D584

1989, 5. říjen, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR a vládě ČSSR, vyzývající poslance, aby neprojednávali novelu trestního a tiskového zákona, a vládu, aby je předložila veřejnosti k posouzení. (Dokument č. 63/89)

Výzva Federálnímu shromáždění a vládě ČSSR

Několik odborníků z prostředí Charty 77 se seznámilo s návrhy novel trestního a tiskového zákona, zákona o výkonu trestu, o přečinech a přestupcích a trestního řádu, které jsou připraveny k projednání a schválení FS ČSSR. Všichni se shodli na tom, že tyto návrhy mají mnoho problematických bodů, v lecčems jsou horší než zákony dosud platné a rozhodně o nich nelze říci, že uvádějí náš právní řád do souladu s mezinárodními závazky ČSSR v oblasti občanských práv, v mnoha bodech jsou naopak s nimi v hlubokém rozporu.

Charta 77 vypracuje v brzké době kvalifikovanou analýzu těchto návrhů a předloží ji Federálnímu shromáždění i československé veřejnosti.E1Právní skupina Čs. helsinského výboru vypracovala připomínky k novelizaci trestního zákona a trestního řádu a k návrhu zákona o výkonu trestu odnětí svobody. Srv. dopis předsedy Čs. helsinského výboru Jiřího Hájka ústavněprávním výborům sněmoven FS ČSSR a připojené přílohy. In: Stanoviska a dokumenty I. Čs. helsinský výbor 1992, s. 95–108. Srv. též D591 (8. 11. 1989). Zatím žádáme všechny poslance FS ČSSR, aby tyto předlohy v jejich dnešní podobě neprojednávali a neschvalovali. Vládu žádáme, aby je předložila veřejnosti ke svobodnému posouzení a aby při další práci na nich přihlížela ke všem kvalifikovaným hlasům, včetně těch, které vzejdou od nezávislých iniciativ.

Václav Havel, Tomáš Hradílek, Dana Němcová
mluvčí Charty 77
(Mluvčí Charty 77 Saša Vondra t. č. vězněn.)

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 12 (1989), č. 19, s. 2.
Komentář
  • Žalostná bilance: Více represe a méně práva a svobody pro občana. In: Lidové noviny, roč. 2, č. 10 (říjen 1989), s. 8–9.
E1.Právní skupina Čs. helsinského výboru vypracovala připomínky k novelizaci trestního zákona a trestního řádu a k návrhu zákona o výkonu trestu odnětí svobody. Srv. dopis předsedy Čs. helsinského výboru Jiřího Hájka ústavněprávním výborům sněmoven FS ČSSR a připojené přílohy. In: Stanoviska a dokumenty I. Čs. helsinský výbor 1992, s. 95–108. Srv. též D591 (8. 11. 1989).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den5
Měsíc10
Rok1989
Zpracovanýtrue
OCRfalse