D162

1980, 14. prosinec, Praha. – Dopis prezidentu republiky, vládě a Federálnímu shromáždění ČSSR o tendenčním zpravodajství oficiálních sdělovacích prostředků o událostech v Polsku, naznačujícím možné zasahování do polských záležitostí.

Obracíme se na Vás v souvislosti s událostmi, které naše široká veřejnost sleduje s napjatou pozorností.

V PLR již několik měsíců probíhá proces společenské obnovy. Pozitivní síly tohoto národa a jeho politického a státního vedení se dohodly na konstruktivním přístupu k řešení závažných problémů hospodářských i celospolečenských, které se hromadily po řadu let. V tomto procesu projevují rozvahu a občanskou zodpovědnost, jimiž vzbuzují úctu široké světové veřejnosti. Dosavadní vývoj v PLR je povzbuzením pro všechny, kdo usilují o mírové a demokratické řešení problémů současného světa, a je také zárukou toho, že i kritickou situaci je polský národ schopen řešit vlastními silami, jak to potvrzují jeho představitelé i řada státníků jiných národů. Plně sdílíme tento názor a jsme proto znepokojeni jevy, které nasvědčují snahám zasahovat zvenčí do dění v PLR, a to zvláště tehdy, setkáváme-li se s nimi uvnitř naší republiky.

Jde tu především o obsah i tón projevů čs. sdělovacích prostředků, informujících čs. veřejnost, která nemá možnost ověřit si skutečný stav věcí.E1V souvislosti s hnutím Solidarity rozpoutaly čs. sdělovací prostředky štvavou kampaň. Zúčastnilo se jí především Rudé právo, zejména redaktor Karel Douděra, rozhlasová stanice Hvězda a Praha a Televizní noviny. Straničtí ideologové Vasil Biľak a Jan Fojtík (na oslavách dne Rudého práva a celostátní stranické konferenci v Ostravě) kritizovali polské nezávislé odbory jako reakční, jako cosi „popleteného“. Zkresleně líčí jednotlivé události i celý proces obnovy, zamlčují důležitá fakta, vyvolávají averzi vůči polskému lidu a jeho dělnické třídě, napadají ty polské společenské síly a jejich představitele, s nimiž státní a stranické vedení v partnerském dialogu hledá optimální řešení současné situace. Útočí na představitele KOR – KSS, kteří prokazují i v současné době pozitivní vztah k polskému společenskému zřízení i k jeho spojeneckým svazkům a přičiňují se o to, aby proces obnovy probíhal pokojnou cestou. Výpadů čs. sdělovacích prostředků nejsou ušetřeni ani představitelé polského dělnického hnutí a nepřímo či přímo jsou napadáni i polští ústavní činitelé.

Tento přístup čs. sdělovacích prostředků dezorientuje naši veřejnost, poškozuje přátelské vztahy našich národů a je v rozporu s normami i všeobecnými etickými zásadami mezinárodních vztahů a naznačuje snahu zasahovat do polských záležitostí i jinými prostředky.

Naše veřejnost je znepokojena tím, že bez jakéhokoli vysvětlení oficiálních míst se setkává s řadou příznaků svědčících o přesunech vojenských útvarů k polským hranicím. V souvislosti s tím se vynořují v naší veřejnosti obavy, že by čeští a slovenští lidé měli v Polsku prolévat svou krev i krev svých polských bratří.

Nepochybujeme, že i pro vztah našeho státu k současnému dění v PLR jsou závazné podpisy ústavních představitelů naší republiky na Závěrečném aktu KBSE v Helsinkách, podle něhož „zúčastněné státy budou vzájemně respektovat svou svrchovanou rovnost a individualitu“ a který výslovně potvrzuje, že „žádné zdůvodnění nemůže posloužit k ospravedlnění uchýlení se k použití síly či hrozby silou v rozporu s tímto principem“. To ostatně vyplývá z řady dalších mezinárodních závazků, mj. z Charty OSN a Varšavské smlouvy.

Kromě toho i historická zkušenost našich národů dokládá, že násilný zásah zvenčí neřeší vnitřní problémy země, naopak je prohlubuje i zostřuje a navíc zatěžuje i budoucí generace nenávistí a vinou.

Domníváme se proto, že k uklidnění naší veřejnosti, k podpoře nadějných a pozitivních jevů polského společenského dění i k přátelství mezi našimi národy by přispělo jednoznačné vyjádření čs. ústavních činitelů, že ČSSR nebude žádným způsobem zasahovat do svobodného vývoje PLR.

Marie Hromádková, mluvčí Charty 77
Ladislav Lis,člen kolektivu mluvčích Charty 77
Miloš Rejchrt, mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 4 (1981), č. 1, s. 1–2
  • Listy, roč. 11 (1981), č. 1, s. 7
  • Ruce pryč od Polska. In: Charta 77 1977–1989, s. 232–233
  • Prohlášení Charty 77 k událostem v Polsku. In: Dialogy, roč. 4 (1980), č. 4–5, s. 144.
Zkráceně
  • In: Informační materiály, č. 38 (červen 1981), s. 4.
Komentář
  • ÚSD, sb. RFE, pol. blok T-94 (17. 12. 1980).
E1.V souvislosti s hnutím Solidarity rozpoutaly čs. sdělovací prostředky štvavou kampaň. Zúčastnilo se jí především Rudé právo, zejména redaktor Karel Douděra, rozhlasová stanice Hvězda a Praha a Televizní noviny. Straničtí ideologové Vasil Biľak a Jan Fojtík (na oslavách dne Rudého práva a celostátní stranické konferenci v Ostravě) kritizovali polské nezávislé odbory jako reakční, jako cosi „popleteného“.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den14
Měsíc12
Rok1980
Zpracovanýtrue
OCRfalse