D169

1981, 22. únor, Praha. – Dopis prezidentu republiky opakující návrhy Charty 77 pro jednání čs. delegace na madridské konferenci.

Vážený pane prezidente,

dne 17. 9. 1980 Vám mluvčí Charty 77 zaslali dopis,E1Viz D155 (17. 9. 1980). jímž za tuto občanskou iniciativu vyjadřovali postoj k jednání účastníků Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v Madridu. Vyslovili v něm podněty a návrhy, které podle jejich názoru mohly přispět ke konstruktivním rozhovorům i k přijetí potřebných závěrů. Na tento dopis se jim opět nedostalo odpovědi a ani nepřímo nevyjádřil žádný z nejvyšších orgánů našeho státu stanovisko k otázkám, v dopise přiloženým.

Se zájmem jsme proto četli dne 27. ledna t. r. rozhovor zástupce ČTK s vedoucím čs. delegace na druhé části madridského jednání, jež v současné době ještě probíhá. S určitým uspokojením zjišťujeme, že mezi pěti návrhy, podávanými naší delegací, je uveden také požadavek, aby zúčastněné státy ratifikovaly mezinárodní pakty o lidských právech. Chápeme to jako potvrzení stanoviska, obsaženého již v Závěrečném aktu z Helsinek, jejž jste podepsal, a vyjádřeného také ve zmíněném dopisu, totiž že respektování lidských práv a základních svobod je jedním z nezbytných předpokladů pokojného soužití a spolupráce mezi národy; a tím též jako potvrzení stanoviska, že tato otázka je oprávněně předmětem mezinárodního jednání, z něhož nemůže být vylučována tvrzením, že stát ve vztahu k vlastním občanům je svrchovaný a že tento vztah je čistě vnitřní záležitostí té které země.

I když tak pravděpodobně učinila již většina účastnických států, je zapotřebí (beze všech pochybností), aby významné pakty o lidských právech byly ratifikovány i všemi zbývajícími státy. Jde však o to, aby ratifikace nezůstala jen prázdnou formální záležitostí, která by neměla konkrétní důsledky pro skutečný život společnosti v každém jednotlivém účastnickém státě. Vy sám jste přece v roce 1976 ve funkci generálního tajemníka KSČ podepsal v závěrečném dokumentu berlínské konference komunistických a dělnických stran výzvu, která potvrzuje požadavek jak ratifikace, tak i dodržování obou mezinárodních paktů všemi evropskými státy. Domníváme se proto, že návrh čs. delegace by se neměl omezovat na požadavek pouhé ratifikace a oslabovat tak to, co bylo formulováno již v Helsinkách, co je obsaženo v samotných mezinárodních paktech a co bylo spolu s Vaším podpisem znovu předloženo evropské a světové veřejnosti. Máme naopak za to, že požadavek skutečného dodržování a naplňování zásad v paktech obsažených v každodenním životě uvnitř signatářských zemí by měl být zdůrazněn a dále konkretizován.

Proto považujeme za svou povinnost opakovat, co Vám mluvčí Charty 77 předložili k uvážení v uvedeném dopisu ze září minulého roku: rozšířit a zpřesnit návrh čs. delegace tak, aby zúčastněné státy přijaly dohodu, že uvedou co nejdříve jak své zákonodárství, tak zejména také svou správní, soudní a hlavně policejní praxi v plný soulad s mezinárodními pakty o lidských právech a že zřídí zároveň příslušný koordinační útvar, obdobný komisi pro lidská práva při OSN, popř. ji k tomu účelu požádají o pomoc. Odpovídalo by to ostatně i článku 2 Paktu o občanských a politických právech.

Není pochyb o tom, že by účinnost a věrohodnost takové čs. iniciativy byla podstatně posílena, kdyby naše nejvyšší orgány přijaly i další návrhy, jež Charta 77 v dopisu ze 17. 9. uvedla:

– Přezkoumat ty části našeho právního řádu, které nejsou ve shodě s ustanoveními mezinárodních paktů o lidských právech (jde zejména o trestní zákon a zákon o SNB), zároveň tvořit nové zákony v plném souladu s pakty, např. nový zákon o vysokých školách z roku 1980, publikovaný tedy po ratifikaci helsinských dokumentů, je s nimi v příkrém rozporu.

– Propustit z vězení osoby, které jsou stíhány nebo byly odsouzeny za to, že poukazovaly na konkrétní rozpory soudní a administrativní praxe s ustanoveními obou paktů, zastavit započaté trestní stíhání proti nim, nezačínat žádná nová, resp. zahladit jejich tresty. (V. Benda, R. Battěk, O. Bednářová, J. Bělíková, A. Černý, J. Dienstbier, V. Havel, L. Lis, V. Malý, J. Litomiský, D. Němcová, J. Němec, P. Uhl a další.)

– Uzákonit činnost občanských iniciativ směřující k odstranění rozporů mezi ustanoveními paktů a naším zákonodárstvím, jakož i se soudní, správní a zvláště policejní praxí orgánů naší republiky.

Jsme přesvědčeni, že takové kroky by nemalou měrou přispěly k plodnému průběhu jednání o otázkách lidských práv na madridském zasedání, ke zlepšení pověsti naší republiky a v neposlední řadě ke skutečnému posílení bezpečnosti a spolupráce v Evropě.E2S výzvou k účastníkům madridské konference se rovněž obrátili političtí vězni z Mírova, v níž poukázali na zneužívání práva čs. policejními a justičními orgány. Srv. Sdělení VONS č. 229. Výzva politických vězňů z NVÚ Mírov. In: Informace o Chartě 77, roč. 4 (1981), č. 2, s. 4. Rovněž Rada svobodného Československa zaslala dopisy západním delegacím madridské schůzky s informacemi o neutěšené soudní, správní a policejní praxi orgánů naší republiky; poukázala také na to, že zejména přítomnost sovětských vojsk v zemi je porušením Závěrečného aktu KBSE. In: Newsletter, New York, únor (1981). O madridské konferenci viz D150 (28. 6. 1980), D155 (17. 9. 1980), D160 (10. 11. 1980), D167 (17. 2. 1981), D193 (3. 3. 1982), D215 (22. 10. 1982), D267 (30. 12. 1983).

Václav Malý, dr. Jaroslav Šabata, MUDr. Bedřich Placák, DrSc.
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Libri prohibiti, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 4 (1981), č. 3, s. 2–4.
Komentář
  • Bílková, Jana: Z Čech až do Madridu. In: Listy, roč. 11 (1981), č. 2, s. 28–29.
E1.Viz D155 (17. 9. 1980).
E2.S výzvou k účastníkům madridské konference se rovněž obrátili političtí vězni z Mírova, v níž poukázali na zneužívání práva čs. policejními a justičními orgány. Srv. Sdělení VONS č. 229. Výzva politických vězňů z NVÚ Mírov. In: Informace o Chartě 77, roč. 4 (1981), č. 2, s. 4.
Rovněž Rada svobodného Československa zaslala dopisy západním delegacím madridské schůzky s informacemi o neutěšené soudní, správní a policejní praxi orgánů naší republiky; poukázala také na to, že zejména přítomnost sovětských vojsk v zemi je porušením Závěrečného aktu KBSE. In: Newsletter, New York, únor (1981). O madridské konferenci viz D150 (28. 6. 1980), D155 (17. 9. 1980), D160 (10. 11. 1980), D167 (17. 2. 1981), D193 (3. 3. 1982), D215 (22. 10. 1982), D267 (30. 12. 1983).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den22
Měsíc2
Rok1981
Zpracovanýtrue
OCRfalse