberecký seminár 2001.     Bratislava, 2003, s. 59 92.   Res. angl.
RYCHLÍK, Jan: Normalizační podoba československé federace. In: Slovensko a režim     normalizácie / Zost. Norbert Kmeť aj. Prešov, 2002, s. 8 46.
RYCHLÍK, Jan: Začiatky normalizácie na Slovensku v správach bulharského generálneho konzulátu v Bratislave [The Beginning of Normalization in Slovakia in the Reports of the Bulgarian Consulate General in Bratislava]. In: Historický časopis, roč. 52, č. 1 (2004), s. 149 172.   Res. angl.
S Jaroslavem Seifertem časem i nečasem : z textů, dokumentů a fotografií knižně většinou nepublikovaných / Sest. Marie Jirásková a Hana Klínková. Praha : Jalna, 2001. 143 s. : fotogr.
SALNER, Peter: Bratislava a normalizácia. In: Slovensko a režim normalizácie / Zost.     Norbert Kmeť aj. Prešov, 2002, s. 201 205.
SAMIZDAT : alternative Kultur in Zentral  und Osteuropa : die 60er bis 80er Jahre. Bremen : Ed. Temmen, 2000. 472 s. (Dokumentationen zur Kultur und Gesellschaft im östlichen Europa ; Bd. 8)
SAMIZDAT : alternativní kultura ve střední a východní Evropě : šedesátá až osmdesátá léta 20. stol. : [Katalog] / Red. Heidrun Hamersky ; Koncepce výstavy a ved. projektu Wolfgang Eichwede. Brémy : Výzkumný ústav pro východní Evropu, 2002. 46 s. : fotogr.
SAMIZDAT : eseje : alternativní kultura ve střední a východní Evropě : šedesátá až osmdesátá léta 20. stol. / Red. Ivo Bock, Heidrun Hamersky, Vilém Prečan. Brémy : Výzkumný ústav pro východní Evropu, 2002. 82 s.
SAMIZDATS : l‘édition souterraine Tchécoslovaquie 1948-1989 : Catalogue de l‘exposition, Grenoble 10-31 mars 1992 / Une exposition preparée par Xavier Galmiche, Jan Vladislav. Grenoble : Bibliothčque d‘Etude et d‘information, 1992. 30 s. : fotogr.
Prof. Dr. Keitha SAPSIN-FINEOVÁ, USA. In: Laureáti ceny Gratias agit = Gratias agit award laureates 1997-2003. Praha, 2004, s. 64. - Soub. text angl.
SAVRANSKAYA, Svetlana: Sovětský svaz a východoevropští disidenti : abstrakt. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 263-265.
SAVRANSKAYA, Svetlana: Soviet Union and East European Dissidents. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 253-262.
SCRUTON, Roger: Projev v Plzni : k udělení »Ceny 1. června« v roce 1996 = Speech for Plzeň on the occassion of »1st June Award« in 1996. Plzeň : Albis international, 1997. 30 s.
SECURITAS imperii. 13  Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006.
     216 s.
SECURITAS imperii. 17 (02/2010) / Ved. red. Libor Svoboda.  Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2010. 238 s. : il.
SEDLÁK, Jiří: Mříže a smích / Ed. Jaroslav Malina ; il. Vladimír Renčín. Brno : Akademické nakl. CERM, 2011. 223 s. : il.
SEDMDESÁTÁ a osmdesátá léta v československých i světových dějinách : 16. letní škola historie / Ed. Jana Kohnová.  Praha : Porta linguarum, 2004. 112 s.
77 dopisů poslaných Jeho Milosti : korespondence dvou kněží v době normalizace.  Kostelní Vydří : Karmelitánské nakl., 2008. 102 s.
SEIFERT, Antonín: Humanismus v československé a české zahraniční politice : její filozofická východiska a dimenze. Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. 136 s.
SEZNAM samizdatové literatury ve fondu Národní knihovny v Praze : stav k 31.5.1991 / Zprac. Jitka Hanáková, Jan Zápotocký. Praha : Národní knihovna, 1991. 73 s.
SHAPIRO, Ian - HABERMAS, Jürgen: Teorie demokracie dnes / Úvod. studie Milan Znoj. Praha : Filosofický ústav AV ČR, 2002. 95 s. (Morální a politická filosofie ; Sv. 10)
SHAPIRO, Susan G. – SHAPIRO, Ronald: The Curtain Rises :  Oral histories of the Fall of     Communism in Eastern Europe.  Jefferson : McFarland, 2004. 239 s.
SCHEUR, Wolfgang: Unerschrocken und unermüdlich. In: Prager Frühling : Mythos und Realität : Erinnerungsbuch: 1968 2008 / Hrsg. Helena Kanyar Becker. Basel, 2008, s. 80.
SCHEVARDO, Jennifer: ‘Normalisierung’ : politische, soziale und kulturelle Hintergründe     eines ‘realsozialistischen’ Paradigmas. In: Bohemia, Jhrg. 43, Nr. 2 (2002), s.     460 464.
SCHINDLER-WISTEN, Petra: Disent v šumných městech. In: Přítomnost, sv. 4 (2005), s.     24-25.
SCHINDLER WISTEN, Petra: Der Einfluss der Tätigkeit im Dissens auf das Familienleben in der Zeit der so genannten Normalisierung. In: Geschlechterbeziehungen in Ostmitteleuropa nach dem Zweiten Weltkrieg : soziale Praxis und Konstruktionen von Geschlechterbildern / Hrsg. Claudia Kraft. München, 2008, s. 231 250.
SCHINDLER-WISTEN, Petra: Family Environment Impacts on Officials of the Communist Party of Czechoslovakia and Dissidents Operating in the so-called Normalisation Period. In: The Small History of Great Events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989 / Ed. Z. Profantová. Bratislava, 2006, s. 215-228.
SCHINDLER-WISTEN, Petra: Rodinný život disidentů v období tzv. normalizace. In: 5. Antropolické sympozium / Ed. Ivo T. Budil a Tereza Zíková. Plzeň, 2007, s. 103-111.
SCHINDLER-WISTEN, Petra: Rodinný život v období tzv. normalizace pohledem komunistických funkcionářů a disidentů. In: České, slovenské a československé dějiny 20. století : moderní přístupy k soudobým dějinám / Uspoř. Veronika Středová aj. Hradec Králové., 2006, s. 162-170.
SCHINDLER-WISTEN, Petra: Vliv rodinného prostředí na funkcionáře KSČ a disidenty působící v období tzv. normalizace. In: Malé dejiny veľkých udalostí v Česko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989 / Ed. a zost. Zuzana Profantová. Bratislava, 2005, s. 242-251.
SCHINDLER WISTEN, Petra: Zpráva o projektu Politické elity a disent v období tzv. normalizace : výVýznam etického přístupu ve výzkumu založeném na metodě orální historie [The project on Political elites and dissidents in the so called normalization : The importance of ethical attitudes in oral history research]. In: Biograf, sv. 35, (2004), s. 157 165.
SCHNEPP, Ota: Političtí vězňové z padesátých let versus signatáři Charty 77. In: Deník Chomutovska, roč. 11, č. 32 (2003), s. 18.
SCHOVÁNEK, Radek: Devět agentů mezi námi : Státní bezpečnost zveřejnění Charty 77 zabránit nedokázala, o to brutálnější bylo další desetiletí. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 7. Příl. Charta 77 : 30 let poté (2007), s. I-II.
SCHOVÁNEK, Radek: Svazek Dialog : StB versus Pavel Kohout : dokumenty StB z operativního svazku Dialog a Kopa. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2006. 400 s.
SIDON, Karol: I řekl rabín... / Zaps. Jiří Tušl. In: Signál, roč. 29, č. 3 (1993), s. 12-13.
SÍGL, Miroslav: Charta 77 a její lidé po třiceti letech. In: Od Ještěda k Troskám, roč. 14, č. 3 (2007), s. 174-176.
SÍGL, Miroslav: Události totality, svobody a demokracie (1989-1990). Praha : Akcent, 2010. 489 s. : fotogr.
SÍLA věcnosti : Olga Havlová, střízlivý korektor potrhlých nápadů / Ed. Anna Freimanová.
    Praha : Respekt Publishing, 2008. 165 s : il. ( Respekt )
SIMMONS, Michael: Nesmělý prezident [Václav Havel] / Přel. Radovan Šťastný. Praha : Volvox Globator, 1993. 219 s. : fotogr.
SITUAČNÍ zprávy ústředního aparátu KSČ (20. listopadu-1. prosince 1989) ; Pokyny a směrnice vedení KSČ nižším stranickým složkám (19. listopadu-1. prosince 1989) / K vyd. připr. František Koudelka ve spolupr. s Alenou Noskovou a Vilémem Prečanem. Praha, Československé dokumentační středisko ; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. 111 s. (Studijní materiály ; Seš. 5-6)
SKILLING, H. Gordon: Archiv der Freiheit. In: Prager Frühling: Mythos und Realität : Erinnerungsbuch: 1968 2008 / Hrsg. Helena Kanyar Becker. Basel, 2008, s. 86 92.
SKILLING, H. Gordon: Archiv svobody. In: Ročenka Československého dokumentačního střediska 2003, s. 191-216. - Res. angl.
SKILLING, H. Gordon: Archive of Freedom. In: Acta contemporanea / Uspoř. Jindřich Pecka. Praha, 1998, s. 377-399.
SKILLING, H. Gordon: Charta 77 v mezinárodních souvislostech. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 315-325.
SKILLING, H. Gordon: Můj přítel Milan Šimečka. In: Nová přítomnost, č. 12 (1999), s. 18-19.
SKILLING, H. Gordon: Tři roky putování za Chartou a s Chartou. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 127-136.
SLÁDEK, Zdeněk - OTÁHAL, Milan - SVOBODOVÁ, Jana: Cecoslovakia 1989. In: La nonviolenza come strategia di mutamento sociale. Padova, 1992, s. 89-105.
SLÁDEK, Zdeněk - OTÁHAL, Milan - FIALOVÁ, Ivana: Československo od listopadu 1989 do června 1990. In: Kde domov můj? : 72 let Československa / Uspoř. s kol. historiků Vlastimil Ježek. Praha, 1992, s. 204-247.
SLAVÍČKOVÁ, Miloslava: Förädringar, förbättringar, problem : valda artiklar ur tjeckisk och slovakisk press / Urval och red. ... ; översät. Ludmila Ďurovičová  aj. Stockholm : Charta 77 - stiftelsen, 1991. 60 s.
SLAVÍK, Václav: Charta 77, jak dál? In: Rudé právo, roč. 1, (1991), s. 1 a 3.
SLOVENSKO a režim normalizácie : Seminár. Bratislava 4.12.2001-5.12.2001. Prešov : M. Vaško, 2002. 304 s.
SMOLEC, Ján: Dubčekovci čakajú na rehabilitáciu : zborník dokumentov, názorov a polemík / Aut. a red. připr. Ján Smolec a Maroš Smolec.  Bratislava : Konfederácia občanov z čiernej listiny, 2004. 83 s. - Na volných listech.
SOKOL, Jan: Jan Patočka et la Charte 77. In: La nouvelle Alternative, vol. 22, no. 72/73 (2007), s. 29-34.
SOKOL, Václav: Pohnutky, okolnosti a naděje. In: Revolver Revue, sv. 47, (2001), s.     219 249.
SOLDÁN, Ladislav: Sus a non Sus : osmdesát let od narození brněnského estetika a kritika.       In: Literární archiv, sv. 37, K 100. výročí narození Václava Černého, (2006), s.     133 148.
SOUKUPOVÁ, Jana: Nepoddajní, aneb, Nešlo to jinak : příběhy jihomoravských disidentů v 70. a 80. letech 20. století. Brno : Host, 2010. 267 s. : il., portréty, faksim.
SOUPIS signatářů Prohlášení Charty 77. In: Charta 77 : dokumenty. Sv. 3, Přílohy / Blanka Císařovská, Vilém Prečan. Praha, 2007, s. 337-378.
SOUSEDÍK, Stanislav: Besedy s Janem Patočkou. In: Jan Patočka, české dějiny a Evropa. Semily, 2007, s. 9-18.
SPÁČILOVÁ, Mirka: Film o Chartě připomene smutné chvíle studu. In: Mladá fronta Dnes, roč. 8, č. 5 (1997), s. 19.
SPIRITOVÁ, Markéta: Formen der Repression in der Tschechoslowakei nach 1968 : das     Alltagsleben tschechischer Intellektueller zur Zeit der ‘Normalisierung’. In:     Sozialgeschichtliche Kommunismusforschung : Tschechoslowakei, Polen, Ungarn     und DDR 1948 1968 / Hrsg. Christiane Brenner et al. München, 2005, s. 337 353.
SPIRITOVA, Marketa: „Im Inland begann eine Hexenjagd“ : die Auswirkungen der Niederlage auf den Alltag von Intellektuellen. In: Die letzte Chance? : 1968 in Osteuropa : Analysen und Berichte über ein Schlüsseljahr / Hrsg. Angelika Ebbinghaus. Hamburg, 2008, s. 61 74.
SPUNAR, Pavel: Církevní historik Amedeo Molnár (1924-1990). In: Učenci očima kolegů a žáků / Uspoř. František Šmahel. Praha, 2004, s. 169-178.
SRP, Karel: Jen Polákům jsme věřili. In: Česká a polská samizdatová literatura = Czeska i polska literatura drugiego obiegu / Red. Libor Martinek aj. Opava, 2004, s. 64-68.
SRP, Karel: Výjimečné stavy : povolání jazzová sekce. Praha : Pragma, 1994. 276 s.
STÁLÁ mezinárodní konference o zločinech komunismu : sborník přednášek a dokumentů [Praha, 5.-6.10.1991]. Praha : b.n., 1991. 258 s. - Na volných listech.
STANKOVIČ, Andrej: K Josefu Vohryzkovi. In: Kritická příloha Revolver Revue, sv. 12, (1998), s. 83- 86.
STANOVISKO čtyř historiků k Právu na dějiny : Dokument Charty 77 č. 16/84 / Václav Benda, Jiří Ruml, Jana Sternová, mluvčí Charty 77 ; Miloš Hájek, Hana Mejdrová, Jaroslav Opat, Milan Otáhal. In: Spor o smysl českých dějin. 1, 1938-1989 : Posuny a akcenty české otázky / Uspoř. Miloš Havelka. Praha, 2006, s. 372-375.
STANOVISKO k vyhlášení skupiny chartistů. In: Listy, roč. 23, č. 1 (1993), s. 112.
STÁREK, František - KOSTÚR, Jiří: Baráky : souostroví svobody / František Stárek Čuňas, Jiří Kostúr. Praha : Pulchra, 2010. 635 s. : fotogr. ( Testis ; Sv. 5)
STÁREK, František: Dlužíte mi balík, milý pane doktore (a to už patnáct let) [Egon Bondy] / František Stárek Čuňas. In: Host, roč. 22, č. 1 (2006), s. 34.
STÁREK, František - PLACÁK, Petr: Šlo nám především o narušení informační blokády. In: Lidové noviny, roč. 12, č. 148 (1999), s. 13.
STAREK, Jana: Paternoster : kleine Revue für Kunst und Kritik. In: Die Wiener Tschechen 1945-2005 : zur Geschichte einer Volksgruppe = Vídeňští Češi 1945-2005 :  k dějinám národnostní menšiny . Sv. 1 /  Hrsg. Helena Basler, Marie Brandeis, Jiří K. Kroupa, Jana Starek. Wien ; Praha, 2006, s. 221-227.
STAREK, Jana: Páternoster : malá revue pro umění a kritiku. In: Die Wiener Tschechen 1945-2005 : zur Geschichte einer Volksgruppe = Vídeňští Češi 1945-2005 :  k dějinám národnostní menšiny . Sv. 1 /  Hrsg. Helena Basler, Marie Brandeis, Jiří K. Kroupa, Jana Starek. Wien ; Praha, 2006, s. 447-452.
STÁREK, Vladimír: Signatáři byli morálně odsouzeni : hodnocení Charty 77 ze strany StB a spolupráci mezi bezpečnostními orgány socialistického Československa a Polské lidové republiky dokládá přetištěný historický dokument / Zkrác. přepis projevu ved. delegace FMV ČSSR náčelníka X. S-SNB V. Stárka na jednání se zástupci polského ministerstva vnitra z roku 1977 / Přel. Petr Blažek. In: A2, roč. 3, č. 1 (2007), s. 23.
STARÝ, Rudolf: Moc a násilí : reflexe - k sametovosti revoluce roku 1989. In: Prostor, č. 12 (1990), s. 22-23.
StB versus Pavel Kohout : dokumenty StB z operativních svazků Dialog a Kopa / K vyd. připr. Radek Schovánek.  Praha : Litomyšl : Paseka, 2006. 395 s. : il.
STEHLÍK, Josef: Vzpomínka na „mého dědáčka“. In: Vzpomínky přátel na Jaromíra Literu / Ed. Josef Stehlík. B.m., 2000, s. 29 30.
STEHLÍK, Michal: Charta 77 třicetiletá : pořád se máme co učit. In: Mladá fronta Dnes, roč. 18, č. 4 (2007), s. A9.
STEHLÍKOVÁ, Eva: Česká veřejnost 1993 o Chartě 77 : zpráva o poštovní anketě. In: Sociologický časopis, roč. 29, č. 1 (1994), s. 81-90.
STOEL, Max van der: Mé setkání s Chartou 77. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 137-138.
STOKLASA, František: Člověk na seznamu. In: Haló noviny, roč. 12, č. 37 (2002), s. 5.
STRÁSKÝ, Jan: Jsme aktivní? Stať vychází pod spol. názvem O společenské aktivitě. In: Hledání naděje 1978-1987 / Výbor textů provedli Bohumil Doležal, Miloš Hübner aj. Praha, 1993, s. 149-151.
STROŽ, Daniel: Bez přispění Západu by Charta 77 nebyla ničím. In: Haló noviny, roč. 12, č. 8 (2002), s. 5.
STROŽ, Daniel: Kdo dnes sepíše novou Chartu? In: Haló noviny, roč. 12, č. 33 (2002), s. 5.
STROŽ, Daniel: O záslužném slovním duelu Placáka s Mandlerem. In: Haló noviny, roč. 12, č. 37 (2002), s. 5. Polem. na:  Pane Mandlere, nerozumím vám / Petr Placák // In: Lidové noviny, roč. 15, č. 24 (2002), s. 11 ; Pane Placáku, já vám rozumím / Emanuel Mandler // In: Lidové noviny, roč. 15, č. 33 (2002), s. 11.
STŘÍTECKÝ, Jaroslav: Geist und Wissenschaft im politischen Widerstand in der Tschechoslowakei. In: Geist und Wissenschaft im politischen Aufbruch Mitteleuropas. Wien, 1991, s. 99-102.
SUCHÝ, Radim: Anticharta a ti ostatní. In: Haló noviny, roč. 12, č. 27 (2002), s. 5.
SUK, Jaroslav: Několik slangových slovníků. Praha : Inverze, 1993. 137 s.
SUK, Jiří: Dubčekův návrat do vysoké politiky. In: Listy, roč. 32, č. 1 (2002), s. 24 28.
SUK, Jiří - CUHRA, Jaroslav - KOUDELKA, František: Chronologie zániku komunistického režimu v Československu 1985-1990. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. 143 s. (Sešity ÚSD ; Sv. 33)
SUK, Jiří: Komunistická strana Československa - koaliční partner nebo zločinná organizace? : antikomunismus před »sametovou revolucí«, v ní a krátce po ní. In: Věstník grantu KSČ a radikální socialismus v Československu 1918-1989, sv. 5/6 (2003), s. 15-25.
SUK, Jiří: Labyrintem revoluce : aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize : od listopadu 1989 do června 1990. Praha : Prostor, 507 s. : fotogr.
SUK, Jiří: »Listopad ‘89« a věc revoluce : jaká revoluce se v Československu na přelomu let 1989/1990 odehrála? In: Po stopách nedávné historie : sborník k 75. narozeninám K. Kaplana / Uspoř. Jiří Pernes. Praha , 2003, s. 343-351.
SUK, Jiří: Občanské fórum : listopad-prosinec 1989. 1, Události - 2, Dokumenty. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ; Brno : Doplněk, 1997-1998. 238 s. ; 328 s. - Res. angl.
SUK, Jiří: Od nemožnosti politiky k politice jako umění možného : paradoxní život občana Václava Havla v letech 1969-1992. In: Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989 / Ed. Adéla Gjuričová aj. Praha ; Litomyšl, 2008, s. 16-51.
SUK, Jiří: Rok 2007   rok Charty 77 : zpráva o akcích k třicátému výročí. In: Soudobé dějiny,     roč. 14, č. 4 (2007), s. 928 931.   Res. angl.: Events Marking the Thirtieth     Anniversary of the Charter 77 : a report.
SUK, Jiří: Teď už zbývá napsat její dějiny : ve třech svazcích vychází kompletní dokumentace Charty 77. In: Respekt, roč. 18, č. 37 (2007), s. 46-47. Recenze.
SUK, Jiří: „Vidím vám všem až do žaludku“ : sesazování Gustáva Husáka v roce 1987. In:     Dějiny a současnost, roč. 26, č. 4 (2004), s. 22 27.
SVĚDECTVÍ z doby totality 1948-1989 : pro základy společenských věd na středních školách / Uspoř. Drahomíra Knoppová a Karel Páral. Ostrava : Repronis, 1998. 27 s.
SVĚRÁKOVÁ, Tereza: Hrozili likvidací jejích dětí. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 5 (2007), s. 13.
SVITÁK, Ctirad: Odkaz Charty 77 nezemřel. In: Práce, roč. 53, č. 8 (1997), s. 3.
SVITÁK, Ivan: Ekonomické legendy aneb Tobogan do Bolívie? 1. vyd. Brno : Cicero, 1991. 129 s. (Knihovna zajímavostí)
SVOBODA, Bohumil: Na straně národa :  kardinál František Tomášek v zápase s komunistickým režimem (1965-1989). Praha : Vyšehrad, 2006. 229 s. : il.
SVOBODA, Bohumil: Víra je můj pevný hrad : rozhovory a arcibiskupem Karlem Otčenáškem a jeho přáteli. Praha : Vyšehrad, 2004. 291 s. : fotogr. ( Rozhovory)
SVOBODA, David: Vzpomínky v zostřené izolaci : éra chat, chalup a diskoték je dnes předkládána jako absurdní groteska : v jejích mrtvých zátokách však přežívaly přízraky padesátých let. In: Přítomnost, (zima 2004), s. 9-12.
SVOBODA, Jan: Normalizační podvracení světovosti naší vědy : osobní pohled na vybrané     oblasti experimentální biologie. In:  Věda v Československu v období normalizace     (1970 1975) / K vyd. připr. Antonín Kostlán. Praha, 2002, s. 267 271.
SZYMANOWSKI, Maciej: Dobrá značka - tak jako Škoda a pivo. In: Hospodářské noviny, č. 5 (2007), s. 9.
ŠABATA, Jan - ŠABATA, Jaroslav: Disidentské Brno aneb Brno v Husákovské éře. In: Rozrazil, č. 9 (2006), s. 53-57.
ŠABATA, Jaroslav: Ad vocem : Prager Aufruf : nejen ze života Johanna Wolfganga Brügela. In: In memoriam Johann Wolfgang Brügel : sborník z konference / Ed. Soňa Nezhodová, Doubravka Olšáková, Vilém Prečan. Hustopeče, 2007, s. 147-174. - Res. něm.
ŠABATA, Jaroslav: Evropský politik [Václav Havel]. In: Literární noviny, roč. 17, č. 40 (2006), s. 1, 8.
ŠABATA, Jaroslav: Moje (politické) pobývání s Chartou. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 139-155.
ŠABATA, Jaroslav: Neznámý osmašedesátník : moc bezmocných podle Jaromíra Litery. In: Vzpomínky přátel na Jaromíra Literu / Ed. Josef Stehlík. B.m., 2000, s. 16-29.
ŠABATA, Jaroslav: O české otázce po Masarykovi. In: Literární noviny, roč. 19, č. 2 (2008), s. 7.
ŠABATA, Jaroslav: O českém zpátečnictví. In: Literární noviny, roč. 18, č. 4 (2007), s. 3.
ŠABATA, Jaroslav: O českém zpátečnictví. In: Literární noviny, roč. 18, č. 4 (2007), s. 3.
ŠABATA, Jaroslav: To, že listopad 1989 nebyl revolucí, je jeho předností, soudí... / Zaps. Bohumil Pospíšil. In: ZN Zemské noviny, roč. 9, č. 249 (1999), s. 7.
ŠABATOVÁ, Anna - LIEBERMANN, Doris: Für mich ist wichtig, daß ich in gutem Zustand überlebt habe. In: Horch und Guck. Jhr. 6, Nr. 21 (1997), s. 3-8.
ŠABATOVÁ, Anna - LIEBERMANN, Doris: »Für mich ist wichtig, daß ich in gutem Zustand überlebt habe« : Gespräch mit Anna Šabatová, Charta Sprecherin von 1986. In: Dissidenten, Präsidenten und Gemüsehändler / Hrsg. Doris Liebermann et al. Essen, 1998, s. 74-84.
ŠABATOVÁ, Anna – ANDER, Martin: Má smysl přinášet oběti : rozhovor s Annou Šabatovou. In: Sedmá generace, roč. 11, č. 9 (2002), s. 35-37.
ŠABATOVÁ, Anna - ŠUSTROVÁ, Petruška: Nelze vše nechat na institucích, říká dosavadní zástupkyně ombudsmana A. Šabatová, před dvaceti lety jedna z mluvčích Charty 77 : rozhovor. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 7 (2007), s. 11.
ŠÁLEK, Marek - JIRKŮ, Irena: Podpis jako znamení. In: Mladá fronta Dnes, roč. 8, č. 1 (1997). Příl. Magazín Dnes, roč. 5, č. 1, s. 20-25.
ŠÁMAL, Pavel: K úpravě trestního procesu v letech normalizace [Some important features of     the criminal proceedings in the period of normalisation]. In: Vývoj práva     v Československu v letech 1945 1989 / Uspoř. Karel Malý aj. Praha, 2004, s.     307 342.   Res. angl.
ŠÁMAL, Petr: Literární kritika za časů „normalizace“. In: Literární archiv, sv. 37, K 100.     výročí narození Václava Černého, (2006), s. 149 184.
ŠÁMAL, Petr: „Normalizace“ literární vědy v zrcadle časopisu Česká literatura     [Normalization Policy and Literary Studies as Reflected in the Journal Česká     literatura]. In: Česká literatura, roč. 50, č. 3 (2002), s. 229 241.
ŠÁMAL, Petr: „Normalizace“ literární vědy v zrcadle časopisu Česká literatura. In: Věda     v Československu v období normalizace (1970 1975) / K vyd. připr. Antonín     Kostlán. Praha, 2002, s. 349 363.
ŠARADIN, Pavel: Je třeba revidovat dějiny? : jako každý rok v lednu připomněla média nejrůznějšími způsoby výročí vzniku Charty 77, letos již třicáté : vyrovnával se s ním i její signatář Bohumil Doležal v článku Co dneska zbylo z Charty 77 (Mladá fronta Dnes 6.1.2007) : autor textu jej uvedl »jako výraz jakési sebekritiky«. In: Listy, roč. 37, č. 1 (2007), s. 19-20.
ŠAVRDA, Jaromír: Ostrov v souostroví. In: O československém vězeňství / Sest. a uspoř. Jiří Gruntorád aj. Praha, 1990, s. 42-50.
ŠEBEK, Jaroslav: Charta 77 - moc bezmocných. In: Mladý svět, roč. 41, č. 41 (1999), s. 50-51.
ŠEBEK, Jaroslav: Charta 77 - moc bezmocných. In: Katolický týdeník, roč. 13, č. 4 (2002), s. 12.
ŠEBO, Juraj: Normálne 70. roky. Bratislava : Albert Marenčin - Vyd. PT, 2009. 340 s.
ŠEBO, Juraj: Reálne 80. roky. Bratislava : Marenčín PT, 2010. 290 s., fotogr. : il.
ŠIKLOVÁ, Jiřina: Courage, heroism, and the postmodern paradox. In: Social Research, Vol. 41, No. 1 (2004), s. 135-148.
ŠIKLOVÁ, Jiřina: Helsinky očima pamětnice. In: Listy, roč. 35, č. 3 (2005), s. 12-13.
ŠIKLOVÁ, Jiřina: Charta jako symbol resistence. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 155-158.
ŠIKLOVÁ, Jiřina: Charta 77 - nic zákonité, ale cíl. In: Mosty, roč. 16, č. 2 (2007), s..1.
ŠIKLOVÁ, Jiřina – LIEBERMANN, Doris: „Im Ausland haben sie mehr Interese an den Dissidenten als bei uns„ : Gespräch mit Jiřina Šiklová. In: Dissidenten, Präsidenten und Gemüsehändler / Hrsg. Doris Liebermann et al. Essen, 1998, s. 85-94.
ŠIKLOVÁ, Jiřina: Morálka jako spálená kůže / Zaps. Andrea Žbodáková. In: Mladý svět, roč. 39, č. 21 (1997), s. 46-48, 2 fotogr.
ŠIKLOVÁ, Jiřina: Na Tři krále jeli tři muži. In: Mosty, roč. 6, č. 2 (1997), s. 3.
ŠIKLOVÁ, Jiřina: Nelegální výzkum veřejného mínění v období normalizace. In: Sociologický časopis, roč. 40, č. 5 (2004), s. 673-679. - Res. angl.
ŠIKLOVÁ, Jiřina: Nepotřeboval žádný záznamník [Klement Lukeš]. In: Listy, roč. 31, č. 1 (2001), s. 27.
ŠIKLOVÁ, Jiřina: Nic, co je cenné, nebývá zadarmo. In: Hospodářské noviny, č. 1 (2007), s. 11.
ŠIKLOVÁ, Jiřina: Ohlédnutí za životem. In: Salesiánský magazín, roč. 16, č. 1 (2006), s. 11.
ŠIKLOVÁ, Jiřina: Pošťákem Charty / Zaps. Anastázie Kudrnová. In: Lidové noviny, roč. 10, č. 8 (1997). Příl. Magazín LN, č. 2, s. 19-20.
ŠIKLOVÁ, Jiřina: Šest set textů pohromadě... In: Lidové noviny, roč. 20, č. 7. Příl. Charta 77 : 30 let poté (2007), s. V.
ŠIKLOVÁ, Jiřina: Uchovejme Chartu v sobě. In: Listy, roč. 22, č. 2 (1992), s. 9.
ŠIKLOVÁ, Jiřina: Všichni nemohli být hrdiny. In: Lidové noviny, roč. 15, č. 23 (2002), s. 11.
ŠIKLOVÁ, Jiřina: Vyjádření... k textu, o které ji požádal její kolega jak z vysoké školy, tak z vězení, historik Ján Mlynárik v záři 2005 [týká se čl. Akcia »Delta« in Slovenské pohľady, roč. 9, č. 14 (2005), s. 127-201]. In: Slovenské pohľady, roč. 9, č. 14 (2005), s. 202-205.
ŠILHÁN, Věněk: Vzpomínka na Jaromíra Literu. In: Vzpomínky přátel na Jaromíra Literu / Ed. Josef Stehlík. B.m., 2000, s. 12-13.
ŠILHÁNOVÁ, Libuše: Ačkoli tu byla Charta 77... In: Lidové noviny, roč. 10, č. 6 (1997), s. 9.
ŠILHÁNOVÁ, Libuše: Co to vlastně byla Charta 77? In: ZN Zemědělské noviny, roč. 7, č. 10 (1997), s. 7.
ŠILHÁNOVÁ, Libuše: Charta 77 - škola tolerance a občanské společnosti. In: Letní škola tolerance 1999. Praha, 1999, s. 31-33.
ŠILHÁNOVÁ, Libuše: Nad Chartou 77. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 159-166.
ŠILHÁNOVÁ, Libuše: Od sedmdesátých let k dnešku. In: Listy, roč. 37, č. 2 (2007), s. 21-23.
ŠILHÁNOVÁ, Libuše: Ohlédnutí za životem. Praha : Portál, 2005. 250 s. : fotogr.
ŠIMEČEK, Rudolf: Pravda o Chartě 77. In: Republika, roč. 4, č. 31 (1993), s. 4.
ŠIMEČKA, Martin M.: Charta jako pozitivní mýtus : vzdor z ledna 77 patří k velkým objevům minulého století. In: Respekt, roč. 18, č. 2 (2007), s. 3.
ŠIMEČKA, Martin M.: Na slovo s Martinom M. Šimečkom / Zhov. sa Viera Langerová. In: Slovenské pohľady, roč. 107, č. 6 (1991), s. 32-38.
ŠIMEČKA, Martin M.: Poučenie z reálneho socializmu : tak jsme si tu žili a ako si budeme     žiť? In: Slovenská otázka dnes : výber textov z časopisu OS 1997 2006 / Zost. László     Szigeti. Bratislava, 2007, s. 263 272.
ŠIMEČKA, Martin Milan: Světelná znamení : nad otcovými listami z rokov 1981/82. Bratislava : Archa, 1991. 97 s. : 2 fotogr. (Fragment K ; 2)
ŠIMEČKA, Martin M.: The unfinished revolution. In: Uncaptive Minds, Vol. 4, No. 2(16) (1991), s. 92-94.
ŠIMEČKA, Milan: Dopisy o povaze skutečnosti / Úvod Martin M. Šimečka. In: Slovenské pohľady, roč. 108, č. 3 (1992), s. 36-61.
ŠIMEČKA, Milan: Het einde van de stilstand / Vertaal door Geert Lentz. Groningen : Boek Werk, 1991. 244 s.
ŠIMEČKA, Milan: Das Ende der Unbeweblichkeit : ein politisches Tagebuch. Frankfurt a.M. : Neue Kritik, 1992. 170 s.
ŠIMEČKA, Milan: Konec nehybnosti. Praha : Lidové noviny, 1990. 182 s. (Knihovna Lidových novin ; Sv. 2)
ŠIMEČKA, Milan: Kruhová obrana : záznamy z roku 1984. 1. vyd. v ČSFR. Bratislava : Archa, 1992. 258 s.
ŠIMEČKA, Milan: Letters from prison / Select. and translt. by Gerald Turner. 1st ed. Prague : Twisted Soon Press, 2002. 154 s. : fotogr.
ŠIMEČKA, Milan: Listy z väzenia = Dopisy z vězení / Pripr. Jolana Kusá a Raisa Kopsová. Bratislava : Nadácia M. Šimečku, 1999. 372 s.
ŠIMEČKA, Milan: Ludvíkovi Vaculíkovi namiesto fejtónu. [Přet. z 15.1.1977]. In: Mosty, roč. 16, č. 2 (2007), s. 4.
ŠIMEČKA, Milan: Obnovení pořádku / Doslov Vilém Prečan. 1. vyd. v ČSFR. Brno : Atlantis, 1990. 208 s.
ŠIMEČKA, Milan: Obnovenie poriadku. Bratislava : Archa, 1990. 206 s.
ŠIMEČKA, Milan: Oheň pod kotlem. In: Literární archiv, sv. 25 (1991), s. 5-7.
ŠIMEČKA, Milan: The Restoration of Freedom. In: Journal of Democracy, Vol. 1, Nr. 3 (1990), s. 3-12.
ŠIMEČKA, Milan: Společenství strachu. In: Filozofia, roč. 47, č. 3 (1992), s. 148-161.
ŠIMEK, Jiří: Rozpuštění pluku z politických důvodů. In: Pětačtyřicítka : Almanach k 50. výročí založení 45. dpzlp / Meta Lengál s autor. kol. Praha, 2000, s. 110 111.
ŠIMSA, Jan: Bitky Jana Šimsy. Heršpice : Eman, 2000. 121 s. - Fejeton Pokus o jiný žánr naps. Ludvík Vaculík.
ŠIMSA, Jan: Ekuména na Borech. In: Bytem v hrůze / Vybr., uspoř. a red. upr. Jaroslav Zapletal. Velehrad, 2002, s. 69-79.
ŠIMSA, Jan: Farář v dělnické profesi? In: Křesťanská revue, roč. 65, č. 9 (1999), s. 251-252.
ŠIMSA, Jan: Traktát teologicko-politický o odepření služby ve zbrani. In: A nepozdvihne meč… / Ed. Petr Blažek. Praha, 2007, s. 274-282.
ŠIMSA, Jan -  VACULÍK, Ludvík: Vážený pane Mikule : dopisy 1967/1988. Olomouc : Nakl. Olomouc, 2003. 246 s. : fotogr.
ŠIMSA, Jan: Vzpomínky místo předmluvy. In: Evangelický kalendář 1999, roč. 79 (1998), s. 29-33.
ŠIMSA, Jan: Začátky hnutí za lidská práva mezi českobratrskými evangelíky. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 167-171.
ŠIMSA, Jan - ŠIMSOVÁ, Milena: Z prvních dnů Charty. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 171-174.
PhDr. Milena ŠIMSOVÁ. In: Ženy z fary : [rozhovory] / Věra Lukášová, Hana Schillerová. Praha, 2006, s. 167-199.
ŠIMULČÍK, Ján: Čas svitania. Prešov : Vyd. M. Vaška, 1998. 275 s.
ŠIMULČÍK, Ján: Zápas o nádej : z kroniky tajných kňazov 1969 1989. Prešov : Vyd. M. Vaška, 2000. 207 s.
ŠINÁGL, Jan: Třicet let od vzniku Charty 77. In: Český dialog = Czech Dialogue, č. 1/2 (2007), s. 4.
ŠIŠKA, Miroslav: Dobrodružství při narození Charty 77. In: Právo, roč. 17, č. 5 (2007), s. 21.
ŠIŠKA, Miroslav: Dvacetiletá Charta 77 In: Právo. Příl. Čtení na sobotu, roč. 7, č. 3 (1997), s. 11.
ŠKALOUD, Jan: Rozdiely v priebehu normalizácie v Českej a Slovenskej republike a dopady     po jej skončení na samostatné štáty. In: Slovensko a režim normalizácie / Zost.     Norbert Kmeť aj. Prešov, 2002, s. 6 7.
ŠKÁPÍKOVÁ, Jitka - HOUSER, Jiří: Vzpomínáte? : takoví jsme byli : 70. léta / s pozn. Ivana Hoffmana.  Praha : XYZ, 2009. 274 s., [24] s. obr. příl. : il., portréty.
ŠKVORECKÝ, Josef: Timeo Danaos a jiné eseje / vybr., uspoř., k vydání připr., komentář a rejstřík sest. Michael Špirit. Praha : Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), 2007. 224 s. ( Spisy J. Škvoreckého ; Sv. 30)
ŠÖMEN, Branko: Motýlí efekt aneb Sametové sny : Václav Havel od disidenta k prezidentovi / Ze slovin. přel. Dušan Karpatský. Praha : Gallery, 2001. 187 s.
ŠPAČEK, Ladislav: Vzpomínka na Klementa [Lukeše]. In: Listy, roč. 31, č. 1 (2001), s. 25-26.
ŠPITZER, Juraj: Všedné dni. 1 / Zost. Štefan Drug. Bratislava : I. Štefánik, 2001. 341 s.
ŠPORKOVÁ, Alena: Poučena z krizového vývoje : obraz „pražského jara“ v „normalizační“ próze. In: Soudobé dějiny, roč. 12, č. 2 (2005), s. 309 333.   Res. angl.: Lessons from the Crisis : The Picture of the ‘Prague Spring’ in ‘Normalization’ Prose Fiction.
ŠTEFÁNIKOVÁ, Antónia: Ekonomické aspekty normalizácie (1969 1989). In: Slovensko a     režim normalizácie / Zost. Norbert Kmeť aj. Prešov, 2002, s. 184 200.
ŠTEFANSKÝ, Michal: Protesty Alexandra Dubčeka proti tzv. normalizačnému režimu. In:     Cesty k novembru 1989 : aktivity Alexandra Dubčeka. Bratislava, 2000, s. 44 50.
ŠTENCL, Richard: Šestnáct dlouhých let : konec Charty. In: Respekt, roč. 3, č. 47 (1992), s. 7-8, 1 fotogr. Výňatek z prvního prohlášení Charty 77.
ŠTERN, Jan: Glosy nostalgické. In: Listy, roč. 23, č. 2 (1993), s. 30-32.
ŠTERN, Jan: Konsensus. In: Listy, roč. 22, č. 4 (1992), s. 19.
ŠTERN, Jan: Království Bohumíra Janáta. In: Listy, roč. 39, č. 3 (1999), s. 39-40.
ŠTERN, Jan: Potřebujeme Výbor na obranu nespravedlivě skandalizovaných? In: Listy, roč. 22, č. 2 (1992), s. 47-48.
ŠTERN, Jan: Před deseti lety. In: Listy, roč. 26, č. 6 (1996), s. 46-48.
ŠTERN, Jan: Společenství proti strachu. In: Literární noviny, roč. 12, č. 52 (2001), s. 17, 20.
ŠTERN, Jan: Vzpomínky pro budoucnost : ke 25. výročí Charty 77. In: Listy, roč. 32, č. 1 (2002), s. 19-23.
ŠTOLBOVÁ, Eva: Přetlak / Il. Božena Zlámalová. Praha : Naše vojsko, 1991. 267 s.
ŠTOLBOVÁ, Eva: Sametová historie.  Praha : Vega-L, 2009. 147 s. : il., portréty.
ŠTRBÁŇOVÁ, Soňa   SPÍŽEK, Jaroslav: Vzestup a pád Mikrobiologického ústavu ČSAV :     šedesátá a sedmdesátá léta. In: Věda v Československu v období normalizace     (1970 1975) / K vyd. připr. Antonín Kostlán. Praha, 2002, s. 219 255.
ŠTREIT, Jindřich: Fotografování očima. In: Bytem v hrůze / Vybr., uspoř. a red. upr. Jaroslav     Zapletal. Velehrad, 2002, s. 145-148.
ŠTUMPF, Martin: Za modrým obzorem. Praha : Votobia, 2001. 299 s. : obr.příl.
ŠULC, Zdislav: Psáno inkognito : doba v zrcadle samizdatu 1968-1989. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2000. 288 s. (Svědectví o době a lidech ; Sv. 7)
ŠULC, Zdislav: Situace v Československu po Chartě 77 : analýza z února 1977. In: Pohledy, roč. 9, č. 3 (2001), s. 31-33.
ŠUSTROVÁ, Petruška: Apeluri ale »Chartei 77« pentru Romania. In: Anni 1968- 1972 / Ed. Romulus Rusan. Buçuresti, 2001, s. 826-830.
ŠUSTROVÁ, Petruška: Cíl : zlikvidovat Chartu 77. In: Lidové noviny, roč. 20 (14.11.2007).
ŠUSTROVÁ, Petruška: The end of nonpolitical politics. In: Uncaptive Minds, Vol. 4, No. 2(16) (1991), s. 95-98.
ŠUSTROVÁ, Petruška: Charta 77 a socialismus. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 174-180.
ŠUSTROVÁ, Petruška: Chartisté na Hradě. In: Slovenské listy, roč. 5, č. 2 (1997), s. 12-13.
ŠUSTROVÁ, Petruška: »Konečné řešení« domů chartistů. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 7. Příl. Charta 77 : 30 let poté (2007), s. IV.
ŠUSTROVÁ, Petruška: První mezi rovnými : Václav Havel jako vůdce a symbol opozice v Československu. In: Dějiny a současnost, roč. 28, č. 9 (2006), s. 36-39.
ŠUSTROVÁ, Petruška: Tak málo : žít jako svobodní lidé. In: Lidové noviny, roč. 15, č. 5 (2002), s. 11.
ŠVAGROVÁ, Marta: Někdy se bály, ale neváhaly. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 5 (2007), s. 16.
ŠVEHLA, Marek: Proces desetiletí : v Praze začal soud se zlými muži normalizace. In:     Nemilosrdné příběhy českých dějin / Ed. Ivan Lamper ; Sest. Alexander  Tomský.     Praha, 2006, s. 218-225.
ŠVEHLA, Marek: Römerův proces : proč jsme se za Husáka tolik báli. In: Nemilosrdné příběhy českých dějin / Ed. Ivan Lamper. Praha, 2006, s. 195 201.
TABERY, Erik: Proč být chartistou? In: Lidové noviny, roč. 15, č. 26 (2002), s. 11.
TAJOVSKÝ, Bohumil Vít: Člověk musí hořeti : rozhovor Aleše Palána a Jana Paulase s opatem želivského kláštera / Předml. Jan Anastáz Opasek. Praha : Torst, 2001. 608 s. : fotogr.
TATARKA, Dominik: Démon súhlasu / Predslov Václav Havel. Bratislava : Archa, 1991. 99 s. (Vybrané spisy D. Tatarku ; Zv. 7)
TATARKA, Dominik: Navrávačky s Dominikom Tatarkom / Eva Štolbová ; ed. Norbert Gašaj. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2000. 327 s. : fotogr.
TÄUBNER, Tanja: Wo ein Gedanke ist : welche Transzendenz hinterliess der Sozialismus? : das Erbe der tschechischen Intellektuellen : Magisterarbeit. Leipzig : Institut für Politikwissenschaft der Universität, 2002. 101 s.
TEMPLIN, Wolfgang: Charta 77 - blízkost a vliv : abstrakt. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 274-279.
TEMPLIN, Wolfgang: Charta 77 - Nähe und Einfluss. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 267-273.
TENLEY, Adams: Charter 77 and the Workers‘ Defense Committee : the Struggle for Human Rights in Czechoslovakia and Poland. In: East European Quarterly, Vol. 26, Nr. 2 (1992), s. 219-238.
TENTOKRÁT to bouchne : edice dokumentů k organizaci a ohlasům kampaně proti signatářům Charty 77 (leden - únor 1977) : sborník dokumentů vydaný k mezinárodní vědecké konferenci u příležitosti 30. výročí vzniku Charty 77, konané ve dnech 21. až 23. března 2007 v prostorách Národního muzea a FF UK v Praze / k vyd. připr. Petr Blažek.  Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta :, Odbor archiv bezpečnostních složek MV ČR, 2007. 139 s. : faksim.
TESAŘ, Jan: Se Zdeňkem Vašíčkem. In: Kritická příloha Revolver Revuí, sv. 28 (2004), s. 120-146.
TESAŘ, Jan: Zamlčená diagnóza. Praha : Triáda, 2003. 143 s.
TESILOVÁ kavalérie : popkulturní obrazy normalizace / Vybr. a uspoř. Petr A. Bílek a Blanka Činátlová. Příbram : Pistorius & Olšanská, 2010. 253 s. ( Scholares ; sv. 24 ) I
TĚŽKÁ pozice mluvčích Charty 77 : chronologický přehled mluvčích Charty 77. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 7. Příl. Charta 77 : 30 let poté (2007), s. VI.
THOMA, Jan: Důsledkem velkého množství hysterionu je ztráta energie společenství / Zaps. Irena Kästnerová. In: Plzeňský deník Plzeň, roč. 6, č. 283 (1997), s. 7.
THOMA, Jan: Podstatnou část signatářů tvořili dělníci / Zaps. Jan Machonin. In: Revolver Revue, roč. 33, (1997), s. 201-208.
THOMAS, Daniel C.:  The Helsinki Effect : International Norms, Human Rights, and the Demise of Communism. Princeton : Princeton University Press, 2001. 312 s. 
THOMAS, Daniel C.: Helsinský efekt : mezinárodní zásady, lidská práva a zánik komunismu / Z angl. přel. Jan Růžička. Praha : Academia ; Československé dokumentační středisko, 2007. 322 s.
THORSDALEN, Per.: Charta 77 som politisk fenomen i Tsjekkoslovakia. In: Nordisk Ost Forum, Vol. 5, Nr. 1 (1991), s. 65-72.
TIGRID, Pavel: Disident prezidentem = Un dissident président. In: Paříž - Praha : Intelektuálové v Evropě = Paris - Prague : Intelectuels en Europe. Praha, 1994, s. 15-16.
TIGRID, Pavel: Laisse ça au cheval, il a une plus grosse tęte In: La nouvelle Alternative, Vol. 18, No. 59 (2003), s. 7-9. - Přet. z: La nouvelle Alternative, No. 1 (1986).
TIGRID, Pavel - KOTYK, Petr: Mně se nestýskalo : rozhovor Petra Kotyka. Praha : Gutenberg, 2010. 157 s. : fotogr.
TICHÁK, Tomáš - BURIAN, Václav: Sedmkrát sedm kruhů : Jaroslav Šabata : příběh paradoxního politika. Olomouc : Votobia, 1997. 167 s. : fotogr.
TICHÁK, Tomáš: Stihomam jako bumerang In:Listy, roč. 37, č. 1 (2007), s. 86. Polem. na: Velká neznámá Jiří Hájek / Lukáš Kantor in: Mladá fronta Dnes, roč. 18, č. 23 (2007), s. D5-6.
TICHÝ, Jiří: Od dubna do dubna. Praha : Kovalam, 1998. 171 s.
TIMMERMANN, Heinz: Revolution und Gegenbewegung : Aspekte von Machtbehauptung und Opposition im Kommunismus. Köln : Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien, 1998. 25 s. (Berichte des BIOst ; 6/1998). Res. angl.
1988 : rok pred zmenou : zborník a dokumenty / Zost. Peter Balun. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2009. 394 s. : il.
TOMEK, Oldřich: Akce Jazz. In: Securitas imperii, sv. 10 (2003), s. 235-327. Res. angl., něm.
TOMEK, Prokop: Arnold Keilberth, novinář a spolupracovník Státní bezpečnosti. In: Sborník     Archivu bezpečnostních složek, sv. 5, (2007), s. 233 251.   Res. angl.: Arnold     Keilberth, Journalist and State Police informer.
TOMEK, Prokop: Celostátní  akce Kapela. In: Securitas imperii, sv. 14 (2006), s. 236-248.
TOMEK, Prokop: Dvě zahraniční svědectví o čs. komunistické justici sedmdesátých let. In: Securitas imperii, sv. 13 (2006), s. 150-157.
TOMEK, Prokop: Okres na východě 1960-1989 : občané a nejnižší článek Státní bezpečnosti na příkladu okresu Havlíčkův Brod. Praha : Vyšehrad, 2008. 237 s. : portréty, faksim. (Moderní dějiny)
TOMEK, Prokop: Prevence, profylaxe  výchova v pojetí Státní bezpečnosti. In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, sv. 5, (2007), s. 155 181.   Res. angl.: Prevention, Prophylactics and Political Descipline as Conceived by the State Security Forces.
TOMEK, Prokop: Scholarly research into Charter 77 using documents of official provenance : abstract. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 352-353.
TOMEK, Prokop: Vědecké zpracování Charty 77 s využitím pramenů úřední povahy. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 347-351.
TOMEŠ, Josef: Biogramy mluvčích Charty 77. In: Charta 77 : dokumenty. Sv. 3, Přílohy / Blanka Císařovská, Vilém Prečan. Praha, 2007, s. 309-335.
TOPOL, Jáchym - PLACÁK, Petr - JIROUS, Ivan Martin: Do čítanek / Zaps. Ivan Brezina. In: Reflex, roč. 4, č. 39 (1993), s. 40-42.
TOPOL, Jáchym - WEISS, Tomáš: Jáchym Topol : nemůžu se zastavit : [rozhovor]. Praha : Portál, 2000. 145 s. : fotogr.
TOTH, Daniel: Politická teologie a politické náboženství v době normalizace. In: Slovensko a režim normalizácie / Zost. Norbert Kmeť aj. Prešov, 2002, s. 106 127.
TOTO shromáždění nebylo povoleno : svědectví fotoreportérů Mladé fronty : podzim 1989 / Fotogr. Petr Molt, Herbert Slavík. Praha : Mladá fronta, 1991. 155 s. - Obraz. publikace.
TRAN QUOC BAO: Vietnamská opozice chce využít zkušeností Charty 77 / Zaps. Pavel Jégl. In:: ZN Zemědělské noviny, roč. 4, č. 199 (1994), s. 1, 1 fotogr.
TRANSIT 68/89 / Hrsg. Jürgen Danyel, Jennifer Schevardo, Stephan Kruhl.  Berlin : Metropol-Verlag, 2009.  632 s. : il.  - Soub. něm. a český text, část. text angl.
TREFULKA, Jan: Nenapravitelní? In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 181-182.
TREPTE, Hans-Christian - KLIEMS, Alfrun: Polnischer und tschechischer Dissens als kulturpolitische Bewegungen : Begriffdefinition und Selbstverständnis. In: Česká a polská samizdatová literatura = Czeska i polska literatura drugiego obiegu / Red. Libor Martinek. Opava, 2004, s. 296-308.
TRETERA, Ivo: Několik vzpomínek in margine Patočkových Heideggerovských seminářů. In: Studia comeniana et historica, roč. 24, č. 52 (1994), s. 52-61. Res. franc.
TROJAN, Jakub S.: Rozhovory s pamětí. Sv. 1-2. Středokluky : Zdeněk Susa, 2010-2011.
    (V živé paměti ; Sv. 8- 9)
TŘEŠŇÁK, Petr: Chartistou na konci světa : zapomenutý western z východního bloku. In: Respekt, roč. 18, č. 2 (2007), s. 13-15.
TŘEŠŇÁK, Petr: Můj život s STB : příběh herce, básníka a harmonikáře, které zverbovala Státní bezpečnost. In: Nemilosrdné příběhy českých dějin / Ed. Ivan Lamper ; Sest. Alexander Tomský. Praha, 2006,  s. 227-234.
TŘEŠŇÁK, Vlastimil   LUKEŠ, Zdeněk: Karlín East Side : (nejen) o Karlíně s Vlastou Třešňákem / Rozmlouvá Zdeněk Lukeš. In: Revolver Revue, sv. 41, (1999), s. 145 147.1331.    TŘEŠŇÁK, Vlastimil - PLACÁK, Petr: Karlínská verbež : kádrový dotazník Vlastimila Třešňáka. In: Kádrový dotazník / Petr Placák. Praha, 2001, s. 337-345.
TSCHECHISCHER und slowakischer Samizdat der siebziger und achtziger Jahre : Bestandkatalog / Zsgest. und bearb. Zdenka Phillipsová. Bremen : Forschungsstelle Osteuropa a.d. Universität Bremen, 1994. 328 s.
TUCKER, Aviezer: Fenomenologie a politika : od J. Patočky k V. Havlovi / Z angl. přel. Klára Cabalková. Olomouc : Votobia, 1997. 245 s. (Velká řada ; Sv. 34)
TUCKER, Aviezer: The Philosophy and Politics of Czech Dissidence from Patočka to Havel. Pittsburgh : University of Pittsburgh Press, 2000. xii, 295 s.
TŮMA, Oldřich: Czechoslovakia. In: Dissent and Opposition in Communist Eastern Europe / Ed. Detlef Pollack et al. Aldershot, 2004, s. 29-49.
TŮMA, Oldřich: Husákův domeček z karet : v historii východního bloku byla normalizace docela všední příhodou. In: Dějiny a současnost, roč. 26, č. 4 (2004), s. 3-6.
TŮMA, Oldřich: Charta a Anticharta aneb Jak bojovat za lidská práva. In: České průšvihy aneb Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1848 1989 / Jiří Kocian, Jiří Pernes, Oldřich Tůma. Brno, 2004, s. 325-332.
TŮMA, Oldřich: Das kommunistische Regime in der Tschechoslowakei und seine Gegner : Phasen, Zäsuren und Generationen der Opposition 1948-1989. In: Aufstände im Ostblock : zur Krisengeschichte des realen Sozialismus / Hrsg. Hendrik Bispinck et al. Berlin, 2004, s. 309-333.
TŮMA, Oldřich: Normalizace 1969 1971. In: Polsko a Československo v roce 1968 / Sest.     Petr Blažek aj. Praha, 2006, s. 210 221.   Res. pol., angl.: Czechoslovak     „normalization“.
TŮMA, Oldřich: Normalizacja 1969 1971. In: Wokól praskiej : Akce: Polsko a     Českoslovwiosny / Ed. Lukasz Kamiňski. Warszawa, 2004, s. 143 150.
TŮMA, Oldřich: Norrtullsgatan č. 65 : Archiv Nadace Charty 77 ve Stockholmu. In: Acta contemporanea / Uspoř. Jindřich Pecka. Praha, 1998. s. 420-428.
TŮMA, Oldřich: Protirežimní opozice v Českoslovenku 1969-1989. In: Sedmdesátá a osmdesátá léta v československých a světových dějinách. Praha, 2004, s. 3-22.
TŮMA, Oldřich: 17. listopad 1989 In: Záhady českých dějin : co se skrývá pod povrchem historických událostí / Hl. red. Petr Čornej. Praha, 2005, s. 554-559.
TŮMA, Oldřich: Společenská devastace začala pendrekovými zákony. In: Lidové noviny, roč.     12, (1999), s. 8.
TŮMA, Oldřich: Společenské a politické souvislosti termínu normalizace. In: Věda     v Československu v období normalizace (1970 1975) / K vyd. připr. Antonín     Kostlán. Praha, 2002, s. 17 24.
TŮMA, Oldřich: Upadek systemu komunistycznego w Czechosłowacji. In: Polska     1986 1989: koniec systemu : materiały miedzynarodowej konferencji. 1, Referaty /     Machcewicz Paweł. Warszawa, 2002, s. 154 160.
TŮMA, Oldřich: Zítra zase tady! : protirežimní demonstrace v předlistopadové Praze jako politický a sociální fenomén. Praha : Maxdorf ; ÚSD AV ČR, 1994. 84 s. (Historia Nova ; Sv. 7)
TYLLNER, Lubomír: Zpěv a hudba, sametová revoluce. In: Ročenka Československého dokumentačního střediska 2003 (2004), s. 135-144. - Res. angl.
UHDE, Milan: Charta 77 a chartisté po pětadvaceti letech. In: Revue Proglas, roč. 13, č. 1 (2002), s. 13-16.
UHDE, Milan: Ještě jednou Charta 77 po pětadvaceti letech. In: Revue Proglas, roč. 13, č. 2 (2002), s. 5.
UHDE, Milan: Politik [Jaroslav Šabata] : tři chvály a dovětek. In: Když se řekne Šabata... / Ed. Jan Šabata. Brno, 1998, s. 143-153. Ot. ze samizd. sborníku k 60. narozeninám J. Šabaty.
UHDE, Milan: Stránka pro… Milana Uhdeho. In: Revue Proglas, roč. 12, č. 2 (2001), s. 9.
UHER, Ján: Dubčekove pookupačné protestné listy proti moci a jej zneužívaniu v rokoch     1969 1989. In: Cesty k novembru 1989 : aktivity Alexandra Dubčeka. Bratislava,     2000, s. 51 86.
UHL, Petr: Být svůj. In: Když se řekne Šabata... / Ed. Jan Šabata. Brno, 1998, s. 85-89.
UHL, Petr: Dissidenten im Ausgedinge? In:Ost-West-Gegeninformationen, Jhrg. 4, Nr. 4 (1992), s. 8-11.
UHL, Petr: Dovoz nezávislé literatury. In: Česká nezávislá literatura po pěti letech v referátech / Red. František Kautman aj. Praha, 1995, s. 71-74.
UHL, Petr: Erinnerung an Jiří Hájek / Aus dem Tschech. v. Gabriela Oeburg. In: Horch und Guck. Jhrg. 6, Nr. 21 (1997), s. 8-10. - Rozš. verze komentáře in Právo (20.8.1996).
UHL, Petr - KRAMER, Alexandr: Charta 77 : s Petrem Uhlem o tom, jak vznikla a zda měla smysl In: Právo, roč. 12, č. 4 (2002), s. 11.
UHL, Petr: Kritika Charty 77 zprava i zleva. In: Právo, roč. 17, č. 4 (2007), s. 16.
UHL, Petr:  Odpověď na nesvobodu : s Petrem Uhlem o ideovém rozpětí chartistů / Filip Horáček, Lukáš Rychetský. In: A2, roč. 3, č. 1 (2007), s. 1, 14-15.
UHL, Petr: Právo a nespravedlnost očima Petra Uhla. 1. vyd. Praha : Beck, 1998. xii, 251 s. (Právo a společnost)
UHL, Petr: Vzpomínka na Jiřího Hájka. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 183-185.
UHL, Petr - MALECKÝ, Robert: Zlomených lidí bylo zřejmě více [Jiří Kořínek, agent StB] : rozhovor. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 7. Příl. Charta 77 : 30 let poté (2007), s. II.
ULRICH, Adolf: K dopisu americkým protestantům. In: Kostnické jiskry, roč. 76, č. 5 (1991), s. 2.
UMÍNĚNOST jako osud : Jan Vladislav pětasedmdesátiletý / K vyd. připr. František Kautman a Vilém Prečan ve spolupr. s Milanem Drápalou. Praha : Nadace Československého dokumentačního střediska, 1998. 185 s.
URBAN, Jan: Bezmocnost mocných. In: Listy, roč. 23, č. 5 (1993), s. 3-10.
URBAN, Jan: The communists are playing dead. In: Uncaptive Minds, Vol. 4, No. 2(16), s. 99-100.
URBAN, Jan: Nejsem ničí žoldák / Zaps. Julius Nosko. In: Mladý svět, roč. 39, č. 46 (1997), s. 44-46, 8 fotogr.
URBAN, Jan: Pevnost na kopci : upadne Charta 77 v zapomnění, nebo zůstane trvalou připomínkou mravní vzpoury? In: Nová Přítomnost, č. 2 (1997), s. 2-4.
URBANEC, Jiří: Osamělá cesta Jaromíra Šavrdy. In: Česká a polská samizdatová literatura = Czeska i polska literatura drugiego obiegu / Red. Libor Martinek. Opava, 2004, s. 99-104.
URBANEC, Jiří: Statečný disident Jaromír Šavrda. In: Ostrava, sv. 17 (1995), s. 395-403.
URBÁNEK, Zdeněk: L‘homme des révoltes paisibles [Václav Havel]. In: Figures de proue de l‘histoire Tchčque, figures de proue de l‘histoire Européenne. Praha, 1999, s. 114-122.
URBÁNEK, Zdeněk: Charta 77. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s 186-189.
URBÁNEK, Zdeněk: Stránky z deníků. Brno : Atlantis, 2003. 373 s.
URBÁNEK, Zdeněk: Stvořitelé světa. Díl 1 / Doslov Josef Jedlička. 2. autoriz. vyd. Brno : Atlantis, 1995. 180 s.
URBÁNEK, Zdeněk: Stvořitelé světa. Díl 3 / K vyd. připr. Hana Pospíšilová. Brno : Atlantis, 1997. 164 s. Navazuje na Stvořitelé světa pokračují.
URBÁNEK, Zdeněk: Stvořitelé světa pokračují [2]. Brno : Atlantis, 1996. 213 s.
URBÁNEK, Zdeněk: Svoboda myšlení a důstojnost. In: Česká nezávislá literatura po pěti letech v referátech / Red. František Kautman. Praha, 1995, s. 43-44.
URBÁNEK, Zdeněk: Václav Havel : muž pokojných vzpour = A man of peaceful revolt = L‘home des révoltes paissibles = Der Mann der stillen Widerstände. Praha : Nadace Jiřího z Poděbrad pro evropskou spolupráci, 1997. 52 s.
URBÁNEK, Zdeněk: Zvláštní případy / Ed. připr. Karel Jadrný. Praha : Artforum jazzová sekce ; Arkýř, 1993. 188 s. : fotogr.
URBÁŠEK, Pavel: Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008.  234 s.
VACEK, Eduard: Občanský průkaz, prosím. In: O československém vězeňství / Sest. a uspoř. Jiří Gruntorád aj. Praha, 1990, s. 61-72.
VACULÍK, Jaroslav: Dokumenty k úsilí o budování občanské společnosti v Československu v letech 1945-1989. Brno : Masarykova univerzita, 2003. 183 s.
VACULÍK, Jaroslav - ZWETTLER, Otto: Politické myšlení Čechů a Slováků v letech 1948-1989 ve vybraných dokumentech. Brno : Masarykova univerzita, 1994. 130 s. - Res. něm.
VACULÍK, Ludvík - BECHER, Peter: Ach Stifter / Mit einem Vorwort v. Ota Filip ; aus dem Tschech. v. Franz Peter Künzel. 2. Aufl. München : A 1, 1992. 67 s. : il.
VACULÍK, Ludvík: Čeho je třeba. In: Lidové noviny. Příl. Literární noviny, roč. 4, č. 11 (1991), s. 1.
VACULÍK, Ludvík: Český snář / Text a fotogr. .... 1. vyd. v ČSFR. Brno : Atlantis, 1990. 454 s. : fotogr. v textu.
VACULÍK, Ludvík: Český snář / Text a fotogr. .... 2. vyd. Brno : Atlantis, 1992. 485 s. : fotogr.
VACULÍK, Ludvík: Český snář / Text a fotogr. .... 5. vyd. (3. vyd. v Atlantis). Brno : Atlantis, 2002. 401 s. : fotogr.
VACULÍK, Ludvík: Hlasy nad rukopisem Vaculíkova Českého snáře : [sborník statí] / Sest. ... Praha : Torst, 1991. 141 s.
VACULÍK, Ludvík: Jaro je tady : fejetony z let 1981-1987. 2. vyd. (1. vyd. v ČSFR). Praha : Mladá fronta, 1990. 262 s. : fotogr.
VACULÍK, Ludvík: Komu patří pomsta? [Přet. z 25.2.1977]. In: Mosty, roč. 16, č. 2 (2007), s. 5.
VACULÍK, Ludvík: Milí spolužáci : výbor písemných prací 1939-1979. Praha : Mladá fronta, 1995. 684 s. : fotogr.
VACULÍK, Ludvík - MALECKÝ, Robert: Písařky, obálky a jeden omyl : rozhovor. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 6. Příl. Charta 77 : 30 let poté (2007), s. II.
VACULÍK, Ludvík: Poučení z krizového vývoje. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 189-190.
VACULÍK, Ludvík: Poučení z krizového vývoje. In: Lidové noviny, roč. 15, č. 10 (2002), s. 15.
VACULÍK, Ludvík: Srpnový rok : fejetony z let 1988-1989. Praha : Mladá fronta, 1990. 122 s. : il.
VACULÍK, Ludvík: Sud vína. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 7 (2007), s. 12.
VACULÍK, Ludvík: Šálek kávy při výslechu. [Přet. z 20.1.1977]. In: Mosty, roč. 16, č. 2 (2007), s. 4-5.
VACULÍKOVÁ, Marie: Charta 77 u Vaculíků. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 191-192.
VACULÍKOVÁ, Marie: Já jsem oves / Rozhovor s Pavlem Kosatíkem. Praha : Dokořán, 2002. 154 s. : fotogr.
VACHALOVSKÝ, Přemysl - ŽÁČEK, Pavel: Jan Kavan v labyrintu služeb. Praha : Formát, 2003. 638 s. : fotogr.
VALENTA, Aleš: Za absolutní spravedlnost. In: Respekt, č. 44 (1993), s. 2.
VALEŠ, Lukáš: Rok 1989 pohledem »okresu na Západě«. In: Sborník Archivu ministerstva vnitra, sv. 2 (2004), s. 151-181. - Res. angl.
VÁLKA, Josef: Jak se nevyrovnat s minulostí : 250 statečných po dvaceti pěti letech. In: Revue Proglas, roč. 13, č. 2 (2002), s. 24-27.
VANČURA, Jiří: Antimisa. In: Listy, roč. 22, č. 1 (1992), s. 17.
VANČURA, Jiří: Dědictví Charty, stín anticharty. In: Listy, roč. 27, č. 1 (1997), s. 3 7.
VANČURA, Jiří: Charta 77. In: Společenskovědní předměty, roč. 1, č. 3 (2001/2002), s. 3-5.
VANČURA, Jiří: Charta 77 v letech 1990 až 1992. In: Charta 77 : dokumenty. Sv. 3, Přílohy / Blanka Císařovská, Vilém Prečan. Praha, 2007, s. 379-382.
VANČURA, Jiří: 11.55. In: Listy, roč. 22, č. 2 (1992), s. 10-12.
VANČURA, Jiří: Jsme občané? In: Listy, roč. 37, č. 1 (2007), s. 83.
VANČURA, Jiří: Kámen do stojaté vody : sedm poznámek o Chartě. In: A2, roč. 3, č. 1 (2007), s. 19.
VANČURA, Jiří: My jsme Charta nová. In: Listy, roč. 23, č. 3 (1993), s. 47.
VANČURA, Jiří: O Chartě 77 - nekrolog? In: Listy, roč. 22, č. 6 (1992), s. 40-42.
VANČURA, Jiří: Poslední léta Charty In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 192-197.
VANĚČEK, František: Deník chartisty aneb stalo se v kraji zvykem. Praha : Primus, 1990. 133 s.
VANĚČEK, František: Všivá doba : z deníku chartisty. 3. vyd. Středokluky : Z. Susa, 2002. 155 s. (V živé paměti ; Sv. 1) - Vyd. k 25. výročí Charty 77.
VANĚČKOVÁ, Dagmar: Ideály a skutečnost. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 197-199.
VANĚČKOVÁ, Dagmar: Loučení s Janou Neumannovou. In: Listy, roč. 33, č. 1 (2003), s. 93.
VANĚČKOVÁ, Dagmar: Ein sehr persönlicher Rückblick / Dagmar Vanecek. In: Die Wiener Tschechen 1945-2005 : zur Geschichte einer Volksgruppe = Vídeňští Češi 1945-2005 :  k dějinám národnostní menšiny . Sv. 1 /  Hrsg. Helena Basler, Marie Brandeis, Jiří K. Kroupa, Jana Starek. Sien ; Praha, 2006, s. 75-80.
VANĚČKOVÁ, Dagmar: Velmi osobní ohlédnutí zpět. In: Die Wiener Tschechen 1945-2005 : zur Geschichte einer Volksgruppe = Vídeňští Češi 1945-2005 :  k dějinám národnostní menšiny . Sv. 1 /  Hrsg. Helena Basler, Marie Brandeis, Jiří K. Kroupa, Jana Starek. Sien ; Praha, 2006, s. 325-329.
VANĚK, Miroslav: Byl to jenom rock'n'roll? : hudební alternativa v komunistickém Československu 1956-1989. Praha : Academia, 2010. 639 s. : il. ( Šťastné zítřky ; Sv. 3)
VANĚK, Miroslav: The Development of a Green Opposition in Czechoslovakia : the role of international contacts. In: Transnational moments of change : Europe 1945, 1968, 1989 / Ed. Gerd-Rainer Horn et al. Lanham, 2004, s. 173-187.
VANĚK, Miroslav: Kytky v popelnici : Punk a nová vlna v Československu [Flowers in the     Dustbin : Punk and the New Wave in Czechoslovakia]. In: Ostrůvky svobody :     kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu /     Miroslav Vaněk aj. Praha, 2002, s. 175 235.   Res. angl.
VANĚK, Miroslav: Mladá generace, vysokoškolští studenti a listopad 1989. In: Sedmdesátá a     osmdesátá léta v československých i světových dějinách : 16. letní škola historie /     Ed. Jana Kohnová. Praha, 2004, s. 35 41.
VANĚK, Miroslav: Nedalo se tady dýchat : ekologie v českých zemích v letech 1968 až 1989. Praha : Maxdorf ; ÚSD AV ČR, 1996. 170 s. : fotogr. (Historia Nova ; Sv. 9)
VANĚK, Miroslav: Oral history and research on the opposition dutiny 1969-89 : abstract. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 342-345.
VANĚK, Miroslav: Orální historie a výzkum opozice v letech 1969-1989. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 335-341.
VANĚK, Miroslav: Ostrůvky svobody : kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu / ... a kol. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002. 350 s. : fotogr.-  Res. angl.
VANĚK, Miroslav: Útok proti českému rocku aneb „Nová vlna se starým obsahem“. In:     České průšvihy aneb Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1848 1989 /     Jiří Kocian aj. Brno, 2004, s. 333 340.
VANĚK, Miroslav: Zelené mládí : ekologické aktivity mladé generace v osmdesátých letech     [Green Youth : Ecological Activities of Young Generations in 80’s]. In: Ostrůvky     svobody : kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu     / Miroslav Vaněk aj. Praha, 2002, s. 237 272.   Res. angl.
VAŠÁK, Vašek: Třicet let Charty 77 / Text... ; Foto Oldřich Škácha. In: Xantypa, roč. 13, č. 1 (2007), s. 40-44.
VAŠÍČEK, Pavel   POKORNÁ, Tereza: Nechával jsem tomu volný průběh : minulost a     budoucnost ve Vinohradské tržnici. In: Revolver Revue, sv. 40, (1999), s. 247 256.
VAŠÍČEK, Zdeněk: Jan [Tesař]   jak pro koho. In: Kritická příloha RR, sv. 28, (2004), s.     119.
VAŠÍČEK, Zdeněk: Milý Jaroslave. In: Když se řekne Šabata... / Ed. Jan Šabata. Brno, 1998, s. 154-162. Ot. ze samizd. edice Profily.
VAŠÍČEK, Zdeněk: O odvaze k novému nevědění. Se Zdeňkem Vašíčkem rozmlouvá Karel Hvížďala. In: Kritický sborník, roč. 11, č. 1 (1991), s. 60-66.
VAŠKO, Václav: Ne vším jsem byl rád : vlastní životopis / Předml. Oto Mádr. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakl. 1999. 398 s. : fotogr.
VAŠKO, Václav: Charta 77 po dvaceti letech : Charta 77 a křesťané In: Katolický týdeník, roč. 8, č. 4 (1997), s. 8. Příl. Perspektivy, č. 1, s. 5.
VE jménu života vašeho / Uspoř., edičně připr. a red. Barbara Mazáčová, Veronika Pokorná, Pavel Suchánek. Praha : Karolinum, 1990. 72 s. : fotogr.
VE službách společné věci : Wolfgang Scheur a Praha 1981-1989 = Im Dienst der     gemeinsamen Sache : Wolfgang Scheur und Prag 1981-1989 / Uspoř. Vilém Prečan a     Milan Uhde za spolupr. Ludgera Udolpha. Brno : Atlantis, 2001, 333 s. :     fotogr.
VĚDA v Československu v období normalizace (1970 1975) / K vyd. připr. Antonín Kostlán. Praha :  Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2002. 605 s.
VEDENÍ KSČ o disentu a opozici : dokumenty z ledna 1986 - října 1989 / K vyd. připr. František Koudelka ve spolupr. s Alenou Noskovou a Vilémem Prečanem. Praha : Československé dokumentační středisko ; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. (Studijní materiály ; Seš. 4)
VEDOUCÍ činitelé a aparáty KSČ o Chartě 77 (leden-březen 1977). In: Charta 77 : dokumenty. Sv. 3, Přílohy / Blanka Císařovská, Vilém Prečan. Praha, 2007, s. 139-178.
VĚCHET, Martin alias Geronimo: Nechceme tu reklamní monstra : východočeský Woodstock musí zůstat věrný svému indiánskému duchu / Rozhovor vedl Jiří Štefek.  In: Respekt, roč. 18, č. 33 (2007), s. 22.,
VEĽKÉ a malé dejiny Milana Šimečku. Bratislava : Nadácia M. Šimečku, 1992. 90 s. : fotogr.
VESELÝ, Luboš: Underground (Charty 77). In: Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989 / Ed. Petr Blažek. Praha, 2005, s. 111-118.
VEVERKA, Ota: Idylka pod Ralskem. In: O československém vězeňství / Sest. a uspoř. Jiří Gruntorád aj. Praha, 1990, s. 31-41.
VÉVODA, Rudolf: Odpírači vojenské služby jako součást agendy Nezávislého mírového sdružení - iniciativy za demilitarizaci společnosti. In: A nepozdvihne meč… / Ed. Petr Blažek. Praha, 2007, s. 133-155.
VILÍMEK, Tomáš: Citlivě naslouchat a dívat se do minulosti : německý časopis Horch und Guck. In: Soudobé dějiny, roč. 11, č. 4 (2004), s. 188-198. Rec. na : Horch und Guck, Heft 1-46. Berlin, 1992-2004. Res. angl.
VILÍMEK, Tomáš: East German perceptions of Charter 77 : abstract. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 308-309.
VILÍMEK, Tomáš: Charta 77 : Zielstellung und Probleme. In: Horch und Guck, Jhrg. 13, Nr. 45 (2004), s. 39-45.
VILÍMEK, Tomáš: Solidarita napříč hranicemi : opozice v ČSSR a NDR po roce 1968. Praha : Vyšehrad : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2010. 383 s. : il., portréty, faksim. (Moderní dějiny)
VILÍMEK, Tomáš: Srovnání vývoje, specifických odlišností a podobností opozice v ČSSR a NDR 1968 1989. In: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. 2 / Sest. Zdeněk Kárník. Praha, 2004, s. 271-310.
VILÍMEK, Tomáš: Vnímání helsinského procesu v ČSSR a NDR ze strany moci, opozice a obyvatelstva. In: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. 5 / Sest. Zdeněk Kárník. Praha, 2005, s. 275-296.
VILÍMEK, Tomáš: Vnímání Charty 77 v NDR. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta     Devátá aj. Praha, 2007, s. 301-307.
VINOHRADSKÁ tržnice ve vzpomínkách účastníků : minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici / Michal Blažek, Tomáš Cejp, Jiří David, Roman Dvořák, Jiří Hlína, Martin Janíček, Viktor Karlík, Svatopluk Klimeš, Jana Kremanová, Antonín Kysela, Jiří Luhan, Martin Mainer, Ivan Matoušek, Michal Matzenauer, Jan Merta, Pavel Míka, Aleš Najbrt, David Němec, Rudolf Němec, Jan Novák, Věra Nováková, Petr Pouba, Veronika Richterová, Michal Singer, František Skála, Petr Šmaha, Kateřina Štenclová, Iva Vodrážková, Karel Vostárek, Radan Wagner, Josef Žáček. In: Revolver Revue, sv. 40, (1999), s. 257 288.
VÍTĚZOVÉ? Poražení? : životopisná interview, 1, Disent v období tzv. normalizace - 2,     Politické elity v období tzv. normalizace / Ed. Miroslav Vaněk a Pavel Urbášek. Praha     : Prostor, 2005. 1121 s. : fotogr. ; 827 s. : fotogr.  (Obzor ; Sv. 60-61)
VLADISLAV, Jan: „Mě by nezavřeli, ale moji ženu ano : to jsem nemohl dopustit“. In: Osudy     našich sousedů / Kol. autorů o.s. Post Bellum. Praha, 2008, s. 91 92.
VLADISLAV, Jan: Nebylo těžké říci ne / Jan Vladislav, [Jiří Vondráček].  Praha : Radioservis, 2011. 161 s. : il., portréty. ( Osudy ) I
VLADISLAV, Jan: O edici Kvart po letech. Praha : Ústav pro soudobé dějiny ČSAV, 1992. 9 s. - Text vyd. u příležitosti V.Z.D.O.R. = Výstavy nezávislé literatury v samizdatu a exilu 1948-1989. Praha, 1992.
VLADISLAV, Jan: O edici Kvart po letech. In: Umíněnost jako osud / K vyd. připr. František Kautman aj. Praha, 1998, s. 89-92.
VLADISLAV, Jan: Pařížský deník. 1, 1981/1989, Staré a nové problémy : kultura a politika. Paralelní svět a jeho problémy. Praha : Orbis, 1991. 349 s. (Ars)
VLADISLAV, Jan: Portréty a autoportréty. Praha : Práce, 1991. 248 s. (Tvar)
VLADISLAV, Jan: Sedmdesát let existence. In: Umíněnost jako osud / K vyd. připr. František Kautman aj. Praha, 1998, s. 22-24.
VLADISLAV, Jan: Z Otevřeného deníku. In: Umíněnost jako osud / K vyd. připr. František Kautman aj. Praha, 1998, s. 25-88.
VLASÁK, Tomáš: Není to žádná Václaváková cesta / Zaps. Jan Machonin. In: Revolver Revue, roč. 33, (1997), s. 196-201.
VLK, Václav sr.: Jedovatá slina. In: Lidové noviny. Příl. Horizont, roč. 15, č. 13 (2002), s. 11.
VODÁKOVÁ, Alena - MAŘÍKOVÁ, Hana: Problém normativity a policejní represe v předlistopadovém Československu. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 1995. 86 s. (Working Papers ; 95:7)
VODŇANSKÝ, Jan: Zpívající memoáry aneb Když archiv zakuká. Praha : Brázda, 1992. 175     s.
VOLEK, Tomislav: Příspěvek k tématu „normalizace“ na pražských muzikologických pracovištích let sedmdesátých. In: Věda v Československu v období normalizace (1970 1975) / K vyd. připr. Antonín Kostlán. Praha, 2002, s. 545 554.
VOLNÁ, Kateřina: Tři dny po třiceti letech a Plastici pod velrybou : výběrový průvodce Mezinárodní konferencí k Chartě 77 z 21-23. března 2007 In: Most, roč. 23, č. 5 (2007), s. 93-94.
VONDRA, Alexandr - ŠUSTROVÁ, Petruška: Co spojuje Chartu 77 a ODS : je to snaha o maximální svobodu pro občany, říká vicepremiér A. Vondra, bývalý mluvčí Charty 77 : rozhovor. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 10 (2007), s. 11.
VOPĚNKA, Petr: Klady a zápory izolované vědy. In: Věda v Československu v období normalizace (1970 1975) / K vyd. připr. Antonín Kostlán. Praha, 2002, s. 25 33.
VOPĚNKA, Petr: Zpráva o mém filozofickém semináři. In: Listy, roč. 32, č. 5 (2002), s. 83-84.
VORÁČEK, Karel: Zamyšlení nad příčinami zrušení pluku [dělostřelecký průzkumný letecký pluk]. In: Pětačtyřicítka : Almanach k 50. výročí založení 45. dpzlp / Meta Lengál s autor. kol. Praha, 2000, s. 68 69.
VOTRUBA, Ladislav: Věda v letech 1970 1975 na stavební fakultě Českého vysokého učení technického. In: Věda v Československu v období normalizace (1970 1975) / K vyd. připr. Antonín Kostlán. Praha, 2002, s. 89 95.
VRABEC, Václav: Jen malé připomenutí. In: Historické studie / Uspoř. Oldřich Tůma. Praha, 1998, s. 21-23.
VRABEC, Václav: Osvobozující role Charty. In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 199-202.
VRABEC, Václav: To to letí... In: Occursus - Setkání - Begegnung / Ed. Zdeněk Pousta aj. Praha, 1996, s. 26-27.
VRÁNA, Karel: Právě před dvaceti lety vyšla takzvaná Anticharta. In: Pražské noviny Praha, roč. 2, č. 19 (1997), s. 6.
VRBA, Tomáš: Politické gesto, nebo existenciální čin? In: Charta 77 očima současníků / K vyd. připr. Blanka Císařovská aj. Brno ; Praha, 1997, s. 202-205.
VRKOČOVÁ, Ludmila: Čí je Charta? In: Metropolitní Telegraf, roč. 1, č. 66 (1992), s. 13.
VÝBĚR z písemností represivních složek státního aparátu, týkajících se Charty 77 (leden-prosinec 1977). In: Charta 77 : dokumenty. Sv. 3, Přílohy / Blanka Císařovská, Vilém Prečan. Praha, 2007, s. 203-234.
VÝBOR na obranu nespravedlivě stíhaných : politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978-1989 : sborník grantového projektu. Sv. 1-3 / Ed. Jaroslav Pažout. Praha : Libri prohibiti, 2007-2009.
VYDRA, Luboš: Bez kolektivu mluvčích nespadne ani vlas z hlavy. In: Necenzurované noviny, roč. 3, č. 1 (1993), s. 3.
VYSTRČIL, Tomáš: Chartisté a ztracená generace. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 13 (2007), s. 11.
VÝZNAM kardinála Tomáška v období normalizace a přechodu k demokracii : sborník textů ze sympozia ke 100. výročí narození kardinála Tomáška, konaného 28.-29.9.1999. Praha : Pastorační středisko sv. Vojtěcha při Arcibiskupství pražském, 2000. 95 s.
VZPOMÍNKY přátel na Jaromíra Literu / Ed. Josef Stehlík. B.m. : vl.n., 2000. 31 s.
WEISS, Martin: Kolik a čeho nám dnes zbylo z Charty 77. In: Mladá fronta Dnes, roč. 8, č. 12 (1997), s. 12.
WEISS, Martin: Příklad občanské odpovědnosti. In: Mladá fronta Dnes, roč. 8, č. 2 (1997), s. 12.
WEISSKIRCHEN, Gert: Reprezentant nové demokracie českých zemí. In: Když se řekne Šabata... / Ed. Jan Šabata. Brno, 1998, s. 90-95.
WHEATON, Bernard - KAVAN, Zdeněk: The Velvet Revolution : Czechoslovakia 1988-1991. Boulder : Westview Press, 1992. xvi, 255 s.
WIHODA, Martin: Jaroslav Mezník pětasedmdesátiletý. In: Jižní Morava, sv. 39(42) (2003), s. 300-301.
WILKE, Manfred: Die Bewertung von Opposition und Widerstand in Ungarn, Polen und der Tschechoslowakei durch die Enquete Kommission Aufarbeit von Geschichte und Folgen der SED Diktatur in Deutschland des 12. Deutschen Bundestages. Berlin : Forschungsverbund SED Staat, 1996. 14 s. (Arbeitspapiere des Forschungsverbundes SED Staat ; 20/1996)
WILKE, Manfred: Das erste Jahr der Charta 77 in der Spiegel : Berichterstattung. In: Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 105-109.
WILKE, Manfred: Opposition und Widerstand in der Tschechoslowakei und Polen in ihrer Bedeutung für die deutsche Einheit. In: Acta contemporanea : k pětašedesátinám Viléma Prečana / Uspoř. Jindřich Pecka. Praha, 1998, s. 429-442.
WILKE, Manfred: První rok Charty 77 ve zpravodajství časopisu Der Speigel : abstrakt. In:     Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 110-113.
WILLIAMS, Kieran: The Prague Spring : from elite liberalisation to mass movement. In:     Revolution and Resistance in Eastern Europe : Challenges to Communist Rule / Eds.     Kevin McDermott et al. Oxford ; New York, 2006, s. 101 117.
WILSON, Paul: Jaký je to dělat rock v policejním statě? : stejný jako všude jinde, jenom těžší.      O moc těžší. In: Pohledy zevnitř : česká undergroundová kultura ve svědectvích,     dokumentech a interpretacích / Ed. Martin Machovec. Praha, 2008, s. 39 56.       Překl.     čl. in: Musician Magazine (February 1983).
WINTEROVÁ, Miriam Therese: Z hlubin bezedných : příběh Ludmily Javorové vysvěcené na římskokatolického kněze / Z angl. orig. přel. Magdalena Karelová. Brno : Cesta, 2003. 259 s.
WOLF, Jiří - RAWLINGS, Stuart: Soldier Wolf : One Man‘s Struggle for Freedom in Czechoslovakia. Lanham ; New York ; London : University Press of America, 1994. 145 s. : fotogr.
WOLF, Jiří: Mám se stále dobře. In: O československém vězeňství / Sest. a uspoř. Jiří Gruntorád aj. Praha, 1990, s. 51-60.
WOLF, Jiří: Svědectví o československém vězeňství osmdesátých let / Úvod Libuše Cuhrová, Jaroslav Cuhra. In: Za svobodu a demokracii / Uspoř. Jaroslav Cuhra a Václav Veber. Praha, 1999, s. 228-275.
WOLCHIK, Sharon L.: Czechoslovakia. In: The Columbia History of Eastern Europe in the Twentieth Century / Ed. Joseph Held. New York, 1992, s. 119-163.
Z dějin českého myšlení o literatuře : Antologie k dějinám české literatury 1945-1989. 4, 1970-1989 / Vybr. a uspoř. Michal Přibáň  Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005. 552 s ( Dokumenty ; Sv. 4)
Z diskusí o smysl Charty 77 a cestách k realizaci jejích cílů (1977-1988). In: Charta 77 : dokumenty. Sv. 3, Přílohy / Blanka Císařovská, Vilém Prečan. Praha, 2007, s. 235-308.
Z literární tvorby souvisící s Chartou 77 (leden-březen 1977), In: Charta 77 : dokumenty. Sv. 3, Přílohy / Blanka Císařovská, Vilém Prečan. Praha, 2007, s. 67-96.
Z Rudého práva 29.01. 12.02.1977. In: Revolver Revue, roč. 33, (1997), s. 281-305.
ZA svobodu a demokracii. 1, Odpor proti komunistické moci / Uspoř. Jaroslav Cuhra a Václav Veber. Praha : Karolinum, 1999. 333 s.
ZÁBRANA, Jan: Celý život : výbor z deníků. 2, 5. listopadu 1976-červenec 1984 / Sest. Dušan Karpatský, Jan Šulc ; ed. pozn. Jan Šulc ; Vzpomínku na Jana Zábranu naps. Václav Havel. Praha : Torst, 1992, s. 533-1109.
ZADOROŽNJUK, Ella G.: Ot krušenija Pražskoj vesny k triumfu "barchatnoj" revoljucii :  iz istorii oppozicionnogo dviženija v Čechoslovakii (avgust 1968-nojabr' 1989 r.) = From the collapse of the Prague Spring to the triumph of the "Velvet" revolution : on the history of the opposition movement in Czechoslovakia (August 1968 - November 1989).  Moskva : Indrik, 2008.  439 s.
ZAJÍČEK, Pavel: Zápisky z podzemí 1973-1980 / K vyd. připr. a ed. pozn. Martin Machovec. Praha : Torst, 2002. 548 s. Část textu vyd. v samizdatu.
ZAPLETALOVÁ, Veronika: Chatařství :  architektura lidských snů a možností = Summerhouses : the architecture of human dreams and possibilities.  Brno : ERA, c2007. 414 s. : il. ( ERA Extra )
ZAVACKÁ, Katarína: Odraz normalizácie v práve. In: Slovensko a režim normalizácie /     Zost. Norbert Kmeť aj. Prešov, 2002, s. 60 67.
ZÁZNAM panelové diskuse na téma Hnutí za lidská a občanská práva v zemích sovětského bloku a pád komunismu / Moderátor Vilém Prečan ; Účastníci: Václav Havel, Max van der Stoel, Jan Lityński, Miklós Haraszti, Miroslav Kusý, Ludmila Alexejova a Gerd Poppe. In:Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 369-386.
ZÁZNAM výpovědí očitých svědků v panelové diskusi na téma Vznik a počátky Charty 77 /     Moderátor Vilém Prečan ; Účastníci: Pavel Kohout, Dana Němcová, Petr Uhl, Jaroslav     Šabata, Kamila Bendová, Radim Palouš, Jiřina Šiklová, Ján Čarnogurský, Martin M.     Šimečka, Václav Černík, Petr Pithart, Jan Šimsa, Alfréd Kocáb, Miroslav Kusý. In:     Charta 77 = Charter 77 / Ed. Markéta Devátá aj. Praha, 2007, s. 387-415.
ZEMAN, Miloš: Prognostika a přestavba. In: KAN 1968 2003 : 35 let úsilí o polidšťování     politiky / Připr. Pavel Holba. Praha, 2003, s. 42 48.   Přet. z: Technický magazín     (srpen 1989).
ZÍDEK, Petr: Charta a teror. In: Lidové noviny, roč. 20, č. 11. Příl. Orientace (2007), s. IV.
ZIMMERMANN, Hans Dieter: Unterlassene Trauerarbeit : zur Zurückweisung der Dissidenten in Warschau, Prag und Berlin. In: Die neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte, Jhrg. 41, Nr. 1 (1994), s. 38-43.
ZNOJ, Milan: Marečkův případ aneb Vzestup a pád antikomunistické pravice. Brno : M. Konečný, 2005. 50 s.
ZPRÁVY a záznamy ministerstva zahraničí ČSSR a apatáru ÚV KSČ k mezinárodnímu ohlasu Charty 77. In: Charta 77 : dokumenty. Sv. 3, Přílohy / Blanka Císařovská, Vilém Prečan. Praha, 2007, s. 179-201.
ZPRÁVY o Chartě v prvních deseti měsících roku 1977. In: Charta 77 : dokumenty. Sv. 3, Přílohy / Blanka Císařovská, Vilém Prečan. Praha, 2007, s. 97-127.
ZPRÁVY Východoevropské informační agentury z let 1988-1989. Praha : Libri prohibiti, 1996. 95 s. Na volných listech.
»ZTROSKOTANCI a samozvanci« : zkrác. přet. článku z Rudého práva (14.1.1977). In: Lidové noviny, roč. 20, č. 8. Příl. AntiCharta 77 : 30 let poté (2007), s. III.
ZVĚŘINA, Josef: Dva dopisy biskupu F. Tomáškovi o Chartě 77 / Úvod Dominik Duka. In: Salve, roč. 12, č. 2 (2002), s. 44-52.
ZVUKY a dozvuky Solidarity : setkání po dvaceti letech : u příležitosti výročí Festivalu nezávislé československé kultury ve Vratislavi v listopadu 1989.  Gdańsk : Europejskie Centrum Solidarności, 2009. 27 s.
ŽÁČEK, Pavel: Boje o minulost : deset let vyrovnávání se s komunistickou minulostí : pokus o předběžnou bilanci. Brno : Barrister & Principal, 2000. 132 s. : fotogr.
ŽÁČEK, Pavel: Celostátní projekt »Klín«. In: Securitas imperii, sv. 2 (1994), s. 60-87.
ŽÁČEK, Pavel: Hlavní správa kontrarozvědky v dokumentech (1988-89). In: Securitas imperii, sv. 2 (1994),  s. 158-270.
ŽÁČEK, Pavel: Nástroj triedneho štátu : organizácia ministerstiev vnútra a bezpečnostných zborov 1953-1990 /  Úvod prel. Patrik Košický. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2005. xxii, 389 s. (Dokumenty)
ŽÁČEK, Pavel: Politická policie proti mládeži : snahy StB o kontrolu tzv. problematiky mládeže ve druhé polovině osmdesátých let [Political Police Against Youngsters : STB Efforts to Control So called ‘Problematic Youth’ in the Second Half of the Eighties]. In: Ostrůvky svobody : kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu / Miroslav Vaněk aj. Praha, 2002, s. 273 332.   Res. angl.
ŽÁČEK, Pavel: Proti vnitřnímu nepříteli : nástin činnosti správy StB České Budějovice v roce 1989. In: Jihočeský sborník historický, sv. 73 (2004), s. 215-230.
ŽÁČEK, Pavel: Přísně tajné : Státní bezpečnost za normalizace : vybrané směrnice a metodické pokyny politické policie z let 1978-1989. Praha : Votobia, 2001. 269 s.
ŽÁČEK, Pavel: Štb na Slovensku za »normalizácie« : agónia komunistickej moci v zvodkách tajnej polície. Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti SR, 2002. 362 s. (Zrkadlo komunistickej moci ; 1)
ŽÁČEK, Pavel: Tajné služby v šedých časech : nechvalně proslulá Státní bezpečnost prošla po srpnové okupaci důkladnou čistkou a reorganizací : její metody se však do posledních dnů režimu významně nezměnily. In: Přítomnost, (zima 2004), s. 13-15.
ŽÁČEK, Pavel: V čele ŠtB : pád režimu v záznamoch dôstojníka tajnej polície. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2006. 260 s. (Dokumenty)
ŽÁK, Václav: V čem vlastně přežívá Charta 77. In: Hospodářské noviny, roč. 46, č. 16 (2002), s. 10.
ŽATKULIAK, Jozef: Ľudské práva v druhej polovici 80. rokov 20. storočia a slovenská a     česká spoločnosť. In: Historický časopis, roč. 55, č. 3 (2007), s. 531-558. - Res. angl.
ŽATKULIAK, Jozef: „Normalizačná“ politická línia komunistického režimu a     česko slovenská federácia v rokoch 1969 1989. In: Na ceste k štátnej samostatnosti :     na pamiatku 140. výročia Memoranda národa slovenského / Zost. Ján Bobák. Martin,     2002, s. 245 254.   Název angl., něm.