D226

1983, 10. leden, Praha. – Dopis ministru vnitra ČSSR J. Obzinovi, žádající o jeho zásah proti zatčení a obvinění mluvčího Charty L. Lise. (Dokument č. 2/83)

Pane ministře,

dne 5. ledna 1983 zadržely orgány Severočeského kraje spadající pod Vaši pravomoc Ladislava Lise, provedly v jeho objektu domovní prohlídku a obvinily ho z pobuřování podle § 100/1a trestního zákona.E1Ladislav Lis byl zatčen 5. 1. 1983 a obviněn nejen z pobuřování, ale také z rozkrádání státního majetku za to, že sbíral na polích paběrky pro zvířata. Poprvé byl zatčen v květnu 1979 v souvislosti s případem 10 členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (srv. D107 a D108 z 30. a 31. 5. 1979) a po sedmi měsících vyšetřovací vazby byl propuštěn. Dále viz D237 (4. 5. 1983). Podle znění příslušného paragrafu lze takové obvinění uplatnit jen tehdy, jestliže někdo pobuřuje (nejméně dvě osoby) „z nepřátelství k socialistickému státnímu zřízení naší republiky“. Známe dobře smýšlení i způsob vyjadřování Ladislava Lise a jsme pevně přesvědčeni, že žádné své ev. připomínky a kritické soudy ke společenské, politické či ekonomické situaci v naší vlasti neučinil z nepřátelství, nýbrž s úmysly prospět celému našemu společenství. V tomto smyslu působil také v roce 1982 jako mluvčí Charty 77.

Vyhláška 120 z 10. 5. 1976, podepsaná ministrem zahraničních věcí ing. B. Chňoupkem, o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech, schváleném 11. 11. 1975 FS za předsednictví A. Indry a ratifikovaném prezidentem republiky dr. Gustávem Husákem, deklaruje v článku 19, že „každý má právo zastávat svůj názor bez překážky“ a že „každý má právo na svobodu projevu“, což zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice, ať ústně, písemně nebo tiskem. Článek 19 sice připouští ev. omezení „k ochraně státní bezpečnosti nebo veřejného pořádku nebo veřejného zdraví nebo morálky“ (což je plný výčet případů ev. omezení), avšak žádné zásahy v tomto směru nesmějí likvidovat základní smysl příslušného článku přijatého paktem. V článku 2 ostatně přijali zástupci naší republiky i závazek respektovat deklarovaná práva a zajistit jejich uplatnění pro všechny jednotlivce, a to tak, že stát podnikne nutné kroky, „aby byla uplatněna práva uznaná v paktu“. Protože se v bodu 3 článku 2 Paktu stát zavázal, že zajistí, aby se kterékoli osobě dostalo v duchu přijatých občanských práv ochrany, obracíme se na Vás, pane ministře, abyste tuto ochranu uplatnil v případě L. Lise.

Ustanovení § 100 trestního zákona navazují dle komentáře z roku 1980 na ustanovení § 99. V komentáři k tomuto paragrafu se tvrdí, že pro posuzování podobných případů rozhodují další okolnosti, zejména „vnitřní a mezinárodní situace v době činu“. Je to právě mezinárodní situace, která spolupůsobila naše překvapení, když jsme se dozvěděli o zadržení a obvinění L. Lise, neboť v témže prvním týdnu roku 1983 zasedali v Praze nejvyšší představitelé Varšavské smlouvy a schválili a zveřejnili deklaraci, v níž se znovu zdůrazňují helsinské dohody a výslovně se uvádí i oblast humanitární – tj. oblast zahrnující dohody o lidských právech.

Ještě musíme, pane ministře, připomenout i další humanitární zřetel. L. Lis je vážně nemocen. Trpí astmatickými záchvaty a v poslední době kašlal krev. Je otcem dvou malých dětí. Martin ještě nechodí do školy, Kateřina je žákyní 6. třídy základní školy. Invalidní příjem L. Lise je nízký, přivydělával si proto jako domácí dělník svařováním polyetylénových sáčků. V roce 1982 se na něj soustředila vyděračská akce neznámých teroristů, kteří požadovali vysoké částky peněz pod pohrůžkou, že připraví jeho děti o život. L. Lis čelil doposud všem těmto životním těžkostem se statečnou přímostí, stále si zachovával optimistickou důvěru a otevřenost.

Obracíme se na Vás, pane ministře, abyste v této záležitosti zasáhl a aby bylo obvinění proti L. Lisovi zrušeno.

dr. Radim Palouš, Anna Marvanová, Jan Kozlík
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ÚSD, sb. FMV-Ch. – Strojopis, fotokopie.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 6, č. 1 (1983), s. 1, 2
  • sb. RFE, pol. blok 250 (19. 1. 1983)
  • Studie, 1983, č. 85–86, s. 185
  • Listy, roč. 13, č. 1 (1983), s.41.
Komentáře
  • České slovo, roč. 29, č. 1 (1983), s. 2
  • ÚSD, sb. RFE, pol. blok 245 (16. ledna 1983)
  • Sdělení VONS č. 316, Informace o Chartě 77, roč. 6, č. 1 (1983), s. 8
  • Dopis A. Lisové gen. prokurátorovi, tamtéž, s. 8–9.
E1.Ladislav Lis byl zatčen 5. 1. 1983 a obviněn nejen z pobuřování, ale také z rozkrádání státního majetku za to, že sbíral na polích paběrky pro zvířata. Poprvé byl zatčen v květnu 1979 v souvislosti s případem 10 členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (srv. D107D108 z 30. a 31. 5. 1979) a po sedmi měsících vyšetřovací vazby byl propuštěn. Dále viz D237 (4. 5. 1983).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den10
Měsíc1
Rok1983
Zpracovanýtrue
OCRfalse