Vaněk, Miloš

novinář a národohospodář; 1927–1938 redaktor Práva lidu; od 1948 představitel exilové ČSSD, 1951–1966 národohospodářský redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa (pseud. Pravdomil Bašta)

Vaněk Miloš, 5.5.1897 Mladá Boleslav –7.1.1967 Mnichov, novinář a národohospodář; syn Karla Vaňka. 1919–21 se politicky angažoval v sociálně demokratické levici a 1920 se stal redaktorem Rudého práva. 1921 vstoupil do KSČ, záhy se však s ní rozešel a po několika letech politické nezávislosti se 1927 vrátil do Čs. sociálně demokratické strany dělnické. 1927–38 národohospodářský redaktor Práva lidu, v jehož redakci patřil k nejvýznamnějším žurnalistickým osobnostem. Propagoval moderní hospodářské teorie (především J. M. Keynese) a v sociální demokracii prosazoval nemarxistickou ekonomickou orientaci; úzce spo­lupracoval s prof. Josefem Mackem. Soustavně kriticky sledoval vývoj sovětského hospo­dářství a jako konzultant se podílel na budování čs.–sovětských obchodních styků. 1945–48 přednosta odboru ministerstva výživy, blízký spolupracovník ministra Václava Majera. Po únoru 1948 odešel do exilu. 1948–51 působil jako nezávislý novinář v Holandsku, kde u pří­ležitosti 100. výročí narození T. G. Masaryka vydal studii Thomas Garrigue Masaryk, de moderne staatsman en denker (1950). 1951–66 národohospodářský redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa v Mnichově (pseudonym Pravdomil Bašta), analytik a kritik ekonomiky komunistického Československa; zároveň mezinárodně uznávaný odborník v oblasti sovětologie. Od 1948 člen ústředního výkonného výboru exilové ČSSD, 1950–64 stálý spolu­pracovník časopisu Demokracie a socialismus, spoluautor sborníku Osmdesát let Česko­slovenské sociální demokracie (1958), kam přispěl studií Československá sociální demo­kracie a marxistický revolucionism. Působil též v Radě svobodného Československa a v Socialistické internacionále; přispíval do řady exilových periodik (Skutečnost, Hlas exilu, České slovo). Autor knihy Úvahy o duchu novin (1933); do češtiny přeložil Trockého Základní otázky revoluce (1925).