Vilím, Blažej

soc. dem. politik a novinář; 1945–1948 generální tajemník ČSSD ve vlasti, 1948–1950 v exilu, 1971–1974 vydavatel časopisu Perspektivy socialismu

Vilím Blažej, 3. 2. 1909 Praha – 26. 9. 1976 Londýn, politik a novinář.   Původním povoláním pasíř a cizelér. Koncem dvacátých let krátce člen KSČ, odkud vyloučen pro trockistické postoje. Od 1931 aktivista sociálně demokratické mládeže a odborů, od 1935 tajemník Svazu kovodělníků a funkcionář Čs. sociálně demokratické strany dělnické. 1938–40 jeden z hlavních představitelů levicové mládežnické organizace Národní hnutí pra­cující mládeže (NHPM). jež po příchodu nacistických okupantů přešla do ilegality a patřila k prvním složkám domácího odboje. V únoru 1940 zatčen gestapem a až do konce války vězněn v německé káznici. 1945–48 generální tajemník Čs. sociální demokracie a poslanec Národního shromáždění; významně se podílel na obnově organizačních struktur strany, ve vnitrostranických zápasech zastával v zásadě pozici „středu" (spolupracov­ník B. Laušmana). Patřil k nejperspektivnějším poválečným sociálně demokratickým politikům. V únoru 1948 zaujal nerozhodný postoj a nepodpořil stanovisko V. Majera, nic­méně hned po převratu byl zbaven funkce a vzápětí emi­groval do Velké Británie, kde byl od května do září 1948 pro­zatímním předsedou, 1948–1950 generálním tajemníkem exilové ČSSD. 1950 se rozešel s vedením strany a byl odvo­lán z funkce. Pracoval pak jako cizelér a pokračoval v nezá­vislé politické činnosti. 1968 navázal kontakty s pražským přípravným výborem pro obno­vení ČSSD. 1971–74 vydával v Londýně časopis Perspektivy socialismu. Po celou dobu svého exilu udržoval úzké přátelské styky s dcerou T. G. Masaryka Olgou Revilliodovou-Masarykovou. Zanechal rozsáhlou a dokumentárně cennou písemnou pozůstalost obsahující i memo­árové rukopisy.