Výběrová bibliografie prací Jana Vladislava (1942-1997)

I. POEZIE

a) knižně

Nedokončený obraz. Praha, V. Šmidt 1946.

Dar. Brno, Moravské kolo spisovatelů 1947.

Hořící člověk. Praha, Dělnické nakladatelství 1948; znovu v souboru

Kniha poezie, Praha, Klub osvobozeného samizdatu (KOS) 1991.

Věty. Básně z let 1962-1972. Rukopisně edice Kvart 1978. Knižně ne­ úplně Mnichov, Poezie mimo domov 1981, úplně v souboru Kniha poe­ zie, Praha, KOS 1991.

Fragmenty. Básně z let 1978-1989. Rukopisně edice Kvart 1980. Kniž­ ně doplněno v souboru Kniha poezie, Praha, KOS 1991.

Samomluvy. Básně z let 1950-1960. Rukopisně edice Kvart 1980. Kniž­ ně Mnichov, Poezie mimo domov 1986; znovu v souboru Kniha poezie, Praha, KOS 1991.

Sny a malé básně v próze. Mnichov, Poezie mimo domov 1990; znovu doplněno v souboru Kniha poezie, Praha, KOS 1991.

Kniha poezie. Praha, KOS 1991.

Soliloques [Samomluvy). Přeložil X. Galmiche ve spolupráci s autorem. Saint-Pierre-la-Vieille, Atelier la Feugraie 1995.

Propos [Věty]. Přeložil X. Galmiche ve spolupráci s autorem. Nord / Pas-de-Calais, Maison de la Poésie 1995.

Songes et poem.es en prose [Sny a malé básně v próze]. Přeložil X. Gal­ miche ve spolupráci s autorem. Připravuje se.

b) v antologiích a časopisech

Myšlenky z Leonarda. Osm vět. Hodina naděje. Almanach české lite­ ratury 1968-1978. Uspoř. Jiří Gruša, Milan Uhde a Ludvík Vaculík. Toronto, Sixty-Eight Publishers 1980.

Gedanken aus Leonardo. Acht Satze [Myšlenky z Leonarda. Osm vět). Přeložil Peter Lotar. Sborník Stunde namens Hoffnung. Luzern, Reich Verlag 1978.

Fragmenty. Básně z let 1978-1989. Svědectví, č. 66, Paříž 1982. Sloky. Listy, r. 13, č. 3. Čtení na léto. Řím 1983.

Osmý fragment. Listy, r. 15, č. 3. Čtení na léto. Řím 1985. Devátý [fragment). Listy, r. 16, č. 3. Čtení na léto. Řím 1986.

Kogo malowaé, Orfeusz, Jak nakazywal obyczaj, Nie drgn lo tu..., Male requiem. Výběr z Vět. Přeložil A. S. Jagodzinski. Revue Wii:ž, č. 9, Var­ šava 1988.

Sny a malé básně v próze. Listy, r. 19, č. 3. Čtení na léto. Řím 1989.

Le matin. La conversation [Ráno. Rozhovor). Přeložil P. Král. La poésie tcheque modeme. Anthologie par P. Král. Paříž, Belin 1990.

Aus Satze: Das Gedachtnis der Dinge [Paměť věcí, Věty). Přeložila Su­ sanna Rothová. Sborník Die Prager Modeme. Frankfurt a. M., Sur­ kamp 1991.

Songes (poemes en prose). Výběr ze Snů a malých básní v próze. Přelo­ žil X. Galmiche. Revue Les Nouveaux Cahiers de l'Est, Paříž 1991.

Premier Fragment [První fragment). Přeložil autor. Liberté, č. 149, Saint-Laurent, Quebec 1993.

Deux soliloques [Dvě Samomluvy). Revue Polyphonies, č. 17-18, Paříž 1993.

Soliloques [Výběr ze Samomluv). Přeložil X. Galmiche. Revue Théodore Balmoral, Orléans 1993.

Fragments. Le Huitieme. Přeložila Jana Boxbergerová. Revue In'hui, č. 41, Brusel-Paříž 1993.

Orphée [Orfeus). Přeložil X. Galmiche. Sborník L'allure du chemin. Dix ans ďédition. Saint-Pierre-la-Vieille, Atelier la Feugraie 1994.

Věty IV. Souvislosti, 4/40. Praha 1996.


II.PRÓZA

a) knižně

Ráno nad střechami. Prózy. Valašské Meziříčí, M. Šašek 1948.

Světla z Kanopu. Německy, anglicky, francouzsky: Praha, Artia 1959. Česky: Praha, Odeon 1967.

Výpravy bez konce. Čtení o umělcích italské renesance. Praha, Mladá fronta 1964.

Mužický dekameron. Ve spolupráci s V. Stanovským. Praha, Svět sově­ tů 1966.

Kamenný život. O starých sochách a sochařích. Pod jménem Vladislava Mullerová. Praha, Albatros 1975.

Lidský los. Povídky z let 1952---1963. Rukopis. Částečně časopisecky.

Otevřený deník 1977-1980. Rukopis. Připravuje k vydání nakladatel­ ství Torst.

Pařížský deník 1981-1989. Rukopis. Připravuje k vydání nakladatel­ ství Torst.

b) v antologiích a časopisech

Řeč pro krematorium. Orientace, r. 2, č. 6. Praha 1967. Totéž Katolická ročenka. Praha 1970. Znovu v antologii Básníci ve stínu šibenice. Řím, Křesťanská akademie 1976.

Citová výchova. Listy, r. 12, č. 3-4. Čtení na léto. Řím 1982.

Otevřený deník [15.-18. září 1977]. Listy, r. 13, č. 3. Čtení na léto. Řím 1983.

Otevřený deník [10. prosince 1977, 24. září, 1. října 1980). Listy, r. 14, č. 3. Čtení na léto. Řím 1984.

Otevřený deník [3. ledna, 26. června 1980). Listy, r. 15, č. 3. Čtení na léto. Řím 1985.

Zápisy z 28. srpna 1982 a 2. dubna 1984. Listy, r. 17, č. 3. Čtení na léto. Řím 1987.

Pařížský deník [11. a 30. listopadu 1982. O zkušenostech s dějinami). Listy, r. 16, č. 3. Čtení na léto. Řím 1986. Totéž pod názvem O zkuše­ nostech s dějinami neboli Citová výchova 1938-1968. Proměny, r. 25, č. 3. New York 1988. Polsky Doswiadczenia z historia,. Přeložil A. S.

Jagodzinski. Revue Res Publica, č. 12. Varšava 1988. Anglicky En­ counters with History or Une éducation sentimentale 1938-1968. Pře­ ložil A. G. Brain. Sborník J. Pehe, The Prague Spring: A mixed legacy. Perspective on Freedom, č. 10. New York, Freedom House 1988. Knižně česky ve svazku Pařížský zápisník I. Praha 1991.

Journal ouvert [Záznam z 18. září 1977. Smrt Jana Patočky]. L'autre Europe, č. 11-12. Paříž 1986.

Z Pařížského deníku. [Záznam z 11. dubna 1981.] Rukopisně Kritický sborník, r. 7, č. 1. Praha 1987.

Z Pařížského deníku [Srpen 1982]. Listy, r. 18, č. 3. Čtení na léto. Řím 1988.

Z Otevřeného deníku (20.-21. listopadu 1979]. Listy, r. 18, č. 3. Čtení na léto. Řím 1988.

Z Pařížského deníku. (1982] Revue Fragment, č. 3. Bratislava 1993. Francie 1981-1991. Záznamy. [Z Pařížského deníku.] Revue Prostor, č. 27, Praha 1994.

O ceně svobody. Rozhovor s K. Hvížďalou. Revue Alternativa nova, č. 6-9. Opava 1995.


III. ESEJE, KRITIKA (knižně)

Portréty a autoportréty. Praha, Odeon 1969, nesmělo vyjít. Rukopisně Tajný čtenář I., edice Kvart 1975. Knižně v rozšířené podobě Praha, Práce 1991.

Malé morality. Rukopisně Tajný čtenář I., edice Kvart 1975. Knižně Mnichov, Arkýř 1984.

Tajný čtenář II. Předmluvy, doslovy a další. Rukopisně edice Kvart 1979.

Tajný čtenář III. Recenze, lektorské posudky a další. Rukopisně edice Kvart 1979.

Tajný čtenář IV. Portréty a autoportréty. Rukopisně edice Kvart 1980.

Tajný čtenář V. Bezejmenná Múza: o překládání. Rukopis.

Tajný čtenář VI. Přednášky, promluvy a další. Rukopis.

Horký leden 1989 v Československu. Ve spolupráci s V. Prečanem. Acta, r. 3, č. 9-12 (1989), Scheinfeld 1990; 2. vydání Praha 1990. -Anglicky Czechoslovakia: Heat in January 1989. Acta, r. 3, č. 9-12. Scheinfeld 1989.

Pařížský zápisník I, 81 I 89. Staré a nové problémy (Kultura a politika. Paralelní svět a jeho dějiny). Praha, Orbis 1991.


IV. RECENZE, STUDIE, PŘEDNÁŠKY, ÚVODY, DOSLOVY ATD.

1942

Poesie Zdeňka Vavříka. Recenze knihy Z. VavhK, Poesie. Moravská Ostrava, J. Lukasík 1942. Řád, r. 8, č. 8, Praha 1942.

Humanistická poesie. Recenze knihy Med a hořec. Poesie XVI. stol. v Čechách. Přeložil K. Bednář. Praha, V. Petr 1942. Řád, r. 8, č. 9, Pra­ ha 1942.

První román Lesařův. Recenze knihy Fr. Lesař, Tvůj bližní. Praha, Novina 1942. Řád, r. 8, č. 10, Praha 1942.

1943

Modlitba a báseň. Recenze knihy Ch. Péguy, Čtyři modlitby k matce Boží chartreské. Přeložili V. Reynek, Zd. Řezníček. Kroměříž 1942. Řád, r. 9, č. 1, Praha 1943.

Debut Josefa Rohana. Recenze knihy J. Rohan, Písně nocí. Praha, Kmoch 1942. Řád, r. 9, č. 1, Praha 1943.

Horský křišťál. Recenze knihy A. Stifter, Tichý hlas. Přeložil B. Du­ rych. Olomouc, Velehrad 1943. Řád, r. 9, č. 2, Praha 1943.

Nové knihy lyriky. Recenze knih J. M. Tomeš, Klubko Ariadnino;

O. Mikulášek, Tráva se raduje. Praha, F. Borový 1942. P. Bojar, Hoře milovati. Praha, Kmoch 1943. Řád, r. 9, č. 3, Praha 1943.

Lyrická próza Vladimíra Pazourka. Recenze knihy V. Pazourek, Buď pochválena. Praha, V. Petr 1943. Řád, r. 9, č. 4, Praha 1943.

Ani dobré ani zlé čili zčeřené okamžiky a promarněné věno. Recenze knih J. Suchánek, Promarněné věno; E. J. Popera, Zčeřené okamžiky. Praha, V. Petr 1943. Řád, r. 9, č. 5, Praha 1943.

Kniha legend. Recenze knihy P. Groggerová, Legenda o matce. Přeložil

B. Durych. Stará Říše 1942. Řád, r. 9, č. 5, Praha 1943.

Pokušení povídky. Recenze knihy M. Součková, Škola povídek. Praha, Melantrich 1943. Řád, r. 9, č. 7. Praha 1943.

Stifterovy Polní květiny. Recenze knihy A. Stifter, Polní květiny. Přelo­ žil Zd. Řezníček. Praha, J. V. Pojer 1943. Řád, r. 9, č. 7, Praha 1943.

Nová lyrika. Recenze knihy M. Sedloň, Zvichřené jasany. Praha, J. R.

Vilímek 1943. Řád, r. 9, č. 8. Praha 1943.

1944

Nová próza. Recenze knih D. Břeský, Bez konce táhnou lesy. Praha,

V. Petr 1943. J. Kouba, Ves nad vodami. Praha, Novina 1943. J. Valja,

Rodina komediantů. Praha, Kompas 1943. Řád, r. 10, č. 3. Praha 1944.

Na okraj jedné nečasové knížky. Recenze knihy M. Zich, Šepot bříz, příběhy ze starého Irska. Praha, Pourova edite 1944. Řád, r. 10, č. 3, Praha 1944.

1945

Doslov ke knize W. Shakespeare, Sonety. Praha, V. Šmidt 1945. Totéž po úpravě pod názvem Shakespeare neboli básník a jeho Hekuba vkni­ ze Portréty a autoportréty. Praha 1991.

1946

Pravý Shakespeare. Divadelní zápisník. Praha 1946.

1947

Hlas mladé generace. Rozhovor s 23letým básníkem Janem Vladisla­ vem. Kolo 11, 1946-1947, č. 3-4, 30.11.1946.

Poklad Slovanských národních písní. (Recenze F. L. Čelakovský, Slo­ vanské národní písně.) Lidová kultura, r. 3, č. 2, 15.1.1947.

Živý-A. J. Rimbaud. Listy [Melantrich), Praha 1947. Paul Eluard. Mladé archy, Mladá Boleslav 1947.

1948

Cesty do hlubin člověka - A. Camus. Listy [Melantrich], Praha 1948.

Doslov ke knize J. Weiss, Dům o 1000 patrech. Praha, Družstvo dílo 1948.

Doslov ke knize J. Weil, Mír. Praha, Družstvo dílo 1949.

O odvaze k pravdě v nové české próze. Literární noviny, 1948, č. 9-10 (listopad-prosinec).

1950

Doslov ke knize Ukrajina zpívá. Společně s O. Zilynským, jehož jméno nesmělo být uvedeno. Praha, Družstevní práce 1950, Svět sovětů 1951.

1952

Čelakovský překladatel. Přednáška ve Svazu československých spiso­ vatelů, Praha 1952.

Doslov ke knize Kozácké dumy. Praha, Svět sovětů 1952.

1953

Úvod ke knize L. Ukrajinka, Světla na úsvitě. Praha, SNKLHU 1953.

1955

Doslov ke knize Guy de Maupassant, Miláček. Praha, SNKLHU 1955, 1956, 1959.

A. N. Tolstoj a jeho Petr Veliký. Revue Praha-Moskva, 1955.

Rým v původní poezii a v překladu. Přednáška ve Svazu českosloven­ ských spisovatelů, Praha 1955.

Nad překlady Puškinových pohádek a poém. Praha-Moskva, 1955.

1956

Doslov ke knize I. Franko, Poezie. Praha, SNKLHU 1956.

Pravá tvář básníka-N. A. Někrasov. Světová literatura, r. 1, č. 4, 1956.

1957

Ďábel mezi námi (C. Zavattini). Světová literatura, r. 2, č. 4, 1957.

1958

Doslov ke knize T. Tasso, Lyrika. Praha, Mladá fronta 1958.

Doslov ke knize W. Shakespeare, Sonety. Praha, Mladá fronta 1958, Československý spisovatel 1969, Mladá fronta 1970.

1959

Úvod keknize Alain-Fournier, Kouzelné dobrodružství. Praha, SNKLHU 1959. Totéž po úpravě pod názvem Alain-Fournier neboli nejkrásnější dobrodružství v knize Portréty a autoportréty, Praha 1991.

Pohádka místo úvodu. Úvod ke knize Ch. Deulin, Pohádky krále Gam­ brina. Praha, SNDK 1959.

Doslov ke knize J. C. Harris, Rozprávky strýčka Rémuse. Praha, SNDK 1959.

1960

O překládám a převyprávění pohádek. Ve spolupráci s V. Stanovským.

O pohádkách. Praha, SNDK 1960.

Rozbor metod interpretace uměleckého díla. Přednáška pro Kruh pře­ kladatelů, Praha 1960. Slovensky Slavica Slovaca, Bratislava 1971.

1961

Život člověka. Doslov ke knize G. Ungaretti, Cítění času. Praha, SNKLHU 1961.

Doslov ke knize Jara a podzimy. Ve spolupráci se Z. Černou. Praha, Mladá fronta 1961.

1963

Ateliér srdce a světa- V. Bartovský. Pražské ateliéry. Praha, SNKLHU 1963.

Michel Butor, Člověk ve světě, který šílí. Světová literatura, r. 8, č. 4, 1963.

Portugalské listy aneb báseň a skutečnost. Světová literatura, r. 8, č. 1, 1963.

Cesty a podoby současné světové poezie. Diskusní příspěvek. Světová literatura, r. 7, č. 5, 1963.

1964

Doslov ke knize Michelangelo, Luk. Praha, SNKLHU 1964.

Doslov ke knize Michelangelo, Podoba živé tváře. Praha, SNKLHU 1964. Totéž po úpravě pod názvem Michelangelo neboli podoba živé tváře v knize Portréty a autoportréty. Praha 1991.

Vědonú našeho věku, Italo Svevo. Světová literatura, r. 9, č. 1, 1964.

Úvod ke knize J. du Bellay, Stesky. Praha, SNKLHU 1964. Totéž po úpravě pod názvem Du Bellay neboli básník Michelangelova Říma v knize Portréty a autoportréty, Praha 1991.

Kousek jemně rozvětvené platiny-T. S. Eliot. Světová literatura, r. 9, č. 5, 1964.

Obraz, který přežívá - Michelangelo. Výtvarné umění, Praha 1964.

Michelangelo básník. Přednáška na sympoziu ČSAV, Praha 1964.

Diskusní příspěvek na konferenci o překladatelské a jevištní interpre­ taci díla W. Shakespeara, konané 22.2.1964 v Divadle Na Zábradlí v Praze. Dialog, č. 2, 1964.

1965

Michelangelo 1964. Výtvarné umění, Praha 1965.

Lektorský posudek a postscriptum k němu. Doslov ke knize S. Cecche­ rini, Převoz. Praha, SNKLU 1965.

Dante - podobizna mladého muže jako básníka po 600 letech. Kultumí tvorba, 1965.

1966

Skica k podobizně P.R. Doslov ke knize P. Reverdy, Chuť skutečna. Pra­ ha, Odeon 1966. Totéž po úpravě pod názvem Reverdy neboli společný sen poezie v knize Portréty a autoportréty. Praha 1991.

Dialog s naší poúnorovou emigrací. Poznámky ze zápisníku vnitřního emigranta. Pod značkou XYZ (Praha). Svědectví, č. 30, Paříž 1966.

1967

Pirandello neboli o pokusu. Program ND, 1967. Totéž po úpravě v knize

Portréty a autoportréty. Praha 1991.

Noc a Orfeus [D. Campana]. Světová literatura, r. 12, č. 1, 1967.

Objevení Itálie. Recenze s ukázkami knihy L. Barziniho. Světová lite­ ratura, r. 12, č. 3, 1967.

Deník zloděje neboli Zpověď šílené panny. Světová literatura, r. 12, č. 4, 1967. Totéž po úpravě pod názvem Genet neboli zpověď šílené panny v knize Portréty a autoportréty. Praha 1991.

Macatre (recenze italského časopisu pro soudobou kulturu). Výtvarné umění, r. 17, č. 7.

1968

Un siecle de temps moderne - Baudelaire. Journées Baudelaire, Actes du Colloque, Bruxelles 1968.

Baudelaire neboli několik autoportrétů. Úvod ke knize Ch. Baudelaire, Úvahy o některých současnících. Praha, Odeon 1968. Totéž po úpravě pod názvem Baudelaire neboli mé srdce, tak jak je - v knize Portréty a autoportréty. Praha 1991.

Verlaine neboli jeden z absolutních. Úvod ke knize P. Verlaine, Slova na strunách. Praha, Československý spisovatel 1968. Znovu v knize Paul Verlaine, jeden z absolutních. Praha, Kra 1994. Totéž po úpravě v knize Portréty a autoportréty. Praha 1991.

Campana neboli šílený Orfeus. Doslov ke knize D. Campana, Šílený Orfeus. Praha, Mladá fronta 1968. Totéž po úpravě v knize Portréty a autoportréty. Praha 1991.

1969

Byl by Baudelaire přijat do Svazu? Listy, r. 2, č. 4, 30.1.1969.

Tři setkání s Josephem Brodským. Světová literatura, 1969. Též Ná­ rodní politika, r. 20, č. 2 (222) (únor), 1988.

O volbě. Pod značkou Jan (Praha). Svědectví, č. 33, Paříž 1968-1969. Butor neboli Šeherezáda a její repertoár. Doslov ke knize M. Butor, Re­ pertoár. Praha, Odeon 1969. Totéž po úpravě v knize Portréty  a auto­ portréty. Praha 1991.

Dante neboli portrét mladého básníka po šesti stech padesáti letech. Úvod ke knize Dante, Nový život. Československý spisovatel, Praha 1969. Totéž po úpravě v knize Portréty a autoportréty. Praha 1991.

Saint-John Perse, básník lidské slávy. Doslov k výboru Persovy poezie Anabáza. Bratislava, Slovenský spisovatef 1969. Totéž po úpravě v knize Portréty a autoportréty. Praha 1991.

Henri Michaux. Doslov k výboru Michauxovy poezie. Bratislava, Slo­ venský spisovatef 1969. Francouzsky v rozšířené podobě Henri Mi­ chaux: Dedicaces. Revue Lettre internationale, č. 3, Paříž 1984. Knižně po úpravě pod názvem Michaux neboli několik dedikací v knize Portréty a autoportréty. Praha 1991.

Otevřené dílo- otevřený svět: U. Eco, Opera aperta. Světová literatura, r. 13, č. 5, 1969.

1970

Malý prázdninový interview od vody (u příležitosti 4. vydání Miche­ langelovy lyriky se ptala J. Angerová.) Naše rodina, r. 2, č. 33, 12.8. 1970.

1971

Mým přáním, chtěním, láska otáčela. (O knize Danta Alighieri roz­ mlouvala Eva Adamová.) Svobodné slovo, 11.9.1971.

1979

Tu nejdůležitější volbu člověk nedělá. Příspěvek do Ankety bez vyhod­ nocení. Pod vlastním jménem. Svědectví, č. 59, Paříž 1979.

1981

To, co se děje v posledních letech u nás. Prohlášení na tiskové konfe­ renci časopisu Index on Censorship v Londýně 18. června 1981. Fran­ couzsky pod názvem Les tcheques ont la vie dure. Revue L'autre Euro­ pe, č. 2, Paříž 1984. Knižně Malé morality, Mnichov 1984; Pařížský zá­ pisník I, Praha 1991.

Paralelní svět a jeho dějiny. Anglicky A parallel World. Přeložil

G. Theiner. Revue Index on Censorship, r. 11, č. 6, Londýn 1981. Knižně

Pařížský zápisník I, Praha 1991.

Svědectví a česká literatura. Předneseno na konferenci k 25. výročí vzniku Svědectví, Franken 1981. Knižně Svědectví Pavla Tigrida. Mni­ chov, Opus bonum 1982.

Anketa Zkušenost a nazírání světa. Právo lidu, r. 84 (4), č. 3, 1981.

1982

Čtenářská anketa. (Anketa rozhlasu Svobodná Evropa.) České slovo, r. 28, č. 1-2, (leden-únor 1982).

Kolář neboli poezie - panství života a smrti. Nepublikovaný doslov k francouzskému vydání knihy Básně ticha. Psáno 1982. Francouzsky v Etudes Tcheques et slovaques, č. 4, Paříž 1984. Anglicky zkráceně Jiří Kolář, Poetry - the Realm of Live and Death v katalogu Jiří Kolář, Poetry of Vision, Poetry of Silence. Vancouver, Vancouver Art Gallery 1984. Totéž po úpravě v knize Portréty a autoportréty. Praha 1991.

1983

O opozici, rezistenci, umění a jiných věcech. Svědectví, č. 68, Paříž 1983. Knižně Pařížský zápisník I. Praha 1991.

K osmdesátinám jednoho ze zaponúnaných [N. Terlecký]. Svědectví, č. 70-71, Paříž 1983. V rozšířené podobě pod názvem Don Kichot z Pe­ těrburgu, Listy, r. 21, č. 3, Praha 1991. V definitivní podobě jako doslov ke knize N. Terlecký, Curriculum vitae. Praha, Torst 1997.

Přelíčení a představení. Listy, r. 13, č. 3, Čtení na léto, Řím 1983.

Osud jménem Jiří Kolář. Doslov ke knize Jiří Kolář, Očitý svědek. Mni­ chov, Edice Arkýř 1983. V rozšířené podobě Studie, č. 87-89, Řím 1986. Německy Ein Schicksal namens Jiří Kolář v Hommage a Jiří Kolář, Tagebuch 1968. Kunsthalle Niirnberg 1984. Francouzsky Un destin nommé Jiří Kolář. Přeložil Jan Rubeš. Courrier du Centre international ďÉtudes Poétiques, č. 172, Brusel 1986.

All you need is a typewriter. Revue Index of Censorship, r. 12, č. 2, Lon­ dýn 1983. Knižně v They shoot writers, don't they? Edited by G. Theiner. Londýn-Boston, Faber and Faber 1984.

Těžko říct [OJ. Voskovcovi a J. Werichovi]. V knize ...a když se řekne Voskovec. Připravil Jiří Lederer. Kolín n. R., Index 1983.

Představení (O jednom Kafkově motivu). Rozmluvy, č. 1, Londýn 1983. Václav Černý, Paměti (2), šifra J. V. Svědectví, č. 70-71, Paříž 1983. Žije mezi námi na Západě, šifra J. V. Obrys, r. 3, č. 4, Mnichov 1983.

Dopis a parte z Čech. (Za Petrem Koptou.) Obrys, r. 3, č. 4, Mnichov 1983.

1984

Televizor v Sevru: Orwell ve Francii. Reportér, r. 1, č. 1 (leden), Curych 1984.

Při stavbě čínské zdi (Nad jednou pasáží z Franze Kafky). Psáno pro sympozium o evropské identitě v Benátkách v březnu 1994. Francouz­ sky Sommes nous européens, nous aussi? Revue L'autre Europe, č. 3, Paříž 1984. Totéž v knize Pařížský zápisník I. Praha 1991.

Úvodní poznámka ke knize Jiří Kolář, Roky v dnech, šifra -JV-. Promě­ ny, r. 21, č. 4, New York 1984.

La culture parallele en Tchécoslovaquie. Revue L'alternative, č. 27-28. Paříž 1984.

Poutník z apokalypsy. Doslov ke knize Vladimír Vokolek, Ke komu mluvím dnes. Mnichov, Poezie mimo domov 1984. Totéž Obrys, r. 4, č. 2, Mnichov 1984. V rozšířené podobě jako doslov ke knize V. Vokolek Absurdanda. Atlantis, Brno 1994.

Území tekutých písků. Doslov ke knize P. Janský, Území tekutých pís­ ků. Poezie mimo domov, Mnichov 1984. Totéž Obrys, r. 4, č. !2, Mnichov 1984. Totéž Host, č. 3-4, Brno 1993.

Jak hromady pobitých ptáků. Obrys, r. 4, č. 3, Mnichov 1984.

Opožděná kytice pro Marii Marčanovou. Obrys, r. 4, č. 3, Mnichov 1984. Totéž po úpravě pod názvem Kytice pro M. M. Listy, r. 21, č. 4, Praha 1991.

Několik poznámek k jedné otázce. Psáno pro setkání ve Frankenu 1984. Zkráceně in Obrys, r. 4, č. 4, Mnichov 1984. V úplnosti v knize Pařížský zápisník I. Praha 1991.

O cizinci z náměstí. Listy, r. 14, č. 6, Řím 1984. Sešity Jana Hanče. Svědectví, č. 72, Paříž 1984. Význam Josefa Floriana. Svědectví, č. 72, Paříž 1984.

Esquisse ďun portrait de J. Seifert. Revue Poesie 84, č. 5, Paříž 1984.

Kolář neboli poezie-panství života a smrti. Svědectví, r. 19, č. 73, Paříž 1984.

Nový časopis Lettre intemationale, šifrajv. Listy, r. 14, č. 6, Řím 1984.

1985

Kolik jich bylo a kolik jich je. Listy, r. 15, č. 1, Řím 1985.

Básník a moc. Na okraj jedné Nobelovy ceny. 150 000 slov, r. 4, č. 11, Index, Kolín n. R. 1985. Anglicky Poets and Power. Přeložil G. Theiner. Revue Index on Censorship, r. 14, č. 2, Londýn 1985. Švédsky Poeten och makten v knize Attvara poet, Jaroslav Seifert mellan poesie och po­ litik. Stockholm 1986. Totéž v knize Pařížský zápisník I. Praha 1991.

Cenzura, paměť, identita. Psáno pro sympozium o cenzuře v Dryffyn House u Cardiffu v září 1985. Knižně Pařížský zápisník I. Praha 1991.

O kapitulaci vzdělanců. Psáno pro sympozium o evropské identitě v Madridu v říjnu 1985. Tiskem v Národní politice, č. 3 (311), Mnichov 1987. Totéž Tvar, č. 22, Praha 1990. Francouzsky Les intellectuels et le pouvoir. Revue L'autre Europe, č. 17-19, Paříž 1988. Totéž v knize Pařížský zápisník I. Praha 1991.

Vzpomínka místo nekrologu [F. Lazecký]. Studie, č. 2-3 (98-991, Řím 1985.

La Russie en 1896: un voyage oublíé. Revue L'autre Europe, č. 7-8, Pa­ říž 1985. Anglicky Russia in 1896, or Vilém Mrštík's forgottenjourney. Přeložil Kevin Windle. New Zealand Slavonic Joumal, 1989-90, Wel­ lington 1990.

Pohádky z (ne)skutečného světa [L. Vaculík, Český snář]. Proměny, r. 22, č. 2. New York 1985.

Morálka šlehačkového dortu. Svědectví, č. 75, Paříž 1985.

Příběh jedné knihy a jednoho přátelství. Listy, r. 15, č. 4, Řím 1985.

1986

O kometě jménem Shakesepare. Národní politika, r. 18, č. 2 (198), Mni­ chov 1986.

O vzpomínání a zapomínání. Revoluce v umění a v politice. Národní politika, r. 18, č. 7/8 (203-204), Mnichov 1986.

Umění potapěčů. Studie, č. 1 (103), Řím 1986.

Tragédie střední Evropy: ztráta paměti. Proměny, r. 23, č. 1. New York 1986; Knižně Pařížský zápisník I. Praha 1991.

Z poznámek pro čtenáře Havlových esejů. Proměny, č. 23, č. 4. New York 1986.

L'homme au rasoir de Jaroslav Putík. Revue L'autre Europe, č. 11-12, Paříž 1986.

Pour une Europe bleue. [OP. Královi.] L'autre Europe, č. 11-12, Paříž 1986.

A birďs eye view ofCzech poetry. Ethos, r. 2, č. 1, Toronto 1986.

Erasmova cena Václavu Havlovi. Národní politika, r. 18, č. 11 (207), Mnichov 1986.

Pocta Václavu Havlovi. Svědectví, č. 79, Paříž 1986.

1987

Proč? Listy, r. 17, č. 3. Čtení na léto. Řím 1987. Knižně pod původním názvem Paradoxy jedné jistoty v souboru Pařížský zápisník I. Praha 1991.

O odpovědnosti intelektuálů: Jezero Issyk-kul'. Národní politika, č.7-8 (215-216), Mnichov 1987. Totéž v Občanském deníku, č. 65, Praha 1990. Totéž v knize Pařížský zápisník I. Praha 1991.

O poezii: malá autobiografie. Proměny, r. 24, č.3, New York 1987. Fran­ couzsky pod názvem Un lieu de rencontre. Revue Lettre internationale, č. 16, Paříž 1988. Italsky Poesia, luogo ďincontro. Revue Lettera inter­ nazionale, č. 18, Roma 1988. V definitivní podobě O setkáních a poezii v revui Fragment, r. 6, č. 10, Bratislava 1992.

UNESCO cenzuruje českou a slovenskou poezii. Acta, r. 1, č. 1, Schein­ feld 1987. Anglicky UNESCO censors Czech and Slovak poetry. Acta, r.1, č. 1, Scheinfeld 1987. Totéž po úpravě pod názvem Naše poezie ve Francii, Obrys, r. 7, č. 4, Mnichov 1987. Knižně po úpravě pod názvem Naše knihy, naše cenzura ve Francii ve svazku Pařížský zápisník I. Praha 1991.

Skrytá tvář české literatury. Acta, r. 1, č. 1, Scheinfeld 1987. Anglicky The hidden face of Czech literature, Acta, r. 1, č. 1, Scheinfeld 1987.

Lukavické zápisky. Acta, r. 1, č. 1, Scheinfeld 1987. Anglicky Lukavica Notebooks. Acta, r. 1, č. 1, Scheinfeld 1987.

Rapsódie a miniatúry, šifrováno J.V. Acta, r. 1, č. 2, Scheinfeld 1987. Anglicky Rhapsodies and miniatures. Acta, r. 1, č. 2, Scheinfeld 1987.

Posmrtné masky. Záznamy 1977-1987. (Na paměť Jana Patočky.) Svě­ dectví, č. 82, Paříž 1987. Totéž v rozšířené podobě Listy, r. 21, č. 2, Praha 1991.

Une ivresse pour demain. [O Karlu Teigovi.] SborníkAmphinn. Etudes ďhistoire des techniques. L'officine du fonctionnalisme, č. 2, Paříž 1987.

Odpovědnost jako spisovatelův osud. Psáno pro kongres American Association for the Advancement of Slavie Studies v Bostonu v listo­ padu 1987. Tiskem česky Acta, r. 1, č. 3-4, Scheinfeld 1987. Anglicky Responsibility as thewriter's destiny.Acta, r. 1, č. 3-4, Scheinfeld 1987. Totéž Občanský deník, 14.8.1990. Knižně Pařížský zápisník I. Praha 1991.

František Kautman Masarykovi, Šaldovi a Patočkovi. Acta, r. 1, č. 3-4, Scheinfeld 1987. Anglicky F. Kautman on Masaryk, Šalda and Patočka. Acta, r.1, č. 3-4, Scheinfeld 1987.

Duchovní rezistence. Minulost a budoucnost paralelní literatury v Čes­ koslovensku (1948-1988). Psáno pro sympozium Foreign Policy Re­ search Institute v New Yorku v říjnu 1987. Tiskem česky Proměny,

r. 25, č. 1, New York 1988. Francouzsky Le passé et l'avenir de la litté­ rature parallele en Tchécoslovaquie 1948-1988. Revue L'autre Europe, č. 20, Paříž 198.9. Knižně ve svazku Pařížský zápisník I. Praha 1991.

La pensée et le pouvoir. La culture paralelle dans les pays de l'Europe centrale et orientale. Compte rendu ďenseignement. - La pensé et le pouvoir. Quelques aspects du role des intellectuels dans les Pays d'Eu­ rope centrale et orientale, notamment en Tchécoslovaquie (depuis 1917). Compte rendu ďenseignement. Annuaire, comptes rendus des cours et conférences 1982-1983, 1983-1984. Paříž, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 1987.

Petr Král, Le Burlesque ou Morale de la tarte a creme. Svědectví, č. 75, Paříž 1985.

O Janu Patočkovi po deseti letech. Básník o filozofovi. Národní poli- tika, r. 19, č. 6 (214), Mnichov 1987. ·

Malá autopsie po deseti letech. André Malraux. Národní politika, r. 19, č. 6 (214), Mnichov 1987.

Čs. knihy ve Francii. Co se překládá (podeps. J.V.). Národní politika, r. 19, č. 6 (214), Mnichov 1987.

Za prof. Václavem Černým. Kultura je boj mezi pravdou a lží. Právo lidu, r. 90 (10), č. 4, 1987.

Václav Černý zdálky. K úmrtí velkého kritika. Národní politika, r. 19, č. 9 (217), Mnichov 1987.

Václav Černý zblízka. Osobnost, tvorba, boj. Národní politika, r. 19, č. 10 (218), Mnichov 1987.

K otázce Patočkových spisů. Acta, r. 1, č. 3-4, Scheinfeld 1987.

Řetěz štěstí a poezie. Národní politika, r. 19, č. 12 (220), Mnichov 1987.

1988

Názvy ulic a jiné aktuality. Národní politika, r. 20, č. 1 (221), Mnichov 1988. Totéž pod názvem O názvech ulic a pařížském Pantheonu. Druž­ stevní noviny, 8. října 1991. Praha. Knižně ve svazku Pařížský zápis­ ník I. Praha 1991.

La censure, ici et ailleurs. Revue L'autre Europe, č. 17-19, Paříž 1988.

Les intellectuels et le pouvoir. Revue L'autre Europe, č. 17-19, Paříž 1988.

Mircea Eliade. Básník posvátného a profánního. Národní politika, r. 20, č. 3 (223), Mnichov 1988.

Janu Vojanovi o prostomyslnosti, pokudjdejen oni. (Polemika.) Obrys, r. 8, č. 2, Mnichov 1988.

O zkušenostech s dějinami neboli citová výchova 1938-1968. Proměny, r. 25, č. 3, New York 1988.

Italské cesty... proudy lávné strašného vzezření... - Plavba na Ischii pod Hvězdopásem. Národní politika, r. 20, č. 6 (226), 7-8 (227-228), Mnichov 1988.

Magická Praha. Mýtus a skutečnost. Národní politika, r. 20, č. 7-8 (227/228), Mnichov 1988.

Veliká noc Zdeňka Kalisty. Kruh se uzavřel. Národní politika, r. 20, č. 11 (231), Mnichov 1988.

1989

Zdeněk Kalista, Veliká noc, šifrováno J.V. Svědectví, č. 86, Paříž 1989. Opustíš-li mne... Západ, r. 11, č. 1 (únor 1989), Toronto.

Na okraj referátu E. Kantůrkové Češství v Pamětech Václava Černého.

Národní politika, r. 21, č. 2 (234), Mnichov 1989.

Národnost a tradice. T. S. Eliot. Národní politika, r. 21, č. 4 (236), Mnichov 1989.

Opožděný nekrolog. Vladimír Vokolek. Studie, č. 2-3 (122-123), Řím 1989.

O jedné neblahé tradici. Pod názvem Cenzura jubiluje. Národní poli­ tika, č. 2 (234), Mnichov 1989. Knižně Pařížský zápisník I. Praha 1991.

O odpovědnosti intelektuálů: Aféra Kravčenko. Národní politika, přílo­ ha Zvon, č. 5 (237), Mnichov 1989. Totéž pod názvem Aféra Kravčenko, Nové knihy, č. 7, Praha 1991. Knižně Pařížský zápisník I. Praha 1991.

Hrůza z politiky: Orwell 1989. Částečně pod názvem Orwell po pěti a čtyřiceti letech, Národní politika, č. 7 (238), Mnichov 1989. Knižně Pařížský zápisník I Praha 1991.

Václav Havel 1980 ou la responsabilité en tant que destin. Úvod ke knize V. Havel, Essais politiques. Paříž 1989, 1990. Knižně česky ve svazku Portréty a autoportréty. Praha 1991.

La poésie tcheque du xix•me siecle. Dictionnaire universel des littéra­ tures. Paříž, PUF 1989.

1990

Příběh J. Chalupeckého. Lidové noviny, č. 12, 14.2.1990.

Básník a moc - Bagately V. Holana. Občanský deník, 5. května 1990. Francouzsky Le poete et le pouvoir. Revue Plein Chant, č. 46-47, Chíi­ teauneuf-sur-Charente 1991. Knižně Pařížský zápisník I. Praha 1991.

Setkání a pohřeb. [OP. Drtinovi.) Občanský deník, 8. června 1990. Příběh Mury Budbergové. Literární noviny, č. 13, Praha 1990. Totéž

Družstevní noviny, 23. ledna 1991, Praha.

Ztracený ráj jménem Besarabie. Občanský deník, č. 102, 1990. Literatura a politika. Občanský deník, 25. října 1990.

Václav Černý zdálky a zblízka. Tvar, č. 23, 1990.

Vlastimilu Vokolkovi na rozloučenou. Akord, č. 1, září 1990, Brno.

Exile, Responsability, Destiny. Sborník Literature in Exile, edited by John Glad. Durham and London 1990.

Žít na vlastní svědomí. S Janem Vladislavem o paměti, hodnotách a ar­ cheologii. Svobodný zítřek, r. 1, č. 5, 15.2.1990.

Petr Kopta. Vokno, č. 17, 1990.

To nebyl jen debakl rozumu. (Rozmlouvala M. Nyklová.) Lidová demo­ kracie, 12.5.1990.

Z Otevřeného deníku. Proměny, r. 27, č. 2, 1990.

Za Vladimírem Vokolkem (1913-1988). Severočeský dialog, r. 1, č. 3, 1990.

Od básníka k vyhnanci. (Rozmlouvala J. Boxbergerová.) Mladá fronta, 18.8.1990.

Návštěva Jana Vladislava. Svoboda je odpovědnost. (Rozmlouvala

L. Svobodová.) Nové knihy, č. 6, 8.2.1990.

Josef Jedlička, Krev není voda. Proměny, r. 27, č. 4, 1990.

Co dělá Jan Vladislav? (Rozmlouvala Hana Štěpánková.) Tvar, r. 1,č. 14, 1990.

1991

Děravý plášť. Akord, č. 7, Brno 1990/1991.

Kruh se uzavřel - Veliká noc Z. Kalisty. Akord, r. 16, č. 9, květen 1991, Brno.

Vystavovat v Paříži. Umění a řemesla, Praha, leden 1991. Mementa, na která se zapomíná. Reportér, r. 6, č. 22, Praha 1991. Gilotina - filozofický stroj. Družstevní noviny, 16. července 1991. Rimbaud 1891-1991. Literární noviny, r. 3, č. 6, 13.2.1992.

Dobrodružství svobody. Literární noviny, r. 2, č. 34, 1991.

Pierre Emmanuel, neznámý básník a přítel. Reportér, r. 6, č. 34, Praha 1991.

Sto let Sherlocka Holmese. Družstevní noviny, 1. října 1991. Spravedlnost a recenze. Literární noviny, r. 2, č. 45, 1991. Michel Leiris. Literární noviny, r. 2, č. 46, 1991.

De Gaulle: Setkání se Stalinem. Družstevní noviny, 12. prosince 1991.

Tři lásky Charlese Baudelaira. Světová literatura, r. 36, č. 4, 1991. Jiří Weil. Un auteur a découvrir. Revue Les Nouveaux Cahiers de l'Est, Paříž 1991.

Zur Poetik und Rezeption von Božena Němcovás Babička. (Anketa.) Wiesbaden, Otto Harrassowitz 1991.

Promluvy odjinud. Český deník, r. 1, č. 21, 7.11.1991.

O psaní v cizích jazycích. Národní politika, r. 23, č. 3 (258), 1991.

1992

Nabokov, neboli Mluv, paměti. Reportér, r. 6, č. 3, 1992, Praha.

Vilém Mrštík a jeho zapomenutá cesta na Rus. Doslov ke knize V. Mrš­ tík, Cesta do Ruska. Praha 1992. Totéž pod názvem Rusko roku 1896: zapomenutá cesta Viléma Mrštíka. 100+1 zahraničních zajímavostí, č. 1/93, Praha.

Muž dračích seteb. Úvod ke knize V. Černý, Paměti 1945-1972. Brno, Atlantis 1992.

Dopis o světovosti. Z Pařížského zápisníku I. Metropolitní telegraf, r. 1, č. 25. 26.9.1992.

1993

Přelíčení a představení. Fragment, r. 7, č. 1, Bratislava 1993.

Uznání, které se dostalo Deseti večerům s pohádkou... (Projev u příle­ žitosti udělení výroční ceny nakladatelství Albatros.) Knihy 93, r. 3, č. 9, 8.3.1993.

Mircea Eliade, básník posvátného a profánního. Světová literatura, r. 38, č. 3, 1993.

Politika a poezie. Literární noviny, č. 11 a 12, 1993.

Bobr a spol. [B. Lamblinová). Literární noviny, č. 17, 1993. Velký nábor [T. Wolton]. Literární noviny, č. 20, 1993.

Zápisník 1. Moc a sláva [J. Attali]. Literární noviny, č. 33, 1993. Zápisník 2. Logokracie [F. Kafka]. Literární noviny, č. 35, 1993. Zápisník 3. Skicy po paměti [J. Cau). Literární noviny, č. 37, 1993.

Zápisník 4. Samurajové [J. Kristeva a P. Sollers]. Literární noviny, č. 39, 1993.

Zápisník 5. Arthur Koestler. Literární noviny, č. 41, 1993.

Zápisník 6. Podtrženo mnou [N. Berberovová]. Literární noviny, č. 43, 1993.

Zápisník 7. Paměti, vzpomínky, biografie [Jenny Marxová]. Literární noviny, č. 45, 1993.

Asterixův komplex. Prostor, č. 25, 1993.

Zápisník 8. Mauritius [Dražby rukopisů: Baudelaire, Sartre, V. Mrš­ tík]. Literámí noviny, č. 47, 1993.

Zápisník 9. Francouzština pro Francouze [Ph. Vandel]. Literární novi­ ny, č. 50, 1993.

1994

Vlastní životopis. (Z Pařížského deníku II.) Světová literatura, r. 39, č. 1, 1994.

Jiří Kolář neboli Poezie - panství života a smrti. Alternativa, r. 1, č. 1, 15.9.1994.

Vánoční příbor pro nepřítomné. Alternativa, r. 1, č. 4, 8.12.1994.

Poznámky o podílu inteligence na sovětizaci české a slovenské spo­ lečnosti [s recenzí knihy J. Kladivy, Kultura a politika 1945-1948]. Referát pro konferenci ÚSD v Opočně, září 1993. Soudobé dějiny, r. 1, č. 4--5/94. [Recenze knihy J. Kladivy nebyla otištěna.]

Zápisník 10. Humanisté, intelektuálové, pravda [Istrati, Sartre, Daix, Šostakovič]. Literární noviny, č. 1, 1994.

Zápisník 11. Pozdě, ale přece [J. Weil). Literární noviny, č. 3, 1994. Zápisník 12. Vzkříšené slovo [Šentalinskij]. Literární noviny, č. 7, 1994. Zápisník 13. Demokracie a pravopis. Literární noviny, č. 9, 1994.

Zápisník 14. Televize (ve Francii) [Mao atd.]. Literární noviny, č. 11, 1994.

Zápisník 15. Lítost a odpuštění. Literární noviny, č. 13, 1994.

Zápisník 16. Výročí [Rabelais, Dumas, Sax]. Literární noviny, č. 15, 1994.

Zápisník 17. Úřadům. [Bibó atd.] Literární noviny, č. 18, 1994.

(Další) poznámky k Pamětem Václava Černého. Václav Černý, 23.3. 1905 I 2.7.1987. Sborník z konference konané 4. listopadu 1993 na Do­ bříši, Praha, Český spisovatel 1994.

Dva z nich: Aragon a Elsa. Světová literatura, r. 39, č. 2, 1994.

Asterixův komplex: jací jsou Francouzi. Světová literatura, r. 39, č. 2, 1994.

Zápisník 18. Kritika slov 1 [Dreyfus). Literární noviny, č. 20, 1994.

Zápisník 19. Kritika slov 2. Literární noviny, č. 22, 1994.

Zápisník 20. Kritika slov 3. (Psáno v Paříži.) Literární noviny, č. 25, 1994.

1995

Zápisník '95. 1. Peníze a pravda. Literární noviny, č. 10, 1995.

Zápisník '95. 2. O skromnosti a odvaze. Literární noviny, č. 12, 1995.

Zápisník '95. 3. Pohřbívání na Rusi. Literární noviny, č. 14, 1995.

Zápisník. '95. 4. [Ladislav Fuks.) Literární noviny, č. 16, 1995.

Zápisník '95. 5. Dějiny jedné iluze. Literární noviny, č. 18, 1995.

Zápisník '95. 6. Múzy made in Russia.Literární noviny, č. 21, 1995.

Zápisník '95. 7. Stará věc, cenzura hrozí autorům nejen zaživa. Lite­ rární noviny, č. 24, 1995.

Zápisník '95. 8. [O slovnících.) Literární noviny, č. 29, 1995.

Zápisník '95. 9. [O slovnících.) Literární noviny, č. 32, 1995.

Zápisník '95. 10. [O slovnících.) Literární noviny, č. 35, 1995.

Zápisník '95. 11. Výlet do Itálie I. Literární noviny, č. 39, 1995.

Zápisník '95. 12. Výlet do Itálie II. Literární noviny, č. 39, 1995.

1996

Problemi tli traduzione della lirica tli Tasso in ceco. Tasso e ťEuropa. Atti del Convegno internazionale (IV centenario della morte del Poeta). Univerista tli Bergamo, 24-26 Maggio 1995. Viareggio 1996.

Ediční poznámka místo úvodu. Úvod ke knize Ch. Baudelaire, Mé srdce, tak jak je. Praha, Torst 1996.

Pařížský zápisník II. Fragment, r. 9, č. 1, 2, Bratislava 1995.

My Češi se ke své minulosti nedovedeme postavit. Tázala se D. Jande­ rová. Český týdeník, r. 2, č. 129, 1996.

1997

Ediční poznámka. Doslov ke knize Pierre Reverdy, Chuť skutečna. Ná­ chod, Pavel Maur 1997.

Literáti žijící v Paříži mluví o Hrabalově odchodu s lítostí. Mladá fron­ ta Dnes, 6.2.1997.

Milý pane Skýpalo... (K 75. narozeninám Drahomíra Šajtara.) Alterna­ tiva nova, r. 3, 1996/1997, č. 10.

Anketa Proč jste podepsal Chartu 77? (P. Placák) Revolver Revue, č. 35 (září), 1997.

Poznámka: Většina statí, včetně řady dalších kratších článků, recenzí, poznámek a lektorských posudků psaných v letech 1942-1977 byla za­ řazena do jednotlivých svazků souboru Tajný čtenář I -N, viz oddíl III. Eseje, kritika (knižně).


V. EDICE

Ukrajina zpívá. Společně s O. Zilynským, který nesměl být uveden jmé­ nem. Praha, Družstevní práce 1950, Svět sovětů 1951.

Kozácké dumy. Praha, Svět sovětů 1952. Ivan Franko, Poesie. Praha, SNKLHU 1956.

Navštívení krásy, italská renesanční lyrika. Ve spolupráci s Jaroslavem Pokorným. Praha, Mladá fronta 1964.

Michelangelo, Podoba živé tváře. Básně, dopisy, dokumenty. Praha, SNKLU 1964.

Ruské byliny. Praha, SNKLU 1964.

Charles Baudelaire, Úvahy o některých současnících. Praha, Odeon 1968.

Michel Butor, Repertoár. Praha, Odeon 1969.

Paul Verlaine, Slova na strunách. Ve spolupráci s P. Koptou. Praha, Československý spisovatel 1968.

Dante, Nový život. Básně, dokumenty. Praha, Československý spiso­ vatel 1969.

Charles Baudelaire, Mé srdce, tak jak je. Výbor z korespondence. Pra­ ha, Odeon; nesmělo vyjít. Rukopisně edice Kvart 1978. Knižně Mé srdce, takjakje. Praha, Torst 1997.

Gíorgio Vasarí, Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů, I, II. Výběr, překlad a komentář podepsal Pavel Preiss. Praha, Odeon 1976 a 1977. Znovu Praha, Mladá fronta 1998.

Jan Patočka - první skica k podobizně. Sborník k nedožitým sedmde­ sátinám. Rukopisně edice Kvart 1977.

Jan Patočka, Vzpomínky a nekrology. Rukopisně edice Kvart 1979.

Adresát Vladimír Vokolek. Dvacet dopisů J. Zahradníčka. Čtyři dopisy a pohlednice F. Hrubina. Rukopisně edice Kvart 1980. Knižně Mni­ chov, Poezie mimo domov 1984.

A Besieged Culture, Czechoslovakia Ten Years After Helsinki. Edited by A. Heneka, F. Janouch, V. Prečan, J. Vladislav. Stockholm-Vídeň 1985.

Václav Havel or Living in Truth. Edited by Jan Vladislav. London, Fa­ ber and Faber 1986.

Václav Havel, Essais politiques. Choix des textes R. Errera et.J. Vla­ dislav. Préface Jan Vladislav. Paříž 1989, 1990.

Vilém Mrštík, Cesta do Ruska. Podle autorova rukopisu k vydání při­ pravil a doslovem [Vilém Mrštík a jeho zapomenutá cesta na Rus] opa­ třil Jan Vladislav. Arkýř, Praha 1992.

Paul Verlaine, jeden z absolutních. Dopisy a dokumenty. Uspořádal Jan Vladislav. Praha, Kra 1994.


VI. SPISY PRO MLÁDEŽ

Jak si Ivan Pecivál dceru svého cara vzal. Praha, Svět sovětů 1957.

Strom pohádek I. Ve spolupráci s V. Stanovským. Praha, SNDK 1958;

2. vydání 1964. Německy Praha, Artia 1960. Anglicky Praha, Artia 1961.

Strom pohádek II. Ve spolupráci s V. Stanovským. Praha, SNDK 1959;

2. vydání 1969. Německy Praha, Artia 1960. Anglicky Praha, Artia 1966. Italsky Řím, Editorí Riuniti 1964.

Pohádky ze země draka. Praha, SNDK 1960; 2. vydání nesmělo vyjít. Maďarsky Bratislava, Tatran 1967.

Jak botička utekla. Praha, SNDK 1960.

Janek Pecivál. Hra pro loutky. Praha, Dilia 1959. Knižně Praha, Orbis 1960. Provedeno Praha, ÚLD 1960 atd.

O myšičce, kočičce a červené slepičce. Hra pro loutky. Praha, Orbis 1960. Provedeno Divadlo Sluníčko 1969 atd.

Příběhy třinácti bohatýrů. Praha, SNDK 1960; 2. vydání Albatros 1969.

Kouzelný slabikář. Praha, SNDK 1962.

Pohádka z kufru (Komedie za tři facky). Hra pro mládež. Praha, Orbis 1962. Provedeno Příbram 1962; Hradec Králové, Divadlo Drak 1966 atd.

O měšci s dvěma grošíky. Loutková hra. Praha, Dilia 1962; Orbis 1964. Provedeno Praha, ÚLD 1963 atd.

Princezna s lískovými oříšky. Anglické pohádky. Praha, SNDK 1963;

2. vydání Albatros 1970; 3. vydání Praha, Grafoprint Neubert 1995. Francouzsky Praha, Artia 1967. Německy Praha, Artia 1967; celkem 5 vydání, poslední 1976. Španělsky Praha, Artia 1968.

Král sedmi závojů. Italské pohádky. Praha, SNDK 1968. Odměněno výroční cenou nakladatelství. Německy Praha, Artia 1970. Anglicky Praha, Artia 1971. Nové vydání připravuje nakladatelství Albatros.

Třiatřicet stříbrných střech. Brno, Blok 1968.

Proč je slunce na obloze samo. Ve spolupráci s V. Stanovským. Praha, Albatros 1969.

Kapitán Tulipán a princezna z Bordeaux. Francouzské pohádky. Pra­ ha, Albatros 1971, 2. vydání Praha, Grafoprint Neubert 1996. Německy Praha, Artia 1970; celkem 4 vydání, poslední 1976. Anglicky, francouz­ sky Praha, Artia 1970.

O moudrých Gothamcích. Praha, Albatros 1970.

Popelka. Česky, německy, francouzsky Praha, Artia 1970.

Modrý pták. Podle Mme d'Aulnoy. Praha, Artia 1971. Německy, ang­ licky Praha, Artia 1970. Maďarsky Praha, Artia 1971.

O kočičím králi. Praha, Albatros 1971.

Kopa veselých havraních pohádek. Ve spolupráci s V. Stanovským. Pra­ ha, Albatros 1971.

O pasáčkovi a zámku na zlatých řetězech. Praha, Svoboda 1971.

O bílé Karolíně a černé Karolíně. Praha, Svoboda 1971.

Velký zvířecí epos (Dvanáct Robinsonů). Německy, francouzsky, ang­ licky Praha, Artia 1972; 2. vydáni německy 1973; 2. vydání francouzsky 1976. Finsky Praha, Artia 1973. Italsky Praha, Artia 1975. Holandsky Praha, Artia 1976. Česky poprvé pod názvem Deset večerů s pohádkou. Praha, Albatros 1992.

Španělské pohádky. Anglicky, francouzsky, německy, finsky Praha, Artia 1973. Holandsky Praha, Artia 1975. Česky nesmělo vyjít.

Velká kniha bájí o rostlinách. Francouzsky, německy Praha, Artia 1975,

2. vydáni německy 1976, 3. vydání německy 1977, anglicky 1977. Česky nesmělo vyjít. Německy znovu pod názvem Warum die Baume nicht mehr sprechen konnen. Praha, Hannau/M., Aventinum, Dausien, 1992.

Popelka. Hra pro loutky. Provedeno (anonymně) Hradec Králové, Di­ vadlo Drak 1976; Praha, Divadlo Jiřího Wolkra 1977, Státní divadlo v Ostravě 1996 atd.

O princezně slunečnici. Praha, Albatros, nesmělo vyjít.

Dvanáct tančících princezen. Rumunské pohádky. Praha, Albatros, Ar­ tia, nesmělo vyjít.

Jak vznikl svět. Praha, Svoboda, nesmělo vyjít.

Velká pavoučí pohádka. Praha, Artia, nesmělo vyjít.

O černém loupežníkovi. Keltské pohádky. Praha, Artia, nesmělo vyjít. První vydání pod názvem Keltské pohádky. Brno, Petrov 1992. Němec­ ky Keltische Miirchen. Vídeň, Neuer BreitschopfVerlag 1992.

Pohádky paní Meluziny. Pod dívčím jménem autorovy ženy Marie Mrš­ tíkové, anglicky, francouzsky, německy [pod názvem Die schonsten Miirchen aus aller Welt) atd., Artia, 70. léta. České vydání připravuje od roku 1992 Atlantis, Brno.

Co vyprávěl vítr bílé růži. Německy Was <kr Wind einer weissen Rose erziihlte v souboru Die Zauberwurzel. Mnichov, Blanvalet Verlag 1978. Česky ve svazku Uzel pohádek. Praha, Lidové noviny 1991.

Poznámka: Knihy vydávané nakladatelstvím Artia po roce 1970-1971 vycházely vesměs anonymně, a to i tenkrát, když předchozí vydání vyšla pod autorovým jménem. Dělo se tak po jednostranném rozhodnutí nakladatelství, proti němuž autor vždy protestoval.


VII. PŘEKLADY KNIŽNĚ VYDANÉ A PRO DIVADLO

Milostný hlas. Parafráze německé lidové poezie. Praha, V. Petr 1944. Carlo Gozzi, Šťastní žebráci. Inscenace Divadlo na Kladně 1944.

Cesare Giardini, Komedie podvodů. Inscenace Praha, Divadlo A. Sed­ láčkové 1944.

William Shakespeare, Sonety. Výbor. Praha, V. Šmidt 1945, Vyšehrad 1951. Úplné vydání Praha, SNKLHU 1955, 1956, Mladá fronta 1958, 1963, 1971, Československý spisovatel 1969.

Marie Geversová, Čára života. Praha, V. Šmidt, 1946.

Čtyřiadvacet sonetů o štěstí a lásce. Ostrava 1946. Maurice Zermatten, Krev mrtvých. Praha, Vyšehrad 1946.

Maurice Pagnol, Poznámky o smíchu. Praha, Symposion 1948.

Ukrajina zpívá. Ve spolupráci s M. Marčanovou. Praha, Družstevní práce 1950, Svět sovětů 1951.

Jules Valles, Povstalec. Ve spolupráci s V. Smetanovou. Praha, Mladá fronta 1950, SNKLHU 1957.

Kozácké dumy. Praha, Svět sovětů 1952. Maria Banus, Radost. Praha, Práce 1952. Léon Cladel, INRI. Praha, Mladá fronta 1953.

Ihor Muratov, Bukovinský příběh. Praha, Československý spisovatel 1953.

Alexej N. Tolstoj, Petr I. Praha, SNKLHU 1954, Svět sovětů 1955, 1961, Svoboda 1968.

Ukrajina v písních. Ve spolupráci s M. Marčanovou. Praha, SNKLHU 1954.

Carlo Goldoni, Mirandolina. Knižně C. Goldoni: Komedie I, Praha, SNKLHU 1954, Orbis 1955. Inscenace Realistické divadlo, Praha 1954 atd.

Frederic Antal, Florentské malířství a jeho sociální pozadí. Praha, SNKLHU 1954.

Italská renesanční lyrika. Ve spolupráci s dalšími překladateli. Praha, SNKLHU 1954, 1955, 1956.

Carlo Goldoni, Vějíř. Knižně C. Goldoni: Komedie JI. Praha, SNKLHU 1955. Praha, Národní divadlo 1971 atd.

Ruské lidové písně. Praha, SNKLHU 1956.

Maxim Gorkij, Píseň o sokolu, Zpěu o ptáku bouřliuáku. Praha, Svět sovětů 1952.

Ivan Franko, Poesie. Ve spolupráci. Praha, SNKLHU 1956.

Torquato Tasso, Šeptání noci. Výbor z lyriky. Praha, Československý spisovatel 1956.

Martin Kukučín, Z teplého hnízda. Praha, SNDK 1956. Totéž v knize Mladá léta. Praha, SNKLHU 1956.

Carlo Goldoni, Paměti I. V knize C. Goldoni: Komedie Ill. Praha, SNKLHU 1957.

Alexandre Dumas, Hrabě Monte Christo. Ve spolupráci s M. Tomáško­ vou. Praha, Mladá fronta, 1957, SNKLHU 1964, Svoboda 1968, Mladá fronta 1969, Albatros 1994, Ostrava, Sfinga 1994.

Písně staré Francie. Ve spolupráci s dalšími překladateli. Praha, SNKLHU 1957.

Torquato Tasso, Lyrika. Výbor. Praha, Mladá fronta 1958. Ion Creanga, Měšec s duěma grošíky. Praha, SNDK 1958.

Charles Deulin, Pohádky krále Gambrina. Praha, SNDK 1958. Michelangelo Buonarroti, Z lyriky. Praha, NČFVÚ 1959.

Joseph Jacobs, O krásné Hardničce. Praha, SNDK 1959. Gherardo Nerucci, Fanta Giro. Praha, SNDK 1959.

V. A. Žukovskij, Tři nejkrásnější pohádky. Praha, Svět sovětů 1959. Alexandru Kiritescu, Dobré duše. Praha, Dilia 1959.

Luigi Pirandello, Sicilská komedie (Liola). Praha, Dilia 1959. Inscenace Praha, Čs. televize 1962. Knižně ve svazku L. Pirandello, 5 her. Praha, Odeon 1968.

Carlo Goldoni, Trilogie o dovolené. Překládáno pro Státní divadlo v Br­ ně. Inscenace (pod názvem Zmatky o dovolené) Cheb, Západočeské di­ vadlo 1996.

Rumunské lidové písně. Praha, SNKLHU 1959. Guiseppe Ungaretti, Cítění času. Praha, SNKLHU 1961.

Jara a podzimy. Čínská poezie dynastie Sung. Ve spolupráci se Z. Čer­ nou. Praha, Mladá fronta 1961.

Ion Slavici, Stan Bolovan. Praha, SNDK 1961. Ján Botto, Smrt Jánošíka. Praha, SNKLU 1962.

Bašó,Měsíce, květy. Ve spolupráci s M. Novákem. Praha, SNKLU 1962. 2. vydání Praha, Mladá fronta 1996.

Antonio Machado, Kastilské pláně. Praha, SNKLU 1962.

Šigedži Cuboi, Ulice plná plášťů do deště. Ve spolupráci s M. Novákem. Praha, SNKLU 1963.

Ruské byliny. Praha, SNKLU 1964.

Michelangelo Buonarroti, Luk. Výbor z lyriky. Praha, SNKLU 1964. Michelangelo Buonarroti, Podoba živé tváře. Praha, SNKLU 1964.

Navštívení krásy. Italská renesanční lyrika. Ve spolupráci. Praha, Mla­ dá fronta 1964.

Pierre Reverdy, Chuť skutečna. Výbor z lyriky. Praha, Odeon 1966.2. vydání Náchod, Pavel Maur 1997.

Vittorio Imbriani, Princ Papoušek. Praha, SNDK 1967. Dante Alighieri, Nový život. Praha, Pragokoncert 1967.

Luigi Pirandello, Šest postav hledá autora. Knižně ve svazku L. Piran­ dello, 5 her. Praha, Odeon 1967. Inscenace Praha, Národní divadlo 1967.

Arthur Miller, Jana. Praha, SNDK 1967.

Charles Baudelaire, Úvahy o některých současnících. Ve spolupráci s dalšími překladateli. Praha, Odeon 1968. Odměněno výroční cenou na­ kladatelství.

Dino Campana, Šílený Orfeus. Výbor z dila. Praha, Mladá fronta 1968. Překlad oceněn výroční cenou nakladatelství.

Joseph Kessel, Lev. SNDK, Praha 1968.

Paul Verlaine, Slova na strunách. Ve spolupráci s P. Koptou. Praha, Československý spisovatel 1968.

Michel Butor, Repertoár. Praha, Odeon 1969.

Dante Alighieri, Nový život. Výbor z lyriky, dokumenty. Praha, Čs. spi­ sovatel 1969.

Michelangelo Buonarroti, Žiji svou smrtí. Výbor z lyriky. Praha, Mladá fronta 1970.

Mária Chmelová, Robin Hood. Praha, Albatros 1974. Překlad podepsa­ la M. Kafková. NB 1996: 2. vydání vyšlo pod jménem J. Vladislav. Pra­ ha, Albatros 1993.

Italo Svevo, Vědomí a svědomí Zena Cosciniho. Praha, Odeon 1975. Překlad podepsala Hana Benešová.

Rolando Cristofanelli, Chlapec Raffael. Praha, Svoboda 1976. Překlad podepsala Marie Kándlová.

Giorgio Vasari, Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů, I, II. Praha, Odeon 1976 a 1977. Překlad a komentář podepsal Pavel Preiss. NB 1997: Nové vydání je v tisku s uvedením jména pravého pře­ kladatele v nakladatelství Mladá fronta.

José Pijoan, Dějiny umění. 2. díl Praha, Odeon 1977, 5. díl Praha, Odeon 1979, 6. díl Praha, Odeon 1980. Překlady podepsal Jiří Pechar.

Carlo Goldoni, Náměstíčko. Inscenace Tylovo divadlo 16.3.1978. Pře­ klad podepsal V. Mikeš, který také jeho větší část dokončil.

Eugenio Montale,Anglický roh. Praha, Odeon, nesmělo vyjít. Rukopis­ ně edice Kvart 1978.

Henri Michaux, Prostor uvnitř. Praha, Odeon, nesmělo vyjít. Rukopis­ ně edice Kvart 1978.

Tu Fu. Výbor z poezie. Ve spolupráci, Odeon, Praha, nesmělo vyjít. Ru­ kopisně edice Kvart 1978.

Charles Baudelaire, srdce, tak jak je. Komentovaný výbor kores­ pondence, Praha Odeon, nesmělo vyjít. Rukopisně edice Kvart 1978. Knižně v definitivním znění Praha, Torst 1997.

Angus Wilson, Svět Charlese Dickense. Praha, Odeon 1979. Překlad po­ depsal Z. Kirschner. Přeložili J. Josek, J. Kořán a J. Vladislav.

Pierre de Ronsard, Tři lásky. Výbor z lyriky. Praha, Mladá fronta, ne­ smělo vyjít. Rukopisně edice Kvart 1979. Připravuje k vydání nakla­ datelství Mladá fronta.

Dante Alighieri, To sladké jméno, jež tak hořce Beatrice. Výbor z lyriky. Praha, Mladá fronta, nesmělo vyjít. Připravuje k vydání Mladá  fronta.

Několik básníků a jeden malíř. Výbor poezie M. Leirise, R. Daumala,

J. Follaina, M. Deguyho a G. Rouaulta. Rukopisně edice Kvart 1978.

Eugenio Montale, Příležitosti. Výbor básní. Bibliofilský tisk Martina Dyrynka k novému roku 1980.


VIII. PŘEKLADY TEXTŮ PRO RŮZNÉ KNIHY, SBORNÍKY A ČASOPISY

Taras Ševčenko, Výbor z díla. Praha, Svět sovětů 1950. Vítězit a žít. Sborník ukrajinské poezie. Praha, Svoboda 1948. Ukrajinské lidové písně. Praha, Svět sovětů 1951.

Častušky a žertovné písně. Praha, Svět sovětů 1952.

V. Sidělnikov, Ruská lidová píseň na nových cestách. Praha, Svět sově­ tů 1953.

V. Kolpakovová, Kniha o ruském folkloru. Praha, Svět sovětů 1953.

V. Brett, Victor Hugo. Praha, Orbis 1953.

Písně sovětských národů. Praha, Svět sovětů 1953.

L. Ukrajinka, Světla před úsvitem. Praha, SNKLHU 1953.

V. Hugo, Francii a světu. Praha, Mladá fronta 1954.

Kniha o velkých ruských spisovatelích. Praha, Svět sovětů 1954.

Lenin v lidové poezii. Praha, SNKLHU 1954.

N. Tichonov, Život pod hvězdami. Praha, SNKLHU 1954.

E. Vrabcová, Kolchozní častušky. Praha, Orbis 1954.

E. Vrabcová- V. Stanovský, O ruské a sovětské slovesnosti lidové. Pra­ ha, Orbis 1954.

M. Isakovskij, Básně. Praha, Československý spisovatel, 50. léta.

Běloruští básníci. Praha, Československý spisovatel, 50. léta.

M. Sadoveanu, Soud Nikoary Podkovy. Překlad veršů. Praha, SNKLHU 1955.

Píseň o sokolu. V knize M. Gorkij, Bosáci. Praha, SNKLHU 1955.

Zpěv o ptáku bouřliváku. V knize M. Gorkij, Bývalí lidé. Praha, SNKLHU 1956.

Poezie sovětské Rusi. Praha, Svět sovětů 1956.

R. Rolland, Život Michelangelův. Praha, SNKLHU 1957.

C. Zavattini, Ďábel mezi námi. Světová literatura, r. 2, č. 4, 1957. These o neorealismu. Ve spolupráci s M. Cervim. Světová literatura, r. 2, č. 4, 1957.

Ch. Baudelaire, Počestná dramata a počestné romány. Světová litera­ tura, r. 2, č. 6, 1957.

J. Prévert, Jen tak. Praha, SNKLHU 1958. K"!lo Mo-žo, Sto květů. Praha, SNKLHU 1959.

F. de Sanctis, Dějiny italské literatury. Překlad ukázek, ve spolupráci. Praha, SNKLHU 1960.

G. de Maupassant, Mládenec paní Hussonové a jiné povídky. Překlad veršů. Praha, SNKLHU 1960.

K. Čukovskij, Od 2 do 5. Překlad veršů. Praha, SNDK 1960, 1961.

Š. Cuboi, Je příliš mnoho zívajících. Ve spolupráci s M. Novákem. Svě­ tová literatura, r. 5, č. 6, 1960.

P. Reverdy, Chuť skutečna. Světová literatura, r. 6, č. 1, 1961.

E. Allaud, Setkání s Ungarettim. Překlad básní. Světová literatura, r. 6, č. 4, 1961.

Tu Fu, Básně. Ve spolupráci s M. Ryšavou. Světová literatura, r. 7, č. 6, 1962.

H. Michaux, Veliká válka soch. Světová literatura, r. 8, č. 5, 1963.

F. Zvěřina, Georges Rouault. Praha, SNKLU 1963.

M. Leiris, Věk srdcí. Světová literatura, r. 7, č. 4, 1964.

T. S. Eliot, Verše. Světová literatura, r. 9, č. 5, 1964.

E. Montale, Anglický roh. Světová literatura, r. 10, č. 3, 1965.

A. Giuliani, Narozeniny. Báseň. Světová literatura, r. 10, č. 5, 1965.

M. Butor, Před očima Herkulovýma. Světová literatura, r. 10, č. 4, 1965.

R. Daumal, Bílá poezie, černá poezie. Světová literatura, r. 11, č. 1, 1966.

G. Ungaretti, Poslední chóry pro Zaslíbenou zemi. Ročenka Světové lite­ ratury, Praha, Odeon 1966.

D. Campana, Noc. Světová literatura, r. 12, č. 1, 1967.

M. Deguy, Básně poloostrova. Světová literatura, r. 13, č. 2, 1968.

E. Montale, Motýl z Dinardu. Prózy. Světová literatura, r. 14, č. 3, 1969.

J. Follain, Podívaná světa. Světová literatura, r. 14, č. 3, 1969.

A. Pichois, Baudelaire neboli nesnáze s tvorbou. Orientace, r. 4, č. 4, 1969.

Ch. Baudelaire, Čtyři dopisy. Orientace, r. 4, č. 4, Praha 1969.

Anna Blandiana, Říjen, listopad, prosinec. Výbor z poezie. Světová lite­ ratura, r. 19, č. 2, 1974. Překlady podepsala M. Kavková, s jejíž jazy­ kovou spoluprací vznikly.

A. S. Lichačev, Poetika staroruské literatury. Překlad veršovaných uká­ zek podepsal L. Zadražil, který knihu přeložil. Praha, Odeon 1975.

O mužích ve zbrani. Výbor ze světové válečné literatury. Praha, Al­ batros 1978. Překlad byliny Ilja Muromec a car Kalin podepsal pořa­ datel Jiří Franěk.

[Tři) Sonety W. Shakespeara. Bez jména překladatele. Zemědělský ka­ lendář 1986, Praha, SZN 1986.

H. Michaux, Texty. Ve spolupráci. Host, 3-4/93, Brno, 1993. Jacques Prévert, Pro tebe, má lásko. Praha, Mladá fronta 1997.