D331

1986, 25. březen, Praha. – Korespondence s dánským mírovým hnutím Ne jaderným zbraním o účasti Charty 77 na mírovém kongresu v Kodani, organizovaném Světovou radou míru. (Dokument č. 11/86)

NEJ TIL ATOMVABEN

Dronningensgade 14, 1420 Kobenhavn K.

Dánsko

Chartě 77

Milí přátelé,

od 15. do 18. října 1986 se bude v Kodani konat světový mírový kongres. Hlavním pořadatelem tohoto mírového sjezdu je Světová rada míru, stejně jako tomu bylo v Praze v roce 1983.

Dánské mírové hnutí Nej til Atomvaben1Pozn. redakce [Informací o Chartě 77]: Tato menší organizace vznikla odštěpením od dánského mírového hnutí, které kontrolují promoskevští komunisté. Ne jaderným zbraním je názorově velmi pluralitní, její činnosti se neúčastní jen členové KSD. Ne jaderným zbraním také velmi pozitivně reagovalo na Pražskou výzvu, jejich stanovisko z 10. 6. 1985 zveřejnily Komentáře. (Ne jaderným zbraním) se pražského setkání v roce 1983 zúčastnilo, i když jsme se rozhodli teprve po delším uvažování a pochybnostech. Pro naši účast na jednání v Praze v roce 1983 se stal rozhodujícím dopis Charty 77 (dokument č. 20 z roku 83).2Dokument Ch 77 k setkání mírových sil v Praze, datován 15. 6. 1983, vydali mluvčí Charty 77 Kozlík, JanJan Kozlík, Marie Rút Křížková a Marvanová, AnnaAnna Marvanová. [D248]

Naše organizace se nyní vyslovila kladně k případné účasti Charty 77 a Solidarity na kodaňském kongresu. Rozhodli jsme se tak ze dvou důvodů: Za prvé proto, že považujeme přínos Charty 77 pro všeobecnou rozpravu za důležitý a myslíme si, že by bylo správné, aby se s ním seznámili účastníci všech setkání, a to včetně grémia Světové rady míru. Mohlo by se dokonce říci, že toto grémium má probírání problematiky, na niž poukazuje Charta 77, zvláště zapotřebí. Účast Charty 77 si přejeme také proto, že by naší organizaci umožnila popularizovat důležité názory Charty 77, které nás vždy v mírové práci významně inspirovaly; je záslužné a cenné s těmito názory více seznamovat dánskou veřejnost. Myšlenky Charty 77 by měly být více rozšířeny; dánská veřejnost nedostatečně chápe, že mír je něco více než problém zbraní a že nutné zmírňování napětí mezi Východem a Západem nesmí způsobovat „zacementování“ rozdělené Evropy.

Proto se ptáme, zda by se Charta 77 chtěla zúčastnit říjnového kongresu v Kodani. Jestliže ano, prosíme Vás o písemnou odpověď, kterou se zájmem prostudujeme. Prosíme rovněž o dovolení, abychom mohli tento svůj dopis zveřejnit.

Za organizaci Ne jaderným zbraním s přátelskými pozdravy

Kodaň 15. března 1986

Tom Triér

Dánskému mírovému hnutí Ne jaderným zbraním

Kodaň

V Praze 25. března 1986

Milí přátelé,

děkujeme Vám za dopis z 15. března 1986. Protože jedním z principů Charty 77 je veřejný charakter jejího působení, považujeme za samozřejmé, že svůj dopis nám adresovaný zveřejníte; budeme jen rádi, zveřejníte-li i naši odpověď. Sami tak svými skrovnými prostředky rovněž činíme.

Charta 77 se od svého založení snaží o dialog se státní mocí a o kontakt s veřejností a všemi lidmi dobré vůle v Československu i v zahraničí, kteří usilují o pokrok v oblasti lidských práv, a to bez ohledu na politickou orientaci našich partnerů v dialogu. Proto jsme také v roce 1983 požadovali, abychom mohli z tohoto hlediska uvést své názory na problémy evropského a světového míru na světovém setkání mírových sil v Praze,E1Charta 77 uplatnila nárok na pozvání oficiálního Světového shromáždění za mír a život, proti jaderné válce v dokumentu 19/83 z 30. května 1983 a v dokumentu 21/83 z 12. června 1983 (viz D243 a D244). organizovaném Světovou radou míru. Učinili jsme tak přesto, že signatáři Charty 77 a aktivisté hnutí za lidská práva a nezávislého mírového hnutí mají – obáváme se, že všichni – ke Světové radě míru postoj nejen kritický, ale až odmítavý. Z povahy našeho společenství však plyne, že jsme povinni nabízet dialog neustále a že musíme využívat každé příležitosti, abychom vyslovili své názory na význam lidských práv v Československu i ve světě, mj. i v souvislosti s problémy míru.

Tytéž důvody, které Vás vedly k formulování Vaší nabídky, abychom se zúčastnili kodaňského sjezdu mírových sil, platí nyní i pro nás, když Vaši nabídku s díky přijímáme.E2Do Kodaně na Světový mírový kongres odjela 40členná československá oficiální delegace vedená předsedou Národní fronty Františkem Trávníčkem. Zúčastnilo se jej asi 3000 lidí, velká většina nezávislých mírových hnutí západní Evropy se kongresu nezúčastnila. Drtivá většina účastníků byla ze socialistických zemí a z třetího světa. Dánská organizace Ne jaderným zbraním se rozhodla kongres nebojkotovat a prosadila účast Z. Tominové a J. Suka, chartistů žijících v emigraci. Na rozdíl od kongresů za jaderné odzbrojení v Perugii a Amsterodamu kongres v Kodani nebyl otevřený a svobodný, konal se v režii Světové rady míru. S negativní reakcí se setkal dopis Charty 77, který se Z. Tominové podařilo na různých setkáních přečíst. Ačkoliv Charta 77 není organizací, je v souladu s naším posláním a našimi dosavadními zvyklostmi, aby jednotliví signatáři Charty 77 vysvětlili jakémukoliv fóru – v daném případě kodaňskému kongresu – jaké názory na problémy míru a lidských práv v Chartě 77 převažují a o co usilují lidé, kteří se v Československu svobodně vyjadřují k otázkám míru. Problém však je naše účast. I kdyby totiž účastníci kodaňského setkání dostali povolení k cestě, mohli by být po sebemenším kritickém vystoupení zbaveni státního občanství a tak by se jim uzavřela cesta domů. Ve smyslu čs. zákona o nabývání a pozbývání čs. státního občanství (č. 194/49 Sb.) může totiž „Ministerstvo vnitra státní občanství odníti osobě, která se zdržuje v cizině a vyvíjela nebo vyvíjí jakýmkoli způsobem činnost…, která může porušit zájem státu“.

Máte-li tedy skutečný zájem na naší účasti, prosíme Vás o toto: apelujte – např. prostřednictvím Světové rady míru nebo jiných organizací či institucí – na čs. ústavní orgány, aby během jarního zasedání Federálního shromáždění toto ustanovení zákona zrušily; nebude-li to možné, potom aby se kompetentní čs. orgány veřejně zaručily, že na nezávislé účastníky mírového světového sjezdu v Kodani toto ustanovení nebude vztaženo a že se všichni budou moci vrátit hned po kongresu do Československa. Postoj čs. oficiálních míst k této otázce bude pro nás i pro Vás cennou zkušeností. V případě, že by nám úřady účast neumožnily, obrátíme se na Vás, abyste stanoviska, která Vám včas zašleme, tlumočili na oficiálním fóru.

Ještě jednou Vám děkujeme za milá a pravdivá slova.

Se srdečnými pozdravy

Martin Palouš, Anna Šabatová, Jan Štern
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 9 (1986), č. 5, s. 2–4.
Komentáře
  • Rozhovor Listů se Z. Tominovou. Listy, roč. 16 (1986), č. 4
  • Severské listy, 1986, č. 6, s. 1.
1.Pozn. redakce [Informací o Chartě 77]: Tato menší organizace vznikla odštěpením od dánského mírového hnutí, které kontrolují promoskevští komunisté. Ne jaderným zbraním je názorově velmi pluralitní, její činnosti se neúčastní jen členové KSD. Ne jaderným zbraním také velmi pozitivně reagovalo na Pražskou výzvu, jejich stanovisko z 10. 6. 1985 zveřejnily Komentáře.
2.Dokument Ch 77 k setkání mírových sil v Praze, datován 15. 6. 1983, vydali mluvčí Charty 77 Jan Kozlík, Marie Rút Křížková a Anna Marvanová. [D248]
E1.Charta 77 uplatnila nárok na pozvání oficiálního Světového shromáždění za mír a život, proti jaderné válce v dokumentu 19/83 z 30. května 1983 a v dokumentu 21/83 z 12. června 1983 (viz D243D244).
E2.Do Kodaně na Světový mírový kongres odjela 40členná československá oficiální delegace vedená předsedou Národní fronty Františkem Trávníčkem. Zúčastnilo se jej asi 3000 lidí, velká většina nezávislých mírových hnutí západní Evropy se kongresu nezúčastnila. Drtivá většina účastníků byla ze socialistických zemí a z třetího světa. Dánská organizace Ne jaderným zbraním se rozhodla kongres nebojkotovat a prosadila účast Z. Tominové a J. Suka, chartistů žijících v emigraci.
Na rozdíl od kongresů za jaderné odzbrojení v Perugii a Amsterodamu kongres v Kodani nebyl otevřený a svobodný, konal se v režii Světové rady míru. S negativní reakcí se setkal dopis Charty 77, který se Z. Tominové podařilo na různých setkáních přečíst.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den25
Měsíc3
Rok1986
Zpracovanýtrue
OCRfalse