D285

1984, 19. srpen, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění a předsednictvu vlády ČSSR k 16. výročí vojenské intervence v Československu. (Dokument č. 15/84)E1Ve složce jsou u dokumentu přiloženy originály dvou předávacích dopisů. Předseda FS ČSSR A. Indra postoupil 22. 8. 1984 dokument Charty 77 prezidentu G. Husák. Podle rukopisné poznámky „s. Vajnar“ předala KPR dokument Charty ministru vnitra. Druhý předávací dopis zaslal 21. 8. 1984 vedoucí zvláštního oddělení Úřadu předsednictva vlády ČSSR Federálnímu ministerstvu vnitra: „V příloze Vám předáváme dokument Charty 77 č. 15/84, který jsme obdrželi od odboru stížností a dopisů pracujících.“ K předávacím dopisům jsou přiloženy obálky. Adresátem první je Kancelář Federálního shromáždění, Vinohradská č. 1, 112 00 Praha 1, a odesílatelem Jana Sternová, Veletržní 17, 170 00 Praha 7, odesílatelem druhé je předseda Federálního shromáždění a adresátem G. Husák, gen. tajemník ÚV KSČ a prezident republiky. Ve složce je uložen též koncept dokumentu s řadou rukopisných vsuvek a s přiloženým rukopisným návrhem úvodních vět: „Nebylo by vhodnější začít: Právo na pravdu o vlastních dějinách je součástí práva každého národa na národní identitu a sebeurčení, jak je vysloveno v článku 1 Paktu o LP a v řadě dalších všeobecně platných a uznávaných norem i zásad. Hrubým jeho porušením jsou pokusy falšovat tyto dějiny, nutit národy, aby kladně hodnotily či přijímaly události, jimiž cizí moc zasahovala zevně a potlačovatelsky do jejich vývoje. Takovou událostí je i 21. srpen 1968.“

Každý národ má právo na dějiny a na to, aby byly veřejnosti pravdivě předkládány. Toto právo, vyplývající z práva národů na sebeurčení, zahrnuje i oprávnění národa a jeho jednotlivých občanů bránit se proti zkreslování nebo i zamlčování dějinných událostí. Důstojnost národa je přímo spjata s tím, aby mohl akty násilí a ponižování ze strany cizí moci alespoň pojmenovat pravým jménem. Současný stav v naší republice je však podstatně jiný, velmi vzdálený možnosti uplatňovat toto právo na sebeurčení, speciálně na dějinnou pravdu.

Ve dnech 16. až 18. srpna 1984 byli mluvčí Charty 77 a řada dalších občanů protiprávně a bez souhlasu prokurátora podrobeni domovním prohlídkám, zadrženi na 48 hodin, respektive po dlouhé hodiny vyslýcháni Státní bezpečností. Stalo se tak jen proto, aby Charta 77 nemohla připomenout výročí vojenské intervence proti Československu v srpnu 1968.

Co se v srpnu 1968 ve skutečnosti stalo: V Československu probíhal pokojný autonomní politický vývoj za vytvoření vskutku demokratické socialistické společnosti, který s velkými nadějemi vítala převážná většina Čechů a Slováků. 21. srpna 1968 byl tento vývoj násilně přerušen největší vojenskou operací, jaká byla v Evropě provedena od konce druhé světové války. Na území našeho státu vstoupila půlmilionová armáda pěti států Varšavské smlouvy. Stalo se tak bez souhlasu a proti vůli všech ústavních orgánů i politického vedení ČSSR.

Byly tím porušeny principy a normy mezinárodního práva, závazky vyplývající z Charty OSN a dalších přijatých konvencí, jakož i z Varšavské smlouvy a bilaterálních dohod mezi ČSSR a účastníky intervence. Tato intervence byla flagrantním případem použití síly ve vztazích mezi státy. Tím vlastně započala další etapa eskalace vyzbrojování vojenských sil v Evropě.

Jestliže nyní Sovětský svaz a jeho spojenci navrhují státům Severoatlantického paktu uzavření smlouvy o nepoužití síly v mezistátních vztazích, je věrohodnost tohoto návrhu podstatně oslabena srpnovou intervencí a trvající přítomností sovětských vojsk na území československého státu. Považujeme proto za správné znovu připomenout návrh Charty 77, aby ústavní orgány republiky přikročily k přezkoumání smlouvy o dočasném pobytu sovětských vojsk na našem území, vynucené sovětskou srpnovou intervencí.

Již začátek takového jednání by podstatně přispěl k zlepšení atmosféry v Evropě a k obnovení důvěry, k překonání mrtvého bodu v politice uvolňování.

Dohoda o ukončení pobytu sovětských vojsk v Československu by významným způsobem přispěla k zlepšení vztahů našich národů k Sovětskému svazu. Vytvořila by předpoklady pro odstranění historického traumatu naší společnosti a položila by tak pevné základy pro její další autonomní politický vývoj. Prospělo by to i mezinárodní prestiži Sovětského svazu a pomohlo by to vyjasnit perspektivy mírového soužití v Evropě a na celém světě.E2Srv. dokumenty Charty 77 k výročí vojenské intervence D64 (12. 8. 1978), D212 (17. 8. 1982) a D254 (15. 8. 1983).

Václav Benda, Jiří Ruml, Jana Sternová
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ÚSD, sb. FMV-Ch. – Strojopis, prvopis s vlastnoručními podpisy.
plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 7, (1984), s. 19
  • Listy, roč. 14 (1984), č. 5, s. 54
  • Americké listy, 19. září 1984
  • České slovo, roč. 30, č. 9 (září 1984), s. 1.
E1.Ve složce jsou u dokumentu přiloženy originály dvou předávacích dopisů. Předseda FS ČSSR A. Indra postoupil 22. 8. 1984 dokument Charty 77 prezidentu G. Husák. Podle rukopisné poznámky „s. Vajnar“ předala KPR dokument Charty ministru vnitra. Druhý předávací dopis zaslal 21. 8. 1984 vedoucí zvláštního oddělení Úřadu předsednictva vlády ČSSR Federálnímu ministerstvu vnitra: „V příloze Vám předáváme dokument Charty 77 č. 15/84, který jsme obdrželi od odboru stížností a dopisů pracujících.“ K předávacím dopisům jsou přiloženy obálky. Adresátem první je Kancelář Federálního shromáždění, Vinohradská č. 1, 112 00 Praha 1, a odesílatelem Jana Sternová, Veletržní 17, 170 00 Praha 7, odesílatelem druhé je předseda Federálního shromáždění a adresátem G. Husák, gen. tajemník ÚV KSČ a prezident republiky.
Ve složce je uložen též koncept dokumentu s řadou rukopisných vsuvek a s přiloženým rukopisným návrhem úvodních vět: „Nebylo by vhodnější začít: Právo na pravdu o vlastních dějinách je součástí práva každého národa na národní identitu a sebeurčení, jak je vysloveno v článku 1 Paktu o LP a v řadě dalších všeobecně platných a uznávaných norem i zásad. Hrubým jeho porušením jsou pokusy falšovat tyto dějiny, nutit národy, aby kladně hodnotily či přijímaly události, jimiž cizí moc zasahovala zevně a potlačovatelsky do jejich vývoje. Takovou událostí je i 21. srpen 1968.“
E2.Srv. dokumenty Charty 77 k výročí vojenské intervence D64 (12. 8. 1978), D212 (17. 8. 1982) a D254 (15. 8. 1983).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den19
Měsíc8
Rok1984
Zpracovanýtrue
OCRfalse