D414

1987, 25. září, Praha. – Dopis vídeňské schůzce Konference o bezpečnosti a spolupráci v EvropěE1Vídeňská konference byla zahájena 4. listopadu 1986 jako třetí schůzka představitelů účastnických států Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Jednala o třech tematických okruzích: otázkách evropské bezpečnosti, hospodářské a vědeckotechnické spolupráci včetně obrany životního prostředí a humanitární otázkách. Trvala do roku 1989. Srv. dále D443 (2. 1. 1988). (Dokument č. 55/87)

Paní a pánové,

obracíme se k Vám jménem československé občanské iniciativy Charta 77. Tato občanská iniciativa již přes deset let rozvíjí svou činnost v duchu principů č. 7 deklarace obsažené v Závěrečném aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci, konané roku 1975 v Helsinkách. Přispívá tak k rozvoji a posílení helsinského procesu, který nemá být – jak vyplývá z dokumentů – jen věcí vlád, ale též národů a jejich příslušníků, občanů.

Ujišťujeme Vás, že Vaše jednání sledujeme s velkou pozorností. Stejně pozorně jsme sledovali i jednání předchozích pohelsinských schůzek v Bělehradě a v Madridu,E2Viz D37 (10. 1. 1978), D150 (28. 6. 1980) a D267 (30. 12. 1983). jakož i činnost expertů pro otázky lidských práv a humanitní aspekty procesu zahájeného v Helsinkách, kteří se sešli v Ottawě a v BernuE3Viz D299 (20. 3. 1985), D334 (2. 5. 1986). v letech 1985 a 1986. Oceňujeme, že i Vy jste se ve svém jednání zevrubně zabývali otázkami lidských práv. Jejich respektování lze považovat za potvrzení věrohodnosti skutečné mírové politiky každého státu a tím i upevňování vzájemné důvěry.

Chceme při této příležitosti poděkovat těm z Vás, kdo jste se při jednáních o těchto otázkách zabývali informacemi a podněty vycházejícími z nevládních kruhů, občanských sdružení a iniciativ, v tom i od nás, signatářů Charty 77.

Paní a pánové, nyní budete formulovat závěry svých debat v dokumentu, který by měl být dalším krokem na cestě k upevňování spolupráce a bezpečnosti v Evropě. Věříme, že i v něm lidská práva zaujmou významné místo a bude tak posílen respekt k nim.

Konstatovali jsme s uspokojením, že k jednání o otázkách lidských práv zaujaly otevřenější a v zásadě kladné stanovisko i některé delegace, které nebyly v minulosti ochotny tyto otázky na mezinárodních fórech projednávat.

Se zájmem jsme přijali informaci o návrhu sovětské delegace na uspořádání mezinárodního fóra k humanitárním otázkám a aspektům helsinského procesu v Moskvě. Základem pro jeho jednání by mělo být uskutečňování zásad a ustanovení Všeobecné deklarace a mezinárodních paktů o lidských právech. Je nám známo, že na uspořádání takového fóra v Moskvě jsou různé názory. Považovali bychom takové fórum za pokrok, ale jen pod podmínkou, že by se ho zúčastnily nejen vládní delegace, ale i instituce, organizace, sdružení a občanské iniciativy, které se již delší dobu seriózně těmito otázkami zabývají. Helsinský proces by se tak stále více stával věcí národů, prostých lidí, občanů, kteří k němu mohou přinášet nové tvůrčí podněty.

V této souvislosti považujeme za prospěšné podpořit snahu sovětských neoficiálních sdružení, nezávislých skupin zabývajících se humanitárními otázkami jakož i problémy míru, evropské bezpečnosti a vzájemné důvěry mezi státy, uspořádat neoficiální setkání k těmto otázkám v Moskvě ještě před zahájením mezinárodní humanitární konference.E4Srv. D434 (6. 12. 1987). Jsme přesvědčeni, že by to odpovídalo Závěrečnému aktu z Helsinek, který uznává právo každého jedince „znát svá práva a povinnosti v této oblasti a postupovat podle nich“, jakož i Výslednému dokumentu z Madridu, v němž se hovoří o relevantní a pozitivní úloze náležející právě v otázkách tohoto druhu nejen vládám, ale i institucím, organizacím a jednotlivým osobám.

Přejeme Vaší práci nerušený průběh, příznivé ovzduší a kladný výsledek. Věříme, že bude ku prospěchu míru, bezpečnosti a spolupráce všech zúčastněných států a národů a že zvýší individuální uplatnění lidských a občanských práv a svobod.

Jan Litomiský, Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 13, s. 2–3.
E1.Vídeňská konference byla zahájena 4. listopadu 1986 jako třetí schůzka představitelů účastnických států Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Jednala o třech tematických okruzích: otázkách evropské bezpečnosti, hospodářské a vědeckotechnické spolupráci včetně obrany životního prostředí a humanitární otázkách. Trvala do roku 1989. Srv. dále D443 (2. 1. 1988).
E2.Viz D37 (10. 1. 1978), D150 (28. 6. 1980) a D267 (30. 12. 1983).
E3.Viz D299 (20. 3. 1985), D334 (2. 5. 1986).
E4.Srv. D434 (6. 12. 1987).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den25
Měsíc9
Rok1987
Zpracovanýtrue
OCRfalse