Kohák, Erazim

filozof, esejista a publicista; profesor Bostonské univerzity a Univerzity Karlovy v Praze

Kohák Erazim, *21. 5.1933 Praha, filozof. Syn národně socialistického novináře a politika Miloslava Koháka (1903–1996), předního činitele domácího odboje za 2. světové války. 1948 emigroval s rodiči do USA, kde vystudoval filozofii a teologii na Yaleské univerzitě. 1960–94 přednášel na Bostonské univerzitě, od 1972 její řádný profesor; od 1991 profesor filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 2001–05 člen Rady České tele­vize. Od dubna 2005 předseda občanského sdružení Eurostudy. Zabývá se metafyzikou, etikou a filozofickou ekologií, středoevropskou humanistickou tradicí a filozofickým odkazem T. G. Masaryka a Jana Patočky. Zvláštní pozornost věnuje problematice svobody a odpo­vědnosti člověka; demokracii chápe jako výraz i oporu společenské emancipace k plné lid­skosti. V originální morální ekologii apeluje na lidskou zodpovědnost za vlastní mravní úro­veň a kritizuje dominantní vztah člověka k přírodě. Autor řady filozofických monografíí a esejistických knih (Idea and Experience, 1978; The Embers and the Stars, 1984; Život v pravdě a moderní skepse, 1991; Člověk, dobro a zlo, 1993; Jan Patočka. Filozofický životopis, 1993; Průvodce po demokracii, 1997; Poutník po hvězdách, 2001; Orbis bene vivendi, 2001). V 70. a 80. letech se výrazně angažoval v exilové Čs. sociální demokracii (1973 zvolen členem ústředního výkonného výboru, 1983 členem představenstva), repre­zentoval její zemskou organizaci v USA a od 1978 patřil ke kmenovým autorům exilového Práva lidu. Podílel se na přípravě programových dokumentů strany a iniciativně se účast­nil diskusí o různých ideových i historických otázkách (mj. se zasazoval za objektivní zhod­nocení osobnosti a role B. Laušmana).