D200

1982, 6. duben, Praha. – Dementi zaslané Československé tiskové kanceláři k podvrženému Otevřenému dopisu Charty 77 k tzv. 10. všeodborovému sjezdu. (Dokument č. 15/82)

[…]E1Kancelářská poznámka: Příloha č. 1 k čj. 090/82. ČTK Praha.

Sdělení – dementi Charty 77

Ve středu dne 31. 3. 1982 byli čs. bezpečnostními orgány předvedeni a vyslýcháni mluvčí Charty 77 dr. Radim Palouš, Anna Marvanová a Ladislav Lis a někteří jejich rodinní příslušníci a příbuzní. Důvodem k předvedení a výslechům byl údajný dokument Charty 77 s názvem Otevřený dopis Charty 77 k tzv. všeodborovému sjezdu.E2Podvržený text koloval pod názvem Stanovisko Charty 77 k tzv. 10. všeodborovému sjezdu Pravilo se v něm: „Dne 15. dubna 1982 se v Praze sejdou delegáti tzv. 10. všeodborového sjezdu – sjezdu, který opět, jako tomu bylo v minulosti, bude ústy svých delegátů deklarovat angažovanost odborů v rozvoji společnosti, chlubit se komplexní péčí o pracující, svou aktivní mezinárodní činností, obhajobou zákonných práv pracujících atd. atd. My, občané Československa, nemůžeme dále lhostejně přihlížet ke každodenním projevům zvůle, nesvobody a bezpráví, k nepředstavitelným nedostatkům v životě společnosti a v národním hospodářství. Nemůžeme a nechceme mlčet k nepravostem a k pronásledování čestných a statečných lidí, kteří se v očích úřadů provinili pouze tím, že zastávají kritické politické postoje. Je nepochybné, že tato diskriminační praxe je v příkrém rozporu se záměry, které propaguje zglajchšaltovaná organizace, která se nestydí užívat názvu revoluční odborové hnutí. Čs. odbory nejen že neposkytují svým členům řádnou ochranu, ale dávají souhlas k realizaci diskriminační praxe a tím jí dodávají zdání legality. Naše společnost je těžce nemocná nedemokratičností, korupcí, stagnací hospodářského a kulturního života; trpí zkostnatělým a nepružným řízením, bezprecedentním mrháním duševním a fyzickým potenciálem svých příslušníků. Jsme pro pokračování v socialistické cestě Československa, ale tato cesta musí být v souladu se zájmy společnosti, v souladu s demokratickými tradicemi, vlastními zákony a mezinárodními závazky převzatými v zájmu politického uvolňování a mírové spolupráce. Nebudeme mlčet k omylům a nedostatkům, trpět porušování zákonů a smiřovat se s represí. Podmínkou trvání socialistické výstavby v ČSSR není vláda idejí, ale vláda rozumu, stejných šancí pro všechny bez jakékoliv diskriminace. Žádáme delegáty sjezdu, aby se se vší rozhodností a vážností zamysleli nad úlohou odborů v socialistické společnosti, aby prosadili do sjezdového usnesení dodržování článku 21 Ústavy a článku č. 1 Zákoníku práce; aby se zasadili o to, aby právo na práci nebylo podmiňováno politickými a občanskými postoji. Jsme proti praxi zdražování a trpného přihlížení k neohlášeným cenovým úpravám. Předkládáme požadavek zvýšení mezd a okamžitého odstranění bídy, do které se část naší společnosti vinou vládnoucí garnitury dostala. Je třeba, aby sjezd okamžitě řešil palčivé problémy, jakými jsou dosavadní soustava mezd, demokratizace vzdělávacího systému, péče o zdraví pracujících, mocenské zásahy do kultury atd. Východiska z daného stavu vidíme především: – v nutné změně sociálních struktur společnosti tak, aby odpovídaly dynamickému rozvoji společnosti; – v bezprostřední spolupráci občanů při rozhodování o otázkách společného zájmu; – v zespolečenštění řízení ekonomiky cestou podnikové samosprávy; – v přísném dodržování hodnot zakotvených ve Všeobecné deklaraci lidských práv a v mezinárodních paktech o občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních právech; – v okamžitém propuštění všech politických vězňů a revizi procesů s občany, kteří zastávají kritická stanoviska; – ve výměně vládnoucí garnitury, především v očistě státních institucí od zkorumpovaných, politicky krátkozrakých a netolerantních jedinců. Vývoj událostí u našich severních sousedů jasně dokázal sílu sjednocených demokratických sil společnosti. Uvědomujeme si, že naši polští přátelé se na své cestě nevyvarovali chyb a omylů. Žádáme delegáty sjezdu, aby vyjádřili nesmlouvavý protest k vojensko-mocenskému řešení situace v Polsku, k pošlapání základních občanských a odborářských práv. Věříme, že se podaří prosadit takové řešení, které by umožnilo pokračovat v díle obnovy. Dr. Radim Palouš, Anna Marvanová, Ladislav Lis, mluvčí Charty 77.“ ÚSD, sb. FMV-Ch. – strojopis, fotokopie. Kromě tzv. Otevřeného dopisu koloval strojopis Prohlášení svobodných odborů, které v červnu 1982 publikovaly Londýnské listy. Prohlášení bylo zřejmě podvrženo Státní bezpečností. L. Lis, R. Palouš a další byli zprávou o přípravném výboru svobodných odborů překvapeni a uvádějí, že o tom s nimi nikdo nekonzultoval. Prohlášení svobodných odborů je uložena v ČSDS, sb. Charta 77.

Vyslýchaní byli dotazováni na autorství textu, který byl k přečtení předložen pouze dr. Radimu Paloušovi, ostatní byli o textu zlomkovitě informováni ústně. Tento text byl označen orgány Státní bezpečnosti za podvratný akt proti jednotě odborového hnutí a tudíž za protistátní čin.

Při zaměstnaneckém pohovoru uspořádaném jeho nadřízeným – ředitelem Astronomického ústavu ČSAV Václavem Bumbou, byl syn mluvčího Radima Palouše Jan informován, že zprávu o tomto údajném protistátním dokumentu Charty 77 vydala ČTK. Příbuzní mluvčích byli při výsleších vyzváni, aby důrazně mluvčí varovali.

Všichni tři mluvčí odmítli předložený text jako průhledný podvrh a prohlašují, že žádný takový ani podobný text nebyl vydán ani jimi, ani – pokud je jim známo – nikým z okruhů blízkých Chartě 77. Zároveň prohlašují, že nepřipravovali a nepřipravují žádné akce typu výtržností, demonstrací nebo jiných provokativních vystoupení, o nichž při výsleších pracovníci hovořili. Považují tuto mystifikaci za pokus diskreditovat mluvčí i občanské společenství Charty 77 jak doma, tak v zahraničí.

Takovéto akce mají pravděpodobně zastrašovací smysl a mohly by eventuálně připravit půdu k zdůvodnění represivních opatření. Občanská iniciativa Charta 77 sleduje ve své činnosti, jak zřejmo z dosavadních základních i příležitostných dokumentů, pozitivní a zákonné cíle a jsou jí zcela cizí jak jazyk a obsah, tak i forma podvrženého dokumentu.E3Charta 77 zaslala všeodborovému sjezdu na vědomí Stanovisko Charty 77 ke zdražení základních potravin, k některým hospodářským otázkám a rámcovým východiskům. Viz D191 (15. 2. 1982).

dr. Radim Palouš, Anna Marvanová, Ladislav Lis – mluvčí Charty 77. Za správnost Lad. Lis.E4V ÚSD, sb. FMV-Ch je ve složce u dokumentu uložena obálka s adresátem: Československá tisková kancelář. Doporučeně. Odesílatel Ladislav Lis, Praha 10, Benešovská 33.

Zdroj
  • ÚSD, sb. FMV-Ch. – Strojopis, průpis s vlastnoručním podpisem Ladislava Lise.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 5 (duben 1982), s. 4
  • Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku, roč. 15 (1982), č. 5, s. 2–3, komentář s. 19–20.
Komentář s úryvky
  • České slovo, roč. 14, č. 6 (červen 1982)
  • Prohlášení svobodných odborů. Londýnské listy, červen 1982.
E1.Kancelářská poznámka: Příloha č. 1 k čj. 090/82. ČTK Praha.
E2.Podvržený text koloval pod názvem Stanovisko Charty 77 k tzv. 10. všeodborovému sjezdu Pravilo se v něm: „Dne 15. dubna 1982 se v Praze sejdou delegáti tzv. 10. všeodborového sjezdu – sjezdu, který opět, jako tomu bylo v minulosti, bude ústy svých delegátů deklarovat angažovanost odborů v rozvoji společnosti, chlubit se komplexní péčí o pracující, svou aktivní mezinárodní činností, obhajobou zákonných práv pracujících atd. atd.
My, občané Československa, nemůžeme dále lhostejně přihlížet ke každodenním projevům zvůle, nesvobody a bezpráví, k nepředstavitelným nedostatkům v životě společnosti a v národním hospodářství. Nemůžeme a nechceme mlčet k nepravostem a k pronásledování čestných a statečných lidí, kteří se v očích úřadů provinili pouze tím, že zastávají kritické politické postoje. Je nepochybné, že tato diskriminační praxe je v příkrém rozporu se záměry, které propaguje zglajchšaltovaná organizace, která se nestydí užívat názvu revoluční odborové hnutí. Čs. odbory nejen že neposkytují svým členům řádnou ochranu, ale dávají souhlas k realizaci diskriminační praxe a tím jí dodávají zdání legality.
Naše společnost je těžce nemocná nedemokratičností, korupcí, stagnací hospodářského a kulturního života; trpí zkostnatělým a nepružným řízením, bezprecedentním mrháním duševním a fyzickým potenciálem svých příslušníků.
Jsme pro pokračování v socialistické cestě Československa, ale tato cesta musí být v souladu se zájmy společnosti, v souladu s demokratickými tradicemi, vlastními zákony a mezinárodními závazky převzatými v zájmu politického uvolňování a mírové spolupráce. Nebudeme mlčet k omylům a nedostatkům, trpět porušování zákonů a smiřovat se s represí. Podmínkou trvání socialistické výstavby v ČSSR není vláda idejí, ale vláda rozumu, stejných šancí pro všechny bez jakékoliv diskriminace.
Žádáme delegáty sjezdu, aby se se vší rozhodností a vážností zamysleli nad úlohou odborů v socialistické společnosti, aby prosadili do sjezdového usnesení dodržování článku 21 Ústavy a článku č. 1 Zákoníku práce; aby se zasadili o to, aby právo na práci nebylo podmiňováno politickými a občanskými postoji.
Jsme proti praxi zdražování a trpného přihlížení k neohlášeným cenovým úpravám. Předkládáme požadavek zvýšení mezd a okamžitého odstranění bídy, do které se část naší společnosti vinou vládnoucí garnitury dostala. Je třeba, aby sjezd okamžitě řešil palčivé problémy, jakými jsou dosavadní soustava mezd, demokratizace vzdělávacího systému, péče o zdraví pracujících, mocenské zásahy do kultury atd.
Východiska z daného stavu vidíme především:
– v nutné změně sociálních struktur společnosti tak, aby odpovídaly dynamickému rozvoji společnosti;
– v bezprostřední spolupráci občanů při rozhodování o otázkách společného zájmu;
– v zespolečenštění řízení ekonomiky cestou podnikové samosprávy;
– v přísném dodržování hodnot zakotvených ve Všeobecné deklaraci lidských práv a v mezinárodních paktech o občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních právech;
– v okamžitém propuštění všech politických vězňů a revizi procesů s občany, kteří zastávají kritická stanoviska;
– ve výměně vládnoucí garnitury, především v očistě státních institucí od zkorumpovaných, politicky krátkozrakých a netolerantních jedinců.
Vývoj událostí u našich severních sousedů jasně dokázal sílu sjednocených demokratických sil společnosti. Uvědomujeme si, že naši polští přátelé se na své cestě nevyvarovali chyb a omylů. Žádáme delegáty sjezdu, aby vyjádřili nesmlouvavý protest k vojensko-mocenskému řešení situace v Polsku, k pošlapání základních občanských a odborářských práv. Věříme, že se podaří prosadit takové řešení, které by umožnilo pokračovat v díle obnovy.
Dr. Radim Palouš, Anna Marvanová, Ladislav Lis, mluvčí Charty 77.“ ÚSD, sb. FMV-Ch. – strojopis, fotokopie.
Kromě tzv. Otevřeného dopisu koloval strojopis Prohlášení svobodných odborů, které v červnu 1982 publikovaly Londýnské listy. Prohlášení bylo zřejmě podvrženo Státní bezpečností. L. Lis, R. Palouš a další byli zprávou o přípravném výboru svobodných odborů překvapeni a uvádějí, že o tom s nimi nikdo nekonzultoval. Prohlášení svobodných odborů je uložena v ČSDS, sb. Charta 77.
E3.Charta 77 zaslala všeodborovému sjezdu na vědomí Stanovisko Charty 77 ke zdražení základních potravin, k některým hospodářským otázkám a rámcovým východiskům. Viz D191 (15. 2. 1982).
E4.V ÚSD, sb. FMV-Ch je ve složce u dokumentu uložena obálka s adresátem: Československá tisková kancelář. Doporučeně. Odesílatel Ladislav Lis, Praha 10, Benešovská 33.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den6
Měsíc4
Rok1982
Zpracovanýtrue
OCRfalse