D134

1980, před 21. únorem,E1Dokument nebyl datován. Přibližné datum je určeno podle 3. čísla Informací o Chartě 77, v němž byl tento text publikován. Praha. – Dopis Nejvyššímu soudu ČSSR s žádostí o posouzení námitek proti podjatosti Okresního soudu v Hradci Králové v soudním procesu proti Josefu Daniszovi.

Obracíme se na Nejvyšší soud ČSSR ve věci, která je podle našeho názoru projevem podjatosti soudu a zároveň porušením práva obhajoby, jak je zakotveno v Ústavě ČSSR, článku 103, odst. 3.

V posledních letech byli mnozí naši spoluobčané souzeni přímo či nepřímo pro své politické a občanské postoje; jejich rodiny jen velmi obtížně hledaly obhájce, kteří byli vůbec ochotni se takových případů ujmout. V procesu se členy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných musela být polovina obhájců stanovena ex offo. Tato zdráhavost advokátů je vysvětlitelná strachem z existenčního nebo jiného postihu a bude nyní – k těžké újmě našeho soudnictví a spravedlnosti vůbec – značně posílena, nebude-li spravedlivě vyřešen případ obhájce JUDr. J. Danisze.

JUDr. Josef Danisz, od roku 1972 člen Městského sdružení advokátů a pracovník advokátní poradny 5 v Praze, je jedním z mála obhájců, kteří se po lednu 1977 ujímali pracovních sporů i trestních věcí signatářů Charty 77 s plným profesionálním nasazením a odpovědností vůči duchu a liteře zákona. Zastupoval mimo jiné J. Grušu, P. Roubala, J. Kukala, Z. Freundovou, V. Havla a J. Chmela. V říjnu roku 1978 se ujal obhajoby dr. Jaroslava Šabaty, mluvčího Charty 77. Průběh procesu s Jiřím Chmelem v Mostě a mohutný zásah orgánů SNB proti přátelům obžalovaného, kteří se chtěli líčení zúčastnit, nesvědčil o nestrannosti a nezaujatosti soudu. Politické okolnosti v případě dr. Jaroslava Šabaty byly natolik zřejmé, že se o nich zmínil i prokurátor při hlavním líčení před Okresním soudem v Trutnově. JUDr. Danisz plnil svou profesionální povinnost vůči svým mandantům i vůči zákonu, když na tyto okolnosti v průběhu soudních řízení upozorňoval. Plnění povinností však JUDr. Daniszovi přineslo rychlý sled postihů:

V únoru byl odsouzen Krajským soudem v Hradci Králové dr. J. Šabata.E2Viz D94 (16. 2. 1979). V březnu 1979 bylo J. Daniszovi zrušeno členství v Městském sdružení advokátů mimo jiné s odůvodněním, že se ztotožňuje se svým klientem (!) a že připomněl soudní praxi padesátých let. V květnu roku 1979 bylo proti dr. Daniszovi vzneseno obvinění, že se v průběhu vyšetřování a seznamování se spisy ve věci dr. Šabaty v říjnu a prosinci 1978 (!) dopustil urážky veřejného činitele kritickou zmínkou o postupu soudce Matěchy v procesu s Jiřím Chmelem a dále urážky orgánů SNB citací z trestního oznámení svého klienta Ivana Medka, který byl bezprostředně po výslechu na KS SNB v Praze zavlečen neznámými muži do lesa a zbit.E3Viz Sdělení VONS č. 7. In: Informace o Chartě 77, roč. 1 (1978), č. 7, s. 3–4; Medek, Ivan: Otevřený dopis. Tamtéž, s. 4–5. V červnu 1979 byl dr. J. Danisz odsouzen ke třem měsícům odnětí svobody podmíněně a ke třem letům zákazu výkonu povolání obhájce pro údajnou urážku veřejného činitele, jíž se měl dopustit v roce 1979 při jednání s příslušníky SNB, proti nimž podával stížnost na protiprávní domovní prohlídku v bytě jeho tehdejšího klienta; vzápětí nato byl z Městského sdružení advokátů vyloučen. 24. 1. 1980 byl JUDr. Danisz odsouzen Okresním soudem v Hradci Králové pro urážku veřejného činitele a orgánu k deseti měsícům trestu odnětí svobody nepodmíněně a dalším dvěma rokům zákazu výkonu povolání, ačkoli vznesl námitku o podjatosti soudu; proti rozsudku se odvolal.E4Viz Sdělení VONS č. 163. In: Informace o Chartě 77, roč. 3 (1980), č. 2, s. 10–11 a č. 165, tamtéž, s. 11–12 a č. 170 s přílohou, tamtéž, roč. 3, č. 5, s. 10–13.

Tato téměř neuvěřitelná kumulace postihů, jejich vykonstruovanost i sám fakt, že dr. Danisz je postihován evidentně pro výkon svého povolání (údajných urážek soudce a příslušníků SNB se měl dopustit v průběhu úředního jednání, kde byly přítomny pouze osoby přímo zúčastněné – vyšetřovatelka, zapisovatelka, svědek, obžalovaný a obhájce), nás vedou k názoru, že v osobě JUDr. Josefa Danisze má být exemplárně potrestána profesionální poctivost a občanská statečnost obhájce, který se ujímá politických nebo politicky motivovaných případů, a zároveň poskytnuta nepřímá ochrana těm orgánům činným v soudním řízení, které případně zákonnost porušily nebo porušují.

Žádáme Vás, abyste zvážili tyto naše vývody i námitku pro podjatost soudu, kterou před Nejvyšším soudem ČSR vznáší JUDr. Danisz. Obáváme se, že soud v Hradci Králové, který před rokem odsoudil mluvčího Charty 77 dr. J. Šabatu podle § 156, odst. 2 trestního zákona k devíti měsícům trestu odnětí svobody nepodmíněně, nebude nezaujatý a nestranný a nenahlédne správnost odvolání dr. Danisze, souzeného podle téhož paragrafu za urážku veřejného činitele, jíž se měl dopustit při výkonu funkce obhájce dr. Šabaty. Domníváme se, že zásah Nejvyššího soudu ČSR do průběhu soudního řízení proti JUDr. J. Daniszovi by byl plně na místě, a očekáváme, že vyústí v úplnou revizi případu a napomůže k profesionální i občanské rehabilitaci dr. Danisze.E5Krajský soud v Hradci Králové 7. března 1980 potvrdil rozsudek okresního soudu, kterým byl 24. 1. 1980 uznán vinným trestnými činy útoku na veřejného činitele podle § 156/2 trestního zákona a § 154/21 trestního zákona a odsouzen k 10 měsícům. Soud zamítl odvolání obžalovaného jako neodůvodněné.

ing. Rudolf Battěk, Marie Hromádková, Miloš Rejchrt
mluvčí Charty 77.
Mluvčí Charty 77 dr. Václav Benda, Jiří Dienstbier a dr. Jaroslav Šabata jsou t. č. ve vězení.

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 3 (2.–21. 2. 1980), č. 3, s. 3–4.
E1.Dokument nebyl datován. Přibližné datum je určeno podle 3. čísla Informací o Chartě 77, v němž byl tento text publikován.
E2.Viz D94 (16. 2. 1979).
E3.Viz Sdělení VONS č. 7. In: Informace o Chartě 77, roč. 1 (1978), č. 7, s. 3–4; Medek, Ivan: Otevřený dopis. Tamtéž, s. 4–5.
E4.Viz Sdělení VONS č. 163. In: Informace o Chartě 77, roč. 3 (1980), č. 2, s. 10–11 a č. 165, tamtéž, s. 11–12 a č. 170 s přílohou, tamtéž, roč. 3, č. 5, s. 10–13.
E5.Krajský soud v Hradci Králové 7. března 1980 potvrdil rozsudek okresního soudu, kterým byl 24. 1. 1980 uznán vinným trestnými činy útoku na veřejného činitele podle § 156/2 trestního zákona a § 154/21 trestního zákona a odsouzen k 10 měsícům. Soud zamítl odvolání obžalovaného jako neodůvodněné.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Měsíc2
Rok1980
Zpracovanýtrue
OCRfalse