D146

1980, 9. červen, Praha. – Dopis generálnímu tajemníkovi OSN Kurtu Waldheimovi o porušování práva na vzdělání a účast v kulturním životě.

Pane generální tajemníku,

jménem občanské iniciativy Charta 77, jejímž cílem je přispívat k respektování a plnění paktů o lidských právech, ratifikovaných ústavními orgány naší země roku 1975 a platnými jako součást jejího právního řádu, obracíme se na Vás se žádostí o radu, jak postupovat v situaci, kdy naše upozornění na konkrétní porušování ustanovení paktů (i Ústavy naší země jim odpovídajících) jsou v rozporu s duchem i literou Ústavy a jiných právních norem příslušnými orgány ignorovány.

Kromě mnoha jiných případů jde zvláště v poslední době o soustavné porušování práva na vzdělání a účast v kulturním životě (článek 13 a 15 Paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech), jež vyvolává právem rozhořčení v mezinárodní kulturní a vědecké veřejnosti.

Jak je Vám známo z jiných informací, jsou od počátku sedmdesátých let v naší zemi protiústavně a protizákonně vylučovány z přístupu na vyšší stupně vzdělání děti občanů a občané, kteří tím či oním způsobem, vždy však v plném souhlasu s právním řádem naší země, projevili či projevují rozdílné názory na politický systém zavedený u nás po cizí vojenské intervenci v srpnu roku 1968, jež – jak známo – byla i předmětem jednání Rady bezpečnosti OSN. Zároveň bylo značné množství vědeckých pracovníků a pedagogů z těchže důvodů zbaveno možnosti práce ve výzkumných ústavech i na vysokých školách a zabráněno jim nadále se zabývat vědeckou činností. Tento stav, odporující nejen uvedeným článkům, ale i článku 6 zmíněného Paktu, jakož i konvenci 111 MOP, byl předmětem jednání různých nevládních organizací, jakož i částečně MOF.

Poněvadž lidem takto diskriminovaným nelze zabránit v myšlení a sledování problémů vědy a kultury i ve ztížených podmínkách, vznikly u nás již před několika lety spontánní kroužky a skupiny, v nichž se scházejí mladí lidé zbavení možnosti vyššího vzdělání, ale dychtiví po znalostech a vědění, s některými vědeckými pracovníky, kteří jim tyto znalosti a vědomosti neformálním způsobem zpřístupňují.E1Bytové přednášky, tzv. Patočkova univerzita, v podstatě doplňovaly eticky a myšlenkově činnost Charty. Od roku 1977 se k českým přednášejícím přidali i zahraniční profesoři, zejména z univerzity v Oxfordu, zájem projevili také pedagogové z harvardské, heidelberské, západoberlínské a pařížské univerzity. Přestože obsah přednášek vůbec nesouvisel s aktuálními problémy (přednášelo se o racionalizaci vědy, konkrétní fenomenologii, o antické filozofii atd.), od února 1980 podnikala StB proti filozofickým seminářům razie. Bezpečnost několikrát vtrhla do bytů, rozpustila účastníky a vyhostila externí profesory. Viz D136 (11. 3. 1980), D140 (18. 4. 1980) a D141 (23. 4. 1980). Britský velvyslanec v Praze Peter Male se marně snažil podat osobní protest na ministerstvu zahraničních věcí, ale nebyl přijat. O událostech referovaly britské listy The Economist, The New Statesman, The Times a řada dalších. Policejní zásahy proti Patočkovým univerzitám pobouřily mezinárodní veřejnost. O mimořádných ohlasech svědčí četné relace ve vysílání Svobodné Evropy. Srv. ÚSD, sb. RFE, pol. blok S-1010–1012 (11.–13. 3. 1980), S-1018 (19. 3. 1980), S-2052 (22. 4.), S-1054 (24. 4.), S-1077 (17. 5.), S-1082 (22. 5.), S-1088 (28. 5.), S-1095 (4. 6. 1980). Děje se tak na základě plné dobrovolnosti, bezplatně a bez jakýchkoli společenských či politických ambicí. V posledních měsících jsou tyto schůzky předmětem brutálních a nezákonných zásahů policejních orgánů. Policejním šikanám jsou vystavováni také zahraniční návštěvníci naší země, kteří ze zájmu o tuto spontánní činnost jsou ochotni přispět k rozšíření obzorů těchto mladých lidí. V poslední době byly zvláště brutálním zásahům vystaveni účastníci schůzek o antické filozofii.

V příloze připojujeme kopie některých upozornění a stížností, které účastníci uvedených schůzek a také občanská iniciativa Charta 77 předložili kompetentním orgánům a úřadům naší země a které zůstaly bez jakékoli odpovědi.

Jsme si vědomi toho, že vláda naší země neratifikovala opční protokol k Paktu o občanských a politických právech a že se tedy nemůžeme obrátit přímo k výboru zřízenému podle článku 26 tohoto Paktu. Domníváme se však, že sekretariát, jenž zajišťuje agendu tohoto výboru, jakož i komise pro lidská práva Hospodářské a sociální rady jsou kompetentní k tomu, aby vyjádřily, byť neformální cestou, stanovisko, jež by pomohlo k respektování a plnění paktů vypracovaných dlouholetým úsilím OSN.

Rudolf Battěk, Marie Hromádková, Miloš Rejchrt
mluvčí Charty 77.
Mluvčí Charty 77 Václav Benda, Jiří Dienstbier a Jaroslav Šabata jsou t. č. ve vězení.

Přílohy: dopis Charty 77 rektoru Karlovy univerzityE2Viz D141 (23. 4. 1980)., dopis Charty 77 Federálnímu shromáždění ČSSRE3Viz D140 (18. 4. 1980)., Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, Československá liga pro lidská práva, člen Mezinárodní federace pro lidská práva: Sdělení č. 172, 175 a 177,E4Bylo publikováno in Informace o Chartě 77, roč. 3, (1980) č. 6, s. 9–10, 12–33; č. 7 s. 9–10. prohlášení účastníků filozofického kurzuE5Tamtéž, č. 8, s. 7.

Na vědomí: generální ředitel UNESCOE6U dokumentu je ve složce uložena fotokopie obálky a průvodního dopisu generálnímu tajemníkovi UNESCO do Paříže podepsaného všemi třemi mluvčími: „Pane řediteli, v příloze Vám zasíláme kopii dopisu generálnímu tajemníkovi OSN dr. Kurtu Waldheimovi.“

Zdroj
  • ÚSD, sb. FMV-Ch. – Strojopis, Fotokopie.
E1.Bytové přednášky, tzv. Patočkova univerzita, v podstatě doplňovaly eticky a myšlenkově činnost Charty. Od roku 1977 se k českým přednášejícím přidali i zahraniční profesoři, zejména z univerzity v Oxfordu, zájem projevili také pedagogové z harvardské, heidelberské, západoberlínské a pařížské univerzity. Přestože obsah přednášek vůbec nesouvisel s aktuálními problémy (přednášelo se o racionalizaci vědy, konkrétní fenomenologii, o antické filozofii atd.), od února 1980 podnikala StB proti filozofickým seminářům razie. Bezpečnost několikrát vtrhla do bytů, rozpustila účastníky a vyhostila externí profesory. Viz D136 (11. 3. 1980), D140 (18. 4. 1980) a D141 (23. 4. 1980). Britský velvyslanec v Praze Peter Male se marně snažil podat osobní protest na ministerstvu zahraničních věcí, ale nebyl přijat. O událostech referovaly britské listy The Economist, The New Statesman, The Times a řada dalších.
Policejní zásahy proti Patočkovým univerzitám pobouřily mezinárodní veřejnost. O mimořádných ohlasech svědčí četné relace ve vysílání Svobodné Evropy. Srv. ÚSD, sb. RFE, pol. blok S-1010–1012 (11.–13. 3. 1980), S-1018 (19. 3. 1980), S-2052 (22. 4.), S-1054 (24. 4.), S-1077 (17. 5.), S-1082 (22. 5.), S-1088 (28. 5.), S-1095 (4. 6. 1980).
E2.Viz D141 (23. 4. 1980).
E3.Viz D140 (18. 4. 1980).
E4.Bylo publikováno in Informace o Chartě 77, roč. 3, (1980) č. 6, s. 9–10, 12–33; č. 7 s. 9–10.
E5.Tamtéž, č. 8, s. 7.
E6.U dokumentu je ve složce uložena fotokopie obálky a průvodního dopisu generálnímu tajemníkovi UNESCO do Paříže podepsaného všemi třemi mluvčími: „Pane řediteli, v příloze Vám zasíláme kopii dopisu generálnímu tajemníkovi OSN dr. Kurtu Waldheimovi.“

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den9
Měsíc6
Rok1980
Zpracovanýtrue
OCRfalse