D158

1980, 30. říjen, Praha. – Odpověď Socialistické internacionále na pozvání zástupce Charty 77 na kongres SI v Madridu.

Vážení přátelé,

zdravíme Vaše shromážděníE1Kongres Socialistické internacionály v pořadí patnáctý se konal 13.–16. listopadu 1980 v Madridu pod heslem Mír, svoboda a solidarita. Kongresu se zúčastnilo více než 50 stran a organizací z celého světa. Chartu 77 zastupoval na kongresu Jiří Lederer. 15. listopadu přečetl dopis Charty 77 a referoval o situaci v Chartě 77 a o poměrech v Československu. a děkujeme za zájem o nás, který prokazujete pozváním našeho zástupce jako pozorovatele.E2Dopis Socialistické internacionály Chartě 77, adresovaný k rukám J. Hájka: 29. září 1980 Milý dr. Hájku, jménem Socialistické internacionály bych si přál uvítat zástupce Charty 77, který by se zúčastnil 15. poválečného sjezdu Socialistické internacionály jako pozorovatel. Sjezd se bude konat 13.–16. listopadu 1980 v Madridu na pozvání španělské Socialistické dělnické strany PSOE. Sjezdu bude předsedat prezident Socialistické internacionály Willy Brandt. Ústředním sjezdovým heslem bude: Mír, Svoboda a Solidarita. V rámci tohoto hesla budou prodiskutovány tyto hlavní body: 1. mezinárodní situace; 2. kontrola zbrojení a odzbrojení; 3. vztahy Sever – Jih; 4. principy a cíle Socialistické internacionály zahrnující: socialismus a lidská práva, socialismus a hospodářská demokracie, socialismus a rovnováha. Pevně doufáme, že se Váš zástupce bude moci sjezdu zúčastnit. Srdečně Váš, generální tajemník SI Bernt Carlsson. (Libri prohibiti, sb. Charta 77.)

Neformální otevřené společenství občanů usilujících o respektování a uplatňování občanských práv a důstojnosti člověka v životě naší země má podle našeho mínění blízko k Vám v tom, že při rozličných názorových východiscích považujeme socialismus za rozumné a spravedlivé uspořádání společnosti a domníváme se, že socialismus má zaručit svobodný rozvoj každého člověka jako podmínku rozvoje všech.

V naší společnosti je podle našeho názoru jednou z cest k tomuto cíli soustavné úsilí o důsledné plnění a uskutečňování zásad a závazků vyplývajících ze Všeobecné deklarace lidských práv i z paktů (Covenanta) o lidských právech, ratifikovaných nejvyššími orgány našeho státu a umožňujících rozvoj demokratické účasti lidu na veřejném životě, účinnou kontrolu moci a tvorbu samosprávných útvarů.

Kromě tohoto základního přístupu máme i blízké názory na závažné problémy, jimiž se hodláte zabývat na svém zasedání, např. na problematiku bezpečnosti a spolupráce v Evropě, o níž paralelně s Vámi na stejném místě jednají zástupci účastníků Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (dále jen KBSE). Již v dopisu prezidentu republiky jsme vyjádřili podporu politice uvolňování a spolupráce; pouze konkrétními kroky poltiky uvolňování, jejíž významní představitelé zasedají na Vašem shromáždění, umožňují reálné perspektivy snahám o spravedlnost a společenský pokrok. Přejeme si rovněž, aby bylo dosaženo podstatných výsledků i v uvolňování ve vojenské oblasti, v omezení a kontrole zbrojení a odzbrojení v Evropě i jinde. Zároveň ovšem patříme k těm, kdo zdůrazňují nedílnost a vzájemnou závislost všech principů Závěrečného aktu z Helsinek z roku 1975 a mezi nimi – což považujeme za jednu nejvýraznějších vymožeností politiky uvolňování dosažených v Helsinkách – respektování, plnění a uskutečňování lidských práv a základních svobod všemi státy, účastníky KBSE. Plnění právě tohoto principu je jedním ze základních předpokladů toho, aby se mezi státy, signatáři Závěrečného aktu z Helsinek rozvíjela upřímná a opravdová spolupráce, ovzduší důvěry a bezpečnosti, aby se tak proces zahájený KBSE stal nezvratným.

Autorita Vašeho shromáždění je značná; moudrost, rozvaha i odvaha jeho účastníků je příslibem konstruktivního řešení a schopnosti ovlivnit současné jednání KBSE ve Vaší bezprostřední blízkosti tak, aby se dalo pozitivním směrem. A k tomu Vám přejeme plný zdar.

Jako pozorovatele na kongres SI za občanskou iniciativu Charta 77 delegujeme mluvčího Charty 77 ing. Rudolfa Battěka, t. č. ve vazbě. Nebude-li moci Vašeho pozvání využít, navrhujeme signatáře Charty 77, novináře Jiřího Lederera, t. č. v NSR.

Marie Hromádková, Miloš Rejchrt
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Libri prohibiti, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě, roč. 3 (1980), č. 15, s. 1–2
  • Poselství Charty 77 kongresu Socialistické internacionály. In: Listy, roč. 10 (1980), č. 6, s. 76–77
  • Poselství Charty 77. In: Právo lidu, roč. 84 (1981), č. 1, s. 2
Komentář
  • Americké listy, 19. 2. 1980
  • ÚSD, sb. RFE, pol. blok T-64 (14. listopadu 180).
E1.Kongres Socialistické internacionály v pořadí patnáctý se konal 13.–16. listopadu 1980 v Madridu pod heslem Mír, svoboda a solidarita. Kongresu se zúčastnilo více než 50 stran a organizací z celého světa. Chartu 77 zastupoval na kongresu Jiří Lederer. 15. listopadu přečetl dopis Charty 77 a referoval o situaci v Chartě 77 a o poměrech v Československu.
E2.Dopis Socialistické internacionály Chartě 77, adresovaný k rukám J. Hájka:
29. září 1980
Milý dr. Hájku,
jménem Socialistické internacionály bych si přál uvítat zástupce Charty 77, který by se zúčastnil 15. poválečného sjezdu Socialistické internacionály jako pozorovatel. Sjezd se bude konat 13.–16. listopadu 1980 v Madridu na pozvání španělské Socialistické dělnické strany PSOE. Sjezdu bude předsedat prezident Socialistické internacionály Willy Brandt.
Ústředním sjezdovým heslem bude: Mír, Svoboda a Solidarita. V rámci tohoto hesla budou prodiskutovány tyto hlavní body: 1. mezinárodní situace; 2. kontrola zbrojení a odzbrojení; 3. vztahy Sever – Jih; 4. principy a cíle Socialistické internacionály zahrnující: socialismus a lidská práva, socialismus a hospodářská demokracie, socialismus a rovnováha.
Pevně doufáme, že se Váš zástupce bude moci sjezdu zúčastnit. Srdečně Váš, generální tajemník SI Bernt Carlsson. (Libri prohibiti, sb. Charta 77.)

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den30
Měsíc10
Rok1980
Zpracovanýtrue
OCRfalse