Procházka, Adolf

právník a politik; profesor občanského práva na Masarykově univerzitě v Brně; 1942–1945 předseda legislativní rady čs. exilové vlády v Londýně, 1945–1948 vedoucí představitel Čs. strany lidové a ministr zdravotnictví; člen Rady svobodného Československa, 1953–1970 předseda výboru Křesťansko-demokratické unie střední Evropy; manžel Heleny Koželuhové

PROCHÁZKA Adolf ml., JUDr., 5. 8. 1900 Napajedla – 8. 5. 1970 New York (USA), právník a politik. Syn Adolfa P. (1869–1931) a Anny P., rozené Dudíková, jež byla neteří známého moravského historiografa dr. Bedy Dudíka; manžel Heleny Koželuhové (1907–67). Vystudoval práva na MU v Brně; 1928–32 advokát v Brně, od roku 1932 v Praze. I když se už za první republiky v roce 1935 pokoušel za lidovce kandidovat v parlamentních volbách, politikou se příliš nezabýval a ani jeho jméno nebylo známé. Patřil spíše mezi stranické rezervy. Byl znám především v odborných kruzích jako specialista na občanské právo: od 1929 soukromý docent, 1936–39 mimořádný a od 1945 řádný profesor občanského práva procesního na MU v Brně. Autor řady odborných studií, statí a článků, například Zajišťovací převod (1925), Základy práva intertemporálního (1928), Právní případ dr. Karla Perglera (1931), Žalobní důvod (1932) a Tvorba práva a jeho nalézání (1937). Od vypuknutí druhé světové války účastník domácího a posléze zahraničního odboje. 1939 zástupce lidovců v Politickém ústředí. Od 1940 v exilu. 1942–45 předseda právní rady (nejvyššího právního poradního sboru) exilové československé vlády v Londýně. Po válce jeden z hlavních představitelů Československé strany lidové. 1945–46 poslanec PNS a 1946–48 poslanec ÚNS, od 5. 4. 1945 do 25. 2. 1948 ministr zdravotnictví. Koncem února 1948 emigroval a zapojil se do třetího odboje. Od 1949 člen Rady svobodného Československa. Byl též aktivní v Christian Democratic Union of Central Europe, soustřeďující exilové křesťanskodemokratické strany z Československa, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Polska a Slovinska, kde od roku 1953 až do své smrti předsedal exekutivnímu výkonnému výboru unie(chairman executive comittee). V exilu přednášel na mnoha konferencích pořádaných Křesťansko-demokratickou unií v západní Evropě a v jižní Americe a rovněž vydal několik politických a právnických spisů: Christian Democracy in Central Europe (New York 1952), Changes in the Philosophy of Czechoslovak Law since the Prague Coup d’etat of February 1948 (Washington 1953).