D273

1984, 21. února, Praha. – Dopis generálnímu tajemníkovi OSN Javieru Pérezu de Cuellar o cílech a činnosti Charty 77. (Dokument č. 4/84.)

Vážený pane generální tajemníku,

dovolte, abychom se u příležitosti Vaší návštěvy v naší zemi připojili k těm, kdo tuto návštěvu srdečně vítají a přejí si, aby posílila vliv idejí a zásad Spojených národů v naší vlasti.E1Při cestě po východní Evropě koncem února navštívil generální tajemník OSN Javier Pérez de Cuellar Prahu a Bratislavu. Byl mu udělen čestný doktorát Univerzity Karlovy. Sdělovací prostředky vynechaly z jeho proslovu nejzávažnější části věnované zásadám lidských práv a svobod a výzvu, aby se univerzity staly středisky tvořivého myšlení.

Obracíme se na Vás jménem Charty 77, neformálního společenství občanů této země, kteří svou prací a osobní angažovaností chtějí v souladu s Chartou Spojených národů „znovu potvrdit svou víru v základní lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské osobnosti…“

Konstruktivními návrhy i věcnou kritikou se tito občané obracejí k úřadům naší země stejně jako k její veřejnosti, aby upozorňovali na nutnost důsledně uplatňovat v životě naší společnosti i v zákonech a praxi jejích státních orgánů zásady Všeobecné deklarace lidských práv i normy, jejichž respektování a dodržování přislíbily závazně nejvyšší orgány moci podpisem a ratifikací paktů o lidských právech i dalších konvencí vypracovaných orgány OSN i jejích specializovaných agencií.

Vycházíme přitom z ideje vyslovené jak v Chartě OSN, tak i v Deklaraci lidských práv, že respektování a dodržování lidských práv je jednou ze základních podmínek míru ve svobodě a spravedlnosti, a hájíme v tomto smyslu pojem nedělitelnosti míru.

Tato činnost společenství Charty 77, trvající již déle než sedm let, je plně v souladu s Ústavou naší republiky (článek 17 a 29) a opírá se také o mezinárodní uznání, jak bylo vyjádřeno zejména v Závěrečném aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, podepsaném v Helsinkách, i v interpretaci, již tomuto dokumentu dali účastníci madridského zasedání této Konference. Přesto se bohužel setkává s malým pochopením mocenských orgánů naší země, které nejen v rozporu s Ústavou ignorují soustavně všechny návrhy i kritické připomínky Charty 77, ale protiprávně stíhají represivními a diskriminačními akty zvůle ty, kdo se odvažují požadovat plnění zásad v uvedených dokumentech slavnostně potvrzených.

Tím je nám zabraňováno v tom, abychom se mohli s Vámi setkat při příležitostech, jež státní orgány vyhradily pro taková setkání vybraných představitelů naší veřejnosti. Pokud Vám a Vašemu doprovodu bude možno takový styk s námi realizovat, budeme si považovat za čest a zároveň za morální povinnost seznámit Vás s postoji i situací občanů pracujících pro důsledné uplatnění principů Spojených národů v naší společnosti.

Přejeme Vám, pane generální tajemníku, příjemný a úspěšný pobyt v naší zemi a hodně zdraví a dobrých výsledků ve Vaší odpovědné činnosti za ideje, které jsou nám stejně drahé jako Vám a jejichž realizaci se snažíme přispět ze všech svých skromných sil.

Jiří Ruml, Jana Sternová
mluvčí Charty 77
Mluvčí Charty 77 dr. Václav Benda t. č. nepřítomen v Praze
Za kolektiv mluvčích Charty 77: prof. dr. Jiří Hájek, Anna Marvanová, dr. Radim Palouš

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 7 (1984), č. 2, s. 1–2.
Plné znění
  • ÚSD, sb. RFE, pol. blok 650 (24. 2. 1984)
  • Americké listy, 2. března 1984, s. 1–2
  • Národní politika, roč. 16 (1984), č. 4, s. 1.
Zkráceně
  • In: České slovo, 1984, č. 3, s. 4.
E1.Při cestě po východní Evropě koncem února navštívil generální tajemník OSN Javier Pérez de Cuellar Prahu a Bratislavu. Byl mu udělen čestný doktorát Univerzity Karlovy. Sdělovací prostředky vynechaly z jeho proslovu nejzávažnější části věnované zásadám lidských práv a svobod a výzvu, aby se univerzity staly středisky tvořivého myšlení.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den21
Měsíc2
Rok1984
Zpracovanýtrue
OCRfalse