D254

1983, 15. srpen, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR k 15. výročí vojenské intervence v Československu. (Dokument č. 30/83)

Charta 77 – 30/83

Federální shromáždění ČSSRE1Předseda FS ČSSR postoupil dopis Charty 77 prezidentu republiky 19. 8. 1983: „Vážený soudruhu Husáku, v příloze Ti zasílám dopis ‚Charta 77 – 30/83‘, který jsem obdržel včerejšího dne. Se soudružským pozdravem Indra.“ Podle rukopisné poznámky „s. Vajnar“ zaslal G. Husák dokument Charty 77 ministru vnitra.

Praha

Blíží se 15. výročí události, která hluboce otřásla československou společností a která svými důsledky změnila postoj její značné části k veřejnému životu i k mezinárodním faktorům, které na něj působí. Byla to největší vojenská operace podniknutá v Evropě od konce druhé světové války, která použitím vojenské síly potlačila obrodný proces, směřující k idejím uznávaným i samotnými iniciátory této vojenské akce. Tak byl 21. srpna 1968 vpádem vojsk Varšavského paktu násilně přerušen pokus československé vlády o demokratickou reformu, podporovaný spontánně většinou lidu.

Následky této události nese naše společnost dodnes. Jejich souhrn lze bez nadsázky označit za vážnou celospolečenskou krizi, na řadu jejíchž aspektů upozorňovala v minulých letech nejen Charta 77, ale i mnozí občané a celé kolektivy.

15. výročí vpádu vojsk Varšavského paktu do Československa doprovázejí povážlivé jevy v ekonomice, rostoucí zaostávání technické vybavenosti, urychlované ničení životního prostředí, živoření kultury, všeobecná netečnost ke společnému zájmu, rozmáhání korupce ve všech odvětvích veřejného života. Nadále trvá perzekuce a diskriminace těch, kdo odmítli a odmítají jak falšující chvalozpěvy, tak metody a formy jednání moci s občany a celou společností, jež byly u nás zdiskreditovány dávno před rokem 1968, byly otevřeně odmítnuty celým národem v obrodném procesu a znovu mu vnuceny po vojenském zásahu 21. srpna.

Jakákoliv opravdová a vážná snaha překonat tyto negativní jevy by nutně vedla ke zkoumání jejich příčin. K takovému přehodnocení vyzývají i některé mezinárodně politické iniciativy, které se právě ve výročí „Pražského jara“ ohlásily z Prahy: lednové zasedání poradního výboru Varšavské smlouvy a červnové Světové shromáždění za mír a život, proti jaderné válce. Při obou těchto příležitostech byly z Prahy učiněny závažné výzvy mezinárodní veřejnosti. Zdůraznily se v nich ušlechtilé zásady, mnohokrát předtím již vtělené do mezinárodních dokumentů, jako jsou Charta OSN, Všeobecná deklarace lidských práv, jakož i Závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci z Helsinek: Nepoužití vojenské síly ani hrozby takovou silou v řešení politických otázek, zásada neintervence, respektování práva každého národa svobodně se rozhodovat. Věrohodnost těchto výzev však nebyla dosud posílena tím, že by místa, odkud byly pronášeny, sama na ně dbala.

Právě v této souvislosti znovu opakujeme loňskou srpnovou výzvu Charty 77 o nutnosti opustit politiku uplynulých 15 let, rozdělující společnost, zvětšující její nesnáze a oslabující její způsobilost překonat je. Učinit vážný krok k usmíření a spolupráci. Zkušenosti Maďarska po otřesech roku 1956, ale i nedávné a dosud trvající problémy Polska jen zdůrazňují naléhavost takového kroku. Znamenalo by to i ukončení perzekucí a diskriminací kořenících v „normalizaci“, vynucené zásahem 21. srpna 1968. Umožnilo by to, aby celý bohatý potenciál výrobních a tvůrčích sil naší společnosti mohl být využit k překonání současné krize a k plnému rozvoji republiky.

I další námět Charty 77 z loňského srpna se stal letos ještě aktuálnější právě lednovými i červnovými výzvami z Prahy: Přezkoumat nutnost prodlužování dočasného pobytu sovětských vojsk na československém území.E2Silně podtrženo červenou tužkou. Výslovně uvedená „dočasnost“E3Slovo „dočasnost“ podtrženo toutéž tužkou. tohoto pobytu klade otázku, zda trvají důvody pro něj uváděné v textu smlouvy, zejména po úpravě vztahů mezi oběma německými státy, mezi NSR a ostatními socialistickými zeměmi, v tom i Československem, po podpisu smlouvy o Berlíně a zejména po podpisu Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě z Helsinek.

Obrovský význam takového kroku pro ozdravění života v Československu i pro upevnění míru ve střední Evropě není třeba zdůrazňovat.E4Druhou kopii tohoto dokumentu obdrželo ministerstvo vnitra od šéfredaktora Mladé fronty Ivana Kulhánka, jemuž byl dokument Charty 77 zaslán mluvčí Charty 77 A. Marvanovou do redakce novin dne 16. 9. 1983. Třetí kopie dokumentu byla předána tajným spolupracovníkem StB. Na první stránce je vpravo nahoře připsáno: „Získáno TS ‚PETRA‘ S–StB Praha od Marvanové.“ Pod jmény mluvčích je stejným rukopisem a stejným perem napsáno: „Spoluautoři jsou Havel a Hájek, podepsáni jsou pouze mluvčí CH-77. Potvrzeno TS ‚Jakub‘.“ U tohoto dokumentu jsou uloženy dvě fotokopie karikatury, zaslané z Brna 19. 6. 1983 šéfredaktorovi Mladé fronty I. Kulhánkovi. Na obálce uvedena zpáteční adresa: K. Kazda, Praha 10.

Jan Kozlík, Marie Rút Křížková, Anna Marvanová
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ÚSD, sb. FMV-Ch. – Strojopis, prvopis s vlastnoručními podpisy.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 6 (1983), č. 8, s. 1–2
  • Listy, roč. 13 (1983), č. 5, s. 2;Americké listy, 2. 9. 1983, s. 5
  • ÚSD, sb. RFE, pol. blok 459 (16. srpna 1983).
Krácený text
  • Národní politika, 1983, č. 9–10.
Komentář a interwiev ÚSD, sb. RFE, pol. blok 460–472 (16.–29. srpna 1983).
E1.Předseda FS ČSSR postoupil dopis Charty 77 prezidentu republiky 19. 8. 1983: „Vážený soudruhu Husáku, v příloze Ti zasílám dopis ‚Charta 77 – 30/83‘, který jsem obdržel včerejšího dne. Se soudružským pozdravem Indra.“ Podle rukopisné poznámky „s. Vajnar“ zaslal G. Husák dokument Charty 77 ministru vnitra.
E2.Silně podtrženo červenou tužkou.
E3.Slovo „dočasnost“ podtrženo toutéž tužkou.
E4.Druhou kopii tohoto dokumentu obdrželo ministerstvo vnitra od šéfredaktora Mladé fronty Ivana Kulhánka, jemuž byl dokument Charty 77 zaslán mluvčí Charty 77 A. Marvanovou do redakce novin dne 16. 9. 1983. Třetí kopie dokumentu byla předána tajným spolupracovníkem StB. Na první stránce je vpravo nahoře připsáno: „Získáno TS ‚PETRA‘ S–StB Praha od Marvanové.“ Pod jmény mluvčích je stejným rukopisem a stejným perem napsáno: „Spoluautoři jsou Havel a Hájek, podepsáni jsou pouze mluvčí CH-77. Potvrzeno TS ‚Jakub‘.“ U tohoto dokumentu jsou uloženy dvě fotokopie karikatury, zaslané z Brna 19. 6. 1983 šéfredaktorovi Mladé fronty I. Kulhánkovi. Na obálce uvedena zpáteční adresa: K. Kazda, Praha 10.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den15
Měsíc8
Rok1983
Zpracovanýtrue
OCRfalse