D460

1988, 18. duben, Praha. – Pozvání zahraničním mírovým aktivistům na mezinárodní mírový seminář Praha 88 ve dnech 17.–19. června 1988. (Dokument č. 24/88)

Vážení přátelé,

od začátku 80. let vede Charta 77 a také mnozí její signatáři v neformálních skupinách i jednotlivě dialog s občanskými hnutími a skupinami na Východě i Západě o sepětí lidských práv a demokratického míru. Výsledkem polemik a debat jsou mnohá osobní i kolektivní stanoviska, např. Pražská výzva z roku 1985E1Srv. D297 (11. 3. 1985). nebo společné memorandum následné vídeňské konference KBSE z listopadu 1986.E2Uvést helsinské dohody v život. Memorandum určené občanům, skupinám a vládám všech zemí KBSE (tzv. Milánská výzva). Informace o Chartě 77, roč. 9, druhé mimořádné číslo (listopad 1986), s. 2–7. Srv. též D333 (25. 4. 1986) a D352 (30. 10. 1986). Domníváme se, že bychom měli tento dialog prohloubit osobním setkáním. Možnost takového semináře v Praze jsme navrhli v loňském dopise do CoventryE3Srv. D405 (6. 7. 1987). a dostali jsme od mnohých pozitivní odpověď.

Rozhodli jsme se proto pozvat Vás na seminář Praha 88,E4Seminář Praha 88 pořádaný Chartou 77 se konal v Praze v plánovaných dnech 17.–19. června a na jeho organizování se podílelo Nezávislé mírové sdružení (NMS). Svým zaměřením volně navazoval na obdobná setkání zástupců nezávislých mírových aktivit na Západě i Východě v roce 1987 ve Varšavě, Budapešti a v Moskvě. Jednání v Praze probíhalo ve třech sekcích v soukromých bytech za účasti asi 40 aktivistů z Belgie, Československa, Dánska, Indie, Itálie, Jugoslávie, Maďarska, Nizozemí, Norska, Polska, Portorika, Rakouska, Spolkové republiky Německo, Švédska, Švýcarska, USA, Velké Británie a západního Berlína. Mnozí pozvaní hosté nedostali víza, 34 účastníků bylo vyhoštěno z Československa. Seminář byl přerušován Státní i Veřejnou bezpečností, která několikrát vtrhla do bytů J. Dienstbiera, D. Němcové a J. Urbana. Viz D476 (20. 6. 1988). Mezinárodní seminář Praha 88 se stal fórem pro otevřenou politiku, pro myšlenku Evropy bez bloků. Účastníci semináře vyslovili požadavek, aby pět států Varšavské smlouvy přehodnotilo intervenci z roku 1968 a stáhlo svá vojska z Československa, a podali návrh, aby se Praha stala sídlem Evropského mírového parlamentu. Srv. Bulletin Nezávislého mírového sdružení, zvláštní číslo, červenec 1988, 20 s. Obsahuje též plné znění referátů J. Hájka, J. Šterna a A. Marvanové a text Jaroslava Šabaty, dopis P. Niemczyka a závěrečný dokument. který by se konal v hlavním městě Československa ve dnech 17.–19. 6. 1988 a zabýval se některými aspekty rolí občanských iniciativ, hnutí a jednotlivců v mírových vztazích mezi národy.

Po všeobecné rozpravě v plénu navrhujeme jednání ve třech sekcích s následujícím programem:

  1. Funkce lidských práv v zabezpečování demokratického míru a demokratická alternativa mezinárodních vztahů. Využití helsinského procesu, existujících nezávislých i oficiálních institucí a vytváření nových možností k zaručení práv občanů podílet se na rozhodování o otázkách zbrojení, odzbrojení, zásahů do přírodního prostředí, lidských práv a jiných otázek (např. volného cestování v oblasti helsinského procesu), které jsou rozhodující pro překonání evropského rozdělení. Projednání možnosti zřídit či požadovat zřízení mezinárodní inspekční skupiny pro kontrolu dodržování lidských práv.
  2. Překonávání vlivu vojensko-policejních ideologií a mašinérií a ideologií propagujících nesnášenlivost a zášť. Nastolení mírových vztahů uvnitř společnosti a státu jako podmínka mezinárodního míru.
  3. Délka povinné vojenské služby a možnosti zřízení náhradní civilní služby pro brance, kterým svědomí nebo víra zapovídá cvičit se v zabíjení lidí. Občanská práva vojáků. Využití ušetřených prostředků a náhradní služby pro potřeby ekologie, zdravotnictví atd.

Z … zveme: (jména a adresy).E5Jména a adresy byly doplněny až v jednotlivých zvacích dopisech. Nebudou-li pozvaní moci přijet, např. proto, že jim nebudou vystaveny cestovní doklady nebo proto, že jim čs. úřady odmítnou vstupní vízum, žádáme je, resp. jejich organizaci či iniciativu, aby o účast na semináři Praha 88 požádali své spolupracovníky.

Ubytování účastníků bude zajištěno. Ubytování a stravování účastníků ze Západu a z Jugoslávie bude na jejich vlastní náklady; ubytování a stravování účastníků z Východu na naše náklady.

Kontaktní adresy: Jiří Dienstbier, Nekázanka 17, 120 00 Praha 2

Petr Uhl, Anglická 8, 120 00 Praha 2

Další podrobnosti budou sděleny dodatečně.

Stanislav Devátý, Miloš Hájek, Bohumír Janát
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 9, s. 4–5.
E1.Srv. D297 (11. 3. 1985).
E2.Uvést helsinské dohody v život. Memorandum určené občanům, skupinám a vládám všech zemí KBSE (tzv. Milánská výzva). Informace o Chartě 77, roč. 9, druhé mimořádné číslo (listopad 1986), s. 2–7. Srv. též D333 (25. 4. 1986) a D352 (30. 10. 1986).
E3.Srv. D405 (6. 7. 1987).
E4.Seminář Praha 88 pořádaný Chartou 77 se konal v Praze v plánovaných dnech 17.–19. června a na jeho organizování se podílelo Nezávislé mírové sdružení (NMS). Svým zaměřením volně navazoval na obdobná setkání zástupců nezávislých mírových aktivit na Západě i Východě v roce 1987 ve Varšavě, Budapešti a v Moskvě. Jednání v Praze probíhalo ve třech sekcích v soukromých bytech za účasti asi 40 aktivistů z Belgie, Československa, Dánska, Indie, Itálie, Jugoslávie, Maďarska, Nizozemí, Norska, Polska, Portorika, Rakouska, Spolkové republiky Německo, Švédska, Švýcarska, USA, Velké Británie a západního Berlína. Mnozí pozvaní hosté nedostali víza, 34 účastníků bylo vyhoštěno z Československa. Seminář byl přerušován Státní i Veřejnou bezpečností, která několikrát vtrhla do bytů J. Dienstbiera, D. Němcové a J. Urbana. Viz D476 (20. 6. 1988).
Mezinárodní seminář Praha 88 se stal fórem pro otevřenou politiku, pro myšlenku Evropy bez bloků. Účastníci semináře vyslovili požadavek, aby pět států Varšavské smlouvy přehodnotilo intervenci z roku 1968 a stáhlo svá vojska z Československa, a podali návrh, aby se Praha stala sídlem Evropského mírového parlamentu. Srv. Bulletin Nezávislého mírového sdružení, zvláštní číslo, červenec 1988, 20 s. Obsahuje též plné znění referátů J. Hájka, J. Šterna a A. Marvanové a text Jaroslava Šabaty, dopis P. Niemczyka a závěrečný dokument.
E5.Jména a adresy byly doplněny až v jednotlivých zvacích dopisech.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den18
Měsíc4
Rok1988
Zpracovanýfalse
OCRfalse