D511

1989, 2. leden, Praha. – Sdělení o předání funkcí mluvčích Charty 77 Tomáši Hradílkovi, Daně Němcové a Alexandru Vondrovi s jejich životopisy. (Dokument č. 1/89)

Střídání mluvčích

Dne 2. 1. 1989 nastoupili na místa dosavadních mluvčích Stanislava Devátého, Miloše Hájka a Bohumíra Janáta mluvčí noví: Tomáš Hradílek, Dana Němcová a Saša Vondra.

Stanislav Devátý, Miloš Hájek, Bohumír Janát
mluvčí Charty 77
ing. Tomáš Hradílek, Zahradní 892, 751 31 Lipník nad Bečvou
Dana Němcová, Ječná 7, 120 00 Praha 2
Saša Vondra, Trojanova 1, 120 00 Praha 2

Příloha: Životopisy nových mluvčích

Tomáš Hradílek

se narodil 28. 4. 1945 v Lipníku nad Bečvou, okres Přerov, v rodině berního úředníka. Základní a střední školu vychodil ve svém rodišti. V roce 1967 ukončil studium zootechniky na agronomické fakultě Vysoké školy zemědělské. Zájem o věci veřejné ho přivedl v roce 1966 do řad členů KSČ. Po ukončení vojenské služby nastoupil jako firemní zootechnik do semenářského státního statku, kde byl brzy zvolen do funkce předsedy ZO KSČ. Po nástupu Gustáva Husáka do čela strany byl této funkce zbaven a v září roku 1969 požádal o zrušení členství v KSČ, což bylo provedeno formou vyloučení. Zároveň odešel ze statku a počátkem roku 1970 nastoupil jako zootechnik do JZD Týn nad Bečvou. Když v roce 1973 došlo ke sloučení několika družstev, byl pověřen řízením celé živočišné výroby, ale už po dvou letech pro údajné antisovětské a antisocialistické názory přeřazen na funkci referenta pro zásobování a prodej. V lednu 1977 podepsal Chartu 77 a v polovině téhož roku byl donucen z družstva odejít. Nastoupil tehdy do Severomoravských dřevařských závodů, n. p. Šumperk, kde jako dělník na pile pracuje dodnes. V roce 1987 byl obviněn z přečinu a odsouzen k peněžité pokutě, protože na prvomájové manifestaci v Olomouci vztyčil spolu se svým přítelem transparent s heslem „Charta 77 vybízí k občanské kuráži“. Tomáš Hradílek je zakládajícím aktivistou SPUSA (Společenství přátel USA), původním signatářem manifestu Hnutí za občanskou svobodu a členem jeho prozatímního koordinačního výboru. Politicky inklinuje k sociálnědemokratickému proudu. Je ženatý, má dvě dospělé dcery a třináctiletého syna.

Dana Němcová

se narodila 14. 1. 1934 v Mostě. V roce 1955 byla pokřtěna v katolické církvi. V letech 1953–1958 studovala na Filozofické fakultě Karlovy univerzity obor psychologie a filozofie. Navštěvovala soukromé semináře prof. Jana Patočky. V roce 1958 promovala jako dětská a klinická psycholožka. V šedesátých letech se účastnila ekumenického dialogu, který probíhal na půdě Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v Praze. V letech 1967 a 1968 navštívila mezinárodní konference pro dialog mezi marxisty a křesťany v Holandsku a v západním Berlíně. V roce 1968 se podílela na laických snahách o obnovu církevního života a sociální prestiže početných rodin u nás. Sedmdesátá léta ji přiblížila prostředí českého hudebního undergroundu. V roce 1976 se angažovala za osvobození trestně stíhaných hudebníků Plastic People a DG 307 a dalších. Pro tuto svou aktivitu ztratila téhož roku uplatnění jako psycholožka u hluchoněmých a v psychologické poradně pro vysokoškolské studenty. Patří mezi první signatáře Charty 77. Nadále pracovala jako uklízečka a domovnice až do doby, kdy jí vznikl nárok na invalidní důchod. Členkou VONS byla od jeho vzniku v roce 1978. V roce 1979 byla v procesu proti členům tohoto výboru po půl roce vazby odsouzena k trestu 2 let vězení s podmíněným odkladem na 5 let. Dana Němcová je matkou sedmi dětí, dnes již dospělých. Její veřejná společenská činnost je motivována křesťanským životním postojem.

Saša Vondra

se narodil 17. 8. 1961 v Praze. Po maturitě na gymnáziu studoval geografii na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity, kterou v roce 1984 absolvoval diplomovou prací s geomorfologickým zaměřením. Poté působil na fakultě ještě jeden rok jako stážista, složil rigorózní zkoušky a dosáhl hodnosti doktora přírodních věd. Po dva roky též navštěvoval soukromé filozofické semináře Ladislava Hejdánka. Od roku 1985 pracoval jako správce depozitáře v orientálních sbírkách Náprstkova muzea a pak krátce jako topič. Nyní je zaměstnán jako programátor. Už od začátku osmdesátých let působí v nezávislé kultuře blízké prostředí českého undergroundu. Byl manažerem rockové skupiny Národní třída a od roku 1986 je jedním z redaktorů literární samizdatové Revolver Revue. Publikoval také mnoho článků, reportáží a rozhovorů v měsíčníku Náprstkova muzea, Revolver Revui, Vokně, Lidových novináchInfochu. Saša Vondra je členem Polsko-československé solidarity a snaží se aktivně navazovat spolupráci s nezávislými skupinami nejen v Polsku, ale i v ostatních zemích střední a východní Evropy. Chartu 77 podepsal na jaře 1987. Je ženatý a žije v Praze.

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Počítačový výtisk.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 12 (1989), č. 1, s. 4–5.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den2
Měsíc1
Rok1989
Zpracovanýtrue
OCRfalse