D38

1978, 10. leden, Praha. – Otevřený dopis prezidentu republiky protestující proti brutálnímu zacházení StB s mluvčím Charty 77 Ladislavem Hejdánkem.

Pane prezidente,

v souladu s článken 17 (dodržování zákonnosti) a 29 (petiční právo) Ústavy ČSSR plníme svou občanskou povinnost a upozorňujeme Vás naléhavě na hrubé porušení zákonnosti násilnickým postupem zaměstnanců Ministerstva vnitra ČSSR proti PhDr. Ladislavu Hejdánkovi, mluvčímu Charty 77, občanské iniciativy k dodržování zákonnosti v našem státě. Dr. Hejdánek, v důsledku diskriminační politiky odporující Ústavě ČSSR i Mezinárodnímu paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, jejž jste ratifikoval dne 23. 12. 1975, zbavený možnosti pracovat podle své odborné kvalifikace je t. č. zaměstnán jako topič v podniku Stavby silnic a železnic v Praze 9. Tam jej dne 6. 1. t. r. o 13. hodině navštívili zaměstnanci ministerstva vnitra a žádali jej, aby s nimi jel k jakémusi výslechu. Ignorovali jeho žádost o písemné pozvání, při dodatečném odvolání na § 19 zákona o SNB odmítli uvést důvod ústního předvolání a rovněž nedbali na námitky dr. Hejdánka, že nemůže bez předchozího upozornění opustit své pracoviště před skončením zákonné pracovní doby (15.30). Brutálním způsobem jej odvlekli do auta, cynicky odmítajíce respektovat jeho námitky, že po cestě ztratil jednu z bot, a s výhrůžkami jej dovezli do úřadovny StB v Bartolomějské ulici. Zde jej opět dovlekli za sprostých nadávek a urážek do jakési kanceláře, kde jej zcela zbytečně a jen s účelem poškodit jeho zdravotní stav asi 6 hodin drželi v místnosti úmyslně vystavené mrazivému průvanu. Teprve pak jej osoba známá dr. Hejdánkovi pod jménem Uhlíř podrobila výslechu. Šlo o jakési letáky, na první pohled svědčící o policejní provokaci, s níž dr. Hejdánek nemohl mít nic společného. Poté jej zaměstnanci aparátu ministerstva vnitra (teprve po 21. hodině) dopravili do jeho bytu, kam se dostal již s potížemi a byl nucen okamžitě ulehnout. Lékař povolaný druhého dne konstatoval zhoršení zdravotního stavu dr. Hejdánka, který už byl vázán na lůžko.E1Své násilné zadržení popsal L. Hejdánek ve fejetonu Budu vystupovat v televizi? In: ČSDS, sb. Charta 77, strojopis, průpis.

Domníváme se, že v daném případě postup zaměstnanců ministerstva vnitra hrubě porušuje § 15 zákona o SNB (respektování důstojnosti občanů i orgánů SNB), jakož i článek 30 Ústavy o nedotknutelnosti osoby, článek 9 a 12 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a § 158 (zneužívání pravomoci veřejného činitele), § 221, popř. 223 trestního zákona (ublížení na zdraví), 231 (omezování osobní svobody) a 237 (útisk). Jednání toho druhu rozhodně nemají místo v praxi státu, jemuž stojíte v čele a jenž se oficiálně označuje jako socialistická republika. Je v hrubém rozporu jak se zásadami Ústavy naší republiky, tak s mezinárodními dokumenty, které jste jménem ČSSR podepsal, mj. se Závěrečným aktem Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě z 1. 8. 1975 z Helsinek, o jehož plnění jedná konference v Bělehradě, jejíž závěrečná etapa se zahajuje za několik dní.

Má-li Váš podpis na Závěrečném aktu udržet minimální stupeň věrohodnosti, považujeme za nezbytné:
Objektivně a nestranně posoudit postup orgánů Ministerstva vnitra vůči dr. Hejdánkovi dne 6. 1. t. r.,
přísně potrestat podle zákona ty osoby, které se dopustily nezákonnosti,
poskytnout dr. Hejdánkovi plné zadostiučinění,
zajistit, aby se podobné akty policejní zvůle nemohly opakovat,
pravdivě informovat o celé záležitosti veřejnost.

Navrhované kroky jsou plně v souladu se zásadami Vámi mnohokrát vyhlašovanými i s právním řádem naší republiky.

Za Chartu 77: Marta Kubišová, Anna MarvanováE2Dopis podepsalo dále 17 signatářů: J. Hájek, J. S. Trojan, J. Tomin, F. Kriegel, J. Hanzelka, Jiří Ruml, V. Kadlec, L. Šilhánová, A. Boková, V. Šilhán, V. Sacher, M. Hübl, G. Sekaninová-Čakrtová, P. Uhl, O. Bednářová, E. Ledererová, P. Šustrová. (Zpravodaj Charty 77, č. 2, 15. ledna–6. února 1978, s. 4.) Další protest zaslal 30. 1. 1978 Pavel Kohout v Otevřeném dopise ministru vnitra ČSSR J. Obzinovi (Informace o Chartě 77, roč. 1, č. 1, 1.–14. ledna 1978, s. 2).

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis s vlastnoručními podpisy M. Kubišové a A. Marvanové.
E1.Své násilné zadržení popsal L. Hejdánek ve fejetonu Budu vystupovat v televizi? In: ČSDS, sb. Charta 77, strojopis, průpis.
E2.Dopis podepsalo dále 17 signatářů: J. Hájek, J. S. Trojan, J. Tomin, F. Kriegel, J. Hanzelka, Jiří Ruml, V. Kadlec, L. Šilhánová, A. Boková, V. Šilhán, V. Sacher, M. Hübl, G. Sekaninová-Čakrtová, P. Uhl, O. Bednářová, E. Ledererová, P. Šustrová. (Zpravodaj Charty 77, č. 2, 15. ledna–6. února 1978, s. 4.) Další protest zaslal 30. 1. 1978 Pavel Kohout v Otevřeném dopise ministru vnitra ČSSR J. Obzinovi (Informace o Chartě 77, roč. 1, č. 1, 1.–14. ledna 1978, s. 2).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den10
Měsíc1
Rok1978
Zpracovanýtrue
OCRfalse