D219

1982, 27. listopad, Praha. – Dopis prezidentu republiky při příležitosti 30. výročí procesu s tzv. protistátním centrem „Slánský a spol.“. (Dokument č. 33/82)

Pane prezidente,

píšeme Vám dnes především jako člověku, který v padesátých letech zažil nespravedlivou perzekuci a nezákonnost. Na poslední dny letošního listopadu připadlo třicáté výročí jednoho z mnoha procesů padesátých let, procesu s tzv. protistátním centrem, nazývaným v soudních spisech též „Slánský a spol.“. Tento proces se stal symbolem tohoto údobí. Tehdejší mocí byl propagandisticky nejvíce využit k navození a zesílení atmosféry strachu. Vedl k největšímu počtu rozsudků smrti v jednom procesu tehdejší doby. Byly vyřčeny a vykonány i nad těmi, kteří měli větší či menší odpovědnost za všechny dřívější nespravedlnosti a krutosti, k nimž došlo po nástupu k moci v roce 1948. Proces s tzv. protistátním centrem byl nejvýraznějším předvedením toho, co neoficiální čeština označila za „monstrproces“: lživá obvinění, vynucená přiznání obviněných pod psychickým a fyzickým nátlakem a mučením. Vynesení krutých, nespravedlivých rozsudků bez věrohodných důkazů, výkon trestu smrti či nástup doživotního nebo dlouholetého věznění za nadšeného souhlasu sdělovacích prostředků, uspořádání „všelidové“ podpisové akce či rezolucí s požadavkem nejpřísnějších trestů a souhlasu s nimi. Kampaň proti všem, kdo byli označeni za „nepřítele lidovědemokratického zřízení“ postihla tehdy na 200 000 nevinných občanů dlouholetým zbavením svobody v podmínkách nedůstojných člověka; bylo vyneseno 233 rozsudků smrti, z toho bylo 178 vykonáno – tedy 178 justičních vražd. Přečetné případy vystěhování lidí z míst, kde žily jejich rody po celá pokolení, jak tomu bylo především u zemědělců. Likvidace náboženských řádů, pronásledování kněží, řeholníků, aktivních náboženských laiků a celých církví. Kolik lidí tehdy ztratilo svá zaměstnání, kolik jich muselo v té době opustit vlast, dokud se na dlouho hermeticky neuzavřely hraniční závory.

Neděláme si zdaleka nárok na to, že těmito několika řádkami vyčerpáme celou hrůzu, k jejímuž oslavování neváhali tehdy připojit svůj hlas i někteří představitelé tzv. pokrokové kultury a k níž mlčela naprostá většina vystrašeného nebo propagandou zmámeného národa. Podíl viny zasahuje daleko širší okruhy, než je mocenská garnitura. Důvodem k tomu, proč Charta 77 upozorňuje na hrůzy a viny padesátých let, je skutečnost, že duch padesátých let, sice pozměněný, ale nikoliv méně nebezpečný, opět vstupuje do našich životů. Brutality a nespravedlivosti padesátých let byly sice odsouzeny, ale pozdější rehabilitační soudní výroky byly předčasně zastaveny a dnes se zamlčují. Pod výzvami k bdělosti je opět vyhledáván mezi našimi spoluobčany třídní nepřítel, znovu ožila mentalita ideologické zaslepenosti a oportunního služebníčkování. Ta dokonce zabraňuje věcně a spravedlivě jednat o závažných skutečnostech našeho národního života. Např. v roce 1980 vešel v platnost nový úřední komentář k trestnímu zákonu. Smysl komentáře je diktován momentálními ideologicko-politickými zřeteli, nikoli naplněním smyslu naší zákonné soustavy. Podle tohoto komentáře, a nikoli v duchu naší zákonnosti justice jedná a soudí, takže opět dochází k politickým procesům, tentokrát s vyloučením veřejnosti, která by mohla pochybovat o jejich zákonnosti. Tak byli odsouzeni například J. Bárta, R. Battěk, V. Benda, V. Havel, J. Gruntorád, R. Hložánka, F. Lízna, P. Pospíchal, P. Uhl a mnoho dalších.

Není dobré zapomínat, že před třiceti lety se oběťmi procesů stali mnozí z těch, kteří předtím dali buď výslovný souhlas, nebo i jen mlčenlivý k procesům nebo represím předcházejícím. Není dobré zapomínat, že atmosféra strachu je nebezpečná pro všechny. Pro ty, kdo ji vytvářejí, i pro ty, kdo strachu podlehnou. Zkušenost by nás měla mít důrazně k tomu, abychom přemáhali pocit strachu, nezdvihali ruku k souhlasu jen proto, že to moc vyžaduje. Ustrašeným nebo oportunním souhlasem i pouhým mlčením, se přivodí, ba utvrdí situace, v níž se občana na jeho mínění vlastně nikdo neptá – kromě prověrek a prošetřování jeho samého. A tak jsou delegováni nadekretovaní delegáti a oni hlasují za něj a rozhodují jeho jménem. Ceny rostou a občan se to dozví v poslední chvíli nebo až dodatečně. Životní prostředí je stále nezdravější, půdy a lesů ubývá, jsou místa ekologicky katastrofická a občan o tom nemá ani vědět. Boj za mír vedou za občana vybraní prokádrovaní bojovníci. Při veřejných procesech je v soudních síních zastupován bez svého vědomí kýmsi určenými, spolehlivými a nepochybujícími diváky.

Charta 77 přinesla od svého vzniku řadu důkazů o tom, že duch padesátých let dosud obchází naší zemí. Charta 77 se snažila přispět k tomu, aby zhoubná atmosféra, dávající průchod násilí a nebezpečné manipulaci s občanem, byla nahrazena duchem poctivého občanského partnerství ve společenství národním i mezinárodním. Je to duch Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. V tomto smyslu považuje Charta 77 za potřebné vzpomenout třicátého výročí procesu „Slánský a spol.“ a stínu padesátých let, dopadajícího stále na naši zem.

Byli bychom velmi rádi, pane prezidente, kdybyste přijal tento náš dopis jako dobře míněnou starost občanů země, v jejímž čele stojíte, o skutečně spravedlivý, občansky odpovědný, pokojný život ve všech sférách a koutech naší vlasti.E1V ČSDS, sb. Charta 77, je uložena strojopisná kopie konceptu dopisu.

dr. Radim Palouš, Anna Marvanová, Ladislav Lis
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 5, (1982), č. 11, s. 2–3.
Plné znění textu
  • Národní politika, roč. 15, č. 3 (březen 1983)
  • Nový domov, roč. 34, 10. února 1983, s. 3.
Komentář
  • ÚSD, sb. RFE, pol. blok 189 (19. 11. 1982), pol. blok 200 (30. 11. 1982).
E1.V ČSDS, sb. Charta 77, je uložena strojopisná kopie konceptu dopisu.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den27
Měsíc11
Rok1982
Zpracovanýtrue
OCRfalse