Macek, Josef

národohospodář, politik a publicista; profesor Vysoké školy obchodní v Praze, posléze Pittsburské univerzity; představitel ČSSD, člen Rady svobodného Československa, spolupracovník exilového a krajanského tisku

Macek Josef, 13. 9. 1887 Krumpach u Zábřehu na Moravě – 19. 2. 1972 Vancouver (Kanada), národohospodář, politik a publicista. Pocházel z dělnické rodiny. Vystudoval práva a filozofii na české univerzitě v Praze a na univerzitě v Berlíně. 1912–18 profesor národního hospo­dářství na obchodní akademii v Praze, 1919–21 úředník Státního pozemkového úřadu. 1921–26 mimořádný, 1926–39 a 1945–49 řádný profesor Vysoké školy obchodní v Praze. Teoretik družstevního socialismu, propagátor pozemkové reformy a tzv. hospodářské demo­kracie, zdůrazňující význam mravních předpokladů socialismu, výchovy lidu, svépomoci i respektu k individualitě jednotlivců. Od 1917 člen české sociálně demokratické strany, stoupenec Modráčkova směru; 1919 spoluzakladatel a poté jeden z představitelů Socialis­tické strany čs. lidu pracujícího; 1924 se vrátil do Čs. sociálně demokratické strany dělnické, 1927 se stal členem jejího ústředního výkonného výbo­ru a 1928–39 byl za ni poslancem Národního shromáždě­ní. 1923–49 vedoucí redaktor Laichtrovy revue Naše doba a jeden z jejích kmenových autorů; činný též v Dělnické akademii a v Sociálním ústavu. Propagátor ekonomických teorií J. M. Keynese. Kritik oficiální finanční a měnové poli­tiky první republiky; v době světové hospodářské krize vystupoval s iniciativními návrhy na zmírnění jejích sociál­ních důsledků. Svými národohospodářskými názory i kri­tickými postoji k vadám tehdejšího čs. parlamentarismu působil na značnou část demokraticky a levicově oriento­vané inteligence. Vůdčí představitel nemarxistického prou­du v čs. sociální demokracii, významně se podílející na tvor­bě Stivínova programu strany z roku 1930. Na podzim 1938 jeden z iniciátorů založení a vedoucí ideolog Národní strany práce; 1939 krátce člen výbo­ru Národního souručenství. V prosinci 1949 odešel do exilu; 1950–61 působil v USA, kde přednášel na univerzitě v Pittsburghu (od 1953 jako profesor); od začátku 60. let žil na odpočinku v Kanadě. V 50. a 60. letech člen ústředního výkonného výboru exilové Čs. soci­ální demokracie, v níž prosazoval návaznost na někdejší Národní stranu práce z období druhé republiky, anticipující široký rámec budoucí jednotné levicové strany podle vzoru britské Labour Party; spolupracovník revue Demokracie a socialismus, spoluautor sborní­ku Osmdesát let Československé sociální demokracie (1958). Od 1952 člen zastupitelstva Rady svobodného Československa; publikoval v exilovém a krajanském tisku. – Hlavní spisy: Mravní názory Adama Smitha (1915), Znárodnění a zlidovění české půdy (1918), Socialismus (1925), První uvedení do národního hospodářství (1925), Práce, peníze a politi­ka (1932), Cesta z krize (1935), Parlament zevnitř (1935), Školské kapitoly (1940), Sociální ekonomika. Kurs národního hospodářství I–V (1947), Basic Economics (1955), An Essay on Impact of Marxism (1955); posmrtně Dědictví marxismu (1992).