Feierabend, Ladislav Karel

národohospodář, politik a publicista; organizátor agrárního družstevnictví, 1938–1940 ministr zemědělství v čs. a protektorátní vládě, 1940–1941 státní ministr, 1941–1945 ministr financí v čs. exilové vládě v Londýně; představitel agrární strany v čs. exilu za 2. světové války i po únoru 1948

Feierabend Ladislav Karel, 14. 6. 1891 Kostelec nad Orlicí – 15. 8. 1969 Villach (Korutany; Rakousko), národohospodář a politik. 1910–15 vystudoval práva na české univerzitě v Praze a od 1917 působil ve službách českého agrárního družstevnictví. 1917–25 tajemník Ústřední jednoty hospodářských družstev, 1925–30 ředitel, od 1930 vrchní ředitel Kooperativy – nákupní jednoty hospodářských družstev; od 1930 předseda Pražské plodinové burzy, od 1934 předseda Čs. obilní společnosti a místopředseda Čs. exportního ústavu. Přední národohospodářský expert agrární strany, činný i publicisticky. Od 4. 10. 1938 do 15. 3. 1939 ministr zemědělství ve vládách pomnichovské ČSR, od března 1939 do ledna 1940 v protektorátní vládě. Na počátku německé okupace se podílel na formování domácího odboje, zastupoval agrární stranu v ilegálním Politickém ústředí a udržoval spojení se zahraničím. Koncem ledna 1940 uprchl do Francie, kde se zapojil do čs. zahraničního odboje. 1940–41 státní ministr, 1941–45 ministr financí v čs. exilové vládě v Londýně. Při zásadní loajalitě k prezidentu Benešovi zaujímal kritický postoj k jeho politické linii, zejména k jeho politice vůči Sovětskému svazu a KSČ v posledních válečných letech; snažil se hájit pozice agrární strany a usiloval o její obnovu v poválečné ČSR. Po návratu do vlasti hospodařil na svém velkostatku v Mirošově u Rokycan. 1945–46 se neúspěšně angažoval za obnovení agrární strany; 1946–48 se politicky exponoval v národně socialistické straně jako místopředseda jejího zemědělského odboru, na jaře 1946 kandidoval za tuto stranu na poslance Národního shromáždění, avšak v důsledku komunistické insinuační kampaně se kandidatury vzdal. 1947–48 člen představenstva Kooperativy. Po únorovém komunistickém převratu 1948 odešel s celou svou rodinou do exilu; 1948–50 žil ve Velké Británii, od 1950 v USA, kde nejprve pracoval v Mid–European Studies Center, později jako ekonomický redaktor Hlasu Ameriky. Zpočátku se snažil uplatnit v exilové agrární straně, ale nepodařilo se mu zde získat funkce a platformu; působil v Radě svobodného Československa. Zemřel na dovolené v Rakousku. – V 60. letech vydal v USA osm svazků svých pamětí, zachycujících desetiletí 1938–48, kdy se pohyboval ve vysoké politice. Tyto memoáry, představující cenný historický pramen, vyšly posléze ve vlasti ve třech svazcích pod souhrnným názvem Politické vzpomínky (1994–96).