P14/4

[1988, před 15. prosincem, Praha.]E1Datováno podle údaje o uzávěrce čísla Informací o Chartě 77, v němž byla zpráva zveřejněna.- Zpráva o veřejném shromáždění svolaném občanskými iniciativami.

Setkání ke Dni lidských práv 10. prosince 1988, Praha, Škroupovo náměstí

Zástupci pěti čs. nezávislých iniciativ poslali dne 29. 11. 1988 odboru vnitřních věcí Obvodního národního výboru v Praze 1 oznámení o tom, že dne 10. 12. uspořádají na Václavském náměstí pokojné setkání ke 40. výročí Všeobecné deklarace lidských práv. Oznámení podepsali Petr Placák za České děti, Rudolf Battěk za Hnutí za občanskou svobodu, Stanislav Devátý, Miloš Hájek a Bohumír Janát za Chartu 77, Jan Chudomel, Jan Svoboda a Miloš Zeman za Nezávislé mírové sdružení a Anna Šabatová a Ladislav Lis za Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Mluvčí Charty 77 zároveň poslali generálnímu tajemníkovi OSN Javieru Pérezovi de Cuellar dopis, v němž ho seznamují se záměrem pořádat toto setkání a žádají ho o morální podporu.

Vedoucí odboru vnitřních věcí ONV v Praze 1 JUDr. Eva Baráková vydala dne 5. 12. rozhodnutí odboru, jímž se setkání na Václavském náměstí zakazuje, mj. s poukazem na nedávnou vyhlášku NVP (Národního výboru hl. m. Prahy), jež zakazuje konání veřejných shromáždění v pražské památkové rezervaci, tj. v celém obvodě Prahy 1, s výjimkou shromáždění pořádaných organizacemi Národní fronty. Jak známo, nezávislé iniciativy označují tento zákaz NVP za protizákonný a protiústavní a podnikají kroky k jeho zrušení. V zákaze vysloveném ONV pro Prahu 1 byla však věta, že se oznamovatelům setkání doporučuje, aby se obrátili na NVP nebo jiný ONV, chtějí-li akci pořádat na vhodném místě. Miloš Hájek, Ladislav Lis a Rudolf Battěk, kteří zastupovali všech pět zainteresovaných nezávislých iniciativ, potom vstoupili v jednání zprvu s pracovníky odboru vnitřních věcí NVP, později ONV pro Prahu 3. Po několika návrzích z obou stran, které druhé straně nevyhovovaly, shodly se jednající na Škroupově náměstí na Žižkově. Pořádající se zaručili, že zajistí veřejný pořádek, zdravotní a požární službu atd. a že Škroupovo náměstí vyklidí do 16.30 hodin, tedy půldruhé hodiny po zahájení shromáždění. ONV pro Prahu 1 [sic] se zavázal, že zajistí, aby na náměstí a v jedné přilehlé ulici neparkovala auta. ONV nevznesl žádné požadavky, pokud jde o obsah projevů apod.

Příslušníci SNB obsadili dne 10. 12. horní část Václavského náměstí, odkud vyháněli ty, které podezírali, že přišli na původně ohlášené místo setkání. Pořadatelům shromáždění, kteří na místě informovali o změně místa, bránili v činnosti a zabavili jim dokonce letáčky oznamující nové místo setkání. Na Škroupově náměstí zakázali napojení zvukové aparatury na síť z jednoho bytu, takže výsledkem byla velmi špatná slyšitelnost projevů pro většinu účastníků setkání. Odhady počtu účastníků se velmi liší: ČTK uvedla 1800, odhady nezávislých účastníků se pohybovaly mezi 1500 až 15 000, autor této zprávy se kloní k odhadu dva až tři tisíce lidí.

Program shromáždění uváděl Ladislav Lis, bývalý mluvčí Charty 77, člen VONS a místopředseda FIDH. Program začal kolektivním zpěvem české a slovenské národní hymny, který zahájila zpěvačka Marta Kubišová, bývalá mluvčí Charty 77. Po úvodním slově dramatika Václava Havla přednesli své projevy zástupci jednotlivých pořádajících iniciativ: Bohumír Janát za Chartu 77 citoval mj. z prohlášení Charty 77 k 40. výročí Všeobecné deklarace lidských práv, dále promluvili Jana Petrová z Nezávislého mírového sdružení – iniciativy za demilitarizaci společnosti, Petr Placák za České děti, Rudolf Battěk za Hnutí za občanskou svobodu a katolický kněz Václav Malý za Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, který je Čs. ligou pro lidská práv a členem FIDH. Pak následovaly výňatky z Všeobecné deklarace lidských práv, které přednesla herečka, zasloužila umělkyně a signatářka Charty 77 Vlasta Chramostová. Shromáždění schválilo rezoluci a bylo zakončeno opět zpěvem státní hymny, započatým Martou Kubišovou. Setkání i odchod z náměstí proběhly bez jakéhokoliv incidentu, VB na náměstí přítomná nebyla, v davu byl větší počet příslušníků StB v civilu. V okolních ulicích byla však připravena silná hotovost VB včetně psů.E2Reportáž očitého svědka uveřejnily pod titulkem Na Škroupově náměstí také Listy, roč. 19 (únor 1989), s. 2n.

Všeobecně se soudí, že ústup orgánů státní moci ve věci nezávislého občanského setkání je velmi významnou změnou v postoji státu k nezávislým iniciativám. I když nejde zdaleka o plnou legalizaci těchto iniciativ, státní moc uznala – navíc veřejně ve sdělovacích prostředcích – že nezávislé skupiny v této zemi existují a že je ochotna za určitých předpokladů s nim jednat jako s partnery.

A. T.

Rezoluce z nezávislého občanského setkání ke Dni lidských práv

My, kteří jsme se sešli 10. prosince 1988 na Škroupově náměstí v Praze, abychom si připomněli 40. výročí Všeobecné deklarace lidských práv, žádáme orgány československé státní moci, aby v souladu se svými závazky

1. propustily všechny politické vězně a zastavily všechny perzekuce nezávislých občanských iniciativ a [nezávislých] sdělovacích prostředků;

2. uvedly čs. právní řád v soulad s Všeobecnou deklarací lidských práv a mezinárodními pakty o lidských právech a aby tato práva, včetně práva na svobodné šíření informací, svobodné sdružování a volné cestování, ve své praxi respektovaly;

3. vydaly tiskem Všeobecnou deklaraci lidských práv i mezinárodní pakty o lidských právech a postaraly se o jejich popularizaci ve školách a veřejnosti;

4. umožnily společnosti skutečnou účast na přípravě nové ústavy a zřídily ústavní soud;

5. zahájily na základě jednatřicetibodové petice, kterou podepsalo více než 600 tisíc občanů, seriózní jednání s církvemi, směřující k plnému zajištění náboženských svobod.

Vyzýváme všechny své spoluobčany, aby tyto požadavky podpořili. Nezávislá setkání, jako bylo dnešní, chceme pořádat pravidelně, abychom mohli průběžně sledovat, jak jsou naše požadavky plněny.

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 11 (1986), č. 21, s. 4–5.
E1.Datováno podle údaje o uzávěrce čísla Informací o Chartě 77, v němž byla zpráva zveřejněna.
E2.Reportáž očitého svědka uveřejnily pod titulkem Na Škroupově náměstí také Listy, roč. 19 (únor 1989), s. 2n.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Měsíc12
Rok1988
Zpracovanýtrue
OCRfalse