D502

1988, 16. listopad, Praha. – Společné prohlášení Charty 77, Nezávislého mírového sdružení a Společenství přátel USA, zaslané předsednictvu vlády a četným vládním a vědeckým institucím o policejním zásahu proti sympoziu Československo ’88. (Dokument č. 56/88)

Absurdní zásah proti sympoziu Československo 88

V polovině tohoto roku se skupina nezávislých historiků a zájemců o moderní historii rozhodla uspořádat sympozium ke čtyřem významným mezníkům čs. dějin (1918, 1938, 1948 a 1968) se zvláštním zaměřením na porušování i obhajobu lidských a občanských práv. Vyšli z přesvědčení, že každý kulturní národ má právo a povinnost zamýšlet se svobodně nad svou minulostí a hledat v ní ponaučení pro současnost i pro budoucí rozvoj. Přípravy odborného setkání se ujali zástupci nezávislých iniciativ, kteří vytvořili přípravný výbor a 6. září t. r. vydali dokumentE1Oznámení Charty spolupodepsané čtyřmi nezávislými iniciativami viz D489 (5. 9. 1988). oznamující záměr uspořádat 11. až 13. listopadu sympozium ‚Československo 88‘ s podtitulem Československo v evropském dění. Na sympozium byli pozváni odborníci z domova i ze zahraničí a některé oficiální instituce.

Přípravný výbor nepovažoval za nutné žádat čs. úřady o povolení sympozia, protože mělo jít o setkání pozvaných osob, nikoli o veřejné shromáždění. Přesto členové přípravného výboru navštívili Národní výbor hl. m. Prahy a předsednictvo vlády ČSSR, aby jejich zástupce se záměrem sympozia seznámili. Na obou místech byli přívětivě přijati, na pražském národním výboru byli dokonce ujištěni, že podobné iniciativy jsou užitečné a měly by být podpořeny. Při těchto jednáních jim nebylo řečeno nic o možném zákazu sympozia. Několik členů přípravného výboru bylo pouze varováno příslušníky StB, kteří jim řekli, že sympozium je prý v rozporu se zájmy pracujícího lidu.

Až do 9. listopadu se zdálo, že sympozium proběhne v klidu. Většina zahraničních návštěvníků dostala vstupní víza, někteří s varováním, jen několik málo hostů víza nedostalo.

Ve čtvrtek ráno 10. listopadu však zahájila čs. Státní bezpečnost masivní zásah proti zjištěným a možným účastníkům sympozia.E2Podrobněji o represích v souvislosti se sympoziem viz Sdělení VONS č. 845, Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 20, s. 7–8. Od časných ranních hodin byli historici, signatáři Charty 77 a členové dalších občanských iniciativ sváženi k výslechům. Asi 40 jich bylo zadrženo a podrobeno většinou dlouhotrvajícím výslechům, více než 20 možných účastníků – mezi nimi pětasedmdesátiletý profesor Jiří Hájek – bylo umístěno do cel předběžného zadržení zejména v ruzyňské věznici, velká část jich byla držena v celách více než 48 hodin. Byli mezi nimi i občané, kteří se sympozia nemínili zúčastnit, ani se nepodíleli na jeho přípravě. Teprve 10. listopadu byl ONV v Praze 1 vydán protiprávní a nesmyslný zákaz, doručený jednomu z nich do vězení.

V pátek 11. listopadu, kdy mělo být třídenní sympozium zahájeno, byla místa setkání na náměstí Republiky a v jeho blízkosti obklíčena příslušníky SNB a další možní účastníci byli zadržováni a odváženi k výslechům.

Zahraniční účastníciE3Podle Informací o Chartě 77 se mělo sympozia účastnit 29 zahraničních účastníků, z nichž pět nedostalo čs. víza. se shromáždili 11. listopadu v 8.30 hodin v hotelu Paříž. Byli mezi nimi výkonný ředitel Mezinárodní helsinské federace Gerald Nagler, bývalý nizozemský ministr zahraničí Max van der Stoel, představitelé národních helsinských výborů, historici, novinář a další významné osobnosti. Do tohoto nevelkého shromáždění vstoupil nečekaně předseda přípravného výboru sympozia Václav Havel, oznámil zahraničním hostům, že účastníci sympozia jsou zatýkáni, že i on může být v nejbližších minutách zatčen, a okamžitě zahájil sympozium ‚Československo 88‘. Vzápětí byl před zraky všech přítomných odveden příslušníkem Státní bezpečnosti, odveden k výslechu a do vězení. Zahraniční hosté pak napsali ostrý protest tajemníkovi ÚV KSČ Miloši Jakešovi a intervenovali u orgánů Státní bezpečnosti. Později položili květiny na hrob profesora Jana Patočky, jednoho ze zakladatelů Charty 77.

Přes rozsáhlé policejní represe pokračovalo sympozium improvizovanými diskusemi v bytech a v ruzyňských celách.

Pro zahraniční účastníky, kteří se pražského sympozia nemohli zúčastnit, bylo 13. a 14. listopadu připraveno paralelní, stejně zaměřené sympozium ve Vídni, které bylo seznámeno s více než třiceti referáty, jež byly pro pražské sympozium napsány. Zástupci pražského a vídeňského sympozia se dohodli, že sympozium ‚Československo 88‘ bude permanentní, dokud je Václav Havel nebude moci v Praze řádně ukončit. Příspěvky určené pro sympozium vyjdou ve sborníku, další budou uváděny jako příspěvky pro permanentní sympozium ‚Československo 88‘.

Zmařené sympozium a masivní zásah čs. policie proti nezávisle smýšlejícím čs. občanům měly zcela neočekávaný ohlas v zahraničních sdělovacích prostředcích. Čs. vláda obdržela protesty několika evropských vlád proti této represi, jednalo se o ní na vídeňské konferenci, byla označena za akci hrubě porušující principy helsinské konference a následných jednání.

Celkovou bilancí represivní akce je tedy

  1. mnohonásobně větší publicita sympozia, než jakou by mělo, kdyby se bylo konalo;
  2. veliká ostuda pro čs. politická místa, která se před zraky zástupců civilizovaných zemí předvedla jako jedna z nejkonzervativnějších v Evropě (a to zvláště ve srovnání s Maďarskem, SSSR a Polskem, kde v poslední době několik podobných setkání nerušeně proběhlo);
  3. sympozium nebylo zmařeno, ale posíleno, bude pokračovat, mnoho odborníků i dalších zájemců o něm ví a bude pro ně psát.

Jako zástupci nezávislých iniciativ proti zásahu policie důrazně protestujeme a ptáme se:

Kdo měl zájem na této nesmyslné policejní akci a kdo ji – zřejmě na poslední chvíli – nařídil? Žádáme, aby celá akce byla na příslušných místech, především v zastupitelských orgánech, důkladně projednána a posouzena, aby byly vzaty v úvahu její obrovské finanční náklady a aby z její nesmyslnosti byly vyvozeny důsledky včetně personálních.

Současně upozorňujeme čs. politické vedení, že čím déle bude odkládat dialog se zástupci nezávislých občanských iniciativ, tím více poroste neklid v naší společnosti. Stále více lidí začíná totiž spatřovat v práci těchto iniciativ výraz svého skutečného smýšlení a své skutečné vůle. Ukázaly to jasně i nedávné manifestace. Proto je nezbytné zaujmout k těmto iniciativám objektivní a tolerantní postoj a neodkládat dialog s nimi na dobu, kdy už může být pozdě, protože projevy obecné nespokojenosti se stanou neregulovatelné.

Charta 77 a další iniciativy se mnohokrát v minulosti obracely na čs. politická místa se svými oprávněnými požadavky, kritickými dopisy a rozbory. Až na nepatrné výjimky nedostaly od oficiálních míst nikdy odpověď. Znovu žádáme o zahájení rozumného dialogu oficiálních míst s našimi zástupci a zastavení nesmyslných a nezákonných represí.

Stanislav Devátý, Miloš Hájek a Bohumír Janát
mluvčí Charty 77
Jana Petrová, za Nezávislé mírové sdružení – iniciativu za demilitarizaci společnosti
Petr Bartoš, Pavel Jungmann a Bedřich Koutný za Společenství přátel USA

Toto prohlášení bylo adresováno předsednictvu vlády ČSSR, ÚV Národní fronty ČSSR, Čs. výboru pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, prezidiu ČSAV, Ústavu čs. a světových dějin ČSAV a ministrům kultury ČSR a SSR. Jeho kopie byly zaslány na vědomí delegátům následné vídeňské Konference o evropské bezpečnosti a spolupráci, AFP, APN, ARD, ANSA, Čs. dokumentačnímu středisku a Palach Press.

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis s vlastnoručním podpisem.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 20, s. 2–4.
Komentáře
  • Permanentní sympozium – Československo 88. Lidové noviny, roč. 1 (1988), č. 12, s. 4–5
  • Nová vlna pohonu proti disidentom v Československu. Naše snahy, roč. 25 (1989), č. 1, s. 5
  • O sympoziu Československo 88. Nový domov, roč. 39 (1988), č. 24.

Data: download (application/pdf, 394.6 kB)

E1.Oznámení Charty spolupodepsané čtyřmi nezávislými iniciativami viz D489 (5. 9. 1988).
E2.Podrobněji o represích v souvislosti se sympoziem viz Sdělení VONS č. 845, Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 20, s. 7–8.
E3.Podle Informací o Chartě 77 se mělo sympozia účastnit 29 zahraničních účastníků, z nichž pět nedostalo čs. víza.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den16
Měsíc11
Rok1988
PředmětIHF
paralelní seminář "ČSSR 1988"
Charta 77
Jazykčeský
Zpracovanýtrue
OCRtrue
Typdokument