Hrubý, Karel

sociolog, politolog a politik; čelný představitel a 1989–1995 předseda exilové ČSSD, člen předsednictva Rady svobodného Československa

Hrubý Karel, *9. 12. 1923 Plzeň, sociolog, politolog a politik. 1945–49 vystudoval filozofii, sociologii a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze; 1945–48 byl politicky činný v řadách sociálně demokratického studentstva. 1950–55 postupně profesor na gymnáziu ve Stříbře a Domažlicích a na Pedagogické škole v Plzni. 1955 zatčen a za „protistátní činnost" odsouzen k deseti letům vězení: 1960 propuštěn na amnestii. 1960–67 pracoval jako brusič kovů v Plzni, od ledna do srpna 1968 jako sociolog ve Výzkumném ústavu výrobního druž­stevnictví v Praze. 1968 se podílel na pokusu o obnovu Čs. sociální demokracie a stal se čle­nem přípravného výboru Masarykova sdružení pro demokratický socialismus.V září 1968 emigroval do Švýcarska; usadil se v Basileji, kde 1968–88 působil jako sociolog koncernu CIBA-GEIGY, a zapojil se do exilového politického a kulturního života. 1972–83 místo­předseda, 1983–89 generální tajemník a první místopředseda a 1989–95 předseda exilové Čs. sociální demokracie: 1990–91 současně člen ústředního výkonného výboru obnovené ČSSD ve vlasti. Od 1975 člen předsednictva Rady svobod­ného Československa; přední činovník Čs. společnosti pro vědy a umění (SVU), organizátor několika jejích meziná­rodních kongresů a konferencí a 1982–92 redaktor její revue Proměny. Ve své vědecké práci se zabýval sociologií husitského revolučního hnutí (Struktury a postoje husit­ských skupin, Praha 1968), osobností a dílem T. G. Masary­ka (disertace o literárně–kritické činnosti T. G. Masaryka, 1950; studie Masaryk and Nietzsche ve sborníku On Masaryk, Amsterdam 1988; redakce sborníku T. G. Masaryk in Perspectives, SVU 1981) a Emanuela Rádla a některými politologickými problémy. Autor knihy Solidární společen­ství. Socialistická internacionála 1951–1992 (Praha 1996), spoluautor a editor sborníku Léta mimo domov. K historii Československé sociální demokracie v exilu (Praha 1996).  Od 2003 člen ústřední odborné historické komise ČSSD.