P9/2

1977, 11. leden, Praha. – Usnesení Správy vyšetřování StB o zahájení trestního stíhání (poškozování zájmů republiky v cizině) v souvislosti s Chartou 77.

Čj. VS-ČVS – 3/120 – 77
USNESENÍ

Podle par. 160 odst. 1 tr. řádu zahajuji stíhání ve věci pro tr. čin poškozování zájmů republiky v cizině podle par. 112 tr. zákona, který byl spáchán dosud nezjištěnými československými občany od prosince 1976 až do současné doby v Praze i jinde tím, že v cizině za pomoci zahraničních sdělovacích prostředků umožnili a dosud umožňují rozšiřovat nepravdivé zprávy o poměrech v republice a tím poškozují její zájmy.

Odůvodnění:
Usnesením ze dne 6. 1. 1977 pod čj. OS – 0011/02–77 zahájil vyhledavatel Správy SNB hl. m. Prahy a Středočeského kraje podle par. 160 odst. 2 tr. řádu trestní stíhání ve věci podezření ze spáchání trestného činu podvracení republiky podle par. 98 odst. 1 tr. zákona, neboť bylo zjištěno, že dosud nezjištěné osoby z nepřátelství k socialistickému státnímu zřízení republiky v Praze a jinde vyhotovily, rozmnožily a rozšiřovaly písemnost „Prohlášení Charty 77“, která hrubě a tendenčně napadá socialistické, společenské a státní zřízení republiky.
V průběhu vyšetřování bylo zjištěno, že shora uvedená písemnost byla zveřejněna v zahraničních sdělovacích prostředcích za pomoci některých československých občanů, kteří se podíleli na vyhotovení, rozmnožení a rozšiřování „Prohlášení Charty 77“.
Tato skutečnost je dokumentována dosavadními výsledky vyšetřování a zprávami zahraničních tiskových agentur.

Poučení: Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možno podat do tří dnů ode dne doručení tohoto usnesení u vyšetřovatele StB. Stížnost nemá odkladný účinek.

Vyšetřovatel StB pplk. Jindřich KrištofE1Vedle vlastnoručního podpisu je také otisk kulatého razítka: Správa vyšetřování Státní bezpečnosti.

Zdroj
  • AMV, V-33766 MV, ČVS 3/120-77, sv. 1, l. 3 n. – Strojopis, průpis s vlastnoručním podpisem.
E1.Vedle vlastnoručního podpisu je také otisk kulatého razítka: Správa vyšetřování Státní bezpečnosti.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den11
Měsíc1
Rok1977
Zpracovanýtrue
OCRfalse