D425

1987, 5. listopad, Praha. – Dopis předsedům vlády ČSSR a ČSR a Československé tiskové kanceláři o policejních represích proti signatářům Charty 77 a dalším občanům. (Dokument Charty 77 č. 66/87)

V poslední době došlo v Praze a na jiných místech ČSSR k tvrdým zásahům a šikanám ze strany StB vůči signatářům Charty 77 a dalším občanům.

Dne 22. 10. ve večerních hodinách přepadli příslušníci Státní bezpečnosti v Praze byty a pracoviště několika signatářů Charty 77 a odňali tam kromě mnoha knih a písemností i řadu cenných předmětů osobní potřeby (jako rádia, videokazety, magnetofony, psací stroje aj.). Počínali si přitom způsobem, který je v rozporu s trestním řádem a jinými právními normami.

Do bytu Václava Bendy vnikli násilím v době, kdy tam byly přítomny pouze děti bez rodičů, a neprokázali svou totožnost ani důvod přítomnosti. V bytě Petra Uhla a Anny Šabatové sebrali i tranzistorová rádia a knihy pro děti. Z bytu Jiřího Gruntoráda odnesli množství knih, písemností a předmětů, jejichž seznam nepořídili. Na pracovišti Františka Stárka předstírali, že jsou protipožární kontrola, vnikli za jeho nepřítomnosti do zamčené kotelny a z osobní skříňky mu odnesli součástky fotoaparátu a knihy oficiálně vydané v Československu.

Teprve následující den byly postiženým doručeny příkazy k domovním prohlídkám, podepsané vyšetřovatelem StB a nečitelnou šifrou městského prokurátora. Pak následovala řada výslechů. Domovní prohlídky i výslechy byly odůvodněny údajným trestním stíháním, zahájeným 22. 10. 1987 ve věci přípravy pobuřování, k níž mělo dojít rozmnožením dokumentu Charty 77 č. 2/87 nazvaného Slovo ke spoluobčanům.E1Slovo k spoluobčanům viz D362 (6. 1. 1987). Srv. též Sdělení VONS č. 696: Represe v souvislosti se Slovem k spoluobčanům.in: Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 15, s. 11–12. Proti represi StB protestovali v dopise předsedovi vlády ČSSR V. Benda, J. Gruntorád, A. Šabatová a P. Uhl. J. Gruntorád podal stížnost náčelníku Správy SNB v Praze. Tamtéž, s. 16–17. Tento dokument jsme vydali 6. 1. 1987, zaslali Federálnímu shromáždění ČSSR a od té doby byl mnohokráte publikován. Vyzýváme v něm občany, aby aktivně přispívali k ozdravění politického ovzduší v naší zemi otevřenou kritikou nedostatků a neodůvodněných privilegií. Vyzýváme ke svobodné výměně názorů a k postupnému rozšiřování demokratických prvků v občanském a veřejném životě, k národnímu smíření na demokratickém základě v návaznosti na demokratické tradice čs. republiky.

Jelikož podobné výzvy slyšíme někdy i z úst současných politických činitelů, považujeme za absurdní, že by publikací takových prohlášení mohlo dojít k naplnění skutkové podstaty trestného činu pobuřování. Proto pokládáme údajné usnesení o zahájení trestního stíhání za pouhou záminku k výše popsanému jednání příslušníků StB.

K dalšímu případu svévole došlo hned následujícího dne, 23. 10., a to při procesu s Michalem Mrtvým v Olomouci.E2Viz D394 (5. 5. 1987). Michal Mrtvý byl souzen Okresním soudem v Olomouci 27. října 1987 za rozmnožování a rozšiřování převážně náboženské literatury. Byl odsouzen k 13 měsícům vězení. O brutálním zásahu policejního komanda před soudním procesem viz Sdělení VONS č. 697. In: Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 15, s. 12–13. Již řadu dní předtím podnikali příslušníci StB různé akce, aby znemožnili nebo ztížili účast veřejnosti na procesu. Nechceme zde rozebírat, kolik času a jiných hodnot se promarnilo tím, že příslušníci StB služebními vozy za oním účelem objížděli různá pracoviště. Občané, kteří se k soudnímu jednání přesto dostavili, byli uvnitř soudní budovy napadeni a zbiti obušky. Těhotná manželka obžalovaného, paní Mrtvá, byla přitom sražena ze schodů. Tento útok provedla skupina mužů z uniformovaného sboru, který veřejnost nezná. Vznášíme pochybnost, o jakou ozbrojenou skupinu vůbec šlo, že když napadení volali o pomoc a začali se k nim sbíhat lidé, ozbrojenci utekli. Tážeme se, zda tito uniformovaní muži jednali na něčí příkaz nebo na vlastní pěst. Popsané události kontrastují s prohlášením předsedy senátu, který vyjádřil své potěšení nad velkým zájmem veřejnosti o průběh procesu a také umožnil poměrně velkému množství občanů přístup do soudní síně.

Přibližně v téže době byl už po několikáté zadržen v Praze Jaroslav Šabata z Brna. Příslušníci StB mu přitom zkroutili ruce, vyrvali aktovku a prohledali ji. Poté byl odvezen k výslechu a nakonec z Prahy do svého bydliště. Již předtím, 6. října t. r. v podvečer, došlo k podobnému útoku na pět řádných občanů na Malostranském náměstí v Praze 1. Příslušníci StB při tom zkroutili ruce 74letému profesoru Jiřímu Hájkovi.

V našem dokumentu č. 42/87E3Srv. D401 (24. 6. 1987) a D412 (15. 9. 1987). k závažné události v Dejvicích jsme upozorňovali na to, jak někteří příslušníci SNB dávají často svým chováním a výroky najevo pocit své všemocnosti a beztrestnosti, což u mnoha občanů jen zvyšuje obecnou právní nejistotu. V posledních represích vůči signatářům Charty 77 v Praze a vůči občanům sledujícím veřejný soudní proces v Olomouci se to projevilo v plné míře.

Tážeme se proto naléhavě: děje se tak s vědomím a souhlasem příslušných politických činitelů, anebo ztrácí politická moc kontrolu nad činností bezpečnostních sborů?

Jan Litomiský, Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 15, s. 9–11
  • Listy, roč. 17 (1987), č. 6, s. 65–66.
E1.Slovo k spoluobčanům viz D362 (6. 1. 1987). Srv. též Sdělení VONS č. 696: Represe v souvislosti se Slovem k spoluobčanům.in: Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 15, s. 11–12. Proti represi StB protestovali v dopise předsedovi vlády ČSSR V. Benda, J. Gruntorád, A. Šabatová a P. Uhl. J. Gruntorád podal stížnost náčelníku Správy SNB v Praze. Tamtéž, s. 16–17.
E2.Viz D394 (5. 5. 1987). Michal Mrtvý byl souzen Okresním soudem v Olomouci 27. října 1987 za rozmnožování a rozšiřování převážně náboženské literatury. Byl odsouzen k 13 měsícům vězení. O brutálním zásahu policejního komanda před soudním procesem viz Sdělení VONS č. 697. In: Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 15, s. 12–13.
E3.Srv. D401 (24. 6. 1987) a D412 (15. 9. 1987).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den5
Měsíc11
Rok1987
Zpracovanýtrue
OCRfalse