P7/11

[1977, březen, Praha.]E1Na samizdatovém znění zprávy odeslaném do zahraničí je rkp. poznámka „asi začátek března“. ČSDS, sb. Charta 77. – Informace o projevech člena ÚV KSČ a ministra vnitra ČSSR Jaromíra Obziny k Chartě 77 na Vysoké škole politické ÚV KSČ a na shromáždění v Socialistické akademii, rozšířená samizdatem v prostředí Charty 77.

Federální ministr vnitra J. Obzina o Chartě 77

(z projevu na VŠP ÚV KSČ)

Ministr J. Obzina v projevu na Vysoké škole politické ÚV KSČ řekl, že Chartu a její vznik lze pochopit jen jako určitý obraz a projev soudobého sociálního složení československé společnosti – 100 000 příslušníků bývalé buržoazie, dva miliony bývalé maloburžoazie a půl milionu vyloučených komunistů.

Podle J. Obziny měla StB určité informace o přípravách takového dokumentu od září 1976, i když se jí v rozhodné fázi před zveřejněním nepodařilo zajistit včas všechny okolnosti, rozhodující pro její obsahové zhodnocení a určení šíře její podpisové základny. „Volný“ průběh přípravám Charty byl ponechán proto, že to dnes a ani v budoucnu jinak dělat nejde. Společnost s takovým složením, jako je naše, může vždy podobné akce plodit a nelze jim zabránit pouze mocenskými prostředky. V našich podmínkách nelze bránit nežádoucím stykům občanů – vždyť například v r. 1976 navštívilo jen velvyslanectví USA v Praze 22 tisíc a další západní úřady 10 tisíc československých občanů.

Zásah StB proti doručovatelům Charty 77 (přepadení vozu se signatáři Charty 77) byl proveden proto, aby se zdrželo její odeslání signatářům, kteří – podle Obziny – text do té doby neznali a podepsali jej „bianco“.E2Poznámka v závorce samizdatového redaktora, autora zprávy či přepisovatele: „pozn.: Toto tvrzení opravdu dokazuje vážné mezery v informacích StB, stejně jako následující informace, že:“ Bianco podpisové lístky byly zaslány 700 občanů, z nichž mnozí je předali StB nebo volali přímo Obzinovi, že s tím nechtějí mít nic společného. Charta byla prý načasována na počátek roku 1977, aby bylo využito příprav k Bělehradu, sabotován nástup do nového roku pětiletky a využita očekávaná nespokojenost obyvatelstva s připravovaným zvýšením cen, které pak vláda musela odložit, aby nepřilévala olej do ohně.

Důkazem příprav Charty v zahraničí je podle Obziny její obsah, na rozdíl od předchozích dokumentů opozičních nevycházející prý ze socialistických pozic – je to buržoazně demokratická platforma, vyzdvihující všeobecné demokratické požadavky, a nikoli požadavky socialistické. Pestrost složení signatářů více odpovídá potřebám zahraniční emigrace než domácím potřebám.

Propagandistická kampaň měla zastrašit potencionálníE3Na jednom ze samizdatových znění dal autor či redaktor na tomto místě do závorky poznámku o tom, že slovo potencionální je novotvar z doby Novotného – „samozřejmě nesmysl, správně: potenciální“. signatáře hlavně mezi „nevoliči“ (na 40 tisíc)E4Myšleni voliči, kteří se nedostavují k volebním urnám. a odhalování iniciátorů mělo odvrátit vydání dalších dokumentů Charty. Tvrdé sankce jsou z těchto i mezinárodních důvodů vyloučeny, hlavně vzhledem ke vztahům se západními KS.

V Socialistické akademii (v únoru) Obzina toto téma rozvedl, rozdělil opoziční hnutí po roce 1969 na čtyři etapy:

  1. Když se opozice obracela především k vyloučeným, ale už projevovala tendenci k rozšíření základny (1970–1972): SHČO, letáková akce k volbám přinutila odsoudit větší počet vyloučených komunistů a socialistů.E5SHČO – zřejmě Socialistické hnutí čs. občanů, jehož jménem byly vydávány letáky před volbami v listopadu 1971. Zatýkání probíhalo od listopadu 1971 do konce ledna 1972. V červenci a v srpnu 1972 následovala série politických procesů s nejvyššími tresty na svobodě ve výši šest a půl roku (Milan Hübl, Jaroslav Šabata) a šest roků (Jan Tesař). Srv. Jaroslav Cuhra: Trestní represe odpůrců režimu v letech 1969–1972. Praha, Ústav pro soudobé dějiny 1997. (Sešity ÚSD, sv. 29)
  2. Smrkovského dopis Brežněvovi – pokus ovlivnit Sověty a další spojence.
  3. Dopis berlínské konferenci KS.E6Dopis sedmi bývalých členů ÚV KSČ (J. Hájek, V. Kadlec, K. Kosík, I. Málek, Z. Mlynář, V. Slavík, B. Šimon) z 25. 6. 1976, adresovaný konferenci komunistických a dělnických stran v Berlíně. (Kniha Charty, Index 1977, s. 40–42)
  4. Charta – představuje nejnebezpečnější fázi, protože se obrací na všechny doma i v zahraničí a snaží se vyhovět všem. Sestavily ji nejlepší mozky „opozice“, je proto sepsána tak rafinovaně, že kdybychom dovolili ji zveřejnit, 90 procent našich lidí by nepochopilo, v čem je její nebezpečí. Nebýt masivní zastrašovací kampaně, podepsali by ji mnozí, 1 až 2 miliony občanů, kterým jen strach brání zařadit se mezi signatáře.

Na dotaz, proč vnitro nezasahuje tvrději, Obzina řekl: „Nejsem bezpečák. Jsem stranický pracovník vyslaný do bezpečnosti vedením strany, abych tam realizoval jeho politiku. Všechny zákroky v této věci provádíme po konzultaci a se souhlasem strany. Bezpečnost se musí ve svých zákrocích ohlížet na zájmy státu a nemůže zakročit svévolně bez souhlasu vedení strany. Dokud budu ministrem, jiný postup orgánů nepřipustím.“E7Samizdatový text pokračuje informacemi o situaci na Vysoké škole politické ÚV KSČ, které neměly souvislost s Chartou 77.

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, fotokopie.
E1.Na samizdatovém znění zprávy odeslaném do zahraničí je rkp. poznámka „asi začátek března“. ČSDS, sb. Charta 77.
E2.Poznámka v závorce samizdatového redaktora, autora zprávy či přepisovatele: „pozn.: Toto tvrzení opravdu dokazuje vážné mezery v informacích StB, stejně jako následující informace, že:“
E3.Na jednom ze samizdatových znění dal autor či redaktor na tomto místě do závorky poznámku o tom, že slovo potencionální je novotvar z doby Novotného – „samozřejmě nesmysl, správně: potenciální“.
E4.Myšleni voliči, kteří se nedostavují k volebním urnám.
E5.SHČO – zřejmě Socialistické hnutí čs. občanů, jehož jménem byly vydávány letáky před volbami v listopadu 1971. Zatýkání probíhalo od listopadu 1971 do konce ledna 1972. V červenci a v srpnu 1972 následovala série politických procesů s nejvyššími tresty na svobodě ve výši šest a půl roku (Milan Hübl, Jaroslav Šabata) a šest roků (Jan Tesař). Srv. Jaroslav Cuhra: Trestní represe odpůrců režimu v letech 1969–1972. Praha, Ústav pro soudobé dějiny 1997. (Sešity ÚSD, sv. 29)
E6.Dopis sedmi bývalých členů ÚV KSČ (J. Hájek, V. Kadlec, K. Kosík, I. Málek, Z. Mlynář, V. Slavík, B. Šimon) z 25. 6. 1976, adresovaný konferenci komunistických a dělnických stran v Berlíně. (Kniha Charty, Index 1977, s. 40–42)
E7.Samizdatový text pokračuje informacemi o situaci na Vysoké škole politické ÚV KSČ, které neměly souvislost s Chartou 77.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Měsíc3
Rok1977
Zpracovanýtrue
OCRfalse