D110

1979, 19. červen, Praha. – Protest adresovaný radě Okresního národního výboru v Litoměřicích proti připravované demolici domu v Řepčicích u Litoměřic, obývaného signatáři Charty 77.E1Mluvčí Charty 77 Zdena Tominová zaslala kopii tohoto dopisu České národní radě s průvodním vyjádřením: „V příloze Vám zasílám dopis, s nímž se Charta 77 obrátila na radu Okresního národního výboru v Litoměřicích, a zdvořile Vás žádám, abyste podpořili spravedlivé vyřešení záležitosti v dopise uváděné.“ (Vlastnoruční podpis Z. Tominové; uprostřed dopisu hranaté razítko Česká národní rada, 20.VI.1979, čj. 1605, přílohy 1; vpravo rukou poznámka: Fremund, Sýkorová – upozornit. Ve složce je uložena obálka s razítkem téhož dne a roku.) Tamtéž.

Vážení poslanci,

obracíme se na Vás jménem občanské iniciativy Charta 77, která se v našem státě zasazuje o respektování lidských a občanských práv a angažuje se ve smyslu článku 17 Ústavy za dodržování socialistické zákonnosti, s vážným a naléhavým upozorněním.

Odbor dopravy ONV Litoměřice pod vedením p. Lukasche má v těchto dnech rozhodnout o demolici domu č. 1 v osadě Řepčice (MNV Třebušín), jehož majiteli jsou manželé Kubíčkovi a Parkánovi a spoluobyvateli manželé Soukupovi. Tento dům, který byl prakticky po 17 let neobýván a byl v dezolátním stavu (je to stará lidová stavba), zakoupili Kubíčkovi a Parkánovi v roce 1976 k trvalému bydlení a ihned začali s opravami a úpravami. V roce 1978 povolil MNV Třebušín přestavbu domu, aniž upozornil na jakoukoli možnost ohrožení existence objektu v budoucnu. Dnes jsou rozsáhlé úpravy v hrubé stavbě dokončeny, do záchrany staré stavby vložili obyvatelé domu a jejich mladí přátelé nespočetné hodiny tvořivé a láskyplné lidské práce, nevyčíslitelné penězi; materiálové investice činí do dnešního dne přes 45 tisíc Kčs. A nyní má být tento dům, pod jehož střechou nalezlo domov pět malých dětí (a další je očekáváno každým dnem), urychleně zbourán, prý kvůli úpravě silnice III. třídy na autobusovou přípojku, silnice vede kolem domu a má se v budoucnu rozšiřovat. Byli jsme se na místě podívat: široko daleko není ani stopy po tom, že by se projekt nové autobusové přípojky začal uskutečňovat, silnice je v takovém stavu, že její úpravy by musely být provedeny po celé trase, což by si jistě vyžádalo velké investice a mnoho, mnoho času. Přesto odbor dopravy ONV Litoměřice se zbouráním domu velice spěchá;E2Podle Sdělení VONS č. 207 z 22. září 1980 odbor územního plánování Severočeského KNV potvrdil rozhodnutí o demolici domu, které tak nabylo právní platnosti. Informace o Chartě, roč. 3 (1980), č. 14, s. 7. Na písemný dotaz editorů, jak MNV případ nakonec vyřešil, Okresní úřad v Litoměřicích nereagoval. soudní znalec provedl odhad domu dokonce za nepřítomnosti jednoho ze spolumajitelů (jeho byt byl uzamčen), zato za asistence příslušníků SNB v uniformě i v civilu. Tento spěch i nezastíraná účast příslušníků Bezpečnosti nápadně připomíná demolici domu rodiny Princových v Rychnově, na jehož místě měla být urychleně vybudována autobusová otočka, dosud však (po roce) nebyly práce zahájeny a zbořeniště zarůstá kopřivami.

Manželé Princovi jsou signatáři Charty 77. Také Kubíčkovi, Parkánovi a Soukupovi jsou signatáři Charty 77. Na podzim roku 1977 byl s nimi se všemi rozvázán pracovní poměr a jakékoli další zaměstnání v okrese Litoměřice jim bylo znemožněno – pro podpis Charty 77. Nyní mají přijít o střechu nad hlavou – pro podpis Charty 77; jiný důvod lze těžko najít.

Žádáme Vás, abyste celou záležitost urychleně prověřili u vědomí, že perzekuce občanů pro jejich názory a přesvědčení hrubě odporuje ustanovením československé Ústavy i mezinárodním paktům o lidských a občanských právech, které náš stát ratifikoval, dále pak u vědomí, že zbytečné ničení hodnot a znevažování lidské práce je v rozporu s budováním vlasti. Také o využívání pracovních sil bylo přijato mnoho vládních usnesení; že by právě okres Litoměřice nepotřeboval techniky, umělecké truhláře, dělníky? Uvítáme, zasáhnete-li ve prospěch obyvatel domu č. 1 v Řepčicích již v této fázi rozhodování; v opačném případě se budeme spolu s Kubíčkovými, Parkánovými a Soukupovými odvolávat k vyšším instancím. Tento dopis dáváme zároveň na vědomí Federálnímu shromáždění a České národní radě.

Jiří Hájek, Zdena Tominová, Ladislav Hejdánek
mluvčí Charty 77.
Mluvčí Charty 77 J. Šabata je vězněn, mluvčí Charty 77 V. Benda a J. Dienstbier jsou ve vyšetřovací vazbě.

Zdroj
  • ÚSD, sb. FMV-Ch. – Strojopis, průpis.
Komentáře
  • Signatáři Charty 77 nesmějí vlastnit domy? Rozhovor s Jiřím Kubíčkem. In: Informace o Chartě 77, roč. 2 (1979), č. 6, s. 6–7
  • Další zpráva z Řepčic. Tamtéž, č. 9, s. 14–16.
E1.Mluvčí Charty 77 Zdena Tominová zaslala kopii tohoto dopisu České národní radě s průvodním vyjádřením: „V příloze Vám zasílám dopis, s nímž se Charta 77 obrátila na radu Okresního národního výboru v Litoměřicích, a zdvořile Vás žádám, abyste podpořili spravedlivé vyřešení záležitosti v dopise uváděné.“ (Vlastnoruční podpis Z. Tominové; uprostřed dopisu hranaté razítko Česká národní rada, 20.VI.1979, čj. 1605, přílohy 1; vpravo rukou poznámka: Fremund, Sýkorová – upozornit. Ve složce je uložena obálka s razítkem téhož dne a roku.) Tamtéž.
E2.Podle Sdělení VONS č. 207 z 22. září 1980 odbor územního plánování Severočeského KNV potvrdil rozhodnutí o demolici domu, které tak nabylo právní platnosti. Informace o Chartě, roč. 3 (1980), č. 14, s. 7.
Na písemný dotaz editorů, jak MNV případ nakonec vyřešil, Okresní úřad v Litoměřicích nereagoval.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den19
Měsíc6
Rok1979
Zpracovanýtrue
OCRfalse