Protokol o výslechu Miroslava Kusého - 1977, 21. leden, Bratislava

Správa vyšetrovania ŠtB
Bratislava
VŠ-ČVS-3/12-1977

Protokol o výsluchu podozrivého
(pokračovanie) 1Rozumí se pokračování výslechu, který se konal 20. ledna, jehož protokol se tu nezveřejňuje.

PhDr. Kusý Miroslav, nar. 1.12.1931 v Bratislave, zamestnaný v Univerzitnej knižnici v Bratislave, bytom Bratislava, Žalmanova č. 13.

Výsluch započal o 12.15 hod. Podozrivý bol primerane poučený o jeho právach a povinnostiach. Po oboznámení s predmetom výsluchu podozrivý vypovedá:

Otázka: Pri domovej prehliadke, ktorá bola u Vás vykonaná dňa 20.1.1977, okrem iných písomných materiálov bola u Vás nájdená a zabavená písomnosť s názvom „Fejeton o loučení“ s podpisom Milan Šimečka, ktorá je uvedená pod položkou 52 v protokole o vykonaní domovej prehliadky. Žiadam Vás o vyjadrenie, akým spôsobom ste sa k predmetnej listine-dopisu dostal, kedy a k akému účelu slúži, respektívne jeho autora?

Odpoveď: Na položenú otázku môžem odpovedať, že predmetný dopis-fejtón som našiel vo svojej listovej schránke spolu s ďalšími materiálmi prevažne pražskými niekedy v mesiaci júl–august 1976. Tieto písomnosti boli v úradnej obálke bez určenia adresáta a odosielateľa, podotýkam, že obálka nebola zalepená. Pretože takéto písomnosti obvykle po prečítaní zahadzujem, zahodil som v tomto prípade tiež všetko okrem uvedeného fejtónu, ktorý sa mi páčil. Neviem povedať, kto mi tieto písomnosti do listovej schránky vložil. Fejtón sa mi páčil jak čo do obsahu, tak i čo do formy, lebo popisuje atmosféru lúčenia s dr. Vilémom Prečanom, ktorý odchádzal s vysťahovaleckým pasom do cudziny. Tento fejtón som nikomu nedával čítať a taktiež o jeho obsahu som s nikým nerozprával. Autorom uvedeného fejtónu je na ňom podpísaný Milan Šimečka. Podotýkam, že predmetný fejtón je napísaný v českom jazyku, ovšem usudzujem, že tento je napísaný na stroji so slovenskou tlačou. Podľa mňa jeho účelom je, aby sa čítal vzhľadom na spôsob podania a spracovania, nakoľko ide o umelecké dielo vysokých literárnych kvalít.

K osobe Milana Šimečku, ktorý je autorom predmetného fejtónu, môžem povedať nasledovné: menovaného poznám asi od roku 1957, kedy som sa presťahoval do Bratislavy a bývali sme spolu v internáte na Horskom parku. Pretože sme boli obaja filozofmi, mali sme vždy veľa spoločných záujmov. Posudzoval som aj väčšinu jeho publikovaných prác o utopickom socializme. Príležitostne sme sa od tej doby stýkal, aj keď sme už neboli susedia. Naše priateľstvo trvá až doteraz, a preto sa stýkavame sporadicky aj naďalej. Naposledy sme sa spolu stretli v utorok 18.1.1977 pred Univerzitnou knižnicou asi o 16.30 hod., kedy som odchádzal z práce. Toto stretnutie sa uskutočnilo z mojej iniciatívy po predchádzajúcom telefonickom rozhovore. So Šimečkom som sa chcel stretnúť preto, že som sa dozvedel z rôznych chýrov, že sa niečo deje okolo neho a jeho manželky, že bol vypočúvaný a že mu mali vylúčiť syna z fakulty. Cestou od Univerzitnej knižnice sme sa stretli s Lacom Kalinom,2Srv. protokol o výslechu L. J. Kaliny 8. března 1977.. ktorý tam stál v spoločnosti mne neznámych dvoch žien. Laca Kalinu sme zavolali k sebe a odchádzali sme smerom k dunajskému nábrežiu a tu sme si všetci traja sadli do kaviarne Danubius, kde sme spoločne zotrvali v rozhovore asi pol hodiny. Hlavnou témou nášho spoločného rozhovoru bol osud rodiny Milana Šimečku, jeho predvolanie na SVŠT v Bratislave, kde od neho žiadali písomné odsúdenie Charty 77 z dôvodov, že ide o ďalší osud jeho syna na fakulte, ktorý tam študuje prvý ročník.3Srv. fejeton Milana Šimečky Ludvíkovi Vaculíkovi namiesto fejtónu, oddíl B/1. Šlo o Petra, staršího ze dvou synů. Taktiež manželku M. Šimečku predvolal dekan Filozofickej fakulty UK Bratislava spolu s tajomníkom tejto fakulty a žiadali od nej písomné odsúdenie Charty 77 s tým, že ide o jej ďalší osud na pracovisku. Táto síce na tento nátlak napísala svoje stanovisko k Charte a odovzdala ho dekanovi, lenže tam jej povedali, že to je veľmi nedostatočné. Vzhľadom k tomu sme spoločne diskutovali o tom, či sa skutočne pristúpi k takýmto drastickým opatreniam voči jeho rodine, alebo či sú to len plané hrozby. V tejto súvislosti sme rozprávali aj o samotnej Charte 77, o ohlase na ňu v našich a zahraničných masových komunikačných prostriedkoch. V súvislosti s Chartou 77 sme zaujímali stanovisko hlavne k prípadu Šimečkovej rodiny, kde sme uvedený postup považovali za neprípustný nátlak jak morálny, tak i existenčný. Zároveň nám Šimečka povedal, že svojho syna už vzal na brigádu na stavbu, kde sám pracuje, aby mal jeho syn nejaké zamestnanie, keby došlo k jeho vylúčeniu z fakulty. Zatiaľ tam pracuje len brigádnicky cez prázdniny. Počas rozhovoru som zistil, že jak Šimečka, tak i Kalina sú s obsahom Charty 77 oboznámení. Akým spôsobom sa obaja oboznámili s obsahom Charty 77, ja neviem povedať. Ja môžem prehlásiť, že som jak Šimečkovi, tak i Kalinovi neukazoval Chartu 77, prípadne iné súvisiace písomnosti. Počas spoločného rozhovoru sme rozoberali otázku zatknutých predstaviteľov Charty 77, pričom sme konfrontovali rôzne titulky k tomuto v rôznych novinách a ja som sa spýtal Laca Kalinu, kto je to ten prvý uvedený ako zatknutý. Odpovedal mi, že sa jedná o riaditeľa pražských divadiel mestských a čo tento človek robil v minulosti v oblasti divadelníctva.4Byl to Ota Ornest. Počas rozhovoru sme nezaujímali žiadne stanoviská k otázkam propagovania alebo šírenia Charty 77, prípadne k otázkam budovania nejakej ilegálnej organizácie, konšpiratívnej siete a pod. Týmto náš rozhovor skončil a každý po rozlúčke sme odišli domov. Od tejto doby som sa nestretol jak so Šimečkom, tak i s Kalinom.

Viac k veci nemám čo uviesť. Protokol o výsluchu skončený o 13.30 hod. Po prečítaní protokolu podozrivý prehlasuje, že jeho obsah súhlasí s jeho výpoveďou a nežiada jeho zmenu ani doplnenie.

Vyšetrovateľ ŠtB: npor. Stacha Prítomný
pri výsluchu: [nečitelný podpis]
Podozrivý: PhDr. Kusý Miroslav

1.Rozumí se pokračování výslechu, který se konal 20. ledna, jehož protokol se tu nezveřejňuje.
2.Srv. protokol o výslechu L. J. Kaliny 8. března 1977.
3.Srv. fejeton Milana Šimečky Ludvíkovi Vaculíkovi namiesto fejtónu, oddíl B/1. Šlo o Petra, staršího ze dvou synů.
4.Byl to Ota Ornest.

Pole

NázevHodnota
ŘadaCharta 77 na Slovensku
Den21
Měsíc1
Rok1977
Zpracovanýfalse
OCRfalse
ZdrojAMV Praha, V-33766 MV, ČVS-3/120-77, sv. 14, l. 48–49.