Souček, Miroslav

právník a diplomat, od 1968 působící ve Švýcarsku; představitel exilové ČSSD (zahraniční tajemník)

Souček Miroslav, *15. 7. 1918 Praha, právník, diplomat a politický činitel. 1937–39 a 1945–46 vystudoval práva na Karlově univerzitě v Praze. Po uzavření vysokých škol v době německé okupace pracoval nejprve ve Svazu záložen, poté jako účetní v Národní odborové ústředně zaměstnanecké. 1946–47 tajemník prezídia Ústřední rady odborů; od března do června 1948 tajemník klubu sociálně demokratických poslanců Národního shromáždění. 1946–48 člen ČSSD, 1948–57 KSČ. 1948–57 působil na ministerstvu zahraničních věcí; 1950–53 první tajemník, 1951 chargé ďaffaires čs. velvyslanectví v Maďarsku. 1957 označen za vedoucího protistranické skupiny na ministerstvu zahraničí, vyloučen z KSČ a propuštěn z ministerstva. 1957–68 postupně skladník závodní kuchyně, pomocný dělník v kladen­ských koksárnách a technik podniku Centrožár; 1968 rehabilitován. V srpnu 1968 emigro­val do Švýcarska, kde působil 1969–71 na generálním ředitelství pošt v Bernu, 1971–85 jako šéf skupiny pro keramiku v ústředních laboratořích společnosti Brown–Boveri. Zapojil se do činnosti Čs. sociální demokracie v exilu; 1974–83 člen ústředního výkonného výboru, 1976–83 představenstva. 1973 spolupracoval s Josefem Jíšou na organizaci konference v Rotschuu. 1976 pověřen řízením mezinárodních záležitostí strany. Doporučoval přizpůsobit zahranič­ní politiku strany novým mezinárodním poměrům v souvislosti s politikou „détente"; autor četných mezinárodně politických analýz. 1976 vystoupil v Byru Socialistické internacionály v Ženevě s projevem, zdůvodňujícím žádost exilové ČSSD o přijetí za plnoprávného člena Socialistické internacionály. Patřil k tzv. reformnímu proudu v exilové straně; v dobových dis­kusích o poválečném odsunu Němců z ČR zastával stanovisko, že tuto otázku nepřísluší řešit exilové ČSSD. Od 1990 žije střídavě ve Švýcarsku a v Praze; počátkem 90. let neoficiál­ní poradce předsedy ČSSD Jiřího Horáka.