Martínek, Josef (Joe)

novinář

Martínek Josef (Joe), 23. 3. 1889 Poděbrady – 19. 3. 1980 Tucson (Arizona, USA), novinář. Absolvoval odbornou školu pro umělecké zámečnictví v Hradci Králové a 1906–08 praco­val jako cizelér v Berlíně a Mnichově. 1909 odešel do USA, kde pracoval nejprve jako soustružník, posléze jako učitel české doplňovací školy a redaktor českého sociálně demokra­tického tisku. Od 1910 člen a funkcionář české sekce Socialistické strany Ameriky, činovník krajanských spolků a cvičitel Dělnických tělocvičných jednot; 1916–34 šéfredaktor Ame­rických dělnických listů. Za 1. světové války jeden z organizátorů čs. zahraničního odboje v USA, spolusignatář Clevelandské (1915) a Pittsburské (1918) dohody; 1917 spolupracov­ník T. G. Masaryka v Rusku, 1919 vedoucí krajanské delegace z USA k čs. legiím na Sibiř. Počátkem 20. let vystudoval sociologii na Western Reserve University v Clevelandu, pokra­čoval v žurnalistické činnosti a exponoval se v americkém družstevním hnutí; 1925 založil českou družstevní obec Taborville v Ohiu. 1934–39 působil v ČSR; 1935–38 šéfredaktor Večerního Práva lidu v Praze, aktivní účastník zápasu na obranu republiky.V únoru 1939 se vrátil do USA. Za 2. světové války se jako tajemník Čs. národní rady americké podílel na čs. zahraničním odboji. 1947 se přestěhoval do Arizony, ale nadále spolupracoval s krajan­ským tiskem a Hlasem Ameriky; věnoval se historii českého krajanského hnutí v USA (autor knihy Století Jednoty československých spolků v Americe, 1955) a básnické tvorbě v češti­ně i angličtině (sbírka Songs of the Desert, 1963). Do druhého dílu Soukupovy Revoluce práce (1938) přispěl obsáhlou statí Sociální demokracie v Americe a do sborníku Osmde­sát let československé sociální demokracie 1878–1958 (1958) statí Kořeny, z nichž jsme vyrostli.