D346

1986, 18. září, Praha. – Dopis Československému mírovému výboru se stanoviskem Charty 77 k pozvání dvou jejích zástupců na světový mírový kongres v Kodani a k obstrukcím Československého mírového výboru. (Dokument č. 25/86)

[…]E1Vpravo nahoře hranaté razítko: Československý mírový výbor, došlo 9. 9. 1986, č. 371/1474. Ve složce je uložena obálka s adresou Čs. mírový výbor, Bedřich Švestka, Panská 7, 110 00 Praha 1. Odesílatel A. Šabatová, Anglická 8, 120 00 Praha 2.

Československý mírový výbor

k rukám předsedy ČSMV akademika B. Švestky

Vážení pánové,

dostali jsme od dánských přátel z organizace Ne atomovým zbraním zprávu, že náš dopis z 25. března 1986 této organizaciE2Viz D331 (25. 3. 1986). je považován dánským přípravným výborem pro mírový kongres za oficiální přihlášku na kongres.E3Na kongres v Kodani byli za Chartu 77 vybráni jako delegáti Jiří Dienstbier a Martin Palouš. J. Dienstbier nedostal cestovní pas a M. Paloušovi byl 15. října pas bez udání důvodů odebrán. Současně nás vyzvali, abychom navštívili čs. přípravný výbor a projednali možnou účast Charty 77 v čs. delegaci.E4Část západního mírového hnutí, zejména dánská mírová organizace Ne atomovým zbraním a někteří členové přípravného výboru Světového mírového kongresu v Kodani se snažili korespondencí, telefonáty i osobním jednáním v Praze dosáhnout účasti Charty 77 na mírovém kongresu a usilovali o to, aby Světová rada míru (organizátorka kongresu) uznala nezávislé iniciativy v zemích východní Evropy. Součástí této aktivity měla být také návštěva Charty 77 u Čs. mírového výboru, na níž měly být navázány osobní kontakty. Výbor však právo Charty 77 na účast v delegaci neuznal a pozvání z Dánska označil za neplatné.

Dne 5. 9. 1986 dva z nás (Anna Šabatová a Jan Štern) navštívili Československý mírový výbor (ČSMV) a žádali o rozhovor pana Ivana Fialu, k jehož rukám byl 6. srpna zaslán dopis dánského přípravného výboru. Obsahem tohoto dopisu měla být žádost, abyste zvážili možnost zařadit signatáře Charty 77 do oficiální čs. delegace.

Pan Fiala nebyl přítomen v Praze, a tak jsme jednali se Zdeňkem Kutinou. Když jsme stručně přednesli, oč nám jde, řekl nám pan Kutina, že I. Fiala byl v Kodani a zjistil, že nás na kongres nepozval dánský přípravný mírový výbor, ale jeden člověk nebo malá skupinka, kteří bez vědomí ostatních dopis napsali, a že ČSMV považuje proto dopis za neplatný.

„Informaci“ jsme vzali na vědomí, přesto jsme však zdůraznili, že Charta 77 udržuje několik let kontakty se západoevropskými mírovými organizacemi, vede s nimi dialog a vyjadřuje názory části obyvatelstva. Proto by měla na kongresu co říci.

Řekli jsme také, že by účast zástupců Charty 77 na mírovém kongresu byla jistě považována za gesto otevřenosti a dobré vůle ze strany čs. vlády.

Po naší návštěvě 5. září jsme zjistili, že pozvání dánského přípravného výboru na mírový kongres platí, že to nebylo dílo jednoho člověka, ale celého výboru, který za dopisem stojí. Podle informací, které máme k dispozici, p. Fiala však na tiskové konferenci v Kodani tvrdil, že chartisté nemohou jet na kongres, protože je to „spolek Reaganovců a reakcionářů“. Svá tvrzení však nebyl schopen blíže vysvětlit ani doložit. Rovněž dánští míroví aktivisté se poté p. Fialy ve Vídni ptali, proč nám jeho zástupce při naší návštěvě neřekl pravdu. Pan Fiala odmítl zodpovědnost za odpovědi p. Kutiny, zato však uvedl nový podivný argument: prý Charta 77 se nemůže účastnit jednání v Kodani, jelikož by nepodepsala závěrečný dokument, který by se neslučoval s jejími názory vyjádřenými v dopise do Milána.E5Viz D333 (25. 4. 1986). Dokumentaci k pozvání Charty 77 (dopis dánské organizace Ne atomovým zbraním Chartě a dopis dánských organizátorů Světového mírového kongresu československému Ministerstvu vnitra) zveřejnily Informace o Chartě 77, roč. 9, č. 11 (1986), s. 4–5. Dále viz D348 (2. 10. 1986) a D349 (7. 10. 1986).

Domníváme se, že smysluplný a tvořivý dialog o čemkoliv lze vést jen tehdy, když se říká pravda. Mají-li se lidé pochopit a jít si vstříc, musí být jejich diskuse otevřená – otevřená pro všechny, kdo o ni mají zájem. Tím více to platí pro dialog o míru, jehož každý účastník rozhoduje sám o tom, jakou váhu bude mít jeho slovo.

Opakujeme, co jsme už řekli osobně: máme skutečný zájem zúčastnit se mírového kongresu a prosíme Vás, abyste nám odpověděli co nejdříve. Kongres začíná za necelý měsíc.

Očekáváme rovněž, že nám vysvětlíte, jak dospěl Váš pracovník k názoru, že právoplatný dopis dánského mírového výboru je dílem jednotlivce. A že nám rovněž objasníte svá tvrzení o Chartě 77 na tiskové konferenci v Kodani, která považujeme za nepravdivá.

Na vědomí: Ne atomovým zbraním (Dánsko), Dánský přípravný výbor pro mírový kongres

Martin Palouš, Anna Šabatová, Jan Štern
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ÚSD, sb. FMV-Ch. – Strojopis, fotokopie s vlastnoručními podpisy.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 9, č. 11 (1986), s. 5–6.
E1.Vpravo nahoře hranaté razítko: Československý mírový výbor, došlo 9. 9. 1986, č. 371/1474. Ve složce je uložena obálka s adresou Čs. mírový výbor, Bedřich Švestka, Panská 7, 110 00 Praha 1. Odesílatel A. Šabatová, Anglická 8, 120 00 Praha 2.
E2.Viz D331 (25. 3. 1986).
E3.Na kongres v Kodani byli za Chartu 77 vybráni jako delegáti Jiří Dienstbier a Martin Palouš. J. Dienstbier nedostal cestovní pas a M. Paloušovi byl 15. října pas bez udání důvodů odebrán.
E4.Část západního mírového hnutí, zejména dánská mírová organizace Ne atomovým zbraním a někteří členové přípravného výboru Světového mírového kongresu v Kodani se snažili korespondencí, telefonáty i osobním jednáním v Praze dosáhnout účasti Charty 77 na mírovém kongresu a usilovali o to, aby Světová rada míru (organizátorka kongresu) uznala nezávislé iniciativy v zemích východní Evropy. Součástí této aktivity měla být také návštěva Charty 77 u Čs. mírového výboru, na níž měly být navázány osobní kontakty. Výbor však právo Charty 77 na účast v delegaci neuznal a pozvání z Dánska označil za neplatné.
E5.Viz D333 (25. 4. 1986). Dokumentaci k pozvání Charty 77 (dopis dánské organizace Ne atomovým zbraním Chartě a dopis dánských organizátorů Světového mírového kongresu československému Ministerstvu vnitra) zveřejnily Informace o Chartě 77, roč. 9, č. 11 (1986), s. 4–5. Dále viz D348 (2. 10. 1986) a D349 (7. 10. 1986).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den18
Měsíc9
Rok1986
Zpracovanýtrue
OCRfalse