November 1989 na Slovensku. Súvislosti, predpoklady a dôsledky

PEŠEK, Jan - SZOMOLÁNYI, Soňa

Nadácia Milana Šimečku, Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského | 1999
Stran 180 | ISBN 80-89008-00-3

Obsah  | PDF

Obsah

I. Z pohľadu historikov

Vilém Prečan:Středoevropský kontext demokratického převratu v Československu roku 1989 .... 7

Lubomír Lipták: Miesto Novembra 1989 v moderných slovenských dejinách .... 24

Michal Barnovský: Vedenie KSČ a KSS - od nástupu M. Gorbačova po November 1989 .... 30

Jan Pešek: Pohl'ad štátnej moci na disent na Slovensku v „ére prestavby" .... 45

Juraj Marušiak: Nezávislé iniciatívy na Slovensku v rokoch normalizácie .... 54

Jozef Žatkuliak: Čo otvoril November 1989 vo sfére politickej, ekonomickej a štátoprávnej .... 76

II. Z pohladu politológov a sociológov

Soňa Szomolányi: November 1989: otvorenie kl'ukatej cesty k demokracii .... 92

Peter Učeň: Desať rokov vývoja straníckej politiky a jeho formatívny konflikt ....111

Vladimír Krivý: Kultúrne vzorce: staré a nové kontúry .... 134

Ol'ga Gyarfášová - Marián Velšic: Dynamika verejnej mienky .... 150

Katarína Zavacká: Prevrat v ústavnoprávnom vývine ....162

Miroslav Kusý: O čom to bolo .... 166

Daniel Luther - Peter Sainer: Spoločnosť v prejavoch neformálnej komunikácie pred novembrom 1989 .... 170