Helsinský proces a zhroucení komunismu

Tento projekt je ukončen. Viz Závěrečná zpráva projektu.

Nový projekt připravený na počátku roku 2004, na který středisko získalo krátkodobý grant Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Projekt si klade za cíl přispět k tomu, aby československá diplomacie, vědci z oboru politických a historických věd i širší zainteresovaná veřejnost (zejména pracovníci médií) byli v roce 2005 připraveni na konjunkturu zájmu o historii helsinského procesu v souvislosti s 30. výročím podpisu Závěrečného aktu z Helsink (1. srpna 1975) a aby byli kompetentními partnery v mezinárodních diskusích, jež lze očekávat. Jde dále o to, aby čeští odborníci, spolu s kolegy z ostatních tzv. postkomunistických zemí, rozšířili tematické spektrum bádání o helsinském procesu o ty specifické otázky, které charakterizovaly helsinský proces ve státech někdejší sovětské mocenské sféry, a obohatili toto bádání a s ním související diskuse o výsledky studia pramenů z archivů, jež uchovávají dokumenty někdejších vedoucích stranických i státních aparátů v Československu (1975–89), jež se tzv. helsinskou agendou zabývaly. Jde zejména o problematiku VII. principu Závěrečného aktu (respekt k lidským právům a základním svobodám včetně svobody myšlení, svědomí, náboženství nebo víry) a takzvaného třetího helsinského koše.

Realizace projektu se zaměřuje na tyto badatelské priority:

  1. Zpřístupnit a prostudovat prameny týkající se helsinské agendy, jež jsou uloženy v československých archivech. Přeložit do angličtiny výbor nejdůležitějších dokumentů charakterizujících postoje československého mocenského a vládního establishmentu, aby byly k dispozici účastníkům mezinárodní konference (Czechoslovakia and Helsinki Process, 1975–1989: A Briefing Book).
  2. Prostudovat a zpracovat dokumentaci International Helsinki Federation for Human Rights ze 70. a 80. let, která je uložena v Open Society Archives v Budapešti.
  3. Připravit materiály a studie k tématu Helsinský proces „zdola“ v Československu, mimo jiné k historii Čs. helsinského výboru ustaveného z řad disentu v roce 1988. Do této problematiky patří spolupráce hnutí a aktivistů uvnitř sovětského bloku i spolupráce přes hranice obou bloků.
  4. Součástí projektu je české vydání knihy Daniela C. Thomase The Helsinki Effect (Princeton University Press, 2001), která shrnuje základní poznatky o prosazení agendy lidských práv jako mezinárodně platných norem KBSE, o přímém a nepřímém vlivu helsinského procesu na zhroucení komunismu, a činí tak na základě rozsáhlého pramenného materiálu a s přihlédnutím k vývoji v jednotlivých zemích sovětského bloku.

Jedním z cílů daného projektu je připravit českou účast na mezinárodní konferenci Helsinský proces a zhroucení komunismu, jíž se zúčastní především odborníci z České a Slovenské republiky, z Polska, Maďarska a dalších států někdejšího sovětského bloku. Tato konference, na níž se bude z české strany podílet Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Český helsinský výbor a další instituce, bude organizována ve spolupráci s Mezinárodním višegrádským fondem, Stiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur (Berlín), National Security Archive ve Washingtonu a dalšími domácími a zahraničními institucemi. Mezinárodní konference se svolává do Prahy na 5.–7. červen 2005.