D445

1988, 25. leden, Praha. – Dopis odboru vnitřních věcí Národního výboru hlavního města Prahy, urgující vyřízení odvolání, které podala Charta proti zákazu manifestace ke Dni lidských práv. (Dokument č. 5/88)

Věc: Odvolání proti rozhodnutí odboru vnitřních věcí v Praze 1 ze dne 4. 12. 1987 (čj. neuvedeno) – urgence vyřízení

Dne 17. 12. 1987 jsme podali odboru vnitřních věcí odvolání proti jeho rozhodnutí z 4. 12. 1987, jímž bylo zakázáno konání manifestace ke Dni lidských práv a případnému odvolání byl odňat odkladný účinek.E1Charta 77 podala oznámení o uspořádání manifestace ke Dni lidských práv 2. 12. 1987 (srv. D430 2. 12. 1987), 4. prosince odbor vnitřních věcí v Praze 1 manifestaci zakázal (srv. D433, 5. 12. 1987), 17. prosince podala Charta 77 odvolání proti rozhodnutí ONV Praha 1 (srv. D437, 17. 12. 1987).

Uplynul více než měsíc a naše odvolání nebylo dosud vyřízeno.E2Konečné rozhodnutí vydal odbor vnitřních věcí NV hlavního města Prahy 28. 1. 1988 (čj. OOV 2053/87): „Odbor vnitřních věcí Národního výboru hlavního města Prahy přezkoumal na základě odvolání Jana Litomiského, Libuše Šilhánové, Josefa Vohryzka, Anny Šabatové, Ladislava Lise a Václava Havla rozhodnutí odboru vnitřních věcí ONV v Praze 1 ze dne 4. 12. 1987 ve věci ohlášení manifestace ke Dni lidských práv OSN a rozhodl dne 28. ledna 1988 takto: podle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení se řízení ve věci zastavuje. Odůvodnění: Napadeným rozhodnutím byla ve smyslu § 1 písmeno b) zákona č. 126/1968 Sb. zakázána manifestace ke Dni lidských práv OSN ohlášená na den 10. 12. 1987. Odvolání proti tomuto rozhodnutí byl podle § 55 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. odňat odkladný účinek. Proti tomuto rozhodnutí podali Jan Litomiský, Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek, Anna Šabatová, Ladislav Lis a Václav Havel v zákonné lhůtě odvolání, v němž zejména namítají, že svoboda shromažďovací a svoboda pouličních průvodů a manifestací je zaručena všem občanům, nikoliv jen osobám sdruženým v dobrovolné organizaci nebo spolku, a že názor vyslovený napadeným rozhodnutím je v rozporu s Ústavou. Dále odvolatelé poukazují na povinnost národního výboru pečovat o shromáždění, případně i za pomoci příslušníků SNB. Odbor vnitřních věcí Národního výboru hl.m. Prahy přezkoumal napadené rozhodnutí spolu s předcházejícím řízením v celém rozsahu a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné. Jak vyplývá mimo jiné i z oznámení svolavatelů manifestace, nebylo v daném případě možné vyloučit případné narušení veřejného pořádku. Orgán 1. stupně zcela správně posoudil situaci, když shledal, že svolavatelé nejsou schopni dostát povinnosti udržet veřejný pořádek v době konání manifestace vyplývající jim z ustanovení § 7 zákona č. 68/1951 Sb. Tento závěr se týká konkrétní připravované akce a rozhodně neznamená obecný názor správního orgánu, že by svoboda shromáždění mohla být přiznána jen organizaci, nikoliv jednotlivým občanům. Svoboda shromáždění naopak a pochopitelně náleží i osobám, které nejsou sdruženy v organizaci nebo spolku; tyto osoby však musí být schopny veřejný pořádek při akci zajistit. K poukazu odvolavatelů na povinnost národního výboru pečovat o shromáždění, příp. za pomoci příslušníků SNB, odvolací orgán také nemohl přihlédnout, neboť povinnost starat se o udržení veřejného pořádku je ustanovení § 7 zákona č. 68/1951 uložena výslovně svolavatelům shromáždění. V tomto směru tedy odvolací orgán nepovažuje odvolání za důvodné. Vzhledem však k tomu, že termín ohlášené manifestace již uplynul, odpadá důvod dalšího řízení zahájeného z iniciativy správního orgánu. Odvolací orgán proto rozhodl ve smyslu ustanovení § 30 správního řádu řízení zastavit. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se nelze dále odvolat. Adresováno: Anně Šabatové, Libuši Šilhánové, Václavu Havlovi, Josefu Vohryzkovi, Janu Litomiskému a Ladislavu Lisovi.“ Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 5, s. 2–3.

Žádáme zjednání nápravy.

Stanislav Devátý, Miloš Hájek, Bohumír Janát
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis s vlastnoručními podpisy.
Plné znění
  • Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 3, s. 2.
E1.Charta 77 podala oznámení o uspořádání manifestace ke Dni lidských práv 2. 12. 1987 (srv. D430 2. 12. 1987), 4. prosince odbor vnitřních věcí v Praze 1 manifestaci zakázal (srv. D433, 5. 12. 1987), 17. prosince podala Charta 77 odvolání proti rozhodnutí ONV Praha 1 (srv. D437, 17. 12. 1987).
E2.Konečné rozhodnutí vydal odbor vnitřních věcí NV hlavního města Prahy 28. 1. 1988 (čj. OOV 2053/87):
„Odbor vnitřních věcí Národního výboru hlavního města Prahy přezkoumal na základě odvolání Jana Litomiského, Libuše Šilhánové, Josefa Vohryzka, Anny Šabatové, Ladislava Lise a Václava Havla rozhodnutí odboru vnitřních věcí ONV v Praze 1 ze dne 4. 12. 1987 ve věci ohlášení manifestace ke Dni lidských práv OSN a rozhodl dne 28. ledna 1988 takto:
podle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení se řízení ve věci zastavuje.
Odůvodnění:
Napadeným rozhodnutím byla ve smyslu § 1 písmeno b) zákona č. 126/1968 Sb. zakázána manifestace ke Dni lidských práv OSN ohlášená na den 10. 12. 1987. Odvolání proti tomuto rozhodnutí byl podle § 55 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. odňat odkladný účinek.
Proti tomuto rozhodnutí podali Jan Litomiský, Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek, Anna Šabatová, Ladislav Lis a Václav Havel v zákonné lhůtě odvolání, v němž zejména namítají, že svoboda shromažďovací a svoboda pouličních průvodů a manifestací je zaručena všem občanům, nikoliv jen osobám sdruženým v dobrovolné organizaci nebo spolku, a že názor vyslovený napadeným rozhodnutím je v rozporu s Ústavou. Dále odvolatelé poukazují na povinnost národního výboru pečovat o shromáždění, případně i za pomoci příslušníků SNB.
Odbor vnitřních věcí Národního výboru hl.m. Prahy přezkoumal napadené rozhodnutí spolu s předcházejícím řízením v celém rozsahu a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.
Jak vyplývá mimo jiné i z oznámení svolavatelů manifestace, nebylo v daném případě možné vyloučit případné narušení veřejného pořádku. Orgán 1. stupně zcela správně posoudil situaci, když shledal, že svolavatelé nejsou schopni dostát povinnosti udržet veřejný pořádek v době konání manifestace vyplývající jim z ustanovení § 7 zákona č. 68/1951 Sb. Tento závěr se týká konkrétní připravované akce a rozhodně neznamená obecný názor správního orgánu, že by svoboda shromáždění mohla být přiznána jen organizaci, nikoliv jednotlivým občanům. Svoboda shromáždění naopak a pochopitelně náleží i osobám, které nejsou sdruženy v organizaci nebo spolku; tyto osoby však musí být schopny veřejný pořádek při akci zajistit.
K poukazu odvolavatelů na povinnost národního výboru pečovat o shromáždění, příp. za pomoci příslušníků SNB, odvolací orgán také nemohl přihlédnout, neboť povinnost starat se o udržení veřejného pořádku je ustanovení § 7 zákona č. 68/1951 uložena výslovně svolavatelům shromáždění.
V tomto směru tedy odvolací orgán nepovažuje odvolání za důvodné. Vzhledem však k tomu, že termín ohlášené manifestace již uplynul, odpadá důvod dalšího řízení zahájeného z iniciativy správního orgánu. Odvolací orgán proto rozhodl ve smyslu ustanovení § 30 správního řádu řízení zastavit.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se nelze dále odvolat.
Adresováno: Anně Šabatové, Libuši Šilhánové, Václavu Havlovi, Josefu Vohryzkovi, Janu Litomiskému a Ladislavu Lisovi.“ Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 5, s. 2–3.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den25
Měsíc1
Rok1988
Zpracovanýtrue
OCRfalse