D433

1987, 5. prosinec, Praha. – Sdělení spoluobčanům, Čs. rozhlasu a televizi, tiskovým agenturám ČTK, APN, AFP o zákazu manifestace ke Dni lidských práv 10. 12. 1987. (Dokument Charty 77 č. 75/87)

Charta 77 sděluje, že manifestace ke Dni lidských práv OSN 10. prosince 1987, kterou ohlásila Obvodnímu národnímu výboru v Praze 1 dne 2. 12. t. r., byla rozhodnutím odboru vnitřních věcí ONV v Praze 1 dne 4. 12. zakázána.E1ONV v Praze 1 zaslal 4. 12. 1987 do rukou mluvčí Charty L. Šilhánové toto vyjádření: „Rozhodnutí Odbor vnitřních věcí ONV v Praze 1 posoudil oznámení Jana Litomiského, Libuše Šilhánové, Josefa Vohryzka, Anny Šabatové, Ladislava Lise a Václava Havla o manifestaci ke Dni lidských práv OSN, která se má konat dne 10. 12. 1987 v 17.00 hodin v Praze 1 na Staroměstském náměstí, a rozhodl dne 4. 12. 1987 takto: Konání manifestace ke Dni lidských práv OSN dne 10. 12. 1987 se ve smyslu ustanovení § 1 písmeno b) zákona č. 126/1968 Sb. zakazuje. Podle ustanovení § 55 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. se případnému odvolání odnímá odkladný účinek. Odůvodnění Dne 2. 12. 1987 ohlásili Jan Litomiský, Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek, Anna Šabatová, Ladislav Lis a Václav Havel Obvodnímu národnímu výboru Praha 1 podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 320/1951 Ú.l. záměr, konat dne 10. 12. 1987 manifestaci ke Dni lidských práv OSN na Staroměstském náměstí v Praze 1 národnímu výboru v Praze 1. Výkon shromažďovacího práva zaručený československým právním řádem je podle ustanovení § 6 zákona č. 68/1951 Sb. přípustný za podmínky, že shromáždění neohrozí veřejný pokoj a řád. Vzhledem k tomu, že svolavatelé nejsou sdružení v žádné dobrovolné organizaci ani spolku ve smyslu zákona č. 68/1951 Sb., nemohou jako soukromé osoby zajistit zachování veřejného pořádku v době konání manifestace podle ustanovení § 7 uvedeného zákona. Na tuto okolnost sami poukázali ve svém ohlášení. Povinnosti svolavatelů udržet pořádek ve shromáždění a zabezpečit, aby každý účastník shromáždění dbal jejich pořádkových pokynů, se nelze zbavit přenášením odpovědnosti na orgány Veřejné bezpečnosti, jejichž ochranu svolavatelé požadují. V daném případě tedy není splněna podmínka stanovená v ustanovení § 6 citovaného zákona. Odbor vnitřních věcí ONV v Praze 1 proto ve smyslu ustanovení § 1 písmeno b) zákona č. 126/1968 Sb. konání ohlášené manifestace zakázal. S ohledem na blízký termín ohlášené manifestace a možnost ohrožení naléhavého obecného zájmu odbor vnitřních věcí ONV v Praze 1 současně rozhodl odejmout případnému odvolání odkladný účinek. V důsledku toho nastává účinnost zákazu a vykonatelnost tohoto rozhodnutí okamžikem jeho doručení. Poučení: proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k odboru vnitřních věcí NV hl. m. Prahy podáním u odboru vnitřních věcí ONV v Praze 1 nejpozději do 15 dnů ode dne jeho doručení. Vedoucí odboru: JUDr. Eva Baráková“ Tamtéž, strojopisný originál, 2 s. Proti tomuto rozhodnutí připravuje Charta 77 odvolání.E2Odvolání viz D437 (17. 12. 1987). Ačkoliv manifestace byla zakázána, přišlo na Staroměstské náměstí 2 až 3 tisíce občanů. O jejím průběhu, o násilí příslušníků StB proti demonstrantům informovalo 39 účastníků dopisem z 28. 12. ministra vnitra ČSSR V. Vajnara: „Vážený pane ministře, ve čtvrtek 10. prosince 1987 jsem přišel na Staroměstské náměstí, kde se konala manifestace za lidská práva. Zde se mi naskytl podivný pohled. Pomník Jana Husa byl obklopen příslušníky SNB a z instalovaných amplionů doslova řvala hudba. Příslušníci SNB zatýkali každého, kdo se pokusil veřejně promluvit, a nereagovali na kritiky svého postupu ani na žádosti o zrušení hudební produkce. Poté, co se shromáždění přesunulo z dosahu reproduktorů, začalo skandovat hesla jako ‚svoboda‘, ‚lidská práva‘, ‚Jazzová sekce‘ apod. Někteří účastníci zde byli napadeni civilisty, kteří je, aniž se jakkoli legitimovali, předávali násilím příslušníkům v uniformách. Nikomu nebyl udán důvod takového počínání. Podotýkám, že nikdo manifestující nevyzval k odchodu. Na výkřiky ‚dejte nám svobodu‘ reagovali slovy ‚tak si pro ni pojď‘, ‚držet huby parchanti‘ apod. Ze strany manifestujících nedošlo k žádným projevům násilí, totéž se nedá říci o příslušnících SNB. Lokty vráželi do lidí v evidentní snaze vyvolat konflikt. Všem, kteří žádali svobodu, bylo takto příslušníky SNB předvedeno, že žádnou nemají. Takovým jednáním byla porušena základní lidská i občanská práva (právo shromažďování, právo svobodného projevu). Protestuji proti takovému protiprávnímu postupu a žádám jeho vysvětlení a vyvození důsledků. Ondřej Černý. Dopis podepsalo dalších 38 občanů.“

Jan Litomiský, Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek
mluvčí Charty 77
Za správnost: Libuše Šilhánová, Jeseniova 105, Praha 3 130 00

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 1, s. 9.
Komentáře
  • Šulcová, O.: Staroměstské náměstí. In: Lidové noviny, roč. 1 (1988), č. 1, s. 4
  • Ryba, P.: Tak co? Tamtéž, s. 4–5
  • Americké listy, č. 40, 15. 1. 1988
  • České slovo, roč. 33 (1987), č. 12, s. 1
  • Nový domov, roč. 39 (1988), č. 1
  • Jak to bylo na Staroměstském náměstí. Listy, roč. 18 (1988), č. 1, s. 11–12
  • Z projevu ke Dni lidských práv. Tamtéž, s. 12. Sdělení VONS č. 715: Rozsáhlé policejní akce v Den lidských práv. Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 17, s. 11–13.
E1.ONV v Praze 1 zaslal 4. 12. 1987 do rukou mluvčí Charty L. Šilhánové toto vyjádření:
„Rozhodnutí
Odbor vnitřních věcí ONV v Praze 1 posoudil oznámení Jana Litomiského, Libuše Šilhánové, Josefa Vohryzka, Anny Šabatové, Ladislava Lise a Václava Havla o manifestaci ke Dni lidských práv OSN, která se má konat dne 10. 12. 1987 v 17.00 hodin v Praze 1 na Staroměstském náměstí, a rozhodl dne 4. 12. 1987 takto:
Konání manifestace ke Dni lidských práv OSN dne 10. 12. 1987 se ve smyslu ustanovení § 1 písmeno b) zákona č. 126/1968 Sb. zakazuje. Podle ustanovení § 55 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. se případnému odvolání odnímá odkladný účinek.
Odůvodnění
Dne 2. 12. 1987 ohlásili Jan Litomiský, Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek, Anna Šabatová, Ladislav Lis a Václav Havel Obvodnímu národnímu výboru Praha 1 podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 320/1951 Ú.l. záměr, konat dne 10. 12. 1987 manifestaci ke Dni lidských práv OSN na Staroměstském náměstí v Praze 1 národnímu výboru v Praze 1.
Výkon shromažďovacího práva zaručený československým právním řádem je podle ustanovení § 6 zákona č. 68/1951 Sb. přípustný za podmínky, že shromáždění neohrozí veřejný pokoj a řád. Vzhledem k tomu, že svolavatelé nejsou sdružení v žádné dobrovolné organizaci ani spolku ve smyslu zákona č. 68/1951 Sb., nemohou jako soukromé osoby zajistit zachování veřejného pořádku v době konání manifestace podle ustanovení § 7 uvedeného zákona. Na tuto okolnost sami poukázali ve svém ohlášení. Povinnosti svolavatelů udržet pořádek ve shromáždění a zabezpečit, aby každý účastník shromáždění dbal jejich pořádkových pokynů, se nelze zbavit přenášením odpovědnosti na orgány Veřejné bezpečnosti, jejichž ochranu svolavatelé požadují.
V daném případě tedy není splněna podmínka stanovená v ustanovení § 6 citovaného zákona. Odbor vnitřních věcí ONV v Praze 1 proto ve smyslu ustanovení § 1 písmeno b) zákona č. 126/1968 Sb. konání ohlášené manifestace zakázal.
S ohledem na blízký termín ohlášené manifestace a možnost ohrožení naléhavého obecného zájmu odbor vnitřních věcí ONV v Praze 1 současně rozhodl odejmout případnému odvolání odkladný účinek. V důsledku toho nastává účinnost zákazu a vykonatelnost tohoto rozhodnutí okamžikem jeho doručení.
Poučení: proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k odboru vnitřních věcí NV hl. m. Prahy podáním u odboru vnitřních věcí ONV v Praze 1 nejpozději do 15 dnů ode dne jeho doručení. Vedoucí odboru: JUDr. Eva Baráková“ Tamtéž, strojopisný originál, 2 s.
E2.Odvolání viz D437 (17. 12. 1987). Ačkoliv manifestace byla zakázána, přišlo na Staroměstské náměstí 2 až 3 tisíce občanů. O jejím průběhu, o násilí příslušníků StB proti demonstrantům informovalo 39 účastníků dopisem z 28. 12. ministra vnitra ČSSR V. Vajnara: „Vážený pane ministře, ve čtvrtek 10. prosince 1987 jsem přišel na Staroměstské náměstí, kde se konala manifestace za lidská práva. Zde se mi naskytl podivný pohled. Pomník Jana Husa byl obklopen příslušníky SNB a z instalovaných amplionů doslova řvala hudba. Příslušníci SNB zatýkali každého, kdo se pokusil veřejně promluvit, a nereagovali na kritiky svého postupu ani na žádosti o zrušení hudební produkce. Poté, co se shromáždění přesunulo z dosahu reproduktorů, začalo skandovat hesla jako ‚svoboda‘, ‚lidská práva‘, ‚Jazzová sekce‘ apod.
Někteří účastníci zde byli napadeni civilisty, kteří je, aniž se jakkoli legitimovali, předávali násilím příslušníkům v uniformách. Nikomu nebyl udán důvod takového počínání. Podotýkám, že nikdo manifestující nevyzval k odchodu. Na výkřiky ‚dejte nám svobodu‘ reagovali slovy ‚tak si pro ni pojď‘, ‚držet huby parchanti‘ apod.
Ze strany manifestujících nedošlo k žádným projevům násilí, totéž se nedá říci o příslušnících SNB. Lokty vráželi do lidí v evidentní snaze vyvolat konflikt.
Všem, kteří žádali svobodu, bylo takto příslušníky SNB předvedeno, že žádnou nemají. Takovým jednáním byla porušena základní lidská i občanská práva (právo shromažďování, právo svobodného projevu). Protestuji proti takovému protiprávnímu postupu a žádám jeho vysvětlení a vyvození důsledků. Ondřej Černý. Dopis podepsalo dalších 38 občanů.“

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den5
Měsíc12
Rok1987
Zpracovanýtrue
OCRfalse