Janýr, Přemysl

novinář a politik; představitel exilové ČSSD a čs. exilové komunity v Rakousku

Janýr Přemysl. 6. 8. 1926 Bratislava – 13. 12. 1998 Praha, novinář a politik.1945–49 vystu­doval Vysokou školu politickou a sociální v Praze. 1945 vstoupil do Čs. sociální demokracie a 1945–48 byl předsedou krajské komise sociálně demokratické mládeže v Českých Budě­jovicích a členem ústřední komise mládeže ČSSD. 1949 zatčen, obviněn z velezrady a špio­náže a odsouzen k deseti rokům vězení: 1955 podmíněně propuštěn. 1955–65 pracoval v dělnických profesích; časopisecky publikoval povídky a fejetony a spolupracoval s roz­hlasem. 1965 byl rehabilitován; poté působil jako novinář. Na jaře a v létě 1968 patřil k prota­gonistům úsilí o obnovu Čs. sociální demokracie, stal se členem jejího přípravného výboru a účastnil se všech jednání s představiteli KSČ a Národní fronty. V říjnu 1968 odešel na stu­dijní pobyt do Vídně, kde záhy zůstal v exilu. 1969–79 pracoval nejprve jako asistent parlamentního klubu Socialistické strany Rakouska, posléze se podílel na vědeckých analýzách pro různé rakouské instituce; 1979–89 působil v tiskovém odboru Úřadu spolkového kanc­léře. Publikoval politické články a komentáře v rakouském, německém, švýcarském i čs. exi­lovém tisku. 1973–80 člen ústředního výkonného výboru a představenstva exilové ČSSD; stoupenec tzv. reformního proudu ve straně, v jehož intencích vydával 1985–89 ve Vídni občasník Korespondence. Svých styků v rakouských politických strukturách využíval pro podporu čs. disentu, s nímž ze své vídeňské pozice udržoval soustavné kontakty. Koncem listopadu 1989 se vrátil do vlasti a podílel se na obnovení činnosti Čs. sociální demokracie a jejího tisku. 1990–91 šéfredaktor Práva lidu, od 1994 teoreticko-politické revue Trend.  Jako nezávislý publicista spolupracoval s deníky Právo a Lidové noviny. Autor memoárově dokumentární publikace Neznámá kapitola roku 1968. Zápas o obnovení Českosloven­ské sociální demokracie (1998).