D536

1989, 20. březen, Praha. – Společný dopis nezávislých občanských iniciativ poslancům Federálního shromáždění, žádající, aby neschválili tzv. zákonná opatření k ochraně veřejného pořádku. (Nečíslovaný dokument)

Paní poslankyně, pane poslanče,

oslovujeme Vás ve chvíli, kdy se naše republika ocitla na křižovatce. Máme na vybranou: buď cestu demokratické obnovy, cestu sice nesnadnou, ale jedině možnou, chceme-li začít skutečně léčit hluboké ekonomické, ekologické i mravní rány naší společnosti. Z naší strany nikdy nechyběla a ani dosud nechybí ochota podílet se na takto pojatém vývoji. Nebo bude státní moc pokračovat v násilném jednání proti nezávislým občanským skupinám s cílem umlčet hlas procitající občanské společnosti. To však je cesta bez budoucnosti, cesta vedoucí k hospodářskému a sociálnímu rozvratu.

Na Vašem zasedání máte schválit tzv. zákonná opatření, na nichž se usneslo předsednictvo FS 14. února 1989.E1„Zákonná opatření k ochraně veřejného pořádku“ umožňovala represivní postupy policie proti příštím demonstracím, např. zvýšením horní hranice peněžitých trestů za tzv. ztěžování výkonu pravomoci veřejného činitele v tzv. přečinech proti veřejnému pořádku, nově byla formulována ustanovení o tom, že může být stíhán každý, kdo „vyhotoví, umožní vyhotovení nebo rozšíří tiskovinu, která svým obsahem narušuje zájem socialistického státu na zachování veřejného pořádku“. Tato ustanovení dávala právo postihovat jakoukoliv nezávislou publikační činnost. Srv. D524 (18. 2. 1989). Protestní dopis Federálnímu shromáždění k tomuto zákonu samostatně napsala Demokratická iniciativa 21. února 1989. In: Čas demokratické iniciativy. 1993, s. 100–101. Domníváte se, že je to vůle Vašich voličů? Dřív než zvednete ruku, zamyslete se nad tím, co činíte. Ve Vídni se čs. vláda v principu 13 slavnostně zavázala zdokonalovat zákony, předpisy a politiku v oblasti lidských práv tak, aby bylo zajištěno účinné vykonávání těchto práv a svobod. Ve Vídni schválením principu 26 čs. vláda schválila nejen legalitu občanských iniciativ, ale dokonce se zavázala, že bude usnadňovat sdružování, komunikaci a kontakty mezi občany, kteří usilují o realizaci ustanovení helsinských dokumentů. Zavázala se rovněž odstraňovat zákonodárné a správní překážky, jež uvedenému úsilí brání. Tzv. zákonná opatření, jež jsou Vám předkládána, jsou však v příkrém rozporu s tímto platným mezinárodním závazkem a právní kulturou.

Paní poslankyně, pane poslanče,

je na Vás vložena velká odpovědnost. Schválíte-li opatření, jež nás přibližují výjimečnému stavu, kdy o svobodě projevu, o právu na pokojné shromažďování a sdružování nemůže být ani řeč, schválíte hrubé porušení zcela čerstvé mezinárodní smlouvy. Schválíte tím bez výhrad i represivní kolotoč politických procesů a věznění osob, které mají nespornou autoritu doma i v zahraničí. Zásluhou tohoto pošetilého jednání se Československo už dostalo na mezinárodní pranýř a hrozí nám mimo jiné, že pohoršení většiny zemí helsinského společenství se projeví i ve vztazích, jež mají značný význam pro hospodářský rozvoj.

Lidé, kteří Vás k takovému činu nabádají, odejdou. Vy však zůstanete se svou odpovědností. Každý z Vás by měl myslet na to, aby se mohl jednou s dobrým svědomím podívat do očí svým spoluobčanům – i svým nejbližším, svým dětem.

Žádáme Vás proto: nehlasujte pro porušení našich mezinárodních závazků. Jednejte v souladu se svou odpovědností vůči občanům i vůči skutečné zákonnosti.E2Plenární schůze Federálního shromáždění zákonná opatření k ochraně veřejného pořádku 23. března 1989 schválila. Do povědomí veřejnosti vešla jako „pendrekový zákon“.

Charta 77: Saša Vondra, Dana Němcová, Tomáš Hradílek
Hnutí za občanskou svobodu: Václav Benda, Jaroslav Šabata, Ján Čarnogurský
Československý helsinský výbor (ČSHV): Jiří Hájek, Ladislav Lis, Václav Malý, Jan Štern
Demokratická iniciativa: Emanuel Mandler
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných: Petr Uhl, Andrej Stankovič
Společnost přátel USA a Mírový klub Johna Lennona

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 12 (1989), č. 7, s. 4.
Plné znění
  • In: Zpravodaj Čs. helsinského výboru, roč. 1989, č. 1, s. 22
  • Acta, čtvrtletník Čs. střediska nezávislé literatury 9–12, 1989, s. 150–151
  • Prečan, V.–Vladislav, J.: Horký leden 1989 v Československu. Praha 1990, s. 150–151
  • Stanoviska a dokumenty. Čs. helsinský výbor 1992, s. 18–19
  • Hnutí za občanskou svobodu. Praha 1994, s. 97.
E1.„Zákonná opatření k ochraně veřejného pořádku“ umožňovala represivní postupy policie proti příštím demonstracím, např. zvýšením horní hranice peněžitých trestů za tzv. ztěžování výkonu pravomoci veřejného činitele v tzv. přečinech proti veřejnému pořádku, nově byla formulována ustanovení o tom, že může být stíhán každý, kdo „vyhotoví, umožní vyhotovení nebo rozšíří tiskovinu, která svým obsahem narušuje zájem socialistického státu na zachování veřejného pořádku“. Tato ustanovení dávala právo postihovat jakoukoliv nezávislou publikační činnost. Srv. D524 (18. 2. 1989).
Protestní dopis Federálnímu shromáždění k tomuto zákonu samostatně napsala Demokratická iniciativa 21. února 1989. In: Čas demokratické iniciativy. 1993, s. 100–101.
E2.Plenární schůze Federálního shromáždění zákonná opatření k ochraně veřejného pořádku 23. března 1989 schválila. Do povědomí veřejnosti vešla jako „pendrekový zákon“.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den20
Měsíc3
Rok1989
Zpracovanýtrue
OCRfalse