Helsinský proces a zhroucení komunismu

Praha, 5.–7. 6. 2005

Obecně prospěšná společnost Československé dokumentační středisko, nezisková badatelská a dokumentační instituce pro dějiny antitotalitní rezistence za komunistické éry v Československu, si dovoluje oznámit, že připravuje na 5.–7. června 2005

mezinárodní konferenci Helsinský proces a zhroucení komunismu

Konference bude u příležitosti 30. výročí podepsání Závěrečného aktu v Helsinkách bilancovat výsledky dosavadního výzkumu otázek, které stály v popředí zápasu o realizaci závazků z Helsink ve státech někdejší sovětské mocenské sféry. Jde zejména o problematiku prosazování do života jednoho z deseti základních principů závazných pro státy-signatáře Závěrečného aktu – „respektu pro lidská práva a základní svobody, včetně svobody myšlení, svědomí, náboženství nebo víry“ (princip VII), o problematiku lidských a občanských práv a takzvaného třetího helsinského koše.

V popředí našeho zájmu je zkoumání přímého a nepřímého dopadu norem přijatých v Helsinkách 1975 a v průběhu následujícího helsinského procesu. Konference by měla na základě studia pramenů odpovědět na otázku, nakolik helsinský proces přispěl k znovuvynoření občanské společnosti ve státech sovětské mocenské sféry, zda, jak a nakolik „Helsinky“ vyvolaly nebo ovlivnily dynamické procesy, které ve svých důsledcích vedly k demontáži či zhroucení komunistického panství v letech 1989/90 a k ukončení éry studené války.

Takto pojatá mezinárodní konference bude fórem pro srovnání vývoje v jednotlivých zemích sovětské mocenské sféry. Zároveň by tu měly být prezentovány výsledky bádání na tématech, jež s centrální ideou konference souvisejí, např.:

  • spolupráce disidentů v zemích střední a východní Evropy (Polsko, Československo, Maďarsko, NDR)
  • spolupráce disidentů a demokratických institucí na Západě přes hranice obou bloků (mj. historie International Helsinski Federation for Human Rights, spolupráce s US-Helsinki Watch, zhodnocení úlohy Amnesty International, úloha Helsinské komise amerického Kongresu atd.)

Konference se bude věnovat rovněž vlivu helsinského procesu (tj. také následných schůzek v Bělehradě, Madridu a ve Vídni) na postup vlád v komunistických zemích. V tomto směru půjde o prezentaci výsledků pramenného zkoumání vládní helsinské agendy v jednotlivých zemích (v archivech dříve vládnoucích komunistických stran a v archivech ministerstev zahraničních věcí).

Na konferenci jsou zváni odborníci z České a Slovenské republiky, z Polska, Maďarska a dalších států někdejšího sovětského bloku, a také ze Spolkové republiky Německo, Francie, Velké Británie, Severní Ameriky a dalších zemí.

Za správní radu Československého dokumentačního střediska,  o. p. s.

prof. PhDr. Vilém Prečan
předseda