Zpráva o realizaci projektu v roce 2002

A. Konstatační část

1.0

Rozhodnutí Ministerstva kultury čj. 11880/2000 o poskytnutí účelových prostředků na daný projekt výzkumu a vývoje nabylo účinnosti dne 16. května 2001. První splátka byla složena v ČNB 6. června 2001 a poté převedena na náš účet u Komerční banky. Od poloviny června byly tedy vytvořeny podmínky k zahájení práce na projektu ve smyslu Popisu projektu přiloženého k rozhodnutí, který považujeme za závaznou koncepci a směrnici pro realizaci projektu.

V následujícím se podává zpráva o realizaci projektu v druhém roce, a to do poloviny listopadu 2002, s výhledem do konce roku 2002. Zpráva za rok 2002 navazuje na předcházející zprávu z listopadu 2001.

1.1

Na realizaci projektu se pod vedením řešitele podílejí dva odborní pracovníci ČSDS, p. Radek Schovánek a pí. Kateřina Volková, kteří jsou zaměstnanci ČSSD, placení z grantu MK. Z mzdových prostředků OON je dále placena archivářka ČSSD pí. Zdena Schwarzová, která jako důchodkyně pracuje na částečný úvazek. Na práci střediska se dále podílí skupina spolupracovníků, z nichž někteří pracují bez nároku na mzdu, jiní na smlouvu o vykonané práci.

V roce 2002 mělo středisko k práci na projektu k dispozici kromě předmětného grantu dary dvou zahraničních sponzorů v celkové výši cca 450 000 Kč, z nichž se uhrazovaly také režijní náklady ČSSD, nákup nábytku a náklady stěhování z Dobřichovic na Strahov.

1.2

Dlouho plánované přestěhování Československého dokumentačního střediska z Dobřichovic do budovy Ministerstva zahraničních věcí (býv. OIRT) se uskutečnilo v červnu 2002. Bylo o něm definitivně rozhodnuto na začátku dubna 2002. Poté byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi ČSDS a Národním muzeem, které je vlastním uživatelem prostor, v nichž je na základě rozhodnutí ministra kultury umístěno dokumentační středisko. (Viz přílohy.)

B. Analytická část

1.0

Základní objem prací na uspořádání sbírek a jejich inventarizaci odpovídal také v roce 2002 rámcovému pracovnímu harmonogramu.

2.0

Koncepce uspořádání celého souboru sbírek do uceleného informač-ního systému.

2.1

Výsledkem loňských konzultací a úvah bylo rozhodnutí zpracovat každý jednotlivý fond a každou jednotlivou sbírku samostatně podle původu a teprve potom je propojit do jednotného informačního systému. Dospěli jsme rovněž k závěru, že plánované osobní složky (dossier) autorů nezávislého českého a slovenského písemnictví doma a v exilu, jak se o nich podrobněji píše v popisu projektu (oddíl "cílem projektu je"), budou existovat především "virtuálně", jako počítačové databáze, eventuálně, bude-li dost času, pouze jako kopie materiálu, který zůstane uložen ve sbírkách uspořádaných podle původu.

2.2

Prozatímním výsledkem je Schéma fondů a sbírek Československého dokumentačního střediska (viz příloha), které jsme zpracovali do jara letošního roku a podle něhož jsou sbírky uloženy a jsou postupně zpracovány, inventarizovány a zpřístupňovány.

Toto schéma doplňují údaje v přiloženém Hesláři encyklopedické příručky československého exilu (příloha). Pro biografická a věcná hesla v hesláři vyznačená (zelenou šipkou) máme ve sbírkách originální materiál.

2.3

Poté bylo třeba připravit sbírky k přestěhování, transport a pro umístění na novém pracovišti, včetně zařízení nových prostor nábytkem, vybalení a předběžného roztřídění materiálu a jeho uložení tak, aby byly sbírky disponibilní k práci, ke studiu a k postupnému systematickému zpracování. Stěhování, jež trvalo několik týdnů, bylo ukončeno k 21. červnu, kdy byly prostory v Dobřichovicích předány majiteli. Pak se započalo s vybalováním a rozmisťováním sbírek v nových pracovních a úložných prostorách. Aby bylo možno učinit si představu o náročnosti této operace, budiž uvedeno, že šlo o přemístění cca 30 tun knih, časopisů a písemností.

2.4

Současně s tím se středisko jako odborný partner Centra pro východevroppská studia (Forschungsstelle Osteuropa) univerzity v Brémách podílelo v roli spoluorganizátora na přípravě mezinárodní výstavy samizdatu v Národním muzeu v Praze v červnu-srpnu 2002 (vernisáž 5. června 2002). Podíl ČSDS na přípravě výstavy a doprovodném programu byl větší, než se původně předpokládalo, a odpovídajícím způsobem zaměstnával pracovníky střediska v celém prvním pololetí roku 2001. S ohledem na výsledný efekt a dopad výstavy (68 tisíc návštěvníků výstavy a mnoho set účastníků doprovodných besed, diskusních večerů a prezentací) to byla, jak soudíme, účelně vynaložená energie. Bylo to vůbec poprvé, kdy byl české veřejnosti představen fenomén samizdatu v celé šíři "souostroví" samizdatu, které zasahovalo všechny země sovětské velmocenské sféry. Podíl střediska na výstavě byl jmenovitě zmíněn při vernisáži 5. června, již se zúčastnili a kde pronesli projevy prezidenti Johannes Rau a Václav Havel. Dosah výstavy je o to větší, že byla instalováno rovněž v Evropském parlamentu v Bruselu ve dnech 5.─15. listopadu 2002. (Viz přílohy.)

V jednotlivostech se ČSDS podílelo na výstavě takto:

1. Expertní a konzultační činnost při upřesňování koncepce výstavy a při výběru českých a slovenských exponátů.

2. Zajištění překladu do češtiny a do angličtiny popisů jednotlivých oddílů výstavy a popisek všech 400 exponátů a provedení redakce překladů, včetně korektur před vytištěním.

3. Podíl na připravě českého a anglického katalogu výstavy (zajištění a redakce překladů německých textů a vypracování textu o českém a slovenském samizdatu). (Oba katalogy jsou přiloženy k této zprávě.)

4. Obstarání překladů textů pro brožuru o samizdatu a provedení redakce překladů. (Brožura je přiložena.)

5. Středisko poskytlo pro výstavu ze svých sbírek několik unikátních exponátů, které brémské Centrum nemělo k dispozici pro předcházející výstavu v Berlíně v roce 2000, podílelo se na instalaci výstavy a připravě vernisáže, aktivně se podílelo na tiskové konferenci před zahájením výstavy a na propagaci výstavy v Českém rozhlase. (Rozhovor V. Prečana o vernisáži v ranním vysílání stanice Vltava 6. června 2002 a v devadesátiminutovém rozhovoru s Ivanem Hoffmanem v ČRo 3, který byl vysílán 2. června 2002.)

6. Středisko zajistilo zpracování databáze 330 českých samizdatových autorů, která byla na výstavě k dispozici návštěvníkům na počítačovém monitoru. Databáze se nyní doplňuje a bude jedním z výstupů projektu.

7. Účast na doprovodných akcích (viz též přílohy):

a) Aktivní účast na mezinárodním večeru o samizdatu 6. června 2002 

b) ČSDS spolu se Slovenským institutem v Praze uspořádalo 18. června pódivou diskusi Svět slovenského samizdatu.

c) ČSDS připravil prezentaci televizního seriálu o samizdatu spojenou s diskusí o Edici Petlice v Národním muzeu 26. června 2002.

d) Spolu s Polským kulturním insitutem v Praze uspořádalo ČSDS v Národním muzeu 25. června 2002 diskusní odpoledne o polském samizdatu za účasti polských představitelů a s promítáním polského dokumentárního filmu.

2.5

Snažíme se naše sbírky dále rozšiřovat jednak akvizacemi ze soukromých rukou, jednak archivním studiem v domácích a zahraničních archivech.

Nové přírůstky sbírek ČSDS od prosince 2001:

 • pramenný materiál britských úřadů (Foreign Office a Home Office) o počátcích československého exilu z britských archivů (výsledek studijní cesty v Londýně v prosinci 2001, financované z dřívějšího grantu Československý politický a kulturní exil 1948─1989)
 • kopie archivních materiálů o čs. exilu z archivu britské Labour Party v Manchestru (materiál obstarala naše spolupracovnice v Londýně; poplatky za xerokopie jsme uhradili z grantu)
 • průběžně získávaný materiál týkající se Charty 77 ze Státního ústředního archivu v Praze (nově zpřístupněné písemnosti z fondu ÚV KSČ, Gustáv Husák apod.)
 • sbírka písemností exilového nakladatelství Rozmluvy
 • písemná pozůstalost Přemysla Janýra
 • nově získávané zvukové a písemné materiály z pražské redakce Rádia Svobodná Evropa
 • písemnosti získané od osob, které jako oběti sledovaní a represe získaly povolení ke studiu materiálů ze svazků býv. StB
 • databáze osob sledovaných komunistickým bezpečnostním aparátem jako "spolupracovníci zahraničních ideodiverzních centrál"

2.6

Na jaře 2002 jsme připravili pokračování projektu k dějinám československého exilu v letech 1948─1989 a podali jsme žádost o tříletý grant na léta 2003─2005 v celkové výši 1950 tisíc Kč u Grantové agentury ČR. (Viz příloha.) Budeme─li v soutěži o grant úspěšní, umožní nám to rozšířit akční rádius našeho bádání do zahraničních archivů a pokračovat ve vydávání ediční řady Dokumentace československého exilu 1948─1989.

3.0

Zpřístupnění pro vědecký výzkum a veřejné využití

3.1

Na základně individuálního dojednání středisko průběžně poskytuje domácím a zahraničním odborným badatelům studijní materiál ze všech, i dosud nezkatalogizovaných sbírek .

3.2

Součástí veřejného využití byla také účast na mezinárodní výstavě samizdatu, o níž je řeč výše.

3.3

ČSDS se podílelo na programu studijního zájezdu do České republiky pořádaného v říjnu 2002 německou nadací Stiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur. Mezi 35 účastníky studijní cesty byli zastoupeni kromě představitelů nadace (mj. dva členové Spolkového sněmu) vedoucí tzv. nezávislých archivů z východního Německa, které spravují a zpracovávají samizdatovou produkci z éry někdejší NDR.

Výprava navštívila ČSDS v jeho novém sídle na Strahově jako první českou instituci bezprostředně po příjezdu z Berlína 23. října, vyslechla historický výklad V. Prečana o antitotalitní rezistenci v Československu a seznámila se se sbírkami střediska a s jeho prací. ČSDS se také podílelo na konferenci o historické paměti uspořádané 24. října v Goethově insitutu v Praze (V. Prečan jako účastník pódiové diskuse). V rámci zájezdu uspořádala Nadace Friedricha Eberta v Praze schůzku a diskusi expertní skupiny českých historiků s poslancem Spolkového sněmu Meckelem o projektu Centra proti vyhánění, na níž se podílelo středisko (V.Prečan). (Viz přílohy.)

Uvedený studijní zájezd se zřejmě stal začátkem dlouhodobé intenzivní spolupráce jak s Nadací Stiftung Aufarbeitung, tak s východoněmeckými nezávislými archivy. Nadace připravuje pro středisko jako dar rozsáhlý soubor německých publikací, které podstatně obohatí knihovnu střediska. Na jaro 2003 připravuje Nadace poradu o mezinárodní spolupráci a účastí představitele ČSDS. Nadace pravděpodobně převezme do své režie svolání mezinárodního semináře o samizdatu, s nímž se původně počítalo jako součástí doprovodného programu výstavy samizdatu, což se však ukázalo jako příliš náročné a jako nerealizovatelnév čase a s prostředky, které byly k dispozici.

4.0

Další stránkou činnosti ČSSD, jež s projektem těsně souvisí, je

expertní a publicistická činnost související se zpřistupňováním pramenů k dějinám komunistické éry, zejména k dějinám disentu, nezávislého myšlení a publikování a k represivním aktivitám komunistických aparátů doma i v zahraničí. (Viz přílohy.)

5.0

Partnerské a spolupracující instituce
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v Praze
Národní muzeum v Praze
K 2001 ─ společnost pro kulturu a dialog, Brno
Libri prohibiti, Praha
Občanské sdružení Archivy, Praha
Ústav politických vied SAV, Bratislava
Forschungsstelle Osteuropa, Bremen
Stiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur, Berlin
Forschungsverbund SED-Staat der Freien Universität Berlin
Zeitgeschichtliches Forum, Leipzig
Open Society Archiv, Budapešť
Radio Free Europe/Radio Liberty, Inc., Washington

C) Použití účelové dotace 

Pro rok 2002 byla neinvestiční účelová dotace v celkové výši 617 tisíc Kč členěna takto:

a) mzdové prostředky ve výší 420 tisíc Kč, z toho 00N 60 tisíc.

b) pokud jde o neinvestiční věcné náklady, jde o částku 197 tisíc Kč s touto předpokládanou skladbou:
nákup materiálu 40 tisíc
tuzemské cestovné10 tisíc
pojistné 147 tisíc

Všechny prostředky budou do konce roku 2002 spotřebovány podle původního předpokladu.

D) Stručné rezumé

Projekt se realizuje v souladu s rámcovým časovým harmonogramem, a to až na dvě výjimky.

 1. Naše největší momentální potíž spočívá v tom, že se nerealizoval původní příslib majitele budovy ve věci zařízení knihovny nábytkem. Proto zůstává rozsáhlý fond cizojazyčných knih o evropském komunismu, disentu a opozičních hnutích, dále fond cizojazyčných časopisů a výstřižkový archiv pražské redakce časopisu Der Spiegel v kartonech a nemohou být používány.
  Zařízení knihovny představuje velkou investici; doufáme, že se nám sponzora podaří najít. 
 2. Vzhledem k rozsahu práce spojené s výstavou samizdatu a s přestěhováním jsme se rozhodli pozdržet vstup na internet. Obávali jsme se, že by to přineslo zvýšený zájem badatelů a požadavky na zpřístupnění, které bychom za dané situace nezvládli.

V Praze dne 18. listopadu 2002
Doc. PhDr. Vilém Prečan, CSc.