P1/1

1976, [16.] prosinec, Praha. – První verze konceptu Prohlášení Charty 77, předložená k diskusi ve skupině iniciátorů Charty 77.

Prohlášení

Dne 13. 10. 1976 byly ve Sbírce zákonů ČSSR (č. 120) publikovány [třetina řádku znečitelněna] Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (dále jen MPOPP) a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (dále jen MPHSKP), které vstoupily v Československu v platnost dnem 23. 3. 1976.

Skutečnost, že ČSSR k těmto Paktům přistoupila, nás samozřejmě naplňuje radostí, zároveň nám ale [znečitelněno jedno slovo] s novou naléhavostí připomíná, jak málo potěšitelný je skutečný stav respektování občanských práv v dnešním Československu. Celá řada důležitých ustanovení těchto Paktů, závazných pro všechny instituce i občany, platí totiž bohužel jen na papíře.

Drasticky je omezováno například právo na svobodu projevu, zaručované článkem 19 MPOPP.

1. Desítkám tisíc občanů je znemožněno pracovat v jejich oboru jen proto, že zastávají názory odlišné od názorů vlády. Tito lidé Jsou přitom často objektem nejrozmanitější diskriminace a šikanování ze strany úřadů i společenských organizací; jsou zbaveni všech možností bránit se<,> a stávají se de fakto oběťmi rozsáhlého politického apartheidu.

2. Statisícům dalších občanů není zajištěna „svoboda od strachu“ (preambule MPOPP<VP>)E1Zkratky „VP“ (Velký pakt) resp. „MP“ (Malý pakt) jsou v konceptu nadpisovány nad plné zkratky jednoho či druhého mezinárodního paktu., protože jsou nuceni žít v trvalém nebezpečí, že projeví-li své názory, ztratí i ty pracovní a jiné možnosti, které dosud mají.

3. V rozporu s článkem 13 MPHSKP<MP>, zajišťujícím všem právo na vzdělání, je tisícům mladých lidí bráněno ve studiu [třetina řádku znečitelněna] jen pro jejich názory anebo dokonce – což je obzvlášť nelidské <odsouzeníhodné> – [jedno slovo znečitelněno] pro názory jejich rodičů. Desítky tisíc <Bezpočet> občanů přitom musí žít ve strachu, že kdyby své názory projevili, anebo se zachovali v souladu se svým svědomím, byli by buď oni anebo jejich děti zbaveni práva na vzdělání.

4. I když vláda projevila nedávno dobrou vůli propuštěním čtyř dlouho vězněných politiků, stále je Uplatnění práva „vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu bez ohledu na hranice, ať ústně, písemně nebo tiskem“ či „prostřednictvím umění“ (bod 2. článku 13 MPOPP<VP>), <je> stíháno nejen mimosoudně cestou, ale dokonce i soudně, byť často pod rouškou kriminálního obvinění (jak o tom názorně svědčí například [jedno slovo znečitelněno] právě probíhající soudní postih mladých hudebníků kolem Ivana Jirouse).

5. Svoboda veřejného projevu je tvrdě <zcela> potlačena systémem centrálního politického řízení všech sdělovacích prostředků a všech publikačních a kulturních zařízení. Jakýkoli politický, či filosofický <či vědecký> názor nebo kulturní projev, jen trochu se vymykající úzkému rámci oficiální ideologie, [jedno slovo znečitelněno] nemůže být zveřejněn; je znemožněna veřejná kritika jakýchkoli důležitějších <krizových> společenských jevů; zcela vyloučena je možnost veřejné obrany občanů proti různým tendenčním, neoprávněným a mnohdy urážlivým nařčením [jedno slovo znečitelněno] oficiální propagandy (zákonná ochrana proti „útokům na čest a pověst“, jednoznačně zaručovaná článkem 17 MPOPP<VP>, prakticky <v praxi> neexistuje); v oblasti duchovní a kulturní tvorby je téměř vyloučena jakákoli diskuse; nepravdivé informace sdělovacích prostředků nelze dementovat a bez naděje na úspěch zůstává i každý pokus občana vymoci [jedno slůvko znečitelněno] <nápravu či> opravu [jedno slůvko znečitelněno] soudní cestou; stovky kulturních pracovníků jsou zbaveny jakýchkoli publikačních možností, ať už proto, že [jedno slůvko znečitelněno] jejich tvorba neodpovídá tomu, co je žádáno, anebo proto, že před lety legálně zveřejňovali názory, které současná vláda odsuzuje.

6. Svoboda náboženského vyznání, důrazně zajišťovaná článkem 18 MPOPP<VP>, je systematicky omezována [jedno slůvko znečitelněno] státní kontrolou církví, potlačováním výuky náboženství, oklešťováním činnosti kněží (nad nimiž trvale visí hrozba ztráty státního souhlasu s výkonem jejich úřadu), diskriminací osob, které své náboženské vyznání tak či onak projevují, atd. atd.

[znečitelněno jedno slůvko nebo číslice] Významným nástrojem omezení nebo [jedno slovo znečitelněno] úplného potlačení řady občanských práv je systém komplexního <byrokratického> podřízení všech institucí a organizací ve státě jedinému centru politické moci. aparáty<ům> vládnoucí strany, otevřeně nebo skrytě <které> řídí činnost všech zákonodárných, zastupitelských i výkonných orgánů státní moci, orgánů justice, odborových, zájmových i všech ostatních společenských organizací, jiných politických stran, všech [jedno slůvko znečitelněno] podniků, závodů, ústavů, úřadů i jiných zařízení, přičemž politické direktivy mají v činnosti těchto organizací vždy přednost před jejich zákonnými pravomocemi. Dostane-li se přitom organizace nebo občan při výkladu svých práv nebo <či> povinností do rozporu s politickou direktivou, nemají možnost obrátit se k jakékoli instanci, která by vzniklý spor nestranně posoudila, protože žádná taková instance [jedno slůvko znečitelněno] neexistuje. Tím vším jsou vážným<ě> [jedno slovo znečitelněno] omezena nejen práva, vyplývající ze článků 21 a 22 MPOPP<VP> (právo sdružovat se a zákaz jakéhokoli omezení jeho výkonu), ale i ze článků 25 (rovnost práva podílet se na vedení veřejných věcí) a 26 (vyloučení diskriminace před zákonem).

Tato i četná další občanská práva, včetně výslovného zákazu „svévolného zasahování do soukromého života, do rodiny, domova nebo korespondence“ (článek 17 MPOPP<VP>), jsou povážlivě porušována [jedno slůvko znečitelněno] tím, že orgány státní bezpečnosti [půl řádku znečitelněno] překračují své zákonné pravomoceE2Ponechán tvar patřící k specifice jazyka Václava Havla, který byl autorem konceptu. i své oficiálně kodifikované poslání: nejrůznějšími způsoby, včetně odposlouchávání bytů a telefonů, kontroly korespondence, <sledování>, domovních prohlídek, využíváním široké sítě spolupracovníků z řad obyvatelstva (získávaných převážně nepřípustnými hrozbami soudním nebo mimosoudním postihem anebo naopak příslibem ochrany proti němu <sliby>) atd. atd. sleduje <bezpečnost> nejen politické smýšlení občanů, ale kontroluje vlastně všechny jejich projevy<,> a názory i občanské postoje, pracovní aktivitu i soukromý život. [jeden a půl řádku znečitelněno] V případech, kdy podle jejího mínění občan v jakémkoli směru [jedno slovo znečitelněno] <nedodržuje míru> žádoucí názorové a životní konformity, užívají její orgány proti němu celé škály nátlakových metod a sankcí. Při uplatňování <nezákonných> těchto sankcí zasahuje přímo do činnosti zaměstnavatelů, inspiruje nebo řídí různé diskriminační akce úřadů a organizací, ovlivňuje justiční orgány, ba diriguje dokonce i propagandistické kampaně sdělovacích prostředků. Spolu s justičními orgány porušuje bezpečnost i práva stíhaných občanů, zajišťované článkem 14 MPOPP<VP>, jako je například „možnost účasti a výslechu svědků“ (bod 3, odstavec e).

Obecně je [jedno slůvko znečitelněno] porušován i bod 2 článku 12 MPOPP<VP>, zaručující občanovi právo svobodného opuštění jeho země, a pod záminkou „ochrany národní bezpečnosti“ (bod 3) je toto právo vázáno na nejrozmanitější [jedno slůvko znečitelněno] nepřípustné podmínky. [jeden a půl řádku znečitelněno] <Občan se může odvolat jedině prostřednictvím úřadovny> včetně [jedno slovo znečitelněno] <která jeho žádost zamítla>. podmínek tak kuriozních, jako je například požadavek vstupu do oficiálních organizací anebo [jedno slovo znečitelněno] přerušení osobních styků s [dvě slova znečitelněna] určitými lidmi.

Někteří občané – ať už soukromě [jedno slovo znečitelněno] <na> svých pracovišť<ích> anebo veřejně (ovšem jen způsoby dnes dostupnými jako je například <jediná možnost je> publikace prostřednictvím zahraničních sdělovacích prostředků) – na tento varovný stav upozorňují a dožadují se v různých konkrétních případech nápravy; jejich hlasy však zůstávají většinou bez odezvy. Přitom drtivá většina občanů tak či onak [jedno slovo znečitelněno] postihovaných se vůbec neodvažuje vystoupit na svou obranu z obavy, aby nebyla postižena ještě hůř. Mnozí další svá práva buď vůbec neznají anebo zásadně nevěří, že jakýkoli pokus se jich dovolávat by mohl mít úspěch<;> [jedno slovo znečitelněno] s daným stavem se prostě smiřují jako s něčím [dvě slova znečitelněna] nezměnitelným.

{Tato celková situace, stejně jako okolnost, že vstupujeme do roku, kdy má konference v Bělehradě zkoumat plnění závazků z Helsink a který byl OSN prohlášen za rok práv politických vězňů, především však naše pevná víra, že žádná situace není tak špatná, aby ji nebylo možné zlepšit, nás dovedly k rozhodnutí ustavit [dvě slova znečitelněna] v naší zemi Výbor pro lidská práva.

Tento výbor naváže <navazuje> na tradici Společnosti pro lidská práva, zaniklé v roce 1970, [víc než půl řádku znečitelněno] <a je> neformálním, volným a otevřeným společenstvím občanů různého smýšlení a různých profesí, spojených [jedno slůvko znečitelněno] odhodláním angažovat se za [jedno slůvko znečitelněno] respektování občanských a lidských práv v naší zemi v duchu dohod, závazků a zákonných ustanovení, které její vláda přijala, respektive <její> parlament schválil či ratifikoval.

Posláním Výboru pro lidská práva není konstituovat základnu k nějakéE3Za tímto slovem až do konce odstavce následoval původně text tohoto znění: „opoziční politické činnosti, ale sloužit obecnému zájmu jako konstruktivní pomocníkpomocný nástroj upevňování občanských a lidských svobod, podobně jako jím jsou mnohé podobné organizace v různých zemích světa. Jeho programem tedy není bojovat proti státní moci, ale působit v oblasti svého zájmu naopak jako její užitečnýpomocník a partner. Uvědomujeme si, že ten typ prostředníka mezi občany a státními institucemi, kterým chce Výbor pro lidská práva být, představuje v našich poměrech něco nového, co se značně vymyká z [tři slova znečitelněna] dosavadních rámců (ať už tím, že vznikl skutečně zdola, anebo tím, že se chce zaměřovat na problematiku, jíž se dosavadní instituce bály nebo vyhýbaly). Chápeme to však jako přirozený výsledek nových požadavků, které současná doba klade.“ Deset řádek původního textu bylo překryto novým, na stroji napsaným textem. opoziční politické činnosti, ale sloužit obecnému zájmu jako konstruktivní nástroj upevňování lidských svobod, podobně <tak> jako [jedno slovo znečitelněno] mnohé podobné organizace <instituce>E4Nad slovem „organizace“, jež je podtrženo vlnovkou, je nadepsáno „instituce“. v různých <i soc.> zemích světa. Jeho programem tedy není <Nechce> bojovat proti státní moci, ale působit v oblasti svého zájmu naopak jako její pomocník a partner. Uvědomujeme si, že Výbor pro lidská práva – jako volný prostředník mezi občany a oficiálními institucemi, který vznikl skutečně zdola, [půl řádku znečitelněno] který není zatím vybaven ani jediným právem, běžným u každého zájmového spolku, který se však přesto chce zaměřovat na problematiku, jíž se všechny existující organizace bojí nebo vyhýbají – je v našich podmínkách [jedno slůvko znečitelněno] útvarem novým a z hlediska stávajících struktur neobvyklým. Chápeme <Je> to však jako přirozený výsledek nových požadavků, které současná doba klade.

Výbor pro lidská práva není přirozeně koncipován jako organizace tajná nebo nelegální; chce naopak nalézt ve spolupráci se státními orgány – v duchu článku 21 MPOPP – své neformální povaze přiměřený způsob své [jedno slovo znečitelněno] legalizace.}E5Svorkami na začátku a na konci vyznačená pasáž – {} – je v předloze na levé straně zaškrtnuta rukopisně jako celek a označena dvěma křížky. Z větší části se objevuje v dále uváděném dokumentu nazvaném „schéma jedné z verzí Prohlášení Charty 77“; místo Výboru na obranu lidských práv se v uvedeném dokumentu však už hovoří o Chartě 77.

E6Celý text od slova „Své“ až do konce konceptu je příčně přeškrtnut.Své budoucí úkoly spatřuje Výbor především v tom, že bude

a) poskytovat občanům, kteří o to projeví zájem, pomoc při obraně jejich práv;

b) shromažďovat dokumenty o různých konkrétních případech porušování lidských práv;

c) seznamovat s těmito dokumenty příslušné instituce a jednat s nimi o možnostech nápravy;

d) v případech, kdy to bude vhodné, seznamovat s nimi <i> československou, <případně> [jedno slůvko znečitelněno] zahraniční veřejnost [dvě slova znečitelněna] (<a informovat ji ovšem i o tom,> jak byl ten či onen případ napraven);

e) spolupracovat s různými zahraničními nebo mezinárodními organizacemi podobného zaměření;

f) popularizovat různé mezinárodní dokumenty, úmluvy i zákonné závazky, které ČSSR přijala, jakož i její vlastní zákony;

g) poskytovat [několik slov znečitelněno] právní pomoc [jedno slovo znečitelněno] v případech porušování lidských práv, jimiž se – ať už z jakýchkoli důvodů – nebudou moci zabývat jiné k tomu povolané instituce, jako například advokátní poradny; [více než půl řádku znečitelněno]

h) sledovat celkový vývoj situace v oblasti svého zájmu, konfrontovat [dvě slůvka znečitelněna] <ho> se závazky, plynoucí<mi> z Mezinárodních paktů <i> [jedno slůvko znečitelněno] ze Závěrečného aktu helsinské konference, a podávat o něm [jedno slovo znečitelněno] <případně> souhrnnější zprávy příslušným státním orgánům i veřejnosti;

ch) připravovat a předkládat zákonodárným sborům různé návrhy a podněty, směřující k prohloubení lidských práv, k humanizaci právního řádu a ke tvorbě záruk proti jeho svévolnému porušování ať už jednotlivci nebo institucemi.

[půl řádku znečitelněno]

Prakticky se bude práce Výboru soustřeďovat převážně v malých pracovních skupinách, zakládaných ad hoc a orientovaných na jednotlivé konkrétní případy nebo úkoly.

Mluvčím výboru bude [jeden řádek znečitelněno] dr. Jiří Hájek, DrSc.; za autentické dokumenty Výboru budou zásadně považovány jen ty, které ponesou jeho podpis.

Pevně věříme, že Výbor pro lidská práva si vydobude svou prací respekt institucí i občanů a že jeho práce přispěje k nápravě poměrů.

Praha, 26. 12. 1976

Zdroj
  • Soukromý archiv Pavla Kohouta. – Strojopis, průpis.
E1.Zkratky „VP“ (Velký pakt) resp. „MP“ (Malý pakt) jsou v konceptu nadpisovány nad plné zkratky jednoho či druhého mezinárodního paktu.
E2.Ponechán tvar patřící k specifice jazyka Václava Havla, který byl autorem konceptu.
E3.Za tímto slovem až do konce odstavce následoval původně text tohoto znění: „opoziční politické činnosti, ale sloužit obecnému zájmu jako konstruktivní pomocníkpomocný nástroj upevňování občanských a lidských svobod, podobně jako jím jsou mnohé podobné organizace v různých zemích světa. Jeho programem tedy není bojovat proti státní moci, ale působit v oblasti svého zájmu naopak jako její užitečnýpomocník a partner. Uvědomujeme si, že ten typ prostředníka mezi občany a státními institucemi, kterým chce Výbor pro lidská práva být, představuje v našich poměrech něco nového, co se značně vymyká z [tři slova znečitelněna] dosavadních rámců (ať už tím, že vznikl skutečně zdola, anebo tím, že se chce zaměřovat na problematiku, jíž se dosavadní instituce bály nebo vyhýbaly). Chápeme to však jako přirozený výsledek nových požadavků, které současná doba klade.“ Deset řádek původního textu bylo překryto novým, na stroji napsaným textem.
E4.Nad slovem „organizace“, jež je podtrženo vlnovkou, je nadepsáno „instituce“.
E5.Svorkami na začátku a na konci vyznačená pasáž – {} – je v předloze na levé straně zaškrtnuta rukopisně jako celek a označena dvěma křížky. Z větší části se objevuje v dále uváděném dokumentu nazvaném „schéma jedné z verzí Prohlášení Charty 77“; místo Výboru na obranu lidských práv se v uvedeném dokumentu však už hovoří o Chartě 77.
E6.Celý text od slova „Své“ až do konce konceptu je příčně přeškrtnut.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den16
Měsíc12
Rok1976
Zpracovanýtrue
OCRfalse