Soupisové schéma fondů a sbírek ČSDS jako podklad k předávacímu soupisu

Příloha č. 1 k Darovací smlouvě

Sbírky samizdatu

 • samizdatové knihy a sborníky
 • české a slovenské
 • polské
 • samizdatová periodika
 • sbírka jednotlivých samizdatových textů z let 1975─1989
 • včetně sérií, jako např. československý fejeton 1975─1979, fejetony Ludvíka Vaculíka, Hejdánkovy Dopisy příteli (1977─1980)
 • sbírka studijních kopií samizdatových knížek a periodik
 • sbírka maket samizdatových knížek a periodik
 • katalogy a soupisy samizdatových sbírek v University Library Torontu, British Library, Harvard University Library a j.

Viz též Dokumentace o disentu

Knižní fondy

 • fond exilové české a slovenské literatury (do r. 1990)
 • fond cizojazyčných překladů knih českých a slovenských autorů
 • cizojazyčná bohemika a slovacika, cizojazyčné knihy o čs. problematice
 • fond cizojazyčných knih o evropském komunismu, disentu a opozičních hnutích (do r. 1989)

Tištěná periodika

 • fond českých a slovenských exilových periodik 1948─1990
 • fond cizojazyčných časopisů, zejména k problematice disentu,
 • lidských práv, samizdatu apod.
 • fond československých, českých a slovenských novin a časopisů 1945─1989

Dokumentace „Pražské jaro“ 1968─1969

 • včetně rozsáhlé sbírky „Sedm pražských dnů“

Dokumentace o „normalizaci“ v Československu (1969─71)

 • dokumentace o čistkách, černých listinách, perzekuci
 • texty „odvolacích“ prohlášení několika českých a slovenských spisovatelů
 • kauza „Černá kniha“ (1969─1974)

Dokumentace politické perzekuce v Československu 1969─89

 • dokumentace domovních prohlídek a politických procesů
 • „Bartolomějský den“, 31. leden 1972 ve svědectvích zatčených a trestně stíhaných
 • protesty jednotlivců a skupin občanů
 • soubory vězeňské korespondence
 • vzpomínky na věznění

Viz též VONS, Amnesty International

Dokumentace k obecné situaci v Československu 1971─89

 • situační zprávy o hospodářské, sociální a národnostní situaci

Viz též dokumentace Nezávislý průzkum veřejného mínění

Dokumentace o disentu a nezávislých občanských iniciativách v Československu 70. a 80. let

 • opozice a disent do roku 1975
 • solidární hnutí s Plastic People a DG 307 (1976)
 • Charta 77 (1976─1992)
 • Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (1978─1989)
 • Jazzová sekce
 • Hnutí za občanskou svobodu (1988─1990)
 • Demokratická inciativa (1987─1989)
 • jednotlivé nezávislé iniciativy 1988─1989
 • pouliční demonstrace v Praze 1988-1989
 • mj. „Palachův týden“ (leden 1989)
 • paralelní seminář Československo '88 v Praze a ve Vídni (listopad 1988)
 • podpisová akce Několik vět
 • dokumentace k demokratické revoluci v Československu 1989/90
 • sbírka Východoevropská informační agentura (VIA)
 • dokumentace o mezinárodní spolupráci disentu východovropských zemí, včetně
 • Wroclaw, 3.─5.11.1989

Viz též ČSDS, Gordon Skilling

Dokumentace o československém politickém a kulturním exilu 1948─1990

 • písemnosti z činnosti exilových institucí, organizací, spolků, nakladatelství, časopisů; zahrnují mj.
 • Fond Čs. sociální demokracie v exilu
 • Rada Svobodného Československa
 • Stálá konferencia slovenských demokratov v exile
 • Svetový kongres Slovákov
 • Skupina Listy
 • Nadace Charty 77 ve Stockholmu (včetně Cena Jaroslava Seiferta, Cena Františka Kriegla)
 • Společnost pro vědu a umění (včetně kongresů)
 • Opus bonum (viz též Frankenská setkání)
 • Informační služba Ivan Medek, Wien
 • Palach Press Agency, Londýn
 • Nakladatelství a časopis Rozmluvy
 • časopis Listy
 • nakladatelství Sixty-Eight Pubslishers
 • časopis Sklizeň (viz též Vlach, Antonín)
 • nakladatelství Index
 • nakladatelství Konfrontace
 • časopis Proměny
 • časopis Svědectví (včetně ankety z r. 1982)
 • časopis Fosil
 • nakladatelství Šafrán
 • nakladatelství Poezie mimo domov
 • nakladatelství Arkýř
 • Setkání (konference) ve Franken 1978─1989

Viz též ČSDS

Dokumentační středisko nezávislé československé literatury 1986─2000 včetně předhistorie 1976─1985

 • „Domácí podnik“ 1976─1985 (pašování knih a časopisů, šíření samizdatu, sbírky samizdatu)
 • Acta creationis a nezávislé dějepisectví, světový kongres historiků v Bukurešti (1980)
 • Kniha Charty 77 (1977-78)
 • Křesťané a Charta 77 (1980)
 • dokumentace pro Madrid (vydána 1983)
 • O lidskou identitu (1983-84) (viz též Václav Havel, Al. Tomský)
 • agenda „Danubius“ a „Bohemus“ (1978 a 1980)
 • „Kamion“ a organizování solidarity se sedmi uvězněnými, 1981─82
 • A Besieged Culture (Czechoslovakia Ten Years After Helsinki)
 • dokumentace ke knize, anketa (Prečan-Janouch), seminář v Budapešti 1985
 • přípravy k založení ČSDS (1984─1985)
 • Hannover 1986
 • Scheinfeld (od listopadu 1986) ─ úřední písemnosti, zasedání představenstev (včetně audiozáznamů z jednání)
 • dokumentace k Nezávislému průzkumu veřejného mínění v Československu (1985─86)
 • dokumentace o tajné dopravě literatury a materiálu do Československa (1976─89), zahrnuje mj.
 • velvyslanectví SRN 1981-1982 a 1986─1989
 • německá sociální demokracie (Schmude)
 • kanadské velvyslanectví (mj. Peter Bakewell)
 • „Rakouská cesta“ 1983-1986
 • agenda PC a videokamer (mj. „Čeněk“ a Nisim)
 • agenda Furiosus (Josef Opatrný)
 • dokumentace o rozšiřování domácí nezávislé literatury na Západě (včetně dokumentace rozmnožovací dílny Erlangen) další třídění podle adresátů
 • agenda National Endowment of Democracy Washington
 • agenda Central and East European Publishing Project Oxford
 • redigování, tisk a distribuce časopisu ACTA
 • agenda publikace k 10. výročí Charty 77
 • agenda „Mnemosyné“ (audiokazety s historickými kurzy pro mládež)
 • dokumentace k jednotlivým publikacím ČSDS
 • dokumentace výstavy samizdatu v Bonnu, 1988
 • agenda PATAR (Spisy Jana Patočky)
 • Mírová cena pro Václava Havla (Frankfurt, říjen 1989)
 • včetně agendy založení nezáv. nakl. Atlantis, knižní publikace, korespondence s Prahou
 • spolupráce s disentem ve výchoevropských zemích; podle zemí: Maďarsko, Polsko, SSSR
 • ČSDS a demokratická revoluce v Československu (17. listopadu─31. prosince 1989), včetně
 • akce autobus exilových knih pro Prahu, 7. prosince 1989
 • výstavka exilové literatury v Praze v březnu 1990
 • kniha o Chartě 77, únor-březen 1990 (Scheinfeld─Praha)
 • výstava samizdatu Wolfenbüttel 1991
 • výstava VZDOR (nezávislá lit. v samizdatu a exilu) Praha 1992
 • výstava samizdatu Regensburg 1993
 • agenda související s udělením Ceny Bavorské akademie v r. 1993
 • dokumentace Schwarzenberských setkání (I-VII) 1992─1999
 • výstava Samizdat v Praze 2002 a doprovodné akce

Pozůstalosti a osobní fondy

 • Václav Havel
 • Milan Šimečka
 • Jiří Lederer
 • Johann Wolfgang Brügel
 • Antonín Vlach (Hamburg)
 • H. Gordon Skilling
 • Jiří Pelikán
 • Vilém Prečan
 • Jiřina Šiklová
 • Přemysl Janýr
 • Blažej Vilím (z British Library, Londýn a z Churchill College, Cambridge)
 • Ladislav Ján Kalina

Viz též Fond korespondence

Fond korespondence

 • sbírka Tajná korespondence domov─exil 1976─1989
 • sbírka Cizí korespondence (domácí adresáti a jejich partneři v zahraničí)

Viz též Pozůstalosti a osobní fondy

Výstřižkový archiv

 • výstřižková dokumentace ze zahraničního tisku 1952─1993
 • výstřižkový archiv pražské redakce časopisu Der Spiegel

Fond Rádio Svobodná Evropa

 • sbírka audiozáznamů vysílání a monotoringu 1951─89
 • (CD-ROM)
 • dokumentace čs. vysílání Svobodné Evropy 1981─1993
 • sbírka dálnopisných agenturních zpráv o Československu a disentu ve východní Evropě
 • sbírka přepisů monotoringu vysílání Čs. rozhlasu (stanice Praha a Hvězda) a Čs. televize z let 1955─1988
 • dokumentace Listopad 1989

Dokumentace zahraničních institucí, konferencí a shromáždění

Zahrnuje mj.

 • Ackermann Gemeinde
 • Amnesty International
 • Helsinská komise Kongresu USA
 • International Helsinki Federation for Human Rights
 • US-Helsinki Watch
 • AIDA
 • Mezinárodní výbor na obranu Charty 77 v Československu
 • včetně agendy Cena Jana Palacha
 • Jan Hus Foundation, Londýn
 • Jan Hus Foundation, Kanada
 • Entre-Aide (Anette Laborey)
 • International Literary Centre, New York
 • National Endowment for Democracy, Washington
 • Konference Demokratická revoluce, Washington, květen 1989
 • Friedrich-Ebert-Stiftung
 • Alexander-von Humboldt-Stiftung
 • Čs. agenda na mezinárodních kongresech historiků v Moskvě (1970) a v San Francisku (1975)

Viz též Helsinský proces

Dokumentace zahraničních akcí ve vztahu k nezávislé literatuře a disentu v Československu a východní Evropě

Zahrnuje mj.

 • Bílá kniha o perzekuci v Československu 1976
 • Kopenhagen leden 1982
 • II. mezinárodní kongres ruských a východoevropských studií,
 • Washington, listopad 1985 (panel: Čs. historiografie ve stínu reálného socialismu)
 • Spolkový sněm SRN k situaci v Československu
 • dokumentace ke konferenci Cortona 1988 (20. výročí Pražského jara)

Dokumentace „helsinský proces“

 • CSCE Helsinki 1975
 • následné schůzky Bělehrad, Madrid, Vídeň

Dokumentace o nezávislém mírovém hnutí v Evropě

 • organizace podle jednotlivých zemí
 • mezinárodní konference
 • spolupráce a solidarita s disentem v Československu
 • akce k Světovému shromáždění v Praze 1983

Dokumentace o rozvratném působení čs. tajné policie a tajných služeb v domácích disentu a v exilu

 • včetně dezinformačních aktivit, jako např. série oběžníků Nový proud, podvržené publikace proti Jiřímu Pelikánovi a dalším osobnostem exilu
 • dossier osobností disentu a exilu

Sbírka fotografií

Zahrnuje mj.

 • Palachův týden
 • listopad 1989 v pražských ulicích
 • exilová setkání
 • pohřeb Jaroslava Seiferta
 • fotografie z prostředí disentu a nezávislé literatury
 • fotodokumentace o ČSDS a jeho aktivitách
 • fotodokumentace Schwarzenberských setkání 1992─1999

Sbírka audiozáznamů

 • záznamy interview z prostředí disentu, určených pro zahraniční média
 • záznamy telefonických rozhovorů vedených přes hranice
 • kulturní, historické a jiné programy určené pro domácí nezávislou scénu a pro zahraničí

Sbírka videozáznamů a videokazet

 • videozáznamy zahraničních TV pořadů o nezávislé kultuře a disentu v Československu a východní Evropě
 • videokazety s programy natočenými v exilovém prostředí
 • série Videomagazínu (autor Karel a Ivan Kynclovi, Londýn) určená pro posluchače v Československu
 • Originální videomagazín (domácí nezávislá produkce)
 • soubor videozáznamů vysílání Čs. TV z období listopad 1989─leden 1990

Sbírka plakátů a letáků

Pozn.: Výše uvedené schéma neobsahuje údaje o rozsahu jednotlivých fondů, sbírek či dokumentací. Tak například fond Nadace Charty 77 ve Stockholmu je uložen v padesáti kartonech; fond tištěných periodik má asi 150 titulů; osobní fond Václav Havel obsahuje mj. rukopisy jeho děl a textů ze 70. a 80. let, překlady, výstřižkovou dokumentaci ze zahraničního tisku o uvádění jeho her, o solidárních akcích, o procesu v únoru a březnu 1989 a mnohé další písemnosti.