P7/4

1977, 10. leden – 24. březen, Praha. – Ze souhrnných zpráv politickoorganizačního oddělení ÚV o Chartě 77, koncipovaných na základě hlášení krajských a městských aparátů a orgánů KSČ.

10. ledna 1977

Na základě sdělení tajemníků krajských (městských) výborů strany pro politickoorganizační práci byly ve všech krajích pokyny ÚV KSČ k akci „Charta 77“ projednány s jejich nejbližším funkcionářským aktivem (členové PKV, členové a kandidáti ÚV KSČ, vedoucí funkcionáři KNV, bezpečnosti, aparát strany a ve většině případů vedoucí tajemníci OV KSČ). V Severomoravském, Jihočeském a Východočeském kraji byli informováni i někteří předsedové PV, CZV KSČ z rozhodujících podniků a závodů. Počítá se s tím i v ostatních krajích.

Na těchto aktivech účastníci vyjádřili jednoznačný souhlas se stanoviskem ÚV KSČ. Ocenili, že byli včas takto seznámeni, čímž se vytvořily podmínky pro správné vysvětlování vzniklých názorů v souvislosti s připravovaným zveřejněním. V Praze-městě byla vznesena připomínka, aby článek v Rudém právu měl aktivní charakter, a ne obranářský. V Praze-městě, ve Východoslovenském a dalších krajích se hovořilo o tom, že je třeba proti takto nepřátelsky angažujícím se jednotlivcům z řad pravice účinněji a důsledněji zakročovat.

Tajemníci krajských (městských) výborů strany v informaci uváděli, že stranický aktiv soustřeďuje i nadále svoji pozornost na zabezpečování současných rozhodujících úkolů.

Krajský výbor Ostrava sdělil, že při cestě do zaměstnání se v dopravním prostředku hovořilo o přijetí nějaké výzvy obdobné „2000 slov“, která prý se má podepisovat. Bylo to s odvoláním na vysílání zahraničního rozhlasu.

Dukla Karviná – jeden vyloučený člen na pracovišti se vyjádřil, že komunisté mají těžkou hlavu, protože Západ hlásil přijetí nějaké charty, která se dotýká Československa.

11. ledna 1977

V krajích a okresech pokračuje seznamování předního funkcionářského aktivu strany s pokyny ÚV KSČ k „Chartě 77“. Očekávalo se, že v dnešním Rudém právu bude celý případ zveřejněn a postup nepřátelských pravicových sil odsouzen.

Pokud byly zachyceny jednotlivé názory a ohlasy, jsou většinou od funkcionářů zúčastněných na aktivech a jen výjimečně z řad veřejnosti, která je zejména v pohraničních krajích zatím ovlivňována propagandou západních sdělovacích prostředků.

Funkcionáři strany vyslovují jednoznačný souhlas se stanoviskem ústředního výboru a odsuzují jednání nepřátelských elementů. Často se ozývají požadavky na jejich přísné potrestání. Například POV KSČ Břeclav (Jihomoravský kraj) žádá, aby proti nim bylo zakročeno podle platných zákonů republiky. Podobné názory se vyskytly ve Východoslovenském i v dalších krajích.

Z mimořádného aktivu vedoucích funkcionářů strany na Dole Nosek v Tuchlovicích, okres Kladno, byl odeslán dopis ÚV KSČ, ve kterém je vyjádřena jednomyslná podpora Ústřednímu výboru strany a ubezpečení, že stranické orgány a komunisté v tomto koncernovém podniku zabezpečí, aby podobným jevům bylo na všech pracovištích účinně čeleno. Současně požadují nejpřísnější potrestání těch, kteří se postavili a postaví proti politice KSČ a našemu socialistickému státu.

Z okresu Znojmo (Jihomoravský kraj) bylo sděleno, že včera večer vystoupil v rakouské televizi Pelikán, který komentoval události kolem „Charty 77“. V okrese Uherské Hradiště bylo zachyceno zahraniční vysílání o tom, že představitelé tohoto pamfletu jsou zatčeni. Zároveň prý byla uvedena zpráva o úmyslném výbuchu v metru v Moskvě na protest proti nesvobodě.

Instruktor ÚV KSČ upozornil, že v Severomoravském kraji byly zachyceny prvé dva názory z řad veřejnosti:

 • při nástupu ranní směny na Dole Poruba se zřejmě pod vlivem zahraničního vysílání objevily ojedinělé názory, že „Charta 77“ vydala výzvu (něco jako 2000 slov), pod kterou budou sbírány podpisy;
 • na Dole Dukla v Karviné jeden z bývalých členů strany mezi zaměstnanci prohlásil, že komunisté z ustavení „Charty 77“ mají těžkou hlavu.

12. ledna 1977

V krajích i okresech pokračuje seznamování funkcionářů strany s pokyny ÚV KSČ k činnosti charty 77. Na mimořádných aktivech nebo rozšířených zasedáních stranických orgánů byla vyjádřena plná podpora politice strany, odsouzena podvratná činnost skupiny nepřátel socialistické společnosti a vysloveno ubezpečení, že zvýšenou bdělostí a ostražitostí bude zabráněno rozšiřování jejich činnosti. Například rektoři vysokých a ředitelé ostatních škol v Bratislavě po vyslechnutí informace vyjádřili svoje rozhořčení a činnost charty považují za protisocialistickou.

Nyní po zveřejnění článku v Rudém právu se vedle zvyšujícího se zájmu členů strany a veřejnosti o činnost charty také ukazuje, že k předběžné informaci stranického aktivu bylo v jednotlivých krajích přistoupeno rozdílně, zejména pokud jde o rozsah a čas. Například v Jihočeském, Východočeském i v některých dalších krajích byla hned od pátku minulého týdne prováděna jednotná informace i na aktivech předsedů CZV a ZO KSČ. Ve zprávě východočeského KV KSČ se uvádí, že tyto aktivy s předsedy ZO KSČ přispěly k zabezpečení jednotného postupu strany. V diskusích na nich byla oceněna operativnost při předávání informace od PÚV KSČ až po základní organizace. Diskutující odsuzovali postoj pravice a její snahu vyvolat napětí ve společnosti. Zdůrazňovali nutnost neustále odhalovat pravici ideově i politicky a její exponenty při uplatňování diferencovaného přístupu k bývalým členům strany plně izolovat. V oblasti ideově výchovné podtrhli význam práce s mladými lidmi a nutnost zintenzivnit propagační a agitační činnost, aby se někteří pracující nepropůjčili k podpoře stanovisek pravice.

V Bratislavě-městě na obvodním výboru KSS I. byly vzneseny otázky, proč stranický aktiv není včas vnitrostranickou cestou informován a proč členové jsou dezorientováni zkreslenými komentáři západních sdělovacích prostředků. Rovněž v okrese Gottwaldov předseda ZO KSČ Svit se dotazoval, co je to charta 77 a jak na to reagovat.

Podle zpráv krajských (městských) výborů strany byl již v průběhu dnešního dne zaznamenán v celé republice velký ohlas na článek „Ztroskotanci a samozvanci“ zveřejněný v Rudém právu. Kladně se hodnotí jeho obsah. Seznámili se s ním například komunisté na členské schůzi ZO KSČ železniční stanice Přerov (Severomoravský kraj). Přitom rozhodně odsoudili hrubé pomlouvání naší socialistické vlasti a pracujících exponenty pravice. Vyjádřili plnou podporu ÚV KSČ při naplňování závěrů XV. sjezdu. Chtějí pracovat ještě s větším odhodláním a důsledněji realizovat všechny úkoly vyplývající z dalšího rozvoje naší socialistické vlasti. Podobně reagují pracující řady dalších podniků a závodů v celé republice. Například v n. p. Zbrojovka Brno, Kovopodnik a Technoplyn Ostrava, Důl Hlubina, Kablo Kladno, AZNP Mladá Boleslav, ČKD Slaný a mnoho dalších.

Na ÚV KSČ v této době docházejí rezoluce k odsouzení pravicových živlů a na podporu politiky strany. V některých z nich se požaduje jejich radikálnější postih.

14. ledna 1977

Podle zpráv krajských (městských) výborů strany neustále narůstá v celé republice vlna protestů a odsouzení nepřátelského postoje pravicově oportunistických živlů i jejich pamfletu charta 77. Na jednotlivých pracovištích se dále scházejí pracující na shromážděních a besedách. Například v Oborovém podniku Škoda Plzeň (Západočeský kraj) se jich v 51 závodech a provozech zúčastnilo 19 tisíc lidí.

Ze všech těchto setkání jsou odesílány protestní rezoluce. Nejvíce je jich přímo z výrobních úseků a jsou podepisovány všemi zúčastněnými pracovníky. Například v závodě Elektrické lokomotivy Škoda Plzeň (Západočeský kraj) rezoluci podepsalo 200 zaměstnanců. Je tohoto znění: „S rozhořčením odsuzujeme pamflet charty 77, neboť hrubě uráží naši republiku a její revoluční vymoženosti. Výsledky, kterých bylo dosaženo za uplynulých 30 let, jasně dokazují velké úspěchy našeho socialistického zřízení a nesmyslnost pomluv několika politických zaprodanců typu Kohouta, Vaculíka, Hájka a dalších. My, účastníci dnešního aktivu, se hrdě hlásíme k politice našeho Ústředního výboru a zavazujeme se, že ještě s větším úsilím budeme plnit úkoly státního plánu.“

V rezolucích se také často požaduje přísné potrestání nepřátelských elementů. Například v Praze-městě, zejména mezi dělníky a staršími občany, je vyjadřován názor, že by bylo třeba méně humanismu a více socialistické zákonnosti vůči autorům charty 77. Dále v nich je připomínáno heslo Klementa Gottwalda „Republiku si rozvracet nedáme!“ a ubezpečení, že nepřipustí opakování situace z roku 1968.

Rezolucí s obdobným obsahem došlo do 15.00 hodin 14. ledna 1977 na ÚV KSČ celkem 1805. Další jsou soustředěny na okresních, krajských výborech KSČ a na ÚV KSS.

Jednotlivé názory, poznatky a upozornění z krajů:

 • dne 13. ledna 1977 proběhly v Tesle Hloubětín krátké porady po střediscích, na kterých pracující odsoudili uvedenou platformu charty 77. Na dvou pracovištích museli funkcionáři zodpovídat řadu dotazů a nakonec se zaměstnanci, většinou dělníci, zdrželi hlasování. OV KSČ v Praze 9 přijímá k tomu potřebná opatření;
 • předseda CZV KSČ ČKD Slévárny Praha soudruh Waishar měl po svém televizním vystoupení přes 10 anonymních urážejících a výhrůžných telefonátů;
 • v Gottwaldově (Jihomoravský kraj) se dostavili do Okresní lidové knihovny nezávisle po sobě tři neznámí lidé s dotazem, zda mají k dispozici chartu 77;
 • mezi některými studenty VŠE v Praze je názor, že by ve sdělovacích prostředcích měly být body charty 77 vysvětleny kvalifikovanými právníky, nikoliv hlasateli Československé televize, protože tento pamflet je stavěn na určitém právním základě;
 • v závodě Gumotex (Jihomoravský kraj) se vyskytly jednotlivé hlasy, že včera v Praze mělo údajně dojít k nějakému srocení na podporu pamfletu;
 • OV KSČ Břeclav (Jihomoravský kraj) upozorňuje na vysílání vídeňské televize, ve kterém se uvádí, že Francouzská a Italská komunistická strana se ve svém tisku staví za pamflet;
 • na ÚV KSČ došly 4 anonymní dopisy, které jsou přiloženy.

Předsedové CZV KSČ z Prahy 9 vznesli na pravidelné poradě některé tyto připomínky:

 • televize by měla v publicistických pořadech ukázat profily některých známých signatářů charty 77 obdobným způsobem, jakým byla veřejnost seznamována s původem a minulostí bývalých hitlerovských prominentů v seriálu „Budeme mluvit“;
 • dosud je mezi námi ještě mnoho bývalých členů strany, kteří za své postoje v letech 1968–1969 museli stranu opustit a kteří chartu 77 nepodepsali. Dává se v úvahu, zda by nebylo možné a hlavně vhodné některého z nich, dostatečně známého, přesvědčit, aby v televizi vystoupil a chartu 77 odsoudil;
 • očekává se, že na členských schůzích ZO KSČ začátkem tohoto roku bude v diskusích hodně připomínek a dotazů k celému případu. Tento předpoklad spolu s trvale nedostatečnou a hlavně pozdní informovaností funkcionářů ZO KSČ o vážných otázkách (například opět o případu charta 77) vede k požadavku, aby byla vypracována a pro použití na zmíněných členských schůzích urychleně vydána jednotná stručná informace.

17. ledna 1977

Podle zpráv krajských (městských) výborů strany pracující naší republiky nadále v přijatých protestních rezolucích odmítají a odsuzují výmysly autorů a organizátorů charty 77. Považují je za protistátní a protisocialistické. Žádají jejich přísné potrestání. V Severočeském, ale i dalších krajích se vyskytly jednotlivé návrhy na jejich vyhoštění z naší vlasti. Ve všech rezolucích je vyjadřována podpora politice Komunistické strany Československa. V řadě podniků a závodů se současně zvyšuje pracovní úsilí ve prospěch dalšího budování socialismu a jsou uzavírány nové socialistické závazky k předčasnému splnění plánu letošního roku atd.

Do 14.00 hodin 17. ledna 1977 na ÚV KSČ došlo celkem 3559 rezolucí. V Severočeském kraji je podepsalo již 150 000 lidí a dalších 250 000 se zúčastnilo společných shromáždění, z kterých byly rezoluce odeslány. V okrese Most se proti chartě vyjádřilo 70 % pracujících. Podobně je tomu v okresech Děčín a Chomutov.

Jednotlivé názory, poznatky a upozornění z krajů:

 • v Jihomoravském kraji v okresech sousedících s Rakouskem (Uherské Hradiště, Znojmo a Břeclav) se ojediněle šíří fámy pod vlivem nepřátelské propagandy. Hovoří se o tom, že pamflet byl jen teoretickou částí a po ní mělo následovat ozbrojené povstání. Toto prý bylo odhaleno a nyní se v Praze zatýká;
 • v okrese Rychnov nad Kněžnou (Východočeský kraj) obdržel předseda MV KSČ soudruh Lehký anonymní výhrůžný dopis v tom smyslu, že to, co se nepodařilo v roce 1968, podaří se nyní, s podpisem charta 77;
 • na ÚV KSČ došlo 8 většinou anonymních dopisů (také na pohlednicích nebo korespondenčních lístcích), ve kterých je vysloven souhlas s chartou nebo požadavek za zveřejnění jejího obsahu (jsou přiloženy).

18. ledna 1977

Podle zpráv krajských (městských) výborů strany neustále roste počet protestních rezolucí proti nepřátelské činnosti pravicových elementů a jejich pamfletu. Na ÚV KSČ do 15.00 hodin 18. ledna 1977 jich celkem došlo 4270. Ve všech je odsuzována protistátní a protisocialistická činnost autorů charty 77 a ve většině se žádá jejich přísné potrestání.

V informaci jihomoravského KV KSČ se uvádí:

 • v poslední době přibývá počet organizací strany a funkcionářů, kteří požadují seznámení s obsahem charty 77, mají-li účinně vysvětlovat tyto otázky a čelit různým názorům;
 • objevily se hlasy, že velká publicita proti chartě a nedostatečná informovanost vedou ke zvýšení poslechu západních sdělovacích prostředků;
 • vyskytl se požadavek, aby někdo z čelných funkcionářů ÚV KSČ zaujal stanovisko k pamfletu v televizi;
 • v okrese Brno-venkov na aktivu funkcionářů strany z úseku průmyslu byly připomínky ke sdělovacím prostředkům a vyšším stranickým orgánům, že informace chodí pozdě. Dále, že by se stranické orgány měly opírat více o dělnickou třídu, že je potlačována kritika, přehlíží se korupce mezi funkcionáři a nereaguje se včas na připomínky. Byl vznesen také dotaz, jak je prováděna kádrová politika, když do funkce šéfredaktora Technické literatury se dostane člověk, který je špionem. Na tomto aktivu byly také vysloveny obavy, aby dobré politické a ekonomické výsledky nebyly znehodnoceny lidmi s protisocialistickými postoji a reakce nevyužila 10. výročí roku 1968. […]E1Vynecháno osm řádek – leták o vysílání Rádia Vatikán.

20. ledna 1977

Ústřednímu výboru KSČ nadále docházejí protestní rezoluce od stranických organizací, pracovních kolektivů, ze škol a ústavů, od dělníků, zemědělců, inteligence, studentů, vojáků i příslušníků bezpečnosti, které co nejrozhodněji odsuzují protisocialistický pamflet a většina z nich žádá přísné potrestání jeho signatářů. Je v nich vyjádřena plná podpora politice KSČ a odhodlání splnit a překročit náročné úkoly druhého roku šesté pětiletky. K 20. lednu 1977 došlo celkem 5838 rezolucí.

Ve všech krajích řada jednotlivců, kolektivů, dílen a závodů vyhlašuje nové závazky nebo je připravuje. Například kolektiv 280členné brigády socialistické práce Dolu Merkur Tušimice (Severočeský kraj) se zavázal vytěžit nad plán 150 tisíc kubických metrů zeminy, uspořit 300 tisíc kWh elektrické energie a 2 % přídělu oleje a nafty. Zaměstnanci ČSSS Postoloprty se rozhodli překročit výrobu obilí proti plánu o více jak 2900 q. Severočeské konzervárny v Žatci uspoří na nákladech proti plánu 210 tisíc Kčs, odpadové suroviny poskytnou jako krmivo zemědělským závodům v okrese. Na Dole Ostrava (Severomoravský kraj) brigáda socialistické práce vedená hlavním předákem s. Sakmarem organizuje od 17. 1. 1977 týden vysokých těžeb. V TOS Svitavy (Východočeský kraj) se mladí zlepšovatelé rozhodli svými závazky ušetřit 200 tisíc Kčs.

Krajské výbory strany ve zprávách uvádějí, že na některá pracoviště docházejí anonymní dopisy, stejně tak i lidem, kteří se angažovali proti pamfletu ve sdělovacích prostředcích. […]E2Vynecháno 66 řádek – výňatky z anonymních dopisů a údaje o lokálních událostech.

21. ledna 1977

Do 21. ledna 1977 došlo ústřednímu výboru KSČ celkem 6608 protestních rezolucí odsuzujících protisocialistický pamflet charta 77.

Jednotlivá upozornění z krajů:

 • v Brně-městě v České ulici (Jihomoravský kraj) na výkladní skříni v průchodě byl vylepen letáček (A6) tištěný dětskou tiskárničkou s textem: „Lide český, charta 77 za lidská práva, za národní svobodu, proti politické zvůli, pravda a právo musí zvítězit, TGM.“ Případ se šetří;
 • na OV KSČ Žďár nad Sázavou (Jihomoravský kraj) došel anonymní dopis tohoto znění: „Chtěli bychom napsat svůj názor k článku, který byl otištěn v Rovnosti dne 13. ledna pod názvem „Ztroskotanci a samozvanci“. Myslíme, že byl napsán proto, aby zaslepil ještě více oči československého občana. Proč jej neuveřejnili členové redakce pod plným zněním, proč předhazují čtenáři hotové úvahy, nebo byly v chartě věci, které jsou pravdivé, ale nemohou být zveřejněny ani u nás, protože by ještě více podryly vaši autoritu? Nemyslíte, že budujete své ideály na písku? Proč tedy na závodech vydáváte prohlášení, v kterých odsuzujete západní spolky a nutíte nepřímo dělníky, aby je podepisovali? Není to fraška, když se potom KSČ chlubí čísly podpisů? Nemyslete, že československý člověk uvěří každé báchorce, kterou se mu snaží vtlouct do mozku KSČ. Vždyť mnoho Čechů a Slováků je znechuceno neustálým vychvalováním zásluh SSSR (už 31 let), vždyť i pochoutka se častým pojídáním znechutí. Československá charta 77“;
 • vedoucí Sportservisu v Kladně (Středočeský kraj) oznámil okresnímu výboru strany, že zadržel dopis (psaný na stroji v několika kopiích). Byla v něm obhajována charta 77 a uveden požadavek na uveřejnění jejího obsahu, aby lidé mohli poznat, na čí straně je pravda;
 • v okrese Blansko (Jihomoravský kraj) jednotlivci rozšiřují nepodložené zprávy o tom, že profesoři z vysokých škol, kteří podepsali chartu 77, byli odvoláni ze svých funkcí a studenti proti tomu protestovali. Z toho důvodu je prý zákaz shromažďování studentů;
 • na základě informace středočeského KV KSČ byl zaslán dopis adresovaný Elektrotechnické fakultě ČVUT Poděbrady, fakultní organizaci SSM. Uvedená informace je přiložena;
 • na ÚV KSČ došlo dalších 10 osobních, většinou anonymních dopisů, které jsou přiloženy. […]E3Vynecháno 15 řádek – aktivity mezi železničáři.

24. ledna 1977

Podle zpráv krajských (městských) výborů strany je ve smyslu pokynů ÚV KSČ ve všech krajích zabezpečováno předání Informace pro základní organizace KSČ do okresů a míst.E4Viz dokument P7/6 V Západoslovenském kraji v okresech Bratislava-venkov, Dunajská Streda, Galanta, Levice, Komárno, Nové Zámky a Nitra ji obdržely OV KSS také v maďarském jazyce. Funkcionářský aktiv považuje za správné, že ÚV KSČ tuto Informaci vydal pro všechny ZO KSČ. Zvláště je oceňováno, že objasňuje pravicové záměry oportunistických sil a vyzbrojuje aktiv k účinnému boji proti nim.

Dále docházejí na ÚV KSČ protestní rezoluce odsuzující protisocialistickou činnost charty 77. Do 24. ledna 1977 je jich celkem 7558.

Jednotlivá upozornění z krajů: […]E5Vynecháno 64 řádek – výňatky z anonymních dopisů.

25. ledna 1977

Na Ústřední výbor strany dále docházejí protestní rezoluce proti chartě 77. Do 25. ledna 1977 jich je celkem 8010.

Podle informace jihomoravského KV KSČ je v celém kraji i nadále v protestních rezolucích odsuzován protisocialistický pamflet charty 77 a žádá se v nich potrestání jeho autorů. Jen ojediněle jsou na OV KSČ doručovány anonymní dopisy nebo opisy některých prohlášení s nepřátelským obsahem:

 • okresnímu výboru KSČ Žďár nad Sázavou byl předán dopis, který došel místnímu gymnáziu z Prahy – poštovní razítko 025. Je v něm uvedeno úplné znění charty 77 a dodatek, v němž se cituje: „Tento údajně protistátní a kontrarevoluční pamflet jsi, občane, dosud nejspíš nečetl, stejně jako jej asi nečetl nikdo v tvém okolí. Přesto jsi svědkem inscenovaného všelidového hněvu a dost možná, že jsi byl nucen nějak se jej účastnit. Neškodí ti, budeš-li znát text, který vyvolal hysterickou zlobu zdejších vládnoucích kruhů. Srovnej mravní přesvědčivost charty 77 s trapným vztekem článku „Ztroskotanci a samozvanci“, který zveřejnil zdejší tisk. Srovnej riziko, které se vší vážností podstupují autoři a signatáři charty 77 s velkopanskou hrubostí těch, kterým ty sám nestojíš ani za to, aby tě s proklínaným textem seznámili. Srovnej třeba Palacha s Minaříkem a po všem tom srovnání zkus posoudit své vlastní postavení v tom všem. Chtějí z tebe udělat poslušného panáka, který drží hubu a zvedá ruku, kdy oni si zamanou. Daří se jim to, protože máš strach, máš děti, nechceš ztratit zaměstnání, máš všelijaké rozehrané partie a nechceš přijít o přízeň mocných. Ve vážných chvílích cítíš své ponížení a vzápětí chceš na ně zapomenout. Život je ti však dán jen jednou, skončí tvou smrtí a každá tvá kapitulace jej nějak poznamená, i když uděláš kariéru a pořídíš si to či ono. Poznamená i tvé děti, ať ti to budou vyčítat nebo ne. Nakonec odejdeš z tohoto světa a než se tak stane, budeš mít moc práce, abys zapomněl, že z jistého hlediska byl tvůj život nicotný a trapný. Radím ti, aby ses tomu bránil, i když budeš muset spolykat nejednu hořkou pilulku svého ponížení. Snaž se, aby to nebylo úplně zadarmo. Správný chlap rány vrací. Začni třeba tím, že opíšeš chartu 77 s tímto dodatkem a v co největším počtu kopií. Prvopis zničíš, kopie rozešleš lidem známým i neznámým, případně institucím. Budeš mít milý pocit alespoň částečné odvety a neztratíš své sebevědomí úplně“;
 • podobný dopis došel gymnáziu v Českém Krumlově (Jihočeský kraj). Je v něm také opis charty 77 s dovětkem, který vyzývá adresáty – ctěný učitelský sbor – k jejímu rozšiřování slovy: „Opiš chartu v co největším počtu kopií, prvopis a první dvě kopie znič (kopíráky také) a zbytek rozešleš lidem známým i neznámým a různým institucím (závodům).“ Dopis byl odeslán z Prahy – pošta 025, dne 22. 1. 1977;
 • v učilišti Služeb města Brna byla u učně z n. p. Tisk nalezena charta 77 v doslovném opise. Je synem evangelického faráře Brno-Řečkovice a s jejím obsahem seznamoval ostatní učně. Vedení učiliště ihned uskutečnilo s nimi besedu a všichni odsoudili chartu 77. Případ byl předán k šetření; […]E6Vynecháno 17 řádek s textem anonymního dopisu.
 • ve Znojmě byl dne 24. ledna v ranních hodinách zjištěn na garážích v Dobšínské ulici nápis – Ať žije charta 77 – pravda vítězí. Byl ihned odstraněn;
 • na ÚV KSČ došlo přímo 6 anonymů, které přikládáme. […]E7Vynechány přílohy, celkem 196 řádek textu.

1. února 1977

I nadále dochází [sic] ústřednímu výboru KSČ dopisy a rezoluce, v nichž se pracovní kolektivy i jednotlivci jednoznačně staví za politiku Komunistické strany Československa, odsuzují signatáře charty 77 a vyjadřují své odhodlání aktivně se podílet na budování socialistické společnosti. Do 1. února 1977 obdržel Ústřední výbor KSČ celkem 10 689 protestních rezolucí.

Mimořádný ohlas mezi pracujícími vyvolalo slavnostní shromáždění umělců Československé socialistické republiky konané v Národním divadle a schválené „Provolání československých výborů uměleckých svazů“. Vysoce je oceňováno odhodlání celé umělecké fronty angažovat se pro socialismus, pro politiku KSČ, což je nejlepší odpovědí kontrarevolučním silám u nás i nepřátelskému protisocialistickému štvaní v západních kapitalistických zemích proti ČSSR.

V současné době jsou komunisté seznamováni na členských schůzích, ve stranických skupinách a aktivech s „Informací pro základní organizace strany“.E8Viz dále dokument P7/6 (21. 1. 1977). Pozitivně je oceňováno zejména to, že dává odpověď a argumenty k obsahu pamfletu charta 77. Například ve Středoslovenském kraji byla informace provedena [sic] na 1196 členských schůzích.

Krajské (městské) výbory KSČ upozorňují ve svých zprávách na tyto jednotlivé události:

 • v Dobříši (Středočeský kraj) byla v uplynulém týdnu vylepena na vývěsní tabuli v centru města charta 77. Ihned po zjištění byla odstraněna. Případ se vyšetřuje;
 • dne 27. ledna 1977 v Bratislavě na Běloruské ulici č. 26 byl nalepen plakát z balicího papíru formátu A4, na kterém byl nápis „Komunista, pridaj sa k nám, k charte 77“;
 • v okrese Jihlava (Jihomoravský kraj) se objevily tři anonymní dopisy. V prvém případě byl doručen Tělovýchovné jednotě Batelov, oddílu kopané. Je psaný rukou, hrubě uráží vedoucí představitele strany a vlády a napadá národnostní otázku Čechů a Slováků. Dělníci jsou v něm vyzýváni ke stávce. Druhý dopis byl zaslán vedoucímu redaktorovi okresního vysílání Československého rozhlasu v Jihlavě. Vulgárním způsobem se vyjadřuje k jeho komentáři, který byl vysílán v krajském vysílání Československého rozhlasu k mladé generaci. […]E9Vynecháno 10 řádek.
 • v Severočeském kraji jsou v některých místech i závodech vyslovovány připomínky, že další diskuse o chartě 77 odvádí pracující od řešení denních úkolů. Navrhuje se ukončit další dialog a vyvodit závěry vůči autorům charty. Odsuzuje se, že na vysokých školách studují děti Hanzelky, Vodsloně, Dubčeka a dalších s tím, že usnesení o kádrové práci je „dole plněno a nahoře nikoliv“. Závodnímu výboru ROH Spolku pro chemickou a hutní výrobu došel anonymní dopis s tím, že pamflet mimo jiné podepsal i syn popraveného Slánského, a ten jistě věděl proč. Na nádraží v Lovosicích byl zjištěn nápis „Podporujte chartu 77“. V ranním vlaku z Chomutova do Ústí nad Labem 27. 1. 1977 byla organizována podpisová akce charty mezi studenty Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem. V Teplicích-Trnovanech v Koněvově ulici bylo rozdáno do schránek 19 fotokopií dopisu tohoto znění: „Občané, mluví k vám poprvé zastánci charty 77. Ode dneška vás budeme nepravidelně informovat cestou ilegality o všem, co před námi všemi tají sdělovací prostředky našeho státu v rukou současné KSČ. Všichni dobře víme, jakému se vystavujeme nebezpečí, přesto však kdo věří v naši věc, bude nás podporovat a pomáhat i v tak těžké a nebezpečné práci, jako je naučit všechnu naši veřejnost se nebát a hlavně otevřít oči a ústa. Helsinská dohoda to povoluje, a dr. Gustáv Husák ji podepsal. Nevěřte zběsilé kampani našich sdělovacích prostředků proti organizátorům a [proti] obsahu charty 77, pokud nebude znám její obsah, abyste si mohli udělat svůj vlastní názor, a věřte, že je pravdivá. Vždyť se na ní podílelo mnoho a mnoho našich předních představitelů, vědeckých a kulturních pracovníků, kteří jsou nyní proti mezinárodní helsinské dohodě zavíráni, jsou jim brány tituly a je znemožněna jakákoliv činnost. Vždyť jenom kvůli jejich snaze nemusíme být lhostejní. Občané, pravda vítězí. Dodatek: Jestliže již zmíněné sdělovací prostředky nezveřejní znění charty 77, budeme vás informovat sami. S pozdravem lidé bděte!!! – jedni z vás.“ (Všechny případy šetří bezpečnost);
 • předseda MěNV v Gottwaldově (Jihomoravský kraj) obdržel dopis od starosty italského města Panto Cesto Givonny s tímto textem: „Z titulu starosty italského města vyznamenaného zlatou medailí za antifašistický odboj, které má již 12 let družbu s moravským městem Gottwaldovem, dovoluji si vám vyslovit znepokojení v souvislosti se zprávami o zatčení osob československého kulturního života pro jejich názory vyslovené v chartě 77. Dvanáct let spolupráce, výměny zkušeností a společných kulturních podniků upevnilo moje sympatie k vaší zemi při návštěvách u vás a při setkáních s vaším vysoce kulturním národem. Pouze tyto mé city bez jakýchkoliv předsudků politických nebo psychologických mne vedly k tomu, abych vám napsal tento dopis. Vím, že nemám právo se vměšovat do záležitostí státu autonomního a svrchovaného, musím však být vážně znepokojen při zprávách o potlačování myšlenek a názorů, které se neshodují s hledisky vlády a strany, která je ztělesňuje. […]E10Vynecháno 16 řádek dopisu.
 • na obvodě Praha 1 v poštovní schránce Právnické fakulty UK byl nalezen opis charty včetně jmen signatářů s dovětkem, že její texty byly bezpečností zajištěny, a proto je nutno ji takto rozšiřovat. Přiložen byl dopis „výboru pro šíření charty 77“, který obsahuje mimo jiné sdělení, že chartu podepsalo cca 500 signatářů, jejichž jména nebyla dosud zveřejněna, aby se předešlo represáliím. Text zdůrazňuje, že pracující byli donuceni podepsat protest proti ní, aniž by ji znali, a to pod výhrůžkami. Konstatuje se, že strana i vláda má strach z objektivní informace o chartě. Vyzývá se k šíření znalostí o ní a k opatrnosti před „donašeči, přisluhovači, žvanily a chlubily“. Text byl napsán na průklepovém papíře. Podepsáni strojem Alfréd Kompelent Brno, Vojtěch Kramosil Brno, Gejza Žiarský Bratislava. Podobný dopis obdržel i doc. Janoušek, vedoucí katedry sociální psychologie na Filozofické fakultě UK; […]E11Vynecháno 19 řádek s textem anonymního dopisu děkanovi Právnické fakulty UK.

Přímo ÚV KSČ došlo 26 anonymních dopisů a ÚV NF tři. Všechny jsou v příloze.

18. února 1977

(Z informace o průběhu členských schůzí základních organizací KSČ na počátku roku 1977 a o politické situaci v krajích)

Ohlasy a diskuse v souvislosti s chartou 77 se ve všech krajích zmenšily. Další protestní rezoluce jsou ještě přijímány na únorových členských schůzích KSČ a výročních schůzích SSM. V diskusi se objevují častěji připomínky, že by se měly problémy kolem charty uzavřít a věnovat se více ekonomické problematice. Na ÚV KSČ došlo do 17. února 1977 celkem 13 458 protestních rezolucí.

Kladně je mezi veřejností hodnocena činnost sdělovacích prostředků, zejména Československé televize, rozhlasu a Rudého práva, ve kterých je odhalováno porušování lidských práv v kapitalistických zemích.

Jednotlivé názory a upozornění z krajů:

 • v řadě organizací na okresech Klatovy, Karlovy Vary, Plzeň-město, Sokolov a dalších (Západočeský kraj) se hovoří o tom, že činnost nepřátel republiky, kteří vydali pamflet charta 77, je nutno nejen veřejně odsoudit, ale současně učinit v centrálních orgánech taková opatření, aby se podobné akce pravičáků již nemohly opakovat. Současně je žádáno přísné potrestání těchto lidí. V Oborovém podniku Škoda Plzeň, v Keramických závodech Chlumčany a v dalších směřuje ostrá kritika k tomu, proč lidé známí svým nepřátelským přístupem v roce 1968 mohou v současné době mít tolik výhod. Komunisté to považují za nesprávné a jsou vznášeny požadavky, aby v kádrové práci, zejména v centrální sféře, byl daleko důsledněji prosazován třídní přístup. Hodnotit politické postoje těchto lidí na jejich pracovištích a vyvozovat z toho příslušné závěry. V některých organizacích okresu Karlovy Vary jsou připomínky, proč dovolíme, aby nepřátelé naší republiky dostávali devizové prostředky ze zahraničí za články, které na Západě vydávají proti naší republice;
 • v okrese Tábor, Písek (Jihočeský kraj) se mezi staršími členy strany projevují názory, že by na vysokých školách neměly studovat děti přímých organizátorů kontrarevoluce v roce 1968. Dále, že by jim neměly být umožňovány nadměrné příjmy. V okrese Písek se poukazuje na to, že ještě učí na školách učitelé, kteří byli členy KAN atd.;
 • v okrese Gottwaldov (Jihomoravský kraj) žádá o úměrné zaměstnání Pavlištík, doktor filozofie, bývalý kooptovaný člen Ústředního výboru strany, později vyloučený z KSČ. Nyní pracuje jako dělník v Okresní vodohospodářské zprávě;
 • v Košicích ve staré části města (Východoslovenský kraj) se vyskytlo 5 letáků (formát A4) s textem: „Žádáme uveřejnění charty 77, anebo zastavení kampaně, která se vede proti jejím signatářům.“
 • v Benátkách nad Jizerou (Středočeský kraj) bylo nalezeno 7 letáků (formátu 9 × 13 cm). Jsou na nich uvedena hesla: „Podporujte chartu, chceme dodržování helsinských dohod a za chartu 77“;
 • v Liberci (Severočeský kraj) bylo neznámým pachatelem v noci 16.–17. 2. 1977 vylepeno na hlavních ulicích města 12 kusů plakátů s tímto textem: „Český občane, buď bude svoboda sama odklízet bezpráví, nebo sama zahyne. Proto žádejte zveřejnění charty 77, ať poznáte, co vlastně manifest žádá. Nic víc než naše občanská práva. Proto se ji vláda bojí zveřejnit, neboť ví, že by získala miliony stoupenců, aby národ viděl, jak z občanů dělá vláda otroky, mimo těch několika tisíc prominentů. Čest a úcta signatářům charty 77“;
 • náměstek ředitele ČSAO v Čáslavi (Středočeský kraj) obdržel v dopise chartu 77 v plném znění i se všemi podpisy. K němu bylo přiloženo prohlášení o situaci v ČSSR s podpisem Zd. Mlynáře. […]E12Vynecháno 17 řádek s parafrází obsahu článku Zdeňka Mlynáře Politická situace kolem Charty 77. Pokus o bilanci za leden 1977. Viz např. in: Kniha Charty 77. Leden 1977, samizdatový sborník.
 • ve Středočeském kraji obdrželi anonymní dopisy někteří funkcionáři (s. Kuželová, poslankyně FS, s. Prágrová, členka ÚKRK ÚV KSČ a s. Zika, člen předsednictva OV KSČ v Příbrami). Jsou v nich napadáni a uráženi.

Na ÚV KSČ došlo 10 nových anonymních dopisů.E13Vynecháno 29 řádek textu.

4. března 1977

(Z informace o průběhu členských schůzí základních organizací na počátku roku 1977 a politické situaci v krajích)

Problematika kolem charty ustupuje v krajích a okresech do pozadí. Přesto však docházejí ústřednímu výboru KSČ dále protestní rezoluce. Do 3. března 1977 jich bylo zasláno celkem 14 280. V současné době upoutávají pozornost pracujících komentáře v Československé televizi k některým signatářům a články uveřejněné v Rudém právu i v dalších sdělovacích prostředcích. Jsou odsuzovány protisovětské a protičeskoslovenské kampaně organizované na Západě.

V jednotlivých krajích se ještě ojediněle šíří letáky na podporu pamfletu a jsou zasílány anonymní dopisy těm, kteří proti jeho obsahu angažovaně vystoupili. Například v Praze-městě soudruh Urbánek z n. p. Tesla Holešovice, jehož nesouhlas s chartou byl otištěn v Rudém právu, obdržel z Londýna od Emile a Edit Just urážlivou odpověď na své vystoupení. Děkanovi právnické fakulty UK v Praze byl zaslán opis dopisu s názvem „Ztroskotanci a samozvanci“, který je zaměřen na podporu charty. Další dopis došel řediteli Výzkumného ústavu kovů Panenské Břežany (Středočeský kraj) a MěNV Odolena Voda. Na OV KSČ Praha 6 odevzdali 3 občané text psaný na stroji následujícího znění: „Přátelé! Podporujte chartu 77 – dokument, který pomáhá obnovit demokratizaci a lidská práva, potlačená v srpnu 1968. Žádejte její zveřejnění. Charta je vypracována v plném souladu s Ústavou Československé republiky a podporují ji mimo jiné i všechny komunistické strany západní Evropy. Pomozte i vy, každý z vás.“ Podepsán je výbor na obranu charty 77. V Supraphonu v Praze byl nalezen opis článku L. Vaculíka „Výslech“. Okresnímu národnímu výboru v Olomouci, odboru školství (Severomoravský kraj) došla charta č. 4, ve které se hovoří o bezpráví při přijímání do škol. Podepsán je Patočka a pod čarou je výzva k řetězovému rozšiřování uvedeného textu s tím, aby byl zasílán především na střední školy. […]E14Vynecháno 9 řádek s informací o anonymním dopisu odeslaném 10. 2. 1977 z Prahy, který obdržely Keramické závody v Košicích.

Na ÚV KSČ došly další 3 anonymní dopisy.

10. března 1977

(Z informace politickoorganizačního oddělení ÚV KSČ č. 30)

[…]E15Vynecháno 40 řádek o závazcích k výročím. Trvalá pozornost mezi občany je věnována zveřejňovaným článkům ve sdělovacích prostředcích o profilu autorů pamfletu charty. Kladně je hodnocen zejména článek „Práskač“.E16Difamační článek o Zdeňku Mlynářovi. V n. p. Tatra Kopřivnice (Severomoravský kraj) se o něm živě diskutovalo s tím, že dává dostatek argumentů ke správnému pohledu na naše nepřátele. V Jihočeském kraji jsou jednotlivými občany vyslovovány názory, že negativní charakterové rysy Mlynáře je nepřekvapují, že dokreslují jeho celkové postoje k socialismu. Pozastavují se nad tím, že se mohl tak dlouho udržet ve straně. Ojediněle jsou dotazy, proč se tato fakta zveřejňují tak opožděně. V Jihomoravském kraji v okresech Uherské Hradiště, Blansko, Břeclav a Brno-město byly zachyceny poznatky o tom, že tyto články nepůsobí vždy dobře na některé mladé lidi. Objevily se mezi nimi názory, že ve straně byl pěkný pořádek.

Ve všech krajích je pracujícími odsuzováno jednání holandského ministra zahraničí, který přijal profesora Patočku, ačkoliv věděl, že jej československé orgány varovaly před dalším porušováním zákonů. V okrese Přerov (Severomoravský kraj) se vyskytly připomínky, proč bezpečnostní orgány benevolentně trpí další pomlouvání republiky. S uspokojením bylo přijato, že uvedeného ministra odmítl přijmout prezident Československé socialistické republiky soudruh Gustáv Husák.

17. března 1977

(Z informace politickoorganizačního oddělení ÚV KSČ č. 32)

Ojediněle se ještě šíří letáky a dopisy, v nichž je rozšiřována a podporována charta i její signatáři, napadána Komunistická strana Československa a naše spojenectví se Sovětským svazem. Například na adresu Domova mládeže veterinářů v Košicích (Východoslovenský kraj) došla v plném znění rozmnožená charta 77, která byla odeslána z Bratislavy. Připojen byl dodatek: „Věčná sláva Janu Patočkovi a ostatním bojovníkům, mučeným nepřáteli lidských práv. Rozmnožuj a rozšiřuj.“ Občanka z Prahy 6, Zavadilova ulice č. 26 odevzdala na OVB štvavý dopis, který našla v poštovní schránce. Je psán na stroji a obsahuje výzvu k manifestační podpoře charty 77 při oslavách 1. máje. Dále byla OV KSČ v Praze 6 předána kopie dopisu J. Hájka šéfredaktorovi Signálu, ve kterém odmítavě reaguje na článek uveřejněný o něm v tomto časopise. Uvádí, že se sám postará o to, aby se „lidé dozvěděli pravdu“. Dopis byl adresován učitelskému sboru ZDŠ Praha 6, Bílá ulice. […]E17Vynecháno 14 řádek – anonymní dopisy.

Ve Vyškově, Prostějově (Jihomoravský kraj) se u jednotlivců vyskytly různé dotazy, jak je to s úmrtím Patočky. Ve Znojmě se šíří zprávy, že se pohřbu zúčastnil jen Kohout a ostatní byli zatčeni. Na OV KSČ Vyškov byl zaslán leták z Olomouce, který obviňuje společenský systém a bezpečnost ze smrti Patočky. Podobný anonym byl odeslán z Přerova do vesnické organizace KSČ Moravské Prusy. Pracující v tomto kraji požadují další odhalování rušitelů socialistického pořádku, podobně jako tomu bylo v případě Mlynáře a Hájka. […]E18Vynechána informace (9 řádek) uvádějící na pravou míru tiskem zveřejněné údaje o náhradním bytu pro Pavla Kohouta.

Na ÚV KSČ došlo k 23. březnu 1977 celkem 14 452 rezolucí proti chartě a dalších 9 anonymních dopisů.

24. března 1977

(Z informace politickoorganizačního oddělení ÚV KSČ č. 33)

V okrese Znojmo (Jihomoravský kraj) bylo dne 13. března 1977 ve 13.00 hodin zachyceno vysílání rakouského rozhlasu, ve kterém hovořili o tom, že zemřel Patočka, signatář charty 77. K této problematice se v současné době mezi některými lidmi diskutuje. V okresech Chrudim a Trutnov (Východočeský kraj) se vyskytly jednotlivé hlasy o smrti Patočky, „že byl uštván výslechy“. Dne 14. 3. 1977 na OV KSČ Jihlava (Jihomoravský kraj) došel korespondenční lístek, ve kterém je napsáno: „Již jste se prof. Patočky zbavili starým osvědčeným způsobem. Byl mluvčím charty 77. Jeho zásady však nezabijete, ty se budou šířit dál jako lavina. Léta padesátá se již nikdy nevrátí. Jsme zvědavi, kdy zveřejníte katy a práskače obětí padesátých let Slánského, Clementise a také Husáka a všech ostatních. Přívrženci charty 77 v Jihlavě.“

V Praze 6, v ulici Jugoslávských partyzánů č. 17 byl nalezen ve středu 16. 3. 1977 v poštovní schránce dopis psaný na průklepovém papíru s následujícím textem: „První oběť režimu! Profesor Patočka umučen v Ruzyni. Zemřel 13. března. Podporujte chartu 77! Zúčastněte se pohřbu. Výbor na obranu charty 77.“ Podobný leták byl nalezen v Praze 6, Na Hanspaulce, za stěračem osobního auta. Podle odhadu se pohřbu Patočky zúčastnilo celkem asi 800 lidí. Pohřeb i mše proběhly bez mimořádných událostí.

V některých krajích se ještě vyskytly dopisy adresované jednotlivým pracovníkům, v nichž je šířena charta, hrubě napadána KSČ a naše spojenectví a přátelství se Sovětským svazem. Obdrželi je například s. Jozef Handzus v Žilině (Středoslovenský kraj) a technický náměstek Oděvní služby v Praze. Všechny byly předány k dalšímu šetření bezpečnosti.

V posledních dnech obdržel předseda ONV v Olomouci (Severomoravský kraj) osobní dopis starosty provincie Regio Emilia, severní Itálie. V příloze je usnesení rady z 25. ledna 1977, ostře odsuzující opatření československé vlády proti signatářům charty 77, které bylo současně předáno velvyslanectví ČSSR v Římě. Obsahuje mimo jiné požadavek okamžitého propuštění všech politických vězňů zajištěných pro jiné smýšlení, hluboké rozhořčení nad omezováním osobních svobod a různých politických názorů. V závěru dopisu je odvolání na poslední návrhy ONV Olomouc k dalšímu rozvoji družebních styků.

Zdroj
 • NA, f. ÚV KSČ – politickoorganizační oddělení ÚV KSČ, 1977. – Strojopis, prvopis.
E1.Vynecháno osm řádek – leták o vysílání Rádia Vatikán.
E2.Vynecháno 66 řádek – výňatky z anonymních dopisů a údaje o lokálních událostech.
E3.Vynecháno 15 řádek – aktivity mezi železničáři.
E4.Viz dokument P7/6
E5.Vynecháno 64 řádek – výňatky z anonymních dopisů.
E6.Vynecháno 17 řádek s textem anonymního dopisu.
E7.Vynechány přílohy, celkem 196 řádek textu.
E8.Viz dále dokument P7/6 (21. 1. 1977).
E9.Vynecháno 10 řádek.
E10.Vynecháno 16 řádek dopisu.
E11.Vynecháno 19 řádek s textem anonymního dopisu děkanovi Právnické fakulty UK.
E12.Vynecháno 17 řádek s parafrází obsahu článku Zdeňka Mlynáře Politická situace kolem Charty 77. Pokus o bilanci za leden 1977. Viz např. in: Kniha Charty 77. Leden 1977, samizdatový sborník.
E13.Vynecháno 29 řádek textu.
E14.Vynecháno 9 řádek s informací o anonymním dopisu odeslaném 10. 2. 1977 z Prahy, který obdržely Keramické závody v Košicích.
E15.Vynecháno 40 řádek o závazcích k výročím.
E16.Difamační článek o Zdeňku Mlynářovi.
E17.Vynecháno 14 řádek – anonymní dopisy.
E18.Vynechána informace (9 řádek) uvádějící na pravou míru tiskem zveřejněné údaje o náhradním bytu pro Pavla Kohouta.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Rok1977
Zpracovanýtrue
OCRfalse