Majer, Václav

soc. dem. politik; 1945–1948 ministr výživy, od 1948 předseda exilové ČSSD

Majer Václav, 22. 1. 1904 Pochválov u Loun – 25. 1. 1972 College Park (Maryland. USA), politik. Od patnácti let pra­coval jako horník na Mostecku, po návratu z vojny se stal tajemníkem odborové organizace sociálně demokratického zemědělského dělnictva v Lounech; 1935–38 předseda Svazu domkářů a malorolníků při Čs. sociálně demokratic­ké straně dělnické, 1937–38 člen ústředního výkonného výboru strany. Přední sociálně demokratický odborník na problematiku vesnice, spolupracovník Práva lidu. Na začátku nacistické okupace se zapojil do domácího odboje; v únoru 1940 uprchl spolu s Václavem Holubem přes Maďarsko a Jugoslávii do Francie, kde se stal příslušníkem čs. vojenské jednotky. Od léta 1940 působil v čs. zahraničním odboji ve Velké Británii; 1942–45 člen Státní rady čs. a 1944–45 ministr průmyslu, obchodu a živností čs. exilové vlády v Londýně. (Jeho matka byla kvůli synově odbojové činnosti odvlečena do koncent­račního tábora v Osvětimi, kde zahynula.) 1945–48 člen představenstva Čs. sociální demo­kracie, poslanec Národního shromáždění a ministr výživy; jeden z hlavních představitelů protikomunistického křídla v sociálně demokratické straně, odpůrce Fierlingerova směru. V únorové krizi 1948 jako jediný ze sociálně demokratických členů vlády podpořil vystou­pení ministrů národně socialistické, lidové a demokratické strany (ačkoli měl výhrady k načasování a způsobu provedení tohoto kroku) a na zasedání ústředního výkonného výboru ČSSD 23. 2.1948 žádal, aby se sociální demokracie k demisi připojila, ale nepodaři­lo se mu tento návrh prosadit; 25.2.1948 podal tedy demisi za svou osobu. Po převzetí moci komunisty a ovládnutí sociální demokracie fierlingerovskou „levicí" byl zbaven všech stra­nických funkcí a vyloučen ze strany; v létě 1948 emigroval do Velké Británie a 1950 do USA. Od září 1948 do své smrti předseda Čs. sociální demokracie v exilu; od 1949 člen výboru Rady svobodného Československa. Působil též v Mezinárodním ústředí svobodných odborů v exilu, v Socialistické internacionále a ve Shromáždění podmaněných národů (ACEN). Usi­loval o udržení jednoty exilové ČSSD a o spolupráci všech demokratických složek čs. exilu. – Jeho manželka Irma Majerová, rozená Linhartová (1918–2002), aktivní členka čs. sociální demokracie ve vlasti i v exilu, byla sekretářkou generálních tajemníků strany Vojtěcha Dundra a Blažeje Vilíma.