D1.1

1977, 5. leden, Praha. – Průvodní dopisy, s nimiž mělo být úvodní prohlášení Charty 77 odevzdáno Federálnímu shromáždění ČSSR, vládě ČSSR a Československé tiskové kanceláři.E1Tři dopisy – Federálnímu shromáždění, vládě a tiskové kanceláři –, všechny vlastnoručně podepsané všemi třemi mluvčími, byly připraveny k osobnímu předání spolu s textem Prohlášení Charty 77 v podatelnách uvedených tří institucí. (Srv. soubor ilustrací a faksimile.) K potvrzení o přijetí byla rovněž předem připravena strojem psaná Potvrzení, na nichž měly kancelář FS, Úřad předsednictva vlády a ČTK potvrdit, že přijaly „dne 6. 1. 1977 dopis od prof. J. Patočky, V. Havla a prof. J. Hájka“. Když se 6. ledna 1977 Václav Havel a Ludvík Vaculík v automobilu řízeném Pavlem Landovským vydali ze Střešovické ulice, od domu, kde bydlel Zdeněk Urbánek, k předání obálek s dopisy a přílohami, byli cestou stíháni několika automobily StB, posléze zastaveni, zadrženi, a byly jim odebrány všechny písemnosti, které měli u sebe, včetně zásilek určených k předání uvedeným adresátům. Tím Bezpečnost zmařila zamýšlené doručení Prohlášení Charty 77, jež mělo předcházet zveřejnění prohlášení v zahraničí, připravenému na 7. leden 1977. Dopisy ve třech zalepených obálkách a připravená potvrzení o převzetí dopisů byly zabaveny Václavu Havlovi, později uloženy do průhledných fólií, každý list zvlášť, a všity do fasciklu s nápisem „Pozor – daktyloskopický materiál! Nevyjímat z ochranných obalů!“ a s označením, že „sporný materiál“ byl „zajištěn“ u Václava Havla. (ČSDS, sb. Charta 77>.) Bezpečnost při tomto zásahu zabavila rovněž většinu ofrankovaných obálek s textem prohlášení, jež byly určeny k odeslání poštou signatářům. V nestřežené chvíli při stíhání se trojici podařilo vhodit do poštovní schránky jen asi 40 obálek. Podle policejního protokolu bylo u Václava Havla zabaveno 102 zalepených obálek adresovaných signatářům prohlášení (AMV, V 33766, ČVS 3/120-77, sv. 1, l. 183–189), u Pavla Landovského 67 obálek a u Ludvíka Vaculíka dvě adresované obálky s prohlášením a 21 prázdných obálek s nadepsanými adresami signatářů. Časový půdorys těchto událostí, které jsou známé zejména z publikovaných svědectví Pavla Kohouta (Kde je zakopán pes, 2002 To byl můj život?, 2005), Pavla Landovského (Soukromá vzpoura) a Zdeňka Urbánka (viz níže), upřesnil na základě záznamů StB nejprve článek Petra Blažka a Radka Schovánka v týdeníku Respekt z ledna 2006, a pak dokumentární publikace Svazek Dialog (Srv. Bibliografický soupis.). StB zachytila 5. ledna bytovým odposlechem u Pavla Kohouta informaci, že se na druhý den mají převážet nějaké texty, a od rána 6.30 začala sledování u bytu Pavla Landovského. Auto se „třemi králi“ bylo obklíčeno a zastaveno krátce po poledni v Gymnazijní ulici v Praze-Dejvicích. Jiná skupina StB se od 13.15 hod. věnovala spisovateli a překladateli Zdeňkovi Urbánkovi, který měl předtím za úkol připravit obálky s adresami signatářů. V noci z 5. na 6. leden je psal podle diktátu V. Havla (popsáno v jeho příspěvku do sborníku Charta 77 očima současníků. Po dvaceti letech, 1997; viz též Urbánkovy Stránky z deníku, 2003); dopoledne 6. ledna se u něho ještě kontrolovala jména a adresy podle souboru podpisových lístků, který P. Landovský přivezl ze skrýše u P. Kohouta, a do obálek pro signatáře se vkládal text Prohlášení Charty 77. Od 15.30 do 19 hodin byl Z. Urbánek vyslýchán (viz Zápis o výpovědi, AMV, V 33766, ČVS 3/120-77, sv. 5, l. 158–160); večer od 19.55 do 22.40 provedli u Z. Urbánka domovní prohlídku, v seznamu zabavených písemností však nebylo nic, co by se týkalo Charty 77. (Protokol o provedení domovní prohlídky, tamtéž, sv. 2, l. 250–252.) Správa SNB hl. města Prahy a Středočeského kraje vydala 6. 1. 1977 pod čj. 0S 0011/02-77 usnesení o zahájení trestního stíhání pro trestný čin podvracení republiky (§ 98 odst. 1 trestního zákona) za zhotovení a rozšíření „písemnosti s názvem Prohlášení Charty 77. Správa vyšetřování StB, usnesením z 11. 1. stíhání rozšířila o poškozování zájmů republiky v cizině rozšiřováním nepravdivých zpráv o poměrech v republice (§ 112 trestního zákona). (AMV, V 33766, ČVS 3/120-77, sv. 1, l. 1–5. Viz též přílohu P9.) Pro nezpracovanost materiálu se nepodařilo zjistit, zda usnesení ze 6. ledna předcházela konzultace s příslušným oddělením ÚV KSČ. Ze skutečnosti, že Zdeňku Urbánkovi ještě 6. ledna večer nemohlo být doručeno usnesení o domovní prohlídce, což bylo v protokolu výslovně zaznamenáno, lze odvodit, že kauza nebyla připravena a že všechny akty StB ze 6. 1. 1977 byly provedeny bez šíře připraveného plánu a dostatečných informací, oč vlastně jde. – Předsednictvo ÚV KSČ jednalo o Chartě 77 poprvé na své 29. schůzi 7. ledna 1977 (viz přílohu P7).

[a]

Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky

V usnesení Federálního shromáždění k programovému prohlášení vlády ČSSR z 14. 12. 1976 zaujala pozornost mnoha občanů slova o podpoře úsilí, směřujícího mimo jiné k „dodržování socialistické zákonnosti, respektování občanských práv a plnění občanských povinností“.Tito občané se domnívají, že by toto úsilí mělo směřovat také a především k důslednému dodržování a uskutečňování mezinárodních paktů o lidských právech, které Federální shromáždění ratifikovalo v listopadu roku 1975 a které u nás vstoupily v platnost dnem 23. 3. 1976. Připomínají si, že závaznost těchto paktů navíc slavnostně potvrdil Závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, podepsaný v Helsinkách a vyhlašující respektování lidských práv a základních svobod za „podstatného činitele míru, spravedlnosti a blahobytu“.

V souladu s článkem 29 Ústavy ČSSR předkládáme Federálnímu shromáždění stanovisko těchto občanů k uvedené problematice. Potvrzujeme zároveň autentičnost jejich podpisů na tomto stanovisku nazvaném Prohlášení Charty 77, jakož i jejich ochotu nadále nejen upozorňovat na vážné problémy v této oblasti, ale také podle svých možností konstruktivně přispívat k jejich řešení. Sami jsme pak – z pověření těchto občanů – připraveni k jednání s kompetentními místy, abychom objasnili blíže toto stanovisko a přednesli další podněty a návrhy.

prof. dr. Jan Patočka, DrSc., Tomanova 44, Praha 6
Václav Havel, U dejvického rybníčku 4, Praha 6
prof. dr. Jiří Hájek, DrSc., Kosatcová 11, Praha 10

[b]

Vládě Československé socialistické republiky

Ve vládním prohlášení z 14. 12. 1976, předneseném předsedou vlády ve Federálním shromáždění, zaujala pozornost značného množství občanů pasáž, která slibuje „rozhodně prosazovat socialistickou zákonnost, důsledné dodržování právního řádu a státní discipliny“ a v níž se dále praví: „Spolu s celkovým posilováním právních jistot pracujících, jejich práv, ale zároveň i povinností a pravidel socialistického soužití chceme uskutečnit některá opatření proti záporným jevům, které jsou právem kritizovány občanskou veřejností a které dosud přetrvávají v naší společnosti…“

Tito občané se domnívají, že by taková opatření měla směřovat také a především k důslednému dodržování a uskutečňování závazků vyplývajících z mezinárodních paktů o lidských právech, které po podpisu československou vládou v říjnu 1968 a ratifikací Federálním shromážděním v listopadu roku 1975 jsou od 23. 3. 1976 součástí našeho právního řádu. Závaznost těchto paktů byla navíc slavnostně potvrzena Závěrečným aktem Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, kde se respektování lidských práv a základních svobod uznává za „podstatného činitele míru, spravedlnosti a blahobytu“.

V souladu s článkem 29 Ústavy ČSSR předkládáme vládě stanovisko těchto občanů k uvedené problematice. Potvrzujeme zároveň autentičnost jejich podpisů na tomto stanovisku nazvaném Prohlášení Charty 77, jakož i jejich ochotu nadále nejen upozorňovat na vážné problémy v této oblasti, ale také podle svých možností konstruktivně přispívat k jejich řešení. Sami jsme pak – z neformálního pověření těchto občanů – připraveni k jednání s kompetentními místy, abychom blíže objasnili toto stanovisko a přednesli další podněty a návrhy.

prof. dr. Jan Patočka, DrSc., Tomanova 44, Praha 6
Václav Havel, U dejvického rybníčku 4, Praha 6
prof. dr. Jiří Hájek, DrSc., Kosatcová 11, Praha 10

[c]

Československé tiskové kanceláři

Zasíláme Vám text Prohlášení Charty 77, potvrzujeme autenticitu jeho podpisů a žádáme Vás z pověření jeho signatářů o jeho publikaci.

prof. dr. Jan Patočka, DrSc., Tomanova 44, Praha 6; Václav Havel, U dejvického rybníčku 4, Praha 6; prof. dr. Jiří Hájek, DrSc., Kosatcová 11, Praha 10
V Praze 5. 1. 1977

Zdroj
 • ČSDS, Sb. Charta 77. – Strojopis, prvopis.
Plné znění
 • Dokumenty Charty 77. Leden 1977. In: Samizdatový sborník, s. 1–7
 • Manifest o lidských právech. In: Americké listy, (21. 1. 1977), č. 3
 • Prohlášení Charty 77. In: Hlas národa, roč. 2, č. 4 (22. ledna 1977)
 • Manifest Charty 77. In: České slovo, roč. 22, č. 2 (únor 1977), s. 5–6
 • Manifest o lidských právech – Charta 77. In: Kanadské listy, příloha roč. 11, č. 3 (březen 1977)
 • Prohlášení Charty 77. In: Svědectví, roč. 14 (1977), č. 53, s. 155–157
 • Charta 77. Dokumenty, prohlášení, sdělení, dopisy. Samizdatový sborník 1977, s. 1–7
 • Prohlášení Charty 77. In: Kniha Charty. Hlasy z domova 1976–1977. Sestavil a předmluvu napsal V. Prečan. Index, Köln 1977 (dále jen Kniha Charty. Index 1977)
 • Charta 77. In: Listy, roč. 7, č. 1 (únor 1977)
 • Prohlášení Charty 77. In: Londýnské listy, 2/1977
 • Charta 77. In: Národní politika, roč. 9, č. 2 (únor 1977), Nový domov, roč. 28, č. 3 (17. 2. 1977)
 • Skilling, H. G.: Charter 77 and Human Rights in Czechoslovakia. Londýn 1981, s. 209–219
 • Charta 77 1977–1989. Od morální k demokratické revoluci Dokumentace. Uspořádal Vilém Prečan. Scheinfeld-Schwarzenberg – Bratislava 1990 (dále jen Charta 77 1977–1989), s. 9–13.
Zkrácený text
 • Manifest. In: Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku, roč. 10, č. 2.
O vzniku Prohlášení Charty 77
 • Havel, Václav: O počátcích Charty 77. In: O lidskou identitu. Sestavil Vilém Prečan. Rozmluvy 1990, 3. vyd., s. 50–54
 • Havel, Václav – Hvížďala, Karel: Dálkový výslech. Praha 1989, s. 111–127
 • Mlynář, Zdeněk: Ideologische und politische Richtungen innerhalb der Bürgerrechtsbewegung in der heutigen Tschechoslowakei. Köln 1978, s. 36–43
 • Kohout, Pavel: Kde je zakopán pes. Praha 1990, s. 392–412
 • Kriseová, Eda: Václav Havel. Brno 1991, s. 72–78
 • Kyncl, Karel: Po jaru přišla zima. Praha 1990, s. 51–52
 • Prečan, Vilém: V kradeném čase. Brno-Praha 1994, s. 176–243
 • Otáhal, Milan: Opozice, moc, společnost. Praha 1994, s. 41–49
 • Ruml, Jiří: Dialog s mocí. Praha 1995, s. 16–19
 • Charta 77 očima současníků po dvaceti letech. Praha, ÚSD 1997
 • Uhl, Petr: Právo a spravedlnost očima Petra Uhla. Praha 1998, s. 25–33.
Ohlasy a komentáře
 • Souhrnná zpráva o perzekucích v lednu 1977. In: Dokumenty Charty 77. Leden 1977, samizdatový sborník
 • Bullerbyn (Chodská 1123/17, 120 00, Praha 2 - Vinohrady) Poměr k Chartě 77. In margine, roč. 7, č. 1 (1977)
 • Patočka, Jan: Čím je a čím není Charta 77. Tamtéž, s. 71–74
 • Ad Charta 77. In: Tamtéž, č. 5 (1977)
 • Mlynář, Zdeněk: Politická situace kolem Charty 77. In: Dokumenty Charty 77. Leden 1977, samizdatový sborník
 • Dienstbier, Jiří: Měsíc s Chartou. In: Tamtéž. Z Československa o „samozvancích“, „stržených maskách“ a letorostech. In: Hlas národa, roč. 7, č. 5 (29. ledna 1977), s. 2
 • Pravda – pevný bod „ztroskotanců“. In: Hlas národa, roč. 27, č. 2 (21. ledna 1977)
 • Charta 77. In: Národní politika, roč. 9, č. 2 (únor 1977)
 • Běsové. In: Nový domov, roč. 28, č. 3 (17. února 1977)
 • Neklid pokračuje. In: Hlas domova, roč. 27, č. 3 (7. února 1977)
 • Dienstbier, Jiří: Charta 77, lidská práva a mezinárodní socialistická perspektiva. Samizdat 1977, ČSDS, sb. Charta 77
 • Skilling, H. G.: Smysl a účel Charty 77. In: Západ, roč. 7, č. 3 (červenec 1985)
 • Tigrid, Pavel: 500 proti realitě. Výzva i příležitost. In: Svědectví, roč. 19, č. 53 (1977)
 • J. A.: Prohlášení Charty 77. In: Londýnské listy, č. 2 (1977)
 • Manifest Charta 77. In: České slovo, č. 22 (březen 1977)
 • Filip, Ota: Absurdní kampaň pokračuje. In: Americké listy, č. 8 (únor 1977) a č. 15 (duben 1977)
 • Znovu k Chartě. In: Nový domov, roč. 28, č. 4 (3. března 1977)
 • Československo očima našich zahraničních korespondentů. In: České slovo, č. 3 (březen 1977)
 • Kvetko, Martin: O ľudské svobody a občianske práva. In: Naše snahy, roč. 13, č. 2 (1977)
 • Úvodník. In: Věstník Bohemia, roč. 4, č. 2 (duben 1977)
 • Podpisy na Chartě a proti Chartě 77. In: Hlas domova, roč. 27, č. 10
 • Mlynář, Zdeněk: První bilance Charty 77. In: Listy, roč. 7, č. 2 (květen 1977)
 • Charťan: Svědomí kontra existence. In: Tamtéž
 • Patočka, Jan: Co můžeme očekávat od Charty 77? In: Tamtéž
 • Charta 77 ve světě. In: Tamtéž
 • Prágner, Petr: O Chartě a chátře. In: Zpravodaj Čechů a Slováků, roč. 10, č. 3 (1977)
 • Charta 77 – nový teátr. In: Okno, roč. 9, č. 36 (jaro 1977)
 • Hejdánek, Ladislav: Dopisy příteli, Dopis č. 1 a, č. 6, samizdat 1977, knižně Praha 1993
 • Jičínský, Zdeněk: Charta a československá zákonnost. In: Informační materiály č. 22/23 (červen 1977) a č. 24/25 (září 1977), knižně Charta a právní řád. Brno 1995
 • Vaněk, Jiří: Ch-77 – skutečnost a klam. In: Okno, roč. 11, č. 47–48 (1979)
 • Zvěřina, Josef: Redakční radě Katolických novin. In: Studie 1977, č. 54
 • Pelikán, Jiří: Jak se vyráběly rezoluce proti Chartě. In: Listy, roč. 7, č. 3–4 (červenec 1977)
 • Prečan, Vilém: Občanská práva – centrální problém. In: Tamtéž
 • Havel, Václav – Hvížďala, Karel: Dálkový výslech. Praha 1989, s. 111–127
 • Havel, Václav: O počátcích Charty 77. In: O lidskou identitu. Rozmluvy 1990, s. 50–54
 • Kyncl, Karel: Po jaru přišla zima. Praha 1990, s. 51–52. Kohout, Pavel: Kde je zakopán pes. Praha 1993, s. 392–412
 • Kriseová, Eda: Václav Havel. Brno 1991, s. 72–78
 • Otáhal, Milan: Opozice, moc, společnost. Praha 1994, s. 31–48
 • Ruml, Jiří: Dialogy s mocí. Praha 1995, s. 16–19. Prečan, V.: Novoroční filipika 1995. Praha 1995
 • Otáhal, M.: Filipika místo diskuse aneb vytváření mýtů. In: Soudobé dějiny, roč. 2, č. 1 (1995), s. 93–107. Vladislav, Jan: Z otevřeného deníku. In: Umíněnost jako osud. K pětasedmdesátinám Jana Vladislava. Praha, Nadace ČSDS 1998, s. 25–70
 • Charta 77 očima současníků. Praha, ÚSD 1997. Drda, Adam: Ti, kteří nepodepsali. In: Revolver Revue, (1997), č. 33, s. 216–226
 • Anticharta. In: Tamtéž, s. 251–308. Mandler, Emanuel: Hrdinové a ti druzí. In: Kritická příloha RR, (1997), č. 8, s. 218–231. Gruntorád, Jiří: Státní bezpečnost proti Chartě 77. In: Securitas imperii, 1999, s. 173–174. Soubor novinových a časopiseckých článků k 20. výročí vzniku Charty 77. ÚSD, soudobá dokumentace
 • Vašíček, Pavel: Ohlas Charty 77 v českém dobovém tisku. Soukromý tisk 1995/1996, 19 s.
Výběr komentářů ústředního deníku KSČ Rudé právo k Prohlášení Charty 77
 • Ztroskotanci a samozvanci. 12. 1. 1977, s. 2
 • Republiku si rozvracet nedáme. 13. 4. 1977, s. 1–2
 • Doležal, Václav: Usvědčují je jejich přátelé. 15. 1. 1977, s. 2
 • Opovržení k proradným snahám ztroskotanců. 15. 1. 1977, s. 1–2
 • Podporujeme politiku strany. 17. 1. 1977, s. 1–2
 • Pomlouvači lžou a špiní, socialismus se rozvíjí dál. 17. 1. 1977, s. 1–2
 • Klid pro mírovou práci si nedáme rušit. 18.–24. 1. 1997
 • Rovenský, Dušan: Rozhodně odmítáme kontrarevoluční pamflet. 21. 1. 1997
 • Budoucnost je naše. 21.–26. 1. 1977
 • Vlast milujeme, budujeme a chráníme. 26.–27. 1. 1977
 • Oborský, Stanislav: Nenávist. 22. 2. 1977
 • Provolání československých výborů uměleckých svazů. 29. 1. 1977
 • Rozhodné slovo. 31. 1. 1977
 • Douděra, Karel: Nepochodí. 1. 2. 1977, s. 2
 • Setkání v pražském Divadle hudby. 5. 2. 1977
 • Biľak, Vasil: Ve jménu šťastného života. 8. 2. 1997
 • Mohutný nástup kultury. 17. 2. 1977
 • Němec, Bohumil: Kritici socialistické demokracie. 17. 2. 1977
 • Groušl, Josef: Filosofie antikomunismu. 19. 2. 1977. Viz též kompletní soubor novinových a časopiseckých článků, ČSDS, sb. Charta 77 (výstřižkový archiv, Charta 77 a oficiální tisk, leden 1977).
E1.Tři dopisy – Federálnímu shromáždění, vládě a tiskové kanceláři –, všechny vlastnoručně podepsané všemi třemi mluvčími, byly připraveny k osobnímu předání spolu s textem Prohlášení Charty 77 v podatelnách uvedených tří institucí. (Srv. soubor ilustrací a faksimile.) K potvrzení o přijetí byla rovněž předem připravena strojem psaná Potvrzení, na nichž měly kancelář FS, Úřad předsednictva vlády a ČTK potvrdit, že přijaly „dne 6. 1. 1977 dopis od prof. J. Patočky, V. Havla a prof. J. Hájka“.
Když se 6. ledna 1977 Václav Havel a Ludvík Vaculík v automobilu řízeném Pavlem Landovským vydali ze Střešovické ulice, od domu, kde bydlel Zdeněk Urbánek, k předání obálek s dopisy a přílohami, byli cestou stíháni několika automobily StB, posléze zastaveni, zadrženi, a byly jim odebrány všechny písemnosti, které měli u sebe, včetně zásilek určených k předání uvedeným adresátům. Tím Bezpečnost zmařila zamýšlené doručení Prohlášení Charty 77, jež mělo předcházet zveřejnění prohlášení v zahraničí, připravenému na 7. leden 1977. Dopisy ve třech zalepených obálkách a připravená potvrzení o převzetí dopisů byly zabaveny Václavu Havlovi, později uloženy do průhledných fólií, každý list zvlášť, a všity do fasciklu s nápisem „Pozor – daktyloskopický materiál! Nevyjímat z ochranných obalů!“ a s označením, že „sporný materiál“ byl „zajištěn“ u Václava Havla. (ČSDS, sb. Charta 77>.)
Bezpečnost při tomto zásahu zabavila rovněž většinu ofrankovaných obálek s textem prohlášení, jež byly určeny k odeslání poštou signatářům. V nestřežené chvíli při stíhání se trojici podařilo vhodit do poštovní schránky jen asi 40 obálek. Podle policejního protokolu bylo u Václava Havla zabaveno 102 zalepených obálek adresovaných signatářům prohlášení (AMV, V 33766, ČVS 3/120-77, sv. 1, l. 183–189), u Pavla Landovského 67 obálek a u Ludvíka Vaculíka dvě adresované obálky s prohlášením a 21 prázdných obálek s nadepsanými adresami signatářů.
Časový půdorys těchto událostí, které jsou známé zejména z publikovaných svědectví Pavla Kohouta (Kde je zakopán pes, 2002 To byl můj život?, 2005), Pavla Landovského (Soukromá vzpoura) a Zdeňka Urbánka (viz níže), upřesnil na základě záznamů StB nejprve článek Petra Blažka a Radka Schovánka v týdeníku Respekt z ledna 2006, a pak dokumentární publikace Svazek Dialog (Srv. Bibliografický soupis.). StB zachytila 5. ledna bytovým odposlechem u Pavla Kohouta informaci, že se na druhý den mají převážet nějaké texty, a od rána 6.30 začala sledování u bytu Pavla Landovského. Auto se „třemi králi“ bylo obklíčeno a zastaveno krátce po poledni v Gymnazijní ulici v Praze-Dejvicích. Jiná skupina StB se od 13.15 hod. věnovala spisovateli a překladateli Zdeňkovi Urbánkovi, který měl předtím za úkol připravit obálky s adresami signatářů. V noci z 5. na 6. leden je psal podle diktátu V. Havla (popsáno v jeho příspěvku do sborníku Charta 77 očima současníků. Po dvaceti letech, 1997; viz též Urbánkovy Stránky z deníku, 2003); dopoledne 6. ledna se u něho ještě kontrolovala jména a adresy podle souboru podpisových lístků, který P. Landovský přivezl ze skrýše u P. Kohouta, a do obálek pro signatáře se vkládal text Prohlášení Charty 77. Od 15.30 do 19 hodin byl Z. Urbánek vyslýchán (viz Zápis o výpovědi, AMV, V 33766, ČVS 3/120-77, sv. 5, l. 158–160); večer od 19.55 do 22.40 provedli u Z. Urbánka domovní prohlídku, v seznamu zabavených písemností však nebylo nic, co by se týkalo Charty 77. (Protokol o provedení domovní prohlídky, tamtéž, sv. 2, l. 250–252.)
Správa SNB hl. města Prahy a Středočeského kraje vydala 6. 1. 1977 pod čj. 0S 0011/02-77 usnesení o zahájení trestního stíhání pro trestný čin podvracení republiky (§ 98 odst. 1 trestního zákona) za zhotovení a rozšíření „písemnosti s názvem Prohlášení Charty 77. Správa vyšetřování StB, usnesením z 11. 1. stíhání rozšířila o poškozování zájmů republiky v cizině rozšiřováním nepravdivých zpráv o poměrech v republice (§ 112 trestního zákona). (AMV, V 33766, ČVS 3/120-77, sv. 1, l. 1–5. Viz též přílohu P9.) Pro nezpracovanost materiálu se nepodařilo zjistit, zda usnesení ze 6. ledna předcházela konzultace s příslušným oddělením ÚV KSČ. Ze skutečnosti, že Zdeňku Urbánkovi ještě 6. ledna večer nemohlo být doručeno usnesení o domovní prohlídce, což bylo v protokolu výslovně zaznamenáno, lze odvodit, že kauza nebyla připravena a že všechny akty StB ze 6. 1. 1977 byly provedeny bez šíře připraveného plánu a dostatečných informací, oč vlastně jde. – Předsednictvo ÚV KSČ jednalo o Chartě 77 poprvé na své 29. schůzi 7. ledna 1977 (viz přílohu P7).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den5
Měsíc1
Rok1977
Zpracovanýtrue
OCRfalse